Treść strony INFRASTRUKTURA DROGOWA

ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W STRYKOWIE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG

Trwają prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg w gminie Stryków. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski 16 kwietnia 2024 r. podpisał rozstrzygnięcie przetargu wyłaniającego wykonawcę bieżącego utrzymania dróg gminnych. W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, opiewająca na kwotę 420.700 zł. 10 maja 2024 r. umowę na realizację zadania z wybranym w przetargu wykonawcą podpisał Burmistrz Piotr Ślęzak. Zamówienie obejmuje naprawy bieżące nawierzchni dróg gruntowych, w tym:
- profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej lub tłuczniowej wraz z zapewnieniem odwodnienia oraz z zagęszczeniem walcem, 
- wyrównanie istniejących nawierzchni dróg tłuczniem wraz z zagęszczeniem.

 • Bieżące utrzymanie dróg

DOKUMENTACJA NA BUDOWĘ NOWEJ DROGI W STRYKOWIE

W czerwcu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na budowę drogi od ul. Kopernika do ul. Zakładowej i ul. Polnej w Strykowie (odcinek o dł. 915 m w nowym śladzie). Droga stanowić będzie dojazd m.in. do osiedli domów jednorodzinnych. Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisanie umowy wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur oraz uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę drogi. Wartość umowy z wykonawcą wybranym w drodze postępowania przetargowego wyniosła 176.997,00 zł. 

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej Markiem Krawczykiem lN...
 • Mapka z oznaczonym nowym śladem drogi

DOKUMENTACJA NA NOWĄ DROGĘ DOJAZDOWĄ W STRYKOWIE

W listopadzie 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej nowej drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą do osiedli domów jednorodzinnych i terenów usługowych w Strykowie na ul. Legionów. Dokumentacja ma powstać w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisanie umowy wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych procedur i uzyskaniem pozwoleń. Jej koszt wyniesie 196.554 zł.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie podpisania umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej nowej drogi wraz z...
 • Mapka z oznaczonym nowym śladem drogi.

DOKUMENTACJA - UL. WSCHODNIA STRYKOWIE

W 2023 r. zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej dot. drogi gminnej o długości ok. 790 m ul. Wschodnia. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych. Projekt obejmuje m.in.: wykonanie jezdni wraz z odwodnieniem, chodnika/ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów,  przebudowę  i budowę skrzyżowań, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowę kanału technologicznego, budowę oświetlenia LED oraz przebudowę kolidującego uzbrojenia terenu. 
Koszt dokumentacji wyniesie 123.369 zł.

 • Mapka z oznaczonym śladem drogi planowanym do remontu.
 • Projekt ulicy Wschodniej w Strykowie, przed wykonaniem remontu
 • Projekt ulicy Wschodniej w Strykowie, przed wykonaniem remontu

DOKUMENTACJA - UL. TARGOWA-SŁONECZNA W STRYKOWIE

W 2022 r. zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi w nowym śladzie o długości ok. 155 m od skrzyżowania z ul. Słoneczna i Akacjową do skrzyżowania z ul. Targową w Strykowie. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych oraz połączy drogę powiatową z drogami gminnymi. Projekt obejmuje wykonanie jezdni asfaltowej wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym, zjazdami, chodnikiem/ścieżką pieszo-rowerową po jednej stronie drogi oraz utwardzeniem poboczy po drugiej stronie drogi, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia ulicznego LED oraz usunięcie ewentualnych kolizji. Koszt projektu wyniósł 48.462,00 zł. Posiadamy decyzję ZRID Starosty Zgierskiego. 

 • Lokalizacja projektowanej drogi.
 • Mapka z oznaczonym nowym śladem drogi.

I ETAP BUDOWY UL. POLNEJ I SZAFERA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

W październiku 2023 rok Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na wykonanie I etapu zadania tj. roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Polnej i Szafera w Strykowie. Zakres prac obejmował roboty przygotowawcze, ziemne i montażowe, skarpowanie rowu z umocnieniem oraz odtworzenie nawierzchni dróg, poboczy i wjazdów. Koszt zadania wyniósł 937.213 zł + koszt inspektora nadzoru inwestorskiego 6.150 zł.

 • Budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Szafera, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Szafera, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Szafera, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Szafera, przed wykonaniem prac na ulicy Polnej
 • Budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej i Szafera, przed wykonaniem prac na ulicy Szafera

REMONT 5 ULIC W STRYKOWIE

W 2023 roku zleciliśmy remont ulic: Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie. Wyremontowane odcinki mają istotne znaczenie komunikacyjne ze względu na powiązania z przylegającymi drogami stanowiącymi dojazd do centrum miasta oraz połączenie z planowaną budową kompleksu CRS. Całkowita wartość umowy z wykonawcą wybranym w trybie przetargowym wyniosła 966.865,46 zł – pozyskaliśmy na zadanie dofinansowanie w kwocie 612.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, po wykonaniu nawierzchni
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, przed wykonaniem remontu na ul...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, po wykonaniu miejsc parkingowych w ul...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, przed wykonaniem nawierzchni na ulicy...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, przed wykonaniem remontu na ul. Stary...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, po wykonaniu nawierzchni na ul...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, po wykonaniu nawierzchni na ulicy...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, w trakcie frezowania nawierzchni na...
 • Remont ulic Słowackiego, Staszica, Orzeszkowej, Szafera i Starego Rynku w Strykowie, przed wykonaniem prac na skrzyżowaniu...

PODWYŻSZONE PRZEJŚCIE NA UL. KOŚCIUSZKI W STRYKOWIE

W 2020 roku w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na ul. Kościuszki w Strykowie, w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodka zdrowia, gabinetu rehabilitacji oraz budynków Urzędu Miejskiego, zleciliśmy projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej wraz z wykonaniem oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych. Koszt zadania wyniósł 78.166 zł. 

 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki - stan po wykonaniu inwestycji
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki - stan po wykonaniu inwestycji
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki - w trakcie montażu podwyższonego przejścia dla pieszych oraz...
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki - w trakcie montażu podwyższonego przejścia dla pieszych
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Kościuszki - stan przed wykonaniem inwestycji

PODWYŻSZONE PRZEJŚCIE NA ULICY BRZEZIŃSKIEJ W STRYKOWIE

W 2023 roku, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w pobliżu stadionu piłkarskiego MKS Zjednoczeni, zleciliśmy projekt i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki brukowej wraz z wykonaniem oznakowania aktywnego umieszczonego na pylonie z wysuniętym nad oś jezdni znakiem aktywnym D-6 oraz montaż poprzecznych linii wibracyjnych i fragment chodnika z kostki brukowej łączącego przejście dla pieszych ze zjazdem na boisko sportowe.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”, dofinansowanego z UE - PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowita wartość projektu to 352.998,25 zł - dofinansowanie wyniosło: 244 339,23 zł, wkład własny gminy wyniósł 108 659,02 zł.

 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej - stan po zakończeniu inwestycji.
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej - stan w trakcie trwania inwestycji, układanie chodnika.
 • Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej - stan przed zamontowaniem podwyższonego przejścia dla...

REMONT CHODNIKA PRZY ULICY BRZEZIŃSKIEJ

W 2020 roku zrealizowaliśmy prace remontowe chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Wschodnią w kierunku ronda z drogą wojewódzką nr 708. Dotychczasową, nierówną nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła kostka brukowa. Przy okazji układania nowej nawierzchni chodnika zachowano spadki gwarantujące prawidłowy odpływ wód opadowych, przeprowadzona została również modernizacja fragmentu kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji wyniósł 50.000 zł. 

 • Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, po wykonaniu chodnika
 • Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, po wykonaniu chodnika
 • Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, po wykonaniu chodnika
 • Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, w trakcie wykonania - sfrezowana przylegająca do chodnika część jezdni
 • Remont chodnika przy ul. Brzezińskiej w Strykowie, w trakcie wykonania modernizacji kanalizacji deszczowej przy okazji...

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY JANA PAWŁA II W STRYKOWIE

W 2023 roku wykonaliśmy nowy chodnik, usprawniający komunikację pieszą po południowej stronie jezdni na ul. Jana Pawła, w bezpośrednim sąsiedztwie Przedszkola Samorządowego. Na całej długości chodnika powstały również pasy zieleni do zagospodarowania na wiosnę. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 127.920 zł + 9.840 zł projektu technicznego. 

 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Strykowie, po wykonaniu prac remontowych
 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Strykowie, w trakcie wykonywania prac remontowych
 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Strykowie, w trakcie wykonywania prac remontowych
 • Remont chodnika przy ul. Jana Pawła II w Strykowie, stan przed rozpoczęciem prac remontowych

BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KOLEJOWEJ W STRYKOWIE

W 2020 roku Gmina Stryków dofinansowała w znaczącej części obustronną przebudowę odcinka chodnika powiatowego o dł. 410 m biegnącego od ronda do torów kolejowych. Inwestycja polegała na budowie chodnika z kostki brukowej oraz budowie zjazdów. Całkowity koszt zadania wyniósł 297.660 zł, z czego partycypacja Gminy Stryków wyniosła 178.596 zł, a pozostała część została zapłacona z budżetu Powiatu Zgierskiego.

Foto źródło: Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

 • Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Strykowie, po wykonaniu prac remontowych
 • Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Strykowie, po wykonaniu prac remontowych
 • Budowa chodnika przy ul. Kolejowej w Strykowie, w trakcie wykonywania prac remontowych

BUDOWA ULIC SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

Na początku 2022 roku zakończyliśmy zadanie budowy ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie wraz z infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Inwestycja obejmowała: budowę drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji, budowę kanalizacji deszczowej wraz z wpustami i budowie linii kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi (w 2019 r. dokończyliśmy rozpoczęty rok wcześniej wodociąg i wybudowano kanalizację sanitarną). Łączny koszt inwestycji wyniósł 1.903.074 zł - pozyskaliśmy na zadanie dofinansowanie w kwocie 1.681.375,68 zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. 

 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, po wykonaniu prac budowlanych
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, po wykonaniu prac budowlanych
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, w trakcie wykonania prac budowlanych
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, przed rozpoczęciem prac budowlanych
 • Budowa ulic Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, przed rozpoczęciem prac budowlanych

PRZEBUDOWA UL. LEGIONÓW W STRYKOWIE

W 2019 roku dokończyliśmy realizowaną od 2017 roku przebudowę ul. Legionów wraz z wykonaniem chodników, wjazdów, budową parkingów, siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wartość całej inwestycji wg zawartych umów wyniosła 2.750.000 zł. 

 • Przebudowa ul. Legionów - stan po zakończeniu prac
 • Przebudowa ul. Legionów - stan po zakończeniu prac
 • Przebudowa ul. Legionów - stan po zakończeniu prac
 • Przebudowa ul. Legionów - parking po zakończeniu prac
 • Przebudowa ul. Legionów - stan po zakończeniu prac

 

ZADANIA DROGOWE REALIZOWANE W SOŁECTWACH

 

TRÓJSTRONNE POROZUMIENIE W SPRAWIE PROJEKTOWANIA I BUDOWY DRÓG GMINNYCH

8 maja 2023 r. zawarte zostało trójstronne porozumienie między Gminą Stryków a dwoma Inwestorami w sprawie projektowania i budowy dróg gminnych na terenie obrębów: Smolice, Zelgoszcz i Swędów. Dokument podpisali: Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz reprezentanci firm CTP i Raben. Przedmiotem porozumienia jest ustalenie warunków zaprojektowania i wybudowania dróg, które mają skomunikować planowane przez ww. firmy inwestycje polegające na budowie hal magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Przedmiotowe drogi są ujęte w obowiązującym MPZP na obszarze wymienionych obrębów, ale Gmina Stryków ze względu na inne priorytetowe inwestycje nie przewiduje w bliższej perspektywie ich budowy. W związku z tym, w wyniku prowadzonych przez Burmistrza Strykowa rozmów, Inwestorzy wyrazili wolę samodzielnego sfinansowania i realizacji przedsięwzięcia. Inwestycja będzie podzielona na 3 odcinki: A, B i C oznaczone na mapce kolorami: jasnoniebieskim, zielonym i czerwonym. Inwestorzy wykonają dokumentację projektową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami wymaganymi do uzyskania przez Gminę decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej i zrealizują roboty budowlane w ciągu 1 roku od dnia przekazania placu budowy oraz przekażą nieodpłatnie na rzecz Gminy Stryków zrealizowaną inwestycję. Gmina Stryków po przejęciu inwestycji wpisze ją do kategorii dróg publicznych o charakterze ogólnodostępnym.

 • Mapka obrazująca ślady dróg planowanych do budowy, na terenie obrębów: Smolice, Zelgoszcz i Swędów.

BUDOWA DROGI GMINNEJ W SMOLICACH

Realizowane w poszczególnych latach, od 2019 do 2024 roku, zadania są częścią dużego projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E”, obejmującego dwa ronda, most i dwa odcinki dróg. Łączna kwota realizacji zadania wyniesie 13.963.584,62 zł, z czego 2.957.934,00 zł zostało pozyskane w ramach dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (obecnie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).
W latach 2019-2020 zrealizowaliśmy przebudowę mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach. Koszt wykonania mostu obejmujący: umowę z wykonawcą, nadzór inwestorski i koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 1.828.422,05 zł

 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach - stan po zakończeniu inwestycji.
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach - stan w trakcie prac
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • W listopadzie 2022 roku, po zakończeniu przedłużających się procedur formalnych, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację budowy ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury towarzyszącej. Zadanie zostało odebrane w 2023 r. 
  Wartość tej części wyniosła 7.260.404,63 zł.
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • Drugi etap inwestycji - budowa ronda, odcinka drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu oraz infrastruktury...
 • W październiku 2023 roku Burmistrz Strykowa podpisał umowę na ostatni odcinek obejmujący budowę drugiego ronda, odcinka drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w Smolicach wraz z infrastrukturą towarzysząca m.in. kanalizacją deszczową i oświetleniem. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na czerwiec 2024 r. 
  Wartość tej części zadania wyniesie 4.874.757,94 zł.
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Budowa drogi gminnej w Smolicach III etap, realizacja inwestycji
 • Trzeci etap inwestycji z lotu ptaka
 • Trzeci etap inwestycji z lotu ptaka
 • Trzeci etap inwestycji z lotu ptaka
 • Trzeci etap inwestycji - budowa ronda oraz drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w...
 • Trzeci etap inwestycji - budowa ronda oraz drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w...
 • Trzeci etap inwestycji - budowa ronda oraz drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w...
 • Trzeci etap inwestycji - budowa ronda oraz drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w...
 • Trzeci etap inwestycji - budowa ronda oraz drogi od mostu na rzece Moszczenicy do skrzyżowania z drogą powiatową w...
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie podpisania umowy z Wykonawcą - Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów...

Wyłonionym w trzech osobnych dla każdej części przetargach wykonawcą, jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM”. Po zrealizowaniu inwestycji zostanie usprawniony ruch w południowo-wschodniej części Gminy Stryków. 
Nowe odcinki drogi pozwolą częściowo wyprowadzić ruch samochodów z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego.

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY ULIC W SMOLICACH

Na początku lutego 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt  budowy i przebudowy ul. Wypoczynkowej w Smolicach (droga relacji Smolice – Anielin Swędowski) wraz z niezbędną infrastrukturą. W planach jest budowa drogi od długości ok. 4470 m od włączenia w drogę wojewódzką nr 708 w Smolicach do ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim. Droga stanowić będzie dojazd do osiedli domów jednorodzinnych i działek letniskowych, połączy drogę wojewódzką z drogą gminną. W ramach projektu uwzględnione zostanie również wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania planowana jest zmiana geometrii obecnie wąskiego i niebezpiecznego zakrętu na ul. Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim (przy ul. Młynarskiej). Koszt zadania to kwota: 231.240, 00 zł. Termin realizacji do 11 miesięcy od podpisania umowy.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Arturem Siwczykiem, Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
 • Mapka, zakres drogowy
 • Mapka, zakres kanalizacji

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-CESARKA

W latach 2019/2020 wybudowaliśmy łącznik pomiędzy drogą gminną relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań, ciągu pieszo-rowerowego, zjazdów, poboczy, rowu przydrożnego i przepustu rurowego. Inwestycja była realizowana na podstawie decyzji ZRID Starosty Zgierskiego. Koszt zadania wyniósł 2.183.566 zł. 

 • Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka - stan w trakcie realizacji prac
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Cesarka - stan w trakcie rozpoczęcia prac

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY MOSTU I DROGI NA ODCINKU CESARKA – ŁUGI

Na początku lutego 2024 roku Burmistrz Strykowa podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt przebudowy drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka – Ługi. Przebudowa dotyczy odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową (ul.Wczasową w Strykowie) do skrzyżowania z drogą gminną nr 120324 E w Sosnowcu wraz z przebudową mostu na rzece Moszczenicy, na odcinku ok. 950 m oraz drogi gminnej nr 120324 E przez wieś Sosnowiec Pieńki na odcinku ok. 680 m.

Uwzględnione zostanie m.in: poszerzenie jezdni wraz z odwodnieniem, budowa chodnika/ścieżki pieszo-rowerowej, przebudowa zjazdów, skrzyżowań, kolidującego uzbrojenia terenu, wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania. Planujemy zmianę konstrukcji i całkowitą przebudowę drewnianego mostu na rzece Moszczenicy wyremontowanego doraźnie w 2021 r. ze względu na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu. Szczegóły nowych rozwiązań będą uzgadniane na etapie projektowania. Ze względu na ciągłe zainteresowanie terenami mieszkaniowymi oraz inwestycyjnymi w tym rejonie gminy i zwiększone natężenie ruchu, przebudowa mostu stała się konieczna.

Koszt dokumentacji wyniesie 289.050,00 zł. Termin wykonania to 16 miesięcy od podpisania umowy.

 • Podpisanie umowy na przebudowę drogi Cesarka-Ługi. Od lewej Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, wykonawca – Kowieszko...
 • Mapka, odcinek planowanej do przebudowy drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka-Ługi

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI-MICHAŁÓWEK

W latach 2020/2021wybudowaliśmy drogę łącząca Ługi z Michałówkiem o nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami, chodnikiem, rowami przydrożnymi, wpustami deszczowymi, przepustem drogowym, barierami ochronnymi i energochłonnej oraz nasadzeniami zastępczymi w pasie drogowym. 

Droga stanowi istotny element ruchu lokalnego, ważny pod względem zapewnia bezpieczeństwa i rozwoju terenów mieszkaniowych, a także dla ruchu turystycznego ze względu na bliskość Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich oraz miejsc, w których rozegrały się historyczne wydarzenia Powstania Styczniowego. Koszt inwestycji wyniósł  2.802.679,63 zł, w tym pozyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 1.258.434 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 

 • Budowa drogi gminnej Ługi - Michałówek - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Michałówek - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Michałówek - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Michałówek - w trakcie trwania prac
 • Budowa drogi gminnej Ługi - Michałówek - stan w trakcie rozpoczęcia prac

BUDOWA DROGI W KLĘKU

W 2023 roku zrealizowaliśmy inwestycję polegającą na budowie drogi gminnej w m. Klęk (obręb Kiełmina) na odcinku ok. 346 m. Droga połączona jest z drogą krajową nr 71 i zakończona łopatką do zawracania. Zakres zadania obejmował m.in.:  ciąg pieszy i zjazdy z kostki betonowej oraz ciąg jezdny z płyt ażurowych - o wzmocnionej konstrukcji. Koszty inwestycji wyniosły 702.119,94 zł. 
Pozyskaliśmy również dotację na część zadania z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 151.430 zł w ramach „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych”.

 • Budowa drogi w Klęku - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa drogi w Klęku - stan po zakończeniu inwestycji
 • Budowa drogi w Klęku - stan w trakcie realizacji prac
 • Budowa drogi w Klęku - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie podpisania umowy z Wykonawcą - Zbigniewem Skrzatkiem

BUDOWA CHODNIKA POWIATOWEGO W KIEŁMINIE

W 2021 roku dofinansowaliśmy znaczącą kwotą, realizowaną przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu, budowę chodnika przy drodze powiatowej w Kiełminie. Inwestycja objęła ponad 730 m.b. chodnika oraz nowe wjazdy od posesji nr 47 do miejscowości Dobra. Łączny koszt inwestycji to 300.000,00 zł. Gmina wzięła na siebie wydatek w wysokości 178.596, 00 zł, a Powiat Zgierski wydał ponad 120.000,00 zł. 

 • Budowa chodnika powiatowego w Kiełminie - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa chodnika powiatowego w Kiełminie - stan po realizacji inwestycji

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ W KIEŁMINIE

Na początku lutego 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowy na projekt przebudowy drogi gminnej nr 161268 E w Kiełminie, stanowiącej dojazd do osiedli domków jednorodzinnych i działek letniskowych. Długość odcinka do przebudowy to ok. 690 m. Zakres prac projektowych obejmuje m.in.: nawierzchnię asfaltową wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym zjazdami i chodnikiem po jednej stronie oraz utwardzeniem poboczy po drugiej stronie drogi, wykonanie odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego LED. Koszt dokumentacji wyniesie 138.990 zł. Termin wykonania projektu to 12 miesięcy od podpisania umowy.

 • Podpisanie umowy na przebudowę drogi gminnej nr 161268 E w Kiełminie. Od lewej Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski,...
 • Mapka, planowana do przebudowy droga gminna nr 161268 E w Kiełminie

BUDOWA DROGI GMINNEJ DOBRA-KLĘK

W 2023 roku zrealizowaliśmy budowę drogi gminnej od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku. Na droga o dł. 1112 m wykonano nawierzchnię bitumiczną, pobocza oraz zjazdy z kruszywa. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wyniosła 1.820.221,40 zł, na ten cel pozyskaliśmy również znaczne dofinansowywanie w kwocie 1.662.500 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. 

 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk - stan po realizacji inwestycji
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk - stan w trakcie trwania prac inwestycyjnych
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk - stan w trakcie trwania prac inwestycyjnych
 • Budowa drogi gminnej Dobra - Klęk - stan przed rozpoczęciem prac

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY UL. DWORZACZKA W DOBREJ

W styczniu 2024 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszelkich pozwoleń przebudowy drogi gruntowej - ul. Dworzaczka w Dobrej. Ulica stanowi dojazd do osiedli domków jednorodzinnych. Projekt uwzględniał będzie wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z połączeniem z istniejącym układem drogowym, zjazdami do posesji i chodnikiem po jednej stronie drogi oraz utwardzeniem poboczy po drugiej stronie drogi, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne LED oraz wykonanie kanału technologicznego. Koszt dokumentacji wyniesie 198.030,00 zł. 

 • Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji ul. Dworzaczka w Dobrej. Od lewej Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski,...
 • Mapka, ul. Dworzaczka w Dobrej

DOKUMENTACJA PRZEBUDOWY 2 ULIC W DOBREJ

Na początku lutego 2024 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt przebudowy drogi gminnej w Dobrej:

 • na ul. Starowiejskiej - w ramach decyzji ZRID, planowana jest budowa chodnika oraz odwodnienie,
 • na ul. Ogrodowej – w ramach  pozwolenia na budowę, planowane jest utwardzenie dwóch odcinków ulicy o długości ok.100 m od włączenia w ul. Starowiejską w kierunku posesji. Ponadto w ramach projektu uwzględnione zostanie wykonanie sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sanitarnej na brakującym odcinku, odwodnienie i oświetlenie.

Uzyskanie pozwolenia na budowę może zająć do 8 miesięcy, natomiast decyzja ZRID do 12 miesięcy. Koszt projektu wyniesie 169.125 zł.

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisuje umowę z Arturem Siwczykiem, Public Road – Pracownia Projektowa Artur Siwczyk
 • Projekt przebudowy dróg gminnych w Dobrej - mapka
 • Projekt przebudowy dróg gminnych w Dobrej - mapka

DOKUMENTACJA BUDOWY DRÓG I CHODNIKA - DOBRA I DOBRA-NOWINY

We wrześniu 2023 r. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z wyłonionym w przetargu wykonawcą umowę na projekt dokumentacji technicznej budowy dróg gminnych w miejscowościach Dobra i Dobra-Nowiny. W ramach zadania zostanie wykonana i uzgodniona dokumentacja w zakresie budowy 

 • ulic: Generała Romualda Traugutta, Rafała Krajewskiego, Stanisława Brzóski, Generała Mariana Langiewicza i Edwarda Jurgensa,  Romana Żulińskiego oraz ulica bez nazwy (działka nr 129/2) oraz Jana Jeziorańskiego i Mierosławskiego
 • chodnika na ul. Piotrowiczowej, na odcinku od ul. Powstańców Styczniowych do drogi krajowej nr 14 wraz z zatoką przystankową.

Była to również okazja do omówienia wstępnych założeń projektowych, w tym celu w spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele Sołectwa Dobra-Nowiny - Sołtys Krystyna Lamorska i członkini Rady Sołeckiej Marianna Wieczorek. Koszty zadania wyniosą 129.765 zł. 

 • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski w trakcie podpisania umowy z Wykonawcą - Firma PLANIS Radosław Zając.. Podczas...
 • Mapka obrazująca ślady dróg planowanych do budowy.

PRZEBUDOWA ULICY STAROWIEJSKIEJ W DOBREJ

W 2022 roku zrealizowaliśmy budowę chodnika dla pieszych o łącznej długości 1.073 m, na odcinku od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Dworzaczka w Dobrej, wraz ze zjazdami do posesji. Wartość umowy wraz z aneksem z wybranym w przetargu wykonawcą została zmniejszona z 872.589,06 zł na 604.580,67 zł. Kwota zmieniła się ze względu na ograniczenie zakresu zadania - inwestycję zakończono przy ul. Dworzaczka, połączeniem nowego chodnika z istniejącym ciągiem pieszym biegnącym przy zalewie. 
Zmiany wyniknęły z faktu, że po przekazaniu terenu budowy oraz geodezyjnym tyczeniu projektowanych elementów drogi, okazało się, że od czasu sporządzenia dokumentacji projektowej w 2019 r., na odcinku od drogi wewnętrznej - łącznik przy zalewie do ul. Wodnej, nastąpiły zmiany stanu istniejącego, które spowodowały konieczność zmian sposobu wykonania robót budowlanych. Powyższe zmiany wymagają przeprojektowania drogi (na wyłączonym z zakresu odcinku) oraz uzyskaniu kolejnych decyzji i pozwoleń, dlatego też zakres zadania został ograniczony poprzez rezygnację z części robót i zakończono ww. inwestycję przy ul. Dworzaczka, aby nie przedłużać wykonania pozostałych odcinków zadania.

 • Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej - stan w trakcie realizacji inwestycji
 • Przebudowa ulicy Starowiejskiej w Dobrej - stan przed rozpoczęciem inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI DOBRA-NOWINY - MOSKULE

W 2021 roku przebudowaliśmy drogę gminną relacji Dobra-Nowiny – Moskule, na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną do granicy Gminy Stryków z Miastem Łódź. Droga zyskała szerszą jezdnię, pobocza z kruszywa, zjazdy do posesji z kostki betonowej oraz nowy kanał technologiczny. Łączny koszt inwestycji wyniósł 840.920,21 zł – pozyskaliśmy na ten cel dofinansowanie w kwocie 211.380 zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Przebudowa drogi Dobra-Nowiny - Moskule - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa drogi Dobra-Nowiny - Moskule - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa drogi Dobra-Nowiny - Moskule - stan w trakcie realizacji inwestycji
 • Przebudowa drogi Dobra-Nowiny - Moskule - stan przed rozpoczęciem inwestycji

DOKUMENTACJA BUDOWY UL. ZATORZE W BRATOSZEWICACH

W latach 2022 - 2023 zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach w dwóch etapach.

 • I etap – dokumentacja projektowa budowy drogi na odcinku 633,81 m wraz z oświetleniem. Koszt projektu wynosi 75.000 zł.
 • II etap dokumentacja budowy drogi wraz z oświetleniem na odcinku dł. ok. 1 650 m w nowym śladzie, stanowiącej dojazd do posesji oraz połączenie dróg gminnych z drogą powiatową. Koszt projektu wynosi 244.770 zł.
 • Podpisanie umowy na budowę drogi ul. Zatorze wraz z oświetleniem w Bratoszewicach. Od lewej Burmistrz Strykowa Witold...
 • mapa I etap_opisana
 • mapa_II etap
 • 20.11.23 w terenie (2)
 • 20.11.23 w terenie (3)

PRZEBUDOWA PLACU STASZICA W BRATOSZEWICACH

W 2022 roku wykonaliśmy nawierzchnię ciągu pieszo - jezdnego z kostki betonowej o długości 120 mb, zjazdów do posesji oraz odwodnienia. Prace prowadzone były pod nadzorem archeologicznym. Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą to 357 237,81 zł. Zadanie zrealizowane w roku 2022.

 • Przebudowa Placu Staszica w Bratoszewicach - stan po zakończeniu inwestycji
 • Przebudowa Placu Staszica w Bratoszewicach - stan w trakcie trwania inwestycji
 • Przebudowa Placu Staszica w Bratoszewicach - stan w trakcie trwania inwestycji
 • Przebudowa Placu Staszica w Bratoszewicach - stan w trakcie trwania inwestycji
 • Przebudowa Placu Staszica w Bratoszewicach - stan przed rozpoczęciem inwestycji

MODERNIZACJA DROGI OSSE-CIOŁEK

W 2019 roku przebudowaliśmy 2330 m.b. drogi gminnej relacji Osse – Ciołek. Zakres realizowanych robót obejmował ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej i wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Całkowita wartość projektu wyniosła 567.677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem pozyskała 210.627 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru - "Budowa/modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych" (dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 m.b.).

 • Modernizacja drogi Osse - Ciołek - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Modernizacja drogi Osse - Ciołek - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Modernizacja drogi Osse - Ciołek - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Modernizacja drogi Osse - Ciołek - stan w trakcie realizacji prac inwestycyjnych

MODERNIZACJA DROGI OSSE-BRONIN

W 2019 roku przebudowaliśmy 2330 m.b. drogi gminnej relacji Osse – Ciołek. Zakres realizowanych robót obejmował ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej i wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego. Całkowita wartość projektu wyniosła 567.677,64 zł. Gmina Stryków w związku ze złożonym wnioskiem pozyskała 210.627 zł dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru - "W 2019 roku wyremontowaliśmy 1352 m.b. drogi gminnej relacji Osse-Bronin. Zakres realizowanych robót obejmował ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej i wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego. 
Łączny koszt inwestycji wyniósł 279.539,35 zł, w tym 139.769 zł pozyskaliśmy w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 

 • Remont drogi gminnej Osse - Bronin - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Remont drogi gminnej Osse - Bronin - stan po zakończeniu prac inwestycyjnych
 • Remont drogi gminnej Osse - Bronin - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • Remont drogi gminnej Osse - Bronin - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • Remont drogi gminnej Osse - Bronin - stan przed rozpoczęciem inwestycji

PRZEBUDOWA DROGI W WYSKOKACH

W 2020 roku zmodernizowaliśmy odcinek 441 m.b. drogi  - od skrzyżowania we wsi Wyskoki do przejazdu kolejowego. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie remontów cząstkowych istniejącej nawierzchni i ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm i szerokości 5m, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów. Był to I etap inwestycji, której koszt wyniósł 203.459,62 zł, w tym 106.318,63 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych”. W II etapie inwestycji wykonano remont cząstkowy  istniejącej nawierzchni i ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku o długości 368 m.b. Koszt tego etapu wyniósł 133.188 zł. 

 • Przebudowa drogi w Wyskokach - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Przebudowa drogi w Wyskokach - stan po zakończeniu realizacji inwestycji
 • Przebudowa drogi w Wyskokach - stan w trakcie realizacji prac inwestycyjnych
 • Przebudowa drogi w Wyskokach - stan w trakcie realizacji inwestycji
 • Przebudowa drogi w Wyskokach - stan przed rozpoczęciem inwestycji

MODERNIZACJA DROGI W SOSNOWCU

W 2022 roku zmodernizowaliśmy drogę gminną wraz ze skrzyżowaniem w Sosnowcu – zakres prac obejmował m.in.: wykonanie jezdni bitumicznej, wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa oraz wyregulowanie istniejących zjazdów o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej. Koszt inwestycji wyniósł 363.347,69 zł, w tym 145.850 zł pozyskaliśmy z budżetu Województwa Łódzkiego.

 • Modernizacja drogi w Sosnowcu - stan po zakończeniu inwestycji
 • Modernizacja drogi w Sosnowcu - stan w trakcie realizacji inwestycji
 • Modernizacja drogi w Sosnowcu - stan w trakcie realizacji inwestycji
 • Modernizacja drogi w Sosnowcu - stan przed rozpoczęciem inwestycji
 • Modernizacja drogi w Sosnowcu - stan przed rozpoczęciem inwestycji

WYMIANA TABLIC Z NAZWAMI ULIC i MIEJSCOWOŚCI

W latach 2022-2023 zakupiliśmy i zamontowaliśmy nowe tablice z nazwami ulic zlokalizowanych na terenie Gminy Stryków. Stare biało-czarne tablice wymieniono na tablice w tonacji biało-granatowej. Na tablicach umieszczono również herb Gminy Stryków. Wymiana tablic poprawiła estetykę i ład wizualny na terenie gminy. Zamontowanie dodatkowych tablic kierunkowych na terenach wiejskich wyeliminowało problemy ze znalezieniem adresów. Wymieniono ok. 270 szt. tablic w 2022 roku, których koszt wyniósł 35.945 zł oraz ok. 60 szt. tablic w 2023 roku, których koszt wyniósł 10.959,30 zł.

 • Nowa tabliczka z nazwą ulicy Emilii Plater w Strykowie
 • Stara tabliczka z nazwą ulicy Emilii Plater w Strykowie

PRZEBUDOWA MOSTU W SMOLICACH

W latach 2019-2020 zrealizowaliśmy przebudowę mostu na rzece Moszczenicy w Smolicach. Zadanie było I etapem większego projektu inwestycyjnego pn.: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Smolice od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E”. Całkowity koszt wykonania mostu obejmujący: umowę z wykonawcą, nadzór inwestorski i koszt wykonania dokumentacji projektowej wyniósł 1.828.422,05 zł. 

Kolejny etap inwestycji zrealizowany został w latach 2022-2023 i polegał na budowie drogi gminnej od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 708 do mostu, w tym rozbudowie skrzyżowania w rondo. Realizację inwestycji przesunęły w czasie przedłużające się procedury prawne i własnościowe gruntów. Po uzyskaniu ostatniego pozwolenia na budowę, w latach 2023-2024, zrealizowane zostaną prace budowlane od mostu do drogi powiatowej w Smolicach wraz z budową drugiego ronda. Zadanie jest w trakcie realizacji. 

Budowana droga gminna w miejscowości Smolice, od drogi wojewódzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E, pozwoli na częściowe wyprowadzenie ruchu samochodowego z centrum Strykowa, Smolic, Swędowa i Anielina Swędowskiego.

 • Most w Smolicach, inwestycja po realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja po realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja po realizacji
 • Most w Smolicach, inwestycja w trakcie realizacji
 • Most w Smolicach przed ropoczęciem przebudowy

REMONT MOSTU W CESARCE

W 2021 roku zleciliśmy remont drewnianego mostu na rzece Moszczenicy w ciągu drogi gminnej relacji Cesarka - Sosnowiec Pieńki. W ramach naprawy: rozebrano i usunięto istniejącą nawierzchnię drewnianą mostu, wypiaskowano elementy stalowe mostu z zabezpieczeniem antykorozyjnym, ułożono warstwę konstrukcyjną mostu, zabezpieczono konstrukcje mostu przed podmywaniem, przykryto most warstwa górną, zabezpieczono  stalowym kątownikiem najazd i zjazd mostu, zamontowano  drewniane bariery ochronne. Koszt zadania wyniósł 53.505 zł. 

W perspektywie kolejnych lat Gmina Stryków zamierza wybudować w tym miejscu nowy most o konstrukcji żelbetowej. W tym celu Rada Miejska zabezpieczyła na wniosek Burmistrza środki w budżecie 2024 r. na opracowanie dokumentacji technicznej - przebudowę drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi wraz z mostem na rzece Moszczenicy 80.000,00 zł. Ze względu na ciągłe zainteresowanie terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz terenami inwestycyjnymi w tym rejonie i zwiększonym natężeniem ruchu, budowa nowego mostu staje się w kolejnych latach jedną z planowanych inwestycji. 

 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Most po remoncie
 • Remont mostu na rzece Moszczenicy w Cesarce
 • Most na Moszczenicy w Cesarce przed rozpoczęciem remontu
 • Most na Moszczenicy w Cesarce przed rozpoczęciem remontu

REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO W ŁUGACH

W 2021 zleciliśmy generalny remont przepustu drogowego w Ługach. W ramach przeprowadzonych prac ZGKiM w Strykowie przygotował uszkodzone podłoże pod wypełnienie betonowe, udrożnił, wyczyścił i naprawił istniejący przepust; wykonał zbrojenie ław betonowych wzmacniających przepust oraz wzmocnienie z obu stron przepustu, uzupełnił nawierzchnię asfaltem, wykończył i zabezpieczył skarpy przy przepuście. Wartość inwestycji wyniosła 50.000,00 zł. 

W ramach inwestycji drogowej z 2006 r. oczyszczono i naprawiono przepusty oraz wykonywano w późniejszym czasie drobne bieżące naprawy, w ramach umowy na pracę koparko-ładowarką lub przez JRP. Jednak przepust nie przechodził żadnych generalnych remontów aż do 2021 r. 

 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach
 • Remont przepustu drogowego w Ługach, przed rozpoczęciem prac
 • Remont przepustu drogowego w Ługach, przed rozpoczęciem prac

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU W KIEŁMINIE

W 2023 roku zleciliśmy przebudowę przepustu na rowie melioracyjnym pod gruntową drogą gminną w Kiełminie. W ramach robót budowlanych wykonano rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym miejscu przepustu o większej średnicy i długości. Wykonano również poszerzenie nasypu drogowego, nawierzchnię drogową i pobocza z tłucznia oraz zamontowano  bariery ochronne. Wartość robót  wyniósł 133.987,41 zł. 

 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja po zrealizowaniu.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja po zakończeniu realizacji
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust Kiełmina, teren przed przebudową

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków