Treść strony BUDOWA CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA

BUDOWA CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA

  • Centrum Rozwoju Strykowa

Zgodnie z przekazywanymi przez Burmistrza m.in. na komisjach i sesjach Rady Miejskiej, informacjami największa w historii Gminy Stryków inwestycja  - szacowana na ponad 100 mln zł, przeszła w 2023 roku z etapu projektowego w etap realizacji. Poniżej krótka historia projektu oraz informacja przedstawiająca poczynione działania przez Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego w tej kadencji.

Działania zrealizowane w poprzedniej kadencji tj. do 2018 roku:
▶️ Wykonanie projektu kompleksu szkolno-sportowego na terenie motocrossu znajdującego się poza obszarem Strykowa, bez miejsca przeznaczonego na basen, w otoczeniu parku przemysłowego, w bezpośrednim sąsiedztwie ruchliwej i zakorkowanej drogi krajowej nr 14 – projekt nie uzyskał pozwolenia na budowę w związku z brakiem komunikacji;
▶️ Wykonanie koncepcji domu kultury i biblioteki w samym centrum Strykowa, przy pl. Łukasińskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła katolickiego, likwidującej aleje parkowe, i zakładającej budowę podziemnego parkingu z windą dla kilkunastu samochód – plany wzbudziły sprzeciw społeczny, mimo prawomocnego pozwolenia na budowę zadanie zostało zdjęte z budżetu gminy w maju 2018 roku na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej Pawła Kasicy.

Jakie działania zrealizował Burmistrz Witold Kosmowski od początku swojej kadencji tj. od 2019 roku w sprawie budowy CRS?
🔷 Nastąpiła zapowiadana zmiana lokalizacji CRS na miejsce w granicach miasta Strykowa, rozwojowe, blisko terenów mieszkaniowych z dogodnymi rozwiązaniami dojazdowymi. 
🔷 Połączono dwa ww. projekty w całość, aby w jednej lokalizacji skupić funkcje edukacyjne, sportowe i kulturalne.
🔷 Do gruntów gminnych zostało dokupionych około 5 ha terenów od osób prywatnych i łączna powierzchnia pod CRS wynosi około 10 ha. 
🔷 Równolegle z wykupem gruntów prowadzone były negocjacje z projektantem inwestycji wyłonionym jeszcze w poprzedniej kadencji, zakończone ugodą sądową w marcu 2021 r. 
🔷 Przez ok. 1,5 roku trwały prace koncepcyjne, projektowe i kosztorysowe wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień.
🔶 24 marca 2023 r. uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę.
🔶W kolejnych miesiącach kontynuowano prace związane z montażem finansowym, umożliwiające wprowadzenie zadania CRS do budżetu Gminy Stryków, w tym z pozyskaniem środków zewnętrznych, jak również przygotowywano postępowanie przetargowe.
🔶 1 września 2023 r. RM w Strykowie podjęła ostatecznie uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
🔶 Do Urzędu wpłynęła uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 września 2023 roku, opiniująca pozytywnie możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Stryków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 
🔶 Ogłoszone zostały konkursy na wybór podmiotu, który będzie uprawniony do przeprowadzenia procesu nabycia obligacji emitowanych przez gminę na kwotę 80 mln zł, co umożliwi sfinansowanie budowy CRS. Obecnie procedura konkursowa jest w toku.
🔶 Przeprowadzenie procesu nabycia obligacji, jak i uzyskania niezbędnej pozytywnej opinii RIO, było możliwe dzięki prowadzeniu w ostatnich 4 latach budżetowych odpowiedzialnej polityki finansowej gminy. Mimo wielu realizowanych inwestycji w tym czasie  patrz. https://www.strykow.pl/2318,realizowane-inwestycje, Burmistrz Strykowa nie wziął od 2020 r. zaplanowanych w budżetach kredytów, na łączną kwotę 65 mln zł.
🔶 Ponadto Gmina Stryków monitoruje możliwości pozyskania środków zewnętrznych, do których składa wnioski o dofinansowanie. Na tę chwilę posiadamy dofinansowanie na halę sportową w kwotach 6 mln zł tj.:

                                 ✔️4 mln zł w ramach Sportowej Polski z Ministerstwa Sportu;
                                 ✔️2 mln zł z promesy wstępnej przyznanej w ramach naboru 8. edycji Polskiego Ładu.
W trakcie budowy CRS Gmina Stryków będzie na bieżąco rozpatrywać wszelkie dodatkowe możliwości wnioskowania o środki zarówno krajowe jak i unijne.
🔶 23 października 2023 r. ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na budowę Centrum Rozwoju Strykowa, które prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów unijnych. W związku z tym terminy różnych czynności są dłuższe niż w przypadku postępowań krajowych. Sam termin składania ofert nie może być krótszy niż 35 dni od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Tryb postępowania unijnego i ogromny zakres inwestycji generuje również dużą liczbę pytań od potencjalnych wykonawców, a także ewentualne postępowania odwoławcze do Krajowej Izby Odwoławczej. Wszystkie z wyżej wymienionych czynników wymagają zwiększonego wysiłku i zaangażowania kadr po stronie Urzędu Miejskiego, a także wpływają na potencjalne wydłużenie procedury wyboru wykonawcy i termin podpisania umowy na wykonanie zadania.
🔶🔷 Planowany termin realizacji tego ogromnego przedsięwzięcia to 36 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy z wykonawcą.

LOKALIZACJA CRS
Kompleks zbudowany zostanie w Strykowie na niezagospodarowanym terenie o pow. ok. 10 ha, pomiędzy ulicą Szafera, Polną, a ul. Warszawską - DK14. 

JAKI JEST CEL I MOTYWACJA BUDOWY DUŻEGO KOMPLEKSU W JEDNYM MIEJSCU?
Realizując koncepcję skupienie w jedną całość wielu obiektów użyteczności publicznej o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i sportowym Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski wraz ze swoimi współpracownikami brał pod uwagę szereg elementów i założeń m.in.:

💠 Kwestie finansowe, eksploatacyjne, serwisowe, gwarancyjne oraz zarządzania tyloma obiektami.
💠 CRS ma stać się centrum wokół, którego rozwijać się będzie szereg funkcji społecznych wpływających na polepszenie jakości życia mieszkańców Strykowa, jak i całej gminy. 
💠 CRS ma być motywatorem do rozwoju mieszkalnictwa wokół tego terenu.
💠 CRS poprzez skupienie różnych funkcji umożliwi także lepsze gospodarowanie czasem użytkowników obiektów, możliwość skorzystania przez całą rodzinę z różnych elementów i usług CRS w jednym czasie, zagwarantuje bezpieczeństwo przemieszczania się dzieci i młodzieży na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 

JAKI JEST POMYSŁ NA CENTRUM ROZWOJU STRYKOWA? 
Centrum Rozwoju Strykowa stanowić będzie kompleks edukacyjno-sportowo-kulturalno-rekreacyjny składający się ze szkoły podstawowej i przedszkola z placami zabaw i boiskami wielofunkcyjnymi, hali sportowo-widowiskowej, domu kultury z biblioteką, boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą. Główne budynki połączone będą częścią wspólną – atrium z szatniami, miejscem na kawiarnię i komfortową poczekalnią. Teren kompleksu okalać będzie droga zapewniająca dostęp do jego wszystkich części z parkingami, zielenią i elementami małej architektury. 

POSZCZEGÓLNE OBIEKTY CRS:

SZKOŁA – budynek na 800 uczniów. Zaprojektowany został w ten sposób, by  można było z niego przejść do pozostałych części kompleksu oraz terenów zielonych. W budynku znajdował się będzie wewnętrzny dziedziniec służący do odpoczynku, zabawy czy organizacji uroczystości. Na parterze przewidziano część administracyjną, świetlicę i sale lekcyjne dla najmłodszych uczniów. Pierwsze piętro zajmą sale dydaktyczne, biblioteka szkolna, pokoje logopedy, pedagoga, pielęgniarki. Drugie piętro przeznaczone będzie tylko na sale dydaktyczne. Łącznik umożliwi bezpośredni dostęp z terenu szkoły do hali sportowej i domu kultury z biblioteką, z których szkoła będzie miała możliwość korzystania w czasie trwania zajęć lekcyjnych. Na zewnątrz zlokalizowany będzie plac zabaw dla młodszych klas. Na piętrze zaprojektowano kuchnię i stołówkę obsługujące szkołę i przedszkole

PRZEDSZKOLE – budynek dla 225 dzieci. Sale zaprojektowano z zapleczem szatniowo-sanitarnym, na parterze znajdują się wyjścia na ogród z placem zabaw. Budynek będzie się łączył z resztą kompleksu w części parterowej.

DOM KULTURY Z BIBLIOTEKĄ – na parterze budynku zaprojektowano m.in.: salę koncertową, salę teatralno-wokalną, zaplecze z magazynkami i garderobami, bibliotekę z cichą czytelnią oraz salę muzyczną. Z kolei piętro przeznaczone zostało na pomieszczenia, w których odbywać się będą m.in. zajęcia taneczno-ruchowe, fotograficzne i komputerowe, plastyczno-kreatywne, rękodzielnicze i warsztatowe. Zaplanowano również część administracyjną, szatnie i pomieszczenia magazynowe. Główne wejście do budynku stanowić będzie atrium.

HALA SPORTOWA – budynek z salą sportową i widownią na około 700 osób.  Boisko będzie można rozdzielić na 3 części kotarami, z kolei widownia składać się będzie w części z trybun rozsuwanych. Na parterze przewidziano salę do treningów kolarskich, szatnie i pomieszczenia odnowy biologicznej. Na piętrze z kolei  m.in. salę sportów walki, siłownię i crossfit, salę fitness, szatnie i pomieszczenia administracyjno-socjalne. Główne wejście do budynku stanowić będzie atrium. Hala skomunikowana ma być ze szkołą z parteru i piętra przeszklonym łącznikiem. 

ATRIUM – przeszklony, dwukondygnacyjny obiekt, pełniący funkcję holu dla domu kultury i hali sportowej, na jego parterze zaprojektowano szatnię, zaś na piętrze – kawiarnię, do której będzie można wejść z domu kultury oraz hali sportowej. 

ZEWNĘTRZNY KOMPLEKS SPORTOWY - boisko do piłki nożnej dostosowane do licencji PZPN, boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią oraz lekkoatletyczne, trybuna dwustronna, budynek z zapleczem szatniowo-sanitarno-magazynowym. Dodatkowo w sąsiedztwie szkoły zlokalizowane będzie boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy.

REZERWA TERENOWA pod przyszły basen.

  • data: 2023-11-13
  • Wizualizacja Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), projekt Architekt Radosław Guzowski
  • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 1.
  • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 2.
  • Decyzja pozwolenie na budowę Centrum Rozwoju Strykowa (CRS), str. 3.
  • Obszerna dokumentacja projektowa Centrum Rozwoju Strykowa (CRS)

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków