Treść strony REALIZOWANE INWESTYCJE

INWESTYCJE 2021/2022

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁUGI

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach projektu zostanie opracowany projekt budowy oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 120323 E w m. Ługi. Wartość zadania to 6 500,00 zł. 

BUDOWA WODOCIĄGU W SWĘDOWIE

Zadanie w trakcie realizacji, w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonywane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. W ramach zadania zostanie wykonany odcinek wodociągu w ul  Sosnowej w Swędowie o długości ok. 200 mb. Planowany termin zakończenia zdania to koniec kwietnia 2022 r. Wartość inwestycji 80.000,00 zł.

INWESTYCJE 2021

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ANIELIN

Rozpoczęła się budowa świetlicy wiejskiej dla Sołectwa Anielin z zagospodarowaniem terenu wokół. Koszt inwestycji finansowanej z budżetu Gminy Stryków to łącznie 486.569 zł. Planowane zakończenie budowy to drugi kwartał 2022 r.

 • Fundamenty świetlicy w Anielinie
 • Świetlica w budowie
 • Świetlica w budowie
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy
 • W czasie budowy

 

PROJEKTY PRZYŁĄCZY GAZOWYCH

W ramach zadań inwestycyjnych opracowano dokumentację i dokonano skutecznego zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Dokumentacja dotyczy: budowy przyłącza i instalacji wewnętrznej gazowej dla budynku Przedszkola Samorządowego w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku OSP w Strykowie, budowy przyłącza i gazowej instalacji wewnętrznej w budynku w ramach zadania „Przebudowa kotłowni przy Szkole Podstawowej nr 2  Strykowie”. Łączna wartość zadania to: 44 280,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Budynek Przedszkola Samorządowego w Strykowie
 • Budynek jednostki OSP w Strykowie
 • Budynek SP 2 w Strykowie

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Trwa rozbudowa obiektu socjalnego na boisku sportowym przy ul. Brzezińskiej. Obecne zaplecze boiska powiększy się o: pomieszczenia siłowni z węzłem sanitarnym oraz szatnią, pomieszczenie biurowe, magazyn na sprzęt. Przed budynkiem wykonany zostanie wjazd i dojście z kostki betonowej. Łączna wartość zadania to 439.849,89 zł. Gmina Stryków uzyskała dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” w wysokości 35.000,00 zł.Pora rozpoczęcia inwestycji jest wynikiem konieczności kilkukrotnego ponawiania postępowań przetargowych, które trwały od ubiegłego roku. Ostatecznie wykonawcę udało się wyłonić w piątym przetargu. Roboty mają zakończyć się w I kwartale 2022 r.
fot.  MKS Zjednoczeni
 
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji
 • W trakcie realizacji inwestycji

 

PRZEBUDOWA DROGI DOBRA NOWINY - MOSKULE

Szersza jezdnia, pobocza z kruszywa, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz nowy kanał technologiczny – tak wygląda przebudowana droga gminna relacji Dobra-Nowiny – Moskule. Inwestycja zrealizowana została na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną (dz. 18/1 i 49/1) do granicy Gminy Stryków z Miastem Łódź. Przebudowa objęła 783 mb drogi. Łączny koszt inwestycji to 840.920,21 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 211.380,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule w czasie przebudowy
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule po przebudowie
 • Droga Dobra Nowiny - Moskule przed przebudową

 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLUDWINACH

Przez lata podniszczony, jeśli już remontowany w poprzednich kadencjach to tylko doraźnie, wymagający kompleksowej interwencji budynek w Pludwinach, mieszczący świetlicę wiejską i mieszkania komunalne, w końcu nabrał właściwego wyglądu i funkcjonalności. W 2021 roku przeprowadzona została termomodernizacja obiektu. Gmina Stryków przeznaczyła na ten cel z własnego budżetu 65.000 zł. Prace wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Budynek został docieplony styropianem, otynkowany i pomalowany. Położono parapety zewnętrzne. Wykonano obróbkę blacharską kominów. Ułożono obrzeża oraz opaskę z kostki brukowej wokół budynku.
 
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po termomodernizacji
 • Świetlica wiejska w Pludwinach przed termomodernizacją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach przed remontami

 

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Trwa budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową. III etap inwestycji realizowany jest od czerwca 2021 r. Obecnie prowadzone są prace brukarskie. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej wraz z słupami oświetleniowymi dla potrzeb oświetlenia ulicznego na ulicy Akacjowej, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji znajdujących się przy ulicy Słonecznej i Akacjowej w Strykowie. Całkowita długość budowanej drogi wynosi ok. 862,69 metra. Łaczny koszt inwestycji to 1.920.168 zł. W 2019 r. dokończono rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną.
 
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej

 

REMONT MOSTU NA RZECE MOSZCZENICY W CESARCE

Zadanie polegało na remoncie drewnianego mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Sosnowiec Pieńki. Długość mostu to 6,71 m. W ramach naprawy: rozebrano i usunięto istniejącą nawierzchnię drewnianą mostu, wypiaskowano elementy stalowe mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ułożono warstwę konstrukcyjną mostu, zabezpieczono konstrukcje mostu przed podmywaniem, przykryto most warstwa górną, zabezpieczono  stalowym kątownikiem najazd i zjazd mostu, zamontowano  drewniane bariery ochronne. Koszt zadania to 53.505,00 zł. Będzie bezpieczniej, co więcej - w perspektywie kolejnych lat Gmina Stryków zamierza wybudować w tym miejscu nowy most o konstrukcji żelbetowej. W tym celu Rada Miejska zabezpieczyła na wniosek Burmistrza środki w budżecie na opracowanie dokumentacji technicznej. Ze względu na ciągłe zainteresowanie terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenami inwestycyjnymi w tym rejonie i zwiększonym natężeniem ruchu, budowa nowego mostu staje się w kolejnych latach jedną z priorytetowych inwestycji.
 
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce
 • 03

 

MONTAŻ DWÓCH WIAT PRZYSTANKOWYCH PRZY DK 14

W ramach inwestycji zlecono opracowanie projektu utwardzenia terenu pod montaż dwóch wiat przystankowych w m. Sosnowiec i Bratoszewice w pasie drogowym DK nr 14, wykonanie utwardzenia z kostki betonowej umożliwiającego dojście pasażerów od wiaty do autobusu oraz zamontowanie wiat przystankowych. Wiaty przystankowe zostały dostosowane do już istniejących na odcinku DK 14 w obrębie Gminy Stryków. Wiaty mają konstrukcję stalową, ściany boczne i tylne z szyb hartowanych, dach z poliwęglanu. Wyposażone są w ławki drewniane, gabloty na rozkład jazdy i znak przystanku D15. Na bocznych ścianach wiat umieszczono herb Gminy Stryków. Wartość zadania to 135.300,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2021 r. 

 • Przystanek w Sosnowcu
 • Przystanek w Bratoszewicach

 

BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KIEŁMINIE

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Stryków. Łączny koszt inwestycji to 300.000,00 zł. Gmina wzięła na siebie wydatek w wysokości 178.596, 00 zł. Powiat Zgierski wydał na ten cel ponad 120.000,00 zł. Inwestycja objeła ponad 730 mb chodnika oraz nowe wjazdy od posesji nr 47 do miejscowości Dobra. Inwestycja realizowana w 2021 r. 

 • Zrealizowana inwestycja. fot. Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie
 • Budowa chodnika w Kiełminie

 

WYMIANA OGRODZENIA PLACU ZABAW PRZY SP1 W STRYKOWIE

W trosce o bezpieczeństwo bawiących się dzieci Gmina Stryków zleciła wymianę ogrodzenia placu zabaw przy SP1 w Strykowie. Zniszczony, m.in. przez chuligańskie wybryki płot, został zamieniony na ogrodzenie z siatki z bezpieczną górną krawędzią. Całość dopełniła nowa furtka. Gmina Stryków wydała na ten cel 13.500 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Nowe ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Budowa nowego ogrodzenia placu zabaw przy SP 1
 • Budowa nowego ogrodzenie placu zabaw przy SP 1
 • Budowa nowego ogrodzenie placu zabaw przy SP 1

 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAGOSPODAROWANIA PLACÓW ZABAW NA TERENIE GMINY STRYKÓW

Przedmiotem zamówienia były usługi polegające na wykonaniu map dc projektowych, wykonaniu projektu zagospodarowania terenu  wraz z opisem technicznym oraz  dokonanie skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonania montażu urządzeń na placach  zabaw w m. Dobra, Michałówek, Tymianka, Warszewice, Kiełmina, Sadówka, Sosnowiec Pieńki, Wola Błędowa gmina Stryków. Zgłoszenia zostały przyjęte przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Koszt zadania to 56 000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 

ROZBUDOWA ŚWIETICY WIEJSKIEJ W SMOLICACH

Zadanie polega na rozbudowie budynku świetlicy wiejskiej w Smolicach Smolice o pomieszczenia szatni, pomieszczenie gospodarcze i taras. Powierzchnia użytkowa dodatkowych pomieszczeń to 68,18 mkw. W ramach robót dodatkowych zaplanowano m.in.: malowanie zewnętrzne elewacji na wszystkich ścianach, montaż daszku nad wejściem do świetlicy, naprawę orynnowania. Łączny koszt inwestycji to 193.598,00 zł. W kosztach partycypuje również Sołectwo Smolice, które przeznaczyło na ten cel część środków z funduszu sołeckiego z 2021 r. oraz z lat wcześniejszych. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie trwania rozbudowy
 • W trakcie realizacji
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu
 • Po wykonaniu

 

MODERNIZACJA PARKU NAD MOSZCZENICĄ

Na podstawie dokumentacji projektowej z 2019 r. wykonano m.in.: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku jest edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku zainstalowani urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Wszystko zostało uzupełnione nowymi nasadzeniami kwiatów, krzewów i drzew. Koszt inwestycji to 1.193.648,31 zł. Zadanie  współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie pożyczki i dotacji. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Zagospodarowanie parku nad Moszczenicą
 • Nowe nasadzenia
 • Dostawa nowych drzew

 

ZAGOSPODAROWANIE ZIELENIĄ TERENU PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Prace przy Pomniku Niepodległości polegały na wybraniu podłoża na głębokość około 30-40 cm i wymianie na ziemię bardziej urodzajną, zamontowaniu obrzeży trawnikowych typu eko-bord, rozłożeniu agrowłókniny pod grys ozdobny oraz posadzeniu roślin w ilościach: 420 szt. róża okrywowa, 250 szt. trawa ozdobna miskant, 260 szt. perovskia, 100 szt. hortensja Vanilla Fraise, 50 szt. tawuła szara. Posadzone rośliny obsypane zostały korą sosnową. Prace wykonała JRP w Strykowie. Zadanie zrealizowane w 2021 r. 

 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zielenią terenu wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...
 • Prace przy zagospodarowaniu zieleni wokół Pomnika...

OŚWIETLENIE PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Inwestycja polegała na rozbudowie oświetlenia placu przy Pomniku Niepodległości oraz budowie oświetlenia przy skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie. Dokumentację projektową opracowano w 2020 roku, kiedy to również złożono wniosek o pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Rozbudowa oświetlenia objęła montaż: przy pomniku - 4 dekoracyjnych słupów z lampami LED w stylistyce odpowiadającej już istniejącemu oświetleniu; w obrębie skrzyżowania ulic - 3 nowch słupów oświetleniowych  wraz z dodatkową wymianą jednej starej oprawy na oprawę LED. Koszt zadania to: 59.147,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 

 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości oraz pobliskim...

 

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W ŁUGACH

Remont przepustu drogowego w Ługach obejmował: przygotowanie uszkodzonego podłoża pod wypełnienie betonowe; udrożnienie, wyczyszczenie i naprawa istniejącego przepustu; wykonanie zbrojonych ław betonowych wzmacniających przepust, wykonanie wzmocnień z obu stron przepustu i wykończenie; uzupełnienie nawierzchni asfaltem, wykończenie i zabezpieczenie skarp przy przepuście. Gmina Stryków zleciła przeprowadzenie prac ZGKiM w Strykowie. Droga w Ługach została zmodernizowana w 2006 r. W ramach tej inwestycji m.in. oczyszczono i naprawiono przepusty. W okresie późniejszym wykonywano drobne bieżące naprawy w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Przepust nie przechodził jednak generalnych remontów aż do 2021 r. Wartość inwestycji to 50.000, 00 zł. 

 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach

 

ROZBUDOWA ZAPLECZA SP 1

Inwestycja została zrealizowana w związku z koniecznością zapewnienia należytych warunków funkcjonowania zaprojektowanego w 2018 r. i wybudowanego w 2019 r. „balonu”. Szkoła zyskała dodatkowe ok. 75 mkw powierzchni przeznaczone na: salkę do ćwiczeń korekcyjnych z drabinkami, magazyn sprzętu, pokój trenera, łazienkę dla personelu oraz pomieszczenie gospodarcze. Dobudowany budynek dzięki oddzielnemu wejściu umożliwił bezpieczne wykorzystanie „balonu” również po zakończonych zajęciach szkolnych, bez konieczności pozostawiania terenu szkoły otwartym. Tych niezbędnych pomieszczeń niestety nie ujęto w projekcie zrealizowanym w poprzedniej kadencji.  Łączny koszt inwestycji, w tym dokumentacji projektowej i nadzoru, to 316.476,96 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r.

Przypomnijmy, że zadaszone boiska wielofunkcyjne wybudowane zostały na podstawie zleconej przez poprzednie władze w 2018 r. dokumentacji projektowej oraz w ramach przeprowadzonego przez poprzednie władze postępowania przetargowego i wyłonionego w 2018 r. wykonawcę. Koszt łączny prac wyniósł 1.875.000,00 zł. Przyjęte przez poprzedników założenia technologiczne i związane z nimi zasady ppoż pozwalają na jednoczesne przebywanie w obiekcie tylko 50 osób. Burmistrz Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Burmistrz Witold Kosmowski podjął również w 2019 r. decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych wyniósł 48.872,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku. W 2020 r. rozpoczęto projektowanie opisanej powyżej rozbudowy zaplecza o niezbędne pomieszczenia funkcjonalne i niezależne od szkoły wejście.

 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1
 • Rozbudowa zaplecza SP 1

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

Rozpoczęto od odświeżenia nasadzeń irysów na ul. Grunwaldzkiej oraz montażu obrzeży zabezpieczających pasy zieleni wzdłuż ul. Kościuszki, a także przy przedszkolu na ul. Targowej. Kolejny odcinek ul. Koścouszki (między ul. Głowackiego a ul. Kolejową) obsadzono krzewami tawuł i wysypano korą. Na terenie miasta rozstawiono 21 konstrukcji, w których tradycyjnie znalazły się pelargonie. Kompozycje dopełniają ipomea oraz komarzyca. Pelargonie, a między nimi drobniejsze rośliny, wypełniły donice na os. Centrum oraz os. Batorego. Zaplanowano dosadzenia roślin przy ul. Stryjkowskiego, na placyku rekreacyjnym przy poczcie, przy SP1, przed UM oraz przy Pomniku Niepodległości.

 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021
 • Wiosenne nasadzenia zieleni 2021

 

POZIMOWE NAPRAWY DRÓG ASFALTOWYCH

W miejscowościach Kiełmina, Orzechówek i Zelgoszcz zostały położone nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych powstałych przez szkodliwe działanie wody i mrozu w trakcie zimy. Natomiast mniejsze ubytki i wyboje na ul. Szkolnej oraz w Strykowie – ulice: E. Plater, T. Kościuszki, S. Staszica oraz skrzyżowanie ulic: W. Szafera z M. Kopernika i W. Szafera z E. Orzeszkowej wypełnione zostały mieszanką bitumiczną na gorąco.

 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Kiełmina
 • Orzechówek
 • ul. Kościuszki

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW III

Inwestycja jest trzecim i ostatnim etapem wieloletniego zadania realizowanego przez Gminę Stryków w ramach projektu pn. Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków dofinasowanego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 ze środków EFRR. Nowe energooszczędne lampy LED zamontowano w następujących lokalizacjach: Swędów - ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp; Stryków - ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska - 52 lampy; Bratoszewice - ul. Łódzka od ul. Ogrodniczej w kierunku Rokitnicy, ul. Polna -  49 lamp; Swędów – ul. Kwiatowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 9 lamp; Klęk – Kiełmina - 24 lampy; Klęk do granicy m. Łódź - 4 lampy oraz Krucice - 21 lamp. Łączny koszt III etapu to  657.195,81 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r. 
 • Zlotowa Zytnia
 • Bratoszewice 2
 • Bratoszewice1
 • DK 14
 • Kielmina
 • Kielmina1
 • Krucice (3)
 • Swedow_Kwiatowa

 

BUDOWA OŚWIETLENIA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

W ramach inwestycji wybudowane zostało 6 masztów oświetleniowych z 12 oprawami oświetleniowymi LED o łącznej mocy 16,8 KW, zasilanymi wewnętrzną linią z nowo zaprojektowanej rozdzielnicy oświetleniowej, zlokalizowanej na elewacji budynku szatni, w sąsiedztwie istniejącego złącza energii elektrycznej. Ponadto zostały zakupione i zamonowane na masztach oświetleniowych 3 głośniki.  Koszt inwestycji to 267.648,74 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brzezińskiej
 • Oświetlenie boiska Brzezińska
 • Oświetlenie boiska Brzezińska
 • Oświetlenie boiska Brzezińska
 • Oświetlenie boiska Brzezińska
 • Oświetlenie boiska Brzezińska
 • Oświetlenie boiska Brzezińska

 

PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY DRODZE POWIATOWEJ OSSE-TYMIANKA

Opracowano projekt budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej nr 5110 E od miejscowowści Osse do miejscowości Tymiankia i dokonano skutecznego zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Zgierzu. Projekt obejmuje budowę 29 sztuk słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz linię kablową o długości 1 161 mb. Wartość inwestycji to 9 900,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2021 r.

UTWARDZENIE NAWIERZCHNI PRZY STUDNI W KOŹLU

Prace polegały na utwardzeniu nawierzchni przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Zadanie finansowane przez Gminę Stryków realizuje ZGKiM w Strykowie. Koszt to ok. 60.000 zł. Inwestycję zrealizowano w 2021 r.

 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni
 • Utwardzenie terenu przy hydroforni

 

BUDOWA WODOCIĄGU W KIEŁMINIE

Inwestycja polaegała na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami i pompowni wody III stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 100m3, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni. Teren stacji ogrodzono płotem z metalowych paneli systemowych, wyposażonym w bramę dwuskrzydłową systemową. Wykonany układ dystrybucji podnoszenia ciśnienia wody został włączony do istniejącej sieci wodociągowej w drodze powiatowej 5129E relacji Dobra – Kiełmina - Klęk. Inwestycja ma na celu m.in. pobudzenie budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie Gminy Stryków. Do nowego odcinka wodociągu sukcesywnie przyłączani będą kolejni odbiorcy. Łączny koszt inwestycji to 938.134,14 zł. Gmina pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 623.821,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Budowa wodociągu w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie
 • Wodociąg w Kiełminie

 

INWESTYCJE 2020/2021

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-MICHAŁÓWEK

W ramach inwestycji wybudowano drogę o szerokości 5,00 m (na łukach poszerzenia do 5,80 m, 6,00 m oraz 6,20 m) na długości 1550,09 mb o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami i chodnikiem po jednej stronie, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym ramowym wraz umocnieniem dna rowu. Zamontowano bariery ochronne i  bariery energochłonnej. Wykonano nasadzenia zastępcze w docelowym pasie drogowym. Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji to 2.802.679,63 zł. Zadanie dofinansowane ze Środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.258.434,00 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2020/2021. 
 
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji
 • Droga po realizacji

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO - DOBRA NOWINY, UL. E.PLATER W STRYKOWIE

W ramach środków własnych Gmina Stryków wybudowała oświetlenie w Dobra Nowiny oraz przy ul. E. Plater w Strykowie. Łącznie zainstalowane zostały 33 lampy ledowe – 29 lamp w Dobra Nowiny oraz 4 lampy w  ul. E. Plater. Zadanie zrealizowane w 2020 i 2021 roku. Koszt inwestycji: Dobra Nowiny - 124.186,85 zł, E. Plater - 17.813,34 zł. 

 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie
 • Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. E. Plater w Strykowie

 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ ORAZ ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY TERENU PARKU W STRYKOWIE

Na podstawie dokumentacji projektowej zleconej przez Gminę Stryków w 2019 r. zrealizowana będzie inwestycja przewidująca m.in: przebudowę nawierzchni alejek żwirowych, montaż dodatkowych elementów małej architektury - takich jak leżaki, hamaki, stojaki rowerowe, pergole, siedziska, kosze na psie odchody itp., montaż nowych elementów placu zabaw i siłowni oraz bezpiecznej nawierzchni. Istotną funkcją nowego parku będzie edukacja ekologiczna podzielona tematycznie na zagadnienia: dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczeń i recyclingu wraz z wydzielonym miejscem na prowadzenie zajęć warsztatowych na świeżym powietrzu. W parku pojawia się urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii. Przewidziano nowe nasadzenia: 93 szt. drzew, ponad 3500 szt. krzewów i ponad 5000 szt. roślin kwitnących. Koszt projektu to 33.702,00 zł. Przetrag na realizację inwestycji rozstrzygnięto w kwietniu 2021 r.

 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka
 • Park nad rzeką Moszczenicą z lotu ptaka

 

BUDOWA WODOCIĄGU W NIESUŁKOWIE

Zadanie rozpoczęte w 2020 r., kiedy to wykonano projekt budowlany i uzyskano niezbędne zezwolenia na wykonanie wodociągu. W 2021 roku wykonano sieć wodociągową o łącznej długości 194 m wraz z montażem 2 szt. hydrantów nadziemnych. Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie. Wartość zadania to 68.000, 00 zł. Inwestycja zrelizowana w latach 2020/2021. 

 

INWESTYCJE 2019/2021

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH

Inwestycja polegała na rozbudowie mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - w praktyce oznanczała budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Zadanie obejęło rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, której przepystowość wynosiła Qdśr=140 m3/d, natomiast nowy ciąg technologiczny przewiduje zwiększenie przepustowości przepływu dobowego ścieków do Qdśr=550 m3/d. Zastosowana technologia oczyszczania ścieków przewiduje podwyższone usuwanie azotu  i fosforu.  Koszt rozbudowy to 16.510.524,84 zł, z czego dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 5.443.518,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach  2019/2021.

 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

 

INWESTYCJE 2020

PRZEBUDOWA CHODNIKA NA UL. KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

Przebudowa objęła obustronny odcinek chodnika o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania sfinanoswanego przez Powiat Zgierski oraz Gminę Stryków to 297.660,00 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596,00 zł. Inwestycję zrealizowano w 2020 r. 
 
Foto źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu
 • Starosta Zgierski Bogdan Jarota, Radny Rady Powiatu...
 • Przebudowany chodnik na ul. Kolejowej w Strykowie

 

BUDOWA STUDNI W KOŹLU

Inwestycja polegała na budowie dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m szesc. na godzinę. SUW  w Koźlu zaopatruje w wodę wsie: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Podczas budowy drugiej studni zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.  Po podłączeniu do SUW, zleceniu badań wody i oddaniu do użytku nowej studni, obydwie studnie pracować będą w systemie naprzemiennym. Na inwestycję Gmina Stryków przekazała ZGKiM w Strykowie dotację w kwocie 220.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu
 • Budowa Studni w Koźlu

 

BUDOWA DODATKOWEGO OŚWIETLENIA PRZY POMNIKU NIEPODLEGŁOŚCI

Została opracowania dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Cmentarnej, Rolniczej i Piłsudskiego wraz z placem przy pomniku w Strykowie”. Wykonano dwa projekty budowlane. Projekt „Rozbudowa oświetlenia terenu placu przy pomniku w Strykowie – budowa urządzenia technicznego w postaci oświetlenia terenu” uwzględnia montaż 4 słupów oświetleniowych dekoracyjnych o wysokości zawieszenia oprawy 4 m. Słupy będą identyczne z istniejącymi oświetlającymi alejki. Oprawy LED 63 W. Projekt „Budowa oświetlenia ulicznego – skrzyżowanie ulic Rolniczej, Piłsudskiego i Cmentarnej w Strykowie” uwzględnia montaż 3 słupów oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Rolniczej, Cmentarnej i Piłsudskiego w Strykowie, o wysokości 8 m z wysięgnikami o długości ramienia 1,5 m. Oprawy oświetleniowe 16 LED/45 W. W ramach zadania planuje się także wymienić istniejącą oprawę oświetleniową na ww. typu. Koszt dokumentacji to 6.100,00 zł. Projekt opracowano w 2020 roku.

 • Pomnik Niepodległości w Strykowie
 • Oświetlenie przy Pomniku Niepodległości

 

NASADZENIA ZIELENI W STRYKOWIE

Posadzono pelargonie w donicach zdobiących Osiedle Stary Rynek (126 sztuk pelargonii pnących oraz 20 pelargonii hybrydowych) oraz Osiedle Batorego (50 sztuk pelargonii pnących oraz 6 sztuk hybrydowych). Na głównych ulicach miasta, a także nad zalewem ustawiono 21 sześciopoziomowych konstrukcji kwietnikowych z wielobarwnymi pelargoniami. Zmianie uległ wygląd ul. Kościuszki od skrzyżowania na ul. Warszawskiej do ul. Głowackiego. Po uprzednim przygotowaniu pasów zieleni wzdłuż jezdni, posadzono blisko 1000 sztuk ozdobnych tawuł. Grunt między roślinami wysypano korą. Zrekultywowano i obsadzono również tawułami pas zieleni wzdłuż ul. Kościuszki od strony osiedla Stary Rynek. Nowe nasadzenia pojawiły się także przy Urzędzie Miejskim. Zieloną oprawę reprezentacyjnej części obiektu stanowi teraz 40 róż okrywowych Matador, a także 6 drzewek śliw wiśniowych uzupełnionych płożącymi iglakami. Kompozycję dopełniają tawuły tuż przy schodach urzędu. Wzdłuż zejścia w kierunku parkingu za budynkiem urządzono palisadę, która została obsadzona jałowcami płożącymi. Nowa pergola z ozdobnym, pnącym winogronem pojawiła się w okolicy Pomnika Niepodległości
u zbiegu ulic Rolniczej i Cichej. Teren wzbogacił się również o 200 szt. lilaków oraz 50 szt. jałowców przesadzonych z parku nad Moszczenicą, który zostanie w przyszłym roku zagospodarowany zgodnie z opracowanym projektem. Wzdłuż ul. Stryjkowskiego posadzono i okorowano 180 szt. tawuł. Wzdłuż ul. Wolskiej posadzono 400 szt. pięciorników. Wzdłuż ul. Mickiewicza posadzono i okorowano 350 szt. tawuł. Przy ul. Kilińskiego posadzono 43 szt. robinii akacjowych. Irysami obsadzono ul. Warszawską, a także dosadzono je na ul. Grunwaldzkiej. Planowane są dalsze pielęgnacje i przesadzenia w kolejnych latach, aby uzyskać kwietny dywan wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Wysypano świeżą korę na obsadzone krzewami pasy zieleni wzdłuż ul. Targowej, Cmentarnej, Sowińskiego oraz Piłsudskiego. Dokonano pielęgnacji i formowania krzewów w przejściu pomiędzy ul. Sienkiewicza a ul. Wschodnią. Na placyku przy poczcie wykonano nowe nasadzenia – 20 szt. host (funkii) oraz 3 szt. wiśni ozdobnych. Dla odsłonięcia berberysów wykopano 25 szt. jaśminowców, które zasadzono na terenie Szkoły Podstawowej przy Warszawskiej. Wzdłuż ogrodzenia Przedszkola Samorządowego przy ul. Targowej posadzono 80 szt. lilaków, pozyskanych z parku nad Moszczenicą, który zostanie w przyszłym roku zagospodarowany zgodnie z opracowanym projektem. Zadanie wykonane w 2020 r. Łączny koszt to 72.038,35 zł. 

 

 • 55414

 

 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia
 • Nasadzenia zieleni
 • Nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni
 • Nowe nasadzenia zieleni

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W STRYKOWIE

W ramach inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w Strykowie. Zakres robót  obejmować będzie m.in.: odmulenie, konserwację lewobrzeżnych i prawobrzeżnych ubezpieczeń betonowych skarp, zapory czołowej oraz wymiany kładki dla pieszych na rzece Moszczenicy, wykonanie podwodnych kamiennych wysepek dla celów wędkarskich oraz bariery hamującej napływ rzecznych osadów dennych do misy zbiornika. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 45 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 97.110,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 • Zbiornik wodny w Strykowie
 • Zbiornik wodny w Strykowie

 

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA OCZYSZCZENIE ZBIORNIKA WODNEGO W DOBREJ

W ramach inwestycji zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na oczyszczenie i remont zbiornika wodnego w Dobrej. Zbiornik w Dobrej prócz odmulenia potrzebuje z kolei remontu ubezpieczeń betonowych i remontu przepustu. Przewidywana warstwa odmulenia to ok. 60 cm, co pozwoli na zwiększenie pojemności magazynowej zbiornika o ok. 5 tys. m3 wody. Koszt dokumentacji to 18.390,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Trwa uzyskiwanie pozwolenia wodnoprawnego. 

 • Zbiornik wodny w Dobrej
 • Zbiornik wodny w Dobrej

 

IX ETAP BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W SWĘDOWIE

Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej. Łączna długość rurociągu kamionkowego wynosi 465,86 m, kanalizacji tłocznej - 516,41 m. W zakres inwestycji wchodzi również montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu, a także utwardzenie nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Koszt inwestycji to 857.188,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie
 • Budowa kanalizacji w Swędowie

 

GRANT SOŁECKI DLA DOBIESZKOWA

W 2020 roku Gmina Stryków pozyskała środki na realizację grantu sołeckiego dla Sołectwa Dobieszków. W ramach projektu pn. "Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Dobieszkowie" dokonało zakupu i montażu zjazdu linowego. Całkowity koszt projektu wyniósł 14.786,00 zł, w tym środki z budżetu Województwa Łódzkiego w kwocie 10.000,00  zł oraz środki własne Gminy Stryków w kwocie 4.786,00 zł.

 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie
 • Zjazd linowy, plac zabaw w Dobieszkowie

 

REMONT CHODNIKA PRZY UL. BRZEZIŃSKIEJ

Prace remontowe objęły odcinek 180 mb chodnika od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji 50.000,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska...
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska...
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska...
 • Zakończył się remont chodnika w okolicach boiska...

 

PROJEKT I BUDOWA PODWYŻSZONEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH

W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Kościuszki w Strykowie zaprojektowano wyniesione przejście dla pieszych z kostki brukowej. W obrębie przejścia zostały wyregulowane chodniki oraz krawężniki. Ponadto zakres robót obejmował wykonanie oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania to 78.166,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2020 roku. 

 • Przejście dla pieszych przed przebudową
 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Budowa przejścia
 • Podwyższone przejście dla pieszych
 • Podwyższone przejście dla pieszych

 

REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ROKITNICY

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 wykonano remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Rokitnicy. Wykonano rozbiórkę podestu w głównej sali, rozbiórkę istniejących warstw posadzkowych w głównej sali wraz z montażem nowych warstw posadzkowych, wyrównano poziomy nowej posadzki przy drzwiach, poszerzono otwór drzwiowy między główną salą, a pomieszczeniami zaplecza kuchennego wraz z montażem nowych drzwi. Wykonano malowanie ścian, słupów, podciągów i sufitu głównej sali. Zdemonowano karnisze i zamontowano rolety. Wykonano malowanie ścian i sufitu pomieszczenia kuchennego, ścian i sufitu pomieszczenia zaplecza, ścian i sufitu wiatrołapu oraz wymieniono oprawy we wszystkich pomieszczeniach. Koszt zadania to 76.127,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku.

 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy przed remontem
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie
 • Swietlica w Rokitnicy po remoncie

 

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PLUDWINACH

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 wykonywany jest remont świetlicy wiejskiej w Pludwinach. W zakres inwestycji wchodzą m.in. : rozbiórka podestu przed wejściem, wykonanie obróbki istniejących drzwi i obudowy fragmentu osadzenia drzwi, demontaż 2 okien i zamurowanie otworów okiennych, uzupełnienie tynków i pomalowanie fragmentu elewacji, demontaż istniejących ościeżnic oraz montaż nowych ościeżnic i drzwi płytowych, montaż parapetów wewnętrznych, demontaż urządzeń sanitarnych w pomieszczeniu schowka, uzupełnienie tynku na suficie pomieszczenia sanitarnego, malowanie ścian i sufitów w dwóch największych sal, wykonanie tynków wewnętrznych i dwukrotne malowanie ścian i sufitów, ułożenie płytek na podłodze oraz wymiana opraw oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach. Koszt inwestycji to 97.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach - stan przed inwestycją
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie
 • Świetlica wiejska w Pludwinach po remoncie

 

MONTAŻ WIATY DREWNIANEJ WRAZ Z WYKONANIEM UTWARDZENIA TERENU W SADÓWCE

W ramach projektu dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 wykonywany został montaż wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Sadówka. Koszt inwestycji to 57.800,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Teren działki sołeckiej w Sadówce przed realizacja...
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji...
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji...
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce w trakcie realizacji...
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji
 • Teren działki sołeckiej w Sadówce po realizacji inwestycji

 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TYMIANCE

W ramach inwestycji  wybudowano kanał sanitarny o dł. 1689,60 m ze studniami rewizyjnymi i bocznymi odejściami kanalizacyjnymi dla poszczególnych działek do granicy działki drogowej oraz kanał tłoczny o dł. 1435,20 m. Inwestycja umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze studzienek na działkach zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tymiance do oczyszczalni ścieków w Strykowie. Odtworzono asfalt na całej szerokości jezdni drogi gminnej i pobocze ziemne na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania to 2.139.791 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance

 

BUDOWA WODOCIĄGU W WOLI BŁĘDOWEJ

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Wola Błędowa. Długość wybudowanej  sieci wynosi 831 mb. Koszt inwestycji to 295.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICY ZIELONEJ W SMOLICACH

Inwestycja obejmowała wykonanie robót polegających na budowie sieci wodociągowej Dn110 PVC w miejscowości Smolice, ul. Zielona. Długość wybudowanej sieci wynosi 194 mb. Koszt inwestycji to 95.000,00 zł. Zadanie zostało wykonane w 2020 roku.

 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach
 • Budowa kanalizacji w ulicy Zielonej w Smolicach

 

KONSERWACJA ORLIKA

Zadanie obejmowało: konserwację boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą (3 cykle prac), konserwację boiska wielofunkcyjnego (1 cykl prac), malowanie linii boisk na boisku wielofunkcyjnym, serwis koszy do koszykówki, wymianę siatek na piłkochwytach wraz z materiałami. Usługi wykonane zostały w trzech etapach: wiosennym, letnim i jesiennym. Łączny koszt prac to 9.922,00 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 r.

 • data: 2020-09-16
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • I etap konserwacji ORLIKA
 • III etap konserwacji Orlika
 • III etap konserwacji Orlika
 • III etap konserwacji Orlika

 

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Zmodernizowany zostanie odcinek o długości 441 mb - od skrzyżowania we wsi Wyskoki do przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Na zadanie Gmina Stryków otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 106.318,63 zł. Koszt inwestycji to 333.647,62 zł. Zadanie zrealizowane w 2020 roku.

 • Przed realizacją
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • W trakcie realizacji
 • Po realizacji

 

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku szkoły prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. Do pierwotnie zaplanowanego zakresu robót tj. ocieplenia ścian i stropodachów, prac towarzyszących, wymiany wewnętrznego i zewnętrznego oświetlenia na ledowe, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, po konsultacjach z dyrekcją szkoły, polecił dodać także inne, niezbędne prace na terenie obiektu. Należą do nich m.in.: naprawa istniejącego pokrycia z papy i wykonanie dodatkowego pokrycia na segmencie sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym, wymiana 6 okien w sali gimnastycznej, wymiana 17 okien na trzeciej kondygnacji segmentu dydaktycznego od strony południowo-zachodniej, wymiana 7 okien w poziomie drugim kondygnacji części szatniowej od strony południowo-zachodniej wraz z wymaganymi naprawami wnęk okiennych wewnętrznych oraz ich malowaniem, wymiana 2 szt. drzwi wejścia głównego do szkoły. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 1.348.912,25 zł. Zadanie realizowane w 2020 roku.

 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie
 • Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie

 

INWESTYCJE 2019/2020

 

BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

Inwestycja polega na budowie obiektu w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy to 189 m2, powierzchnia użytkowa – 134,30 m2, kubatura  886 m3. W budynku przewidziano następujące pomieszczenia: sala ogólna o powierzchni 103,5 m2, pomieszczenie pomocnicze o powierzchni  16,98 m2, pomieszczenie magazynku o powierzchni 6,30 m2, pomieszczenia sanitarne oraz taras o powierzchni 29,40 m2. W zakres robót weszła również budowa zewnętrznej instalacji wodociągowej, lokalnej kanalizacji sanitarnej z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki oraz wewnętrznej linii zasilającej enn. Ponadto przewidziano do wykonania utwardzone dojście do świetlicy oraz utwardzony teren z trzema miejscami postojowymi dla samochodów osobowych. Koszt inwestycji to 541.370, 95 zł. Inwestycja zrealizowana w latach 2019/2020.

 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI
 • BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. WYSKOKI

 

REMONT DROGI GMINNEJ W SMOLICACH

W ramach prac inwestycyjnych w pierwszym etapie został przebudowany most na Moszczenicy. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. Trwa opracowanie dokumentacji drogi w celu uzyskania decyzji ZRID. Szacowany łączny koszt inwestycji to 6.207.255,00 zł, z czego przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 3.103.627,00 zł (w tym za wykonany most w roku 2019 - 1.044.775,00 zł). Całkowity koszt wykonania  mostu to 1.856.922,00 zł. Zadanie wieloletnie - 2019/2021.

 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach

 

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-CESARKA

W ramach inwestycji wybudowano drogę łączącą drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. Koszt inwestycji to 2.183.566,00 zł. Zadanie zrealizowane w latach 2019/2020.

 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka

 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W GMINIE STRYKÓW

W ramach projektu dofinansowanego z RPO WŁ 2014-2020 ZIT zaplanowano budowę 224 nowych punktów świetlnych. W I etapie w 2019 r. nowe punkty świetlne zostały zamontowane w Bratoszewicach na ul. Zatorze i przy świetlicy wiejskiej w Smolicach – łączny koszt I etapu 70.453,69 zł, w II etapie w 2020 r. zostały zamontowane w: Tymiance - ul. Lawendowa i Środkowa; Warszewicach, Swędowie - ul. Sosnowa i Łąkowa; Anielinie Swędowskim - ul. Spacerowa i Strykowska – łączny koszt II etapu 278.134,56 zł. Realizację III etapu zaplanowano w 2021 r. Inwestycja przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, doprowadzi do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO². Szacowany koszt inwestycji to 2.170.513,71 zł., w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1.441.334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Warszewice
 • Warszewice

 

INWESTYCJE 2019

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH PRZY SP 1 W STRYKOWIE

W ramach zadania zostały wybudowane 2 zadaszone boiska wielofunkcyjne, o łącznej powierzchni 1.195,75m2 - szerokości 34,44m i długości 34,72m, Boiska wybudowane zostały na podstawie dokumentacji projektowej zrealizowanej w 2018 roku, zgodnie z którą przyjęte założenia technologiczne i związane z nią zasady przeciwpożarowe pozwalają na jednoczesne przebywanie na obiekcie tylko 50 osób. Wykonawca został wybrany w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w 2018 roku. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w pierwszych tygodniach objęcia funkcji zablokował m.in. plany zastosowania przez Wykonawcę nawierzchni dywanowej, dostosowanej jedynie do gry w tenisa. Ostatecznie boiska otrzymały nawierzchnię poliuretanową i zostały dostosowane do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę. W ramach projektu, wewnątrz obiektu zainstalowano 6 nagrzewnic gazowych oraz mechaniczne wentylatory. Wybudowano łącznik z istniejącym budynkiem, w którym usytuowana była dotychczas niepełnowymiarowa salka gimnastyczna. W budynku tym wykonano także dodatkowe prace związane z przebudową pomieszczeń na 2 szatnie i 3 łazienki. Wykonano zewnętrzne instalacje: kanalizacji deszczowej, gazowej i elektroenergetycznej, utwardzenie terenu, przyłącza kanalizacji: sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej.

Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął również decyzję o przebudowie wjazdu, zainstalowaniu kamer IP dzień/noc oraz budowie ogrodzenia wraz z dwoma bramami i furtkami. Koszt prac dodatkowych 48.872,00 zł. Koszt łączny prac 1.875.000,00 zł. Inwestycję budowy boisk i opisanych prac dodatkowych zrealizowano w 2019 roku.

Obecnie z boisk korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1. Obiekt zostanie udostępniony mieszkańcom i klubom sportowym po dobudowie niezaplanowanych w 2018r., ale niezbędnych pomieszczeń magazynowych i salki ćwiczeń z drabinkami oraz osobnego, niezależnego od terenu szkoły wejścia do obiektu. Obecnie trwa faza uzgodnień dokumentacji projektowej i uzyskania wszelkich pozwoleń.

 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1
 • Boiska zadaszone przy SP1

 

ZAKUP PIECA KONWEKCYJNEGO DO SP 1 W STRYKOWIE

Inwestycja została zrealizowana w ramach remontu szkolnej kuchni. Nowy piec konwekcyjno-parowy z odciągiem zastąpił zużyty piec węglowy, na którym przygotowywano posiłki wydawane w szkolnej stołówce. Zakup nowego urządzenia zapewnił przyśpieszenie procesu przygotowywania posiłków. Koszt zakupu pieca to 42.673,00 zł. Zakup został zrealizowany w 2019 roku.

 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1
 • Piec konwekcyjno-parowy w SP1

 

TERMOMODERNIZACJA URZĘDU MIEJSKIEGO W STRYKOWIE

Termomodernizacja budynku urzędu prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem wraz z dociepleniem ścian piwnic przy gruncie polistyrenem ekstrudowanym XPS; ocieplenie stropodachu dachowymi płytami styropianowymi laminowanymi papą wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej oraz wymiana wyłazu dachowego. Wymieniono stare okna na nowe wyposażone w nawiewniki okienne higrosterowane oraz wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe. Wykonano prace towarzyszące dociepleniu budynku takie jak wykonanie instalacji odgromowej, instalacji elektrycznej, obróbek blacharskich, opaski wokół budynku. Zmodernizowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED, a także zamontowano instalację ogniw PV o mocy 6,10 kWp. Zadanie współfinansowane jest przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 ZIT. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt zadania to 716.167,51 zł. Zadanie zrealizowane w 2019 roku.

 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego

 

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na modernizacji mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres inwestycji obejmował: remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zagęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, wykonanie tymczasowego rurociągu osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania w wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji to 2.341.920,00 zł. Zdanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOLI BŁĘDOWEJ

Termomodernizacja budynku świetlicy prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE.W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace na świetlicy wiejskiej w Woli Błędowej: Ocieplono ściany zewnętrzne styropianem, docieplono ościeża okienne i drzwiowe. Ocieplono strop wełną mineralną. Wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, ocieplono podłogi na gruncie styropianem. Zlikwidowano kaflowe i stalowe piece węglowe i zastąpiono ich przez klimakonwektory - pompy ciepła typu powietrze. Wymieniono pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. na nowe o wyższej sprawności oraz zmodernizpowano oświetlenie wewnętrzne w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED. W ramach prac ogólnobudowlanych niezwiązanych z termomodernizacją budynku takie jak modernizacja instalacji elektrycznej w budynku, montaż drzwi wewnętrznych, wydzielenie pomieszczeń łazienek, licowanie ścian płytkami, montaż schodów wewnętrznych i zewnętrznych, montaż elementów wykończeniowych typu siding, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 409.930,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po...
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po...
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po...
 • Budynek Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej po...

 

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W KOŹLU

Termomodernizacja budynku OSP prowadzona jest w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminie Stryków” dofinansowanego z UE. W ramach wskazanego w audycie energetycznym wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego zostały wykonane następujące prace: ocieplono ściany zewnętrzne dobudówki i reszty budynku styropianem wraz z dociepleniem ościeży okiennych i drzwiowych, ocieplono dach części frontowej wełną mineralną wraz z wykonaniem remontu dachu, wymieniono stare wrota garażowe zewnętrzne na nowe oraz wymieniono stare okna zewnętrzne na nowe, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, zmodernizowano oświetlenie wewnętrzneo w obiekcie z wykorzystaniem opraw ze źródłami LED a także wymieniono wewnętrzną instalację elektryczną w pomieszczeniu garażu budynku. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych. Koszt inwestycji 386.958,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r.

 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji
 • Budynek OSP w Koźlu po termomodernizacji

 

REMONT DROGI GMINNEJ OSSE - BRONIN

W ramach zadania wyremontowano 1352 mb drogi gminnej - ułożono nakładkę asfaltową oraz utwardzono pobocza kruszywem łamanym. Łączny koszt inwestycji to 279.539,35 zł, w tym 139.769,00 zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...

 

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH OSSE- CIOŁEK

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 120307E Osse - Ciołek na nieruchomościach położonych w miejscowościach Osse i Ciołek na działkach o nr ewid. 452 obręb Ciołek i 404 obręb Osse. Zakres robót realizowany został poprzez ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej grubości 4cm o spadkach poprzecznych daszkowych 2% wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o  grubości 5 cm. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb. Całkowita wartość projektu to 567.677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem otrzymała 210.627,00 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach zadania "Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych". Zadanie zrealizowane w 2019 r.

 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek

 

BUDOWA WODOCIĄGU W ULICACH SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ W STRYKOWIE

Inwestycja polegała na  budowie sieci wodociągowej wraz przyłączami do granic posesji. Wykonany wodociąg został włączony do istniejącej sieci w ulicy Słonecznej oraz w ulicy Akacjowej. Inwestycja obejmowała również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 533,47 mb wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). Koszt zadania to 369.267,00 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2019 roku.

 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ POMINIKA NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach inwestycji wykonano zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Cichej i Rolniczej w Strykowie w sąsiedztwie pomnika wzniesionego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Wybudowano parking z kostki betonowej z dwoma dojazdami i odwodnieniem. Przy pomniku wybudowano ciągi komunikacyjne o zróżnicowanej nawierzchni (kostka betonowa, kostka granitowa, płyty granitowe oraz nawierzchnia bitumiczna). Zamontowano wolnostojącą, prefabrykowaną toaletę, wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne. Wybudowano również oświetlenie parkowe, oświetlenie pomnika, monitoringu oraz zasilenie sanitariatu. Całość inwestycji uzupełniły obiekty małej architektury (ławki, kosze, słupki i stojaki na rowery) oraz zagospodarowanie terenów zielonych (trawniki, nasadzenia). Koszt inwestycji to 1.074.260,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Prace budowlane wokół pomnika
 • Zagospodarowany teren wokół pomnika
 • Zagospodarowany teren wokół zg=biornka
 • Prace budowlane wokół pomnika

 

PRZEBUDOWA OBIEKTU  I UTWORZENIE ŚWIETICY W STARYM IMIELNIKU

Inwestycja polegała na rozbudowie i przebudowie budynków na działce sołeckiej w miejscowości Stary Imielnik z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. Obiekt świetlicy zaprojektowany został jako jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej z dachem o konstrukcji drewnianej. W budynku wydzielone zostały: sala główna, pomieszczenie mieszkalne, kotłownia, sanitariaty, szatnia, garaż oraz pomieszczenia gospodarcze i ciągi komunikacyjne. Przed budynkiem w części ogrodowej urządzono drewniany taras z podjazdem dla niepełnosprawnych. W obiekcie zaprojektowano wewnętrzne instalacje: wodociągowo – kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania z wyposażeniem kotłowni oraz instalację elektryczną. Zakres zamówienia uzupełniało wykonanie instalacji zewnętrznych: przyłącza wody, przyłącza kanalizacyjnego ze szczelnym zbiornikiem na ścieki, doziemnej instalacji gazowej zasilanej z naziemnego zbiornika na gaz oraz częściowe utwardzenie terenu. Koszt zadania to 860.870,00 zł. Zadanie wykonano w 2019 roku.

 • Budowa świetlicy - deskowanie wieńca
 • W trakcie budowy - elewacja z kamienia
 • W trakcie budowy - ocieplanie styropianem
 • W trakcie budowy - elewacja zachodnia
 • W trakcie budowy - ocieplanie ścian
 • W trakcie budowy - zbrojenie wieńca
 • Budynek świetlicy
 • Budynek świetlicy od strony dziedzińca
 • Zadaszony taras świetlicy

 

INWESTYCJE 2018/2019

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W UL. BRZEZIŃSKIEJ

Inwestycja polegała na budowie kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w drodze gminnej - ul. Brzezińskiej w Strykowie. Zakres robót obejmował wykonanie kanału sanitarnego z rur PVC Ø315 o długości 812,8 m uzbrojonego w 15 studni żelbetowych Ø1200 i w 46 szt. sięgaczy z rur PVC Ø160 o łącznej długości 370,3 m, budowę kanału deszczowego z rur PVC Ø315 o długości 186,6 m uzbrojonego w 6 żelbetowych studni rewizyjnych Ø1200 oraz w 3 przykanaliki z wpustami deszczowymi. Zamówienie uzupełnia odtworzenie nawierzchni ulic Brzezińskiej i Wschodniej w części objętej robotami instalacyjnymi. Koszt inwestycji to 1.921.995,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018/2019.

 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ul. Brzezińskiej
 • Kanalizacja w ul. Brzezińskiej

 

INWESTYCJE 2017/2019

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW WRAZ Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ I DESZCZOWEJ

W ramach inwestycji przebudowano ul. Legionów wraz z chodnikami i wjazdami na posesje, wybudowano parking, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów: 2.750.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w latach 2017-2019.

 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów
 • Przebudowa ul. Legionów

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków