Treść strony Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Strykowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-24. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowano następujące błędy:

 1. wśród opublikowanych dokumentów 151 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane,
 2. wśród opublikowanych grafik 2148 zdjęć nie posiada opisu alternatywnego lub opis jest jednowyrazowy - opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 3. 157 obiektów zewnętrzny (m.in. odtwarzaczy multimedialnych z serwisu Youtube) nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 4. 5 odtwarzaczy audio nie posiada opisu alternatywnego - brakujące opisy będą sukcesywnie uzupełniane,
 5. w strukturze serwisu znajduje się 416 podstron, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontestem (którym są nadrzędne strony) - nazwy podstron będą sukcesywnie uzupełniane,
 6. na 23 podstronach zamieszczono tabele bez sformatowania komórek jako "nagłówek" - komórki nagłówków tabel będą sukcesywnie formatowane,
 7. na 1 podstronie odnotowano "udawaną" listę - lista zostanie sformatowana narzędziem jako lista.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-24. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-06-30.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Pietrasiak, robert.pietrasiak@strykow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 42 719 80 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 27

Urząd Miejski w Strykowie zajmuje pomieszczenia na parterze oraz I i II piętrze. Do budynku prowadzą dwa wejścia od ulicy Tadeusza Kościuszki. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz znajdujący się przy schodach podjazd dla osób na wózku. Do wejścia bocznego prowadzi podjazd dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Na parterze znajduje się łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na I i II piętrze budynku znajduje się łazienka, która nie jest dostosowana do osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem przy ul. Tadeusza Kościuszki i ul. Emilii Plater znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych. Z tyłu budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 29

W budynku mieszczą się: Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Strykowie. Oprócz ww. Wydziałów w budynku znajduje się również siedziba Ośrodka Zdrowia oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do budynku prowadzi ciąg pieszy (schody, podjazd dla wózków) zlokalizowany między budynkami. Pomieszczenia Urzędu Miejskiego znajdują się na II piętrze. Do wejścia głównego prowadzą schody zlokalizowane z tyłu budynku – od parkingu. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku znajduje się platforma (od ul. Tadeusza Kościuszki), która może służyć do transportu osób niepełnosprawnych. Przy platformie znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika urzędu. Z tyłu budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

Urząd Miejski w Strykowie, budynek przy ul. Tadeusza Kościuszki 31

W budynku mieści się Wydział Promocji i Rozwoju zlokalizowany na parterze. Do wejścia prowadzi ciąg pieszy, a następnie schody brak pochylni dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 27. Na parterze znajduje się łazienka niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27 pokój nr 2, w terminie, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: e-mailem, telefonicznie, faxem lub drogą pocztową.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wnioski o zapewnienie dostępności

Do Urzędu Miejskiego w Strykowie (UM) można złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej (dalej „wniosek”).

Kto może złożyć wniosek

Klient w zakresie dostępności UM może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć wniosek o zapewnienie dostępności;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 1, ma charakter wyłącznie informacyjny i może być złożone przez każdego klienta UM.

Wniosek, o którym mowa w pkt 2, może złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. Po wykazaniu interesu faktycznego, tj. wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług UM, osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy ma prawo wystąpić do UM z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, to UM niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku UM jest obowiązany zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie wniosku

Wniosek można:

 1. przesłać na adres: Urząd Miejski w Strykowie, Kościuszki 27,95-010 Stryków;
 2. złożyć w sekretariacie UM w godzinach pracy urzędu;
 3. przesłać pocztą elektroniczną do koordynatora dostępności architektoniczno-komunikacyjnej: dawid.lipinski@strykow.pl;
 4. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);

Wnioski rozpatrywane są przez koordynatora ds. dostępności architektoniczno-komunikacyjnej.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy UM nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) lub w terminie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) lub z powodów określonych
w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności

– wnioskodawca ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia skargi w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął odpowiednio termin.

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej (dalej „żądanie”)

Kto może wystąpić z żądaniem

Każda osoba w zakresie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych UM lub ich elementów może:

 1. poinformować o braku dostępności;
 2. złożyć żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej;
 3. złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Żądanie zawiera:

 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 2. wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM, które mają być dostępne cyfrowo;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej UM nie może nastąpić w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem, to UM niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności cyfrowej, jednak nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, UM powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Złożenie żądania

Żądanie można:

 1. przesłać na adres:Urząd Miejski w Strykowie, ul.Kościuszki 27, 95-010 Stryków;
 2. złożyć w sekretariacie UM w godzinach pracy urzędu;
 3. przesłać pocztą elektroniczną do koordynatora dostępności cyfrowej: robert.pietrasiak@strykow.pl;
 4. przesłać za pośrednictwem EPUAP (www.epuap.gov.pl);

Wnioski rozpatrywane są przez koordynatora ds. dostępności cyfrowej w UM w Strykowie.

Tryb odwoławczy

W przypadku, gdy UM odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji wskazanych w żądaniu, albo osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu, istnieje możliwość złożenia przez osobę żądającą skargi do UKE w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków