Treść strony ŁOM - ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE

 • Projekt RPO

Tytuł projektu

Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Stryków

Numer umowy

UDA-RPLD.04.03.01-10-0002/23-00 z dnia 15.11.2023 r.

Nazwa programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna

Działanie IV.3 Ochrona Powietrza

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

546 576,47 zł

Dofinansowanie

352 516,25 PLN (85% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład jednostki realizującej projekt

194 060,22 zł

Opis:

Projekt obejmuje budowę nowej infrastruktury oraz modernizację oświetlenia publicznego, bazującej przede wszystkim na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED.

Zakres rzeczowy projektu:
1. Nakłady na przygotowanie projektu: audyt ex-ante, aktualizacja PGN, Studium Wykonalności, wniosek o dofinansowanie
2. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Swędów ul. Szumiących Jodeł – 2 lampy LED
3. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Swędów ul. Cyprysowa -3 lampy LED
4. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Wrzask- 13 lamp LED
5. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Tymianka Mała – 10 lamp LED
6. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Tymianka i Osse – 29 lamp LED
7. Budowa oświetlenia drogi w  miejscowości Ługi – 2 lampy sodowe
8. Koszty pośrednie: inspektor nadzoru, usługi zarządzania i promocji projektu.

W wyniku realizacji zadania wybudowanych zostało łącznie 59 słupów oświetleniowych i opraw (lamp), w tym 57 sztuk lamp typu LED i 2 sztuki lamp sodowych. 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO².

Cele pośrednie:
• redukcja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności spadek emisji CO² o 10,54 tony równoważnika CO²/rok tj. co stanowi spadem emisji CO² o 42,59%.
• poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie wykorzystania nieodnawialnych surowców naturalnych służących do produkcji energii elektrycznej: średnioroczna oszczędność energii finalnej - 12 665,80 [kWh/rok]/energii pierwotnej - 31 664,50 [kWh/rok]
• poprawa bezpieczeństwa publicznego osób poruszających się po terenie Gminy
• poprawa jakości życia i zdrowotności mieszkańców dzięki pozytywnemu wpływowi projektu na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych CO² o 42,59%.

Inwestycja zrealizowana w 2023 r.

Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

 • Nowe oświetlenie, Swędów ul. Cyprysowa.
 • Nowe oświetlenie - Ługi.
 • Nowe oświetlenie - Wrzask
 • Nowe oświetlenie Tymianka-Osse
 • Nowe oświetlenie - Swędów ul. Szumiących Jodeł
 • Nowe oświetlenie - Tymianka-Mała
 • flagi

Tytuł projektu:

Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków

Numer umowy:

RPLD.04.03.01-10-0003/19

Nazwa programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent:

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

968 916,68 PLN

Dofinansowanie:

637 466,57  PLN (82% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład jednostki realizującej projekt:

331 450,11 PLN

Opis:

W ramach projektu wybudowana została nowa infrastruktura oświetlenia publicznego, bazująca na energooszczędnych i ekologicznych lampach typu LED w następujących miejscowościach:
1.    Swędów, ul. Sosnowa, Kwiatowa, Łąkowa, Przylesie, Bolka i Lolka - 33 oprawy
2.    Anielin Swędowski, ul. Strykowska, Spacerowa – 7 opraw
3.    Smolice – 6 opraw
4.    Stryków, ul. Zlotowa, Żytnia, Brzezińska -52 oprawy
5.    Tymianka, ul. Lawendowa, Środkowa – 9 opraw
6.    Krucice – 21 opraw
7.    Bratoszewice, ul. Zatorze, Polna, Łódzka od ul. Ogrodniczej w kier. Rokitnicy – 58 opraw
8.    Warszewice – 10 opraw
9.    Klęk Kiełmina – 24 oprawy
10.  Klęk do granicy gminy – 4 oprawy

W wyniku jego realizacji zostało wybudowanych 224 szt. nowych opraw oświetleniowych (wskaźnik produktu). Inwestycja przyczyniła się tym samym do poprawy stanu środowiska naturalnego, gdyż doprowadziła do oszczędności w zużyciu energii pierwotnej i końcowej o 48,84% w stosunku do tradycyjnych opraw wysokoprężnych, co spowodowało spadek emisji gazów cieplarnianych do 37,60 ton równoważnika CO2/rok (wskaźnik rezultatu).

Celem bezpośrednim projektu była poprawa jakości powietrza na terenie gminy poprzez poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO².

Projekt przyczynił się do poprawy efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu nowych, energooszczędnych opraw oświetleniowych LED. Inwestycja w LED-y zastąpiła tradycyjne oprawy, co doprowadziło również do poprawy wartości parametrów oświetleniowych.

Cele pośrednie w ramach projektu:

 1. Poprawa temperatury barwowej oświetlenia – zakres temperatury barwowej źródeł światła – 3900-4300K
 2. Polepszenie stabilności oświetlenia – natychmiastowy start po rozruchu i czasowym wygaszeniu.
 3. Poprawa komfortu widzenia – wyższa skuteczność świetlna (Im/W) do ok. 30% więcej w stosunku do stanu obecnego.
 4. Redukcja kosztów utrzymania dzięki do 3 razy dłuższej żywotności LED w stosunku do lamp wysokoprężnych.

Projekt rozpoczął się w roku 2019 a zakończył w roku 2021.

Projekt zosłat realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 • Bratoszewice ul. Zatorze
 • Smolice
 • Anielin Swędowski ul.Spacerowa
 • Anielin Swędowski ul.Strykowska
 • Swędów ul. Łąkowa
 • Swędów ul. Sosnowa
 • Tymianka
 • Warszewice
 • Warszewice
 • Tablica projektowa przy Urzędzie Miejskim w Strykowie

 

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków

Numer umowy:

RPLD.04.02.01-10-0003/18

Nazwa programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent:

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

1 169 782,00 PLN

Dofinansowanie:

619 818,46 PLN (82,00% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład jednostki realizującej projekt:

549 963,54 PLN

Opis:

W ramach projektu, wykonano termomodernizację 3 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska we Wrzasku,  Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlu oraz Świetlica wiejska w Woli Błędowej. 

Problemem, do którego rozwiązania przyczyniła się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynikała ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Projekt został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Cel

Wartość

Cele bezpośrednie

 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [CI32]

202 313,98 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

5,90 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

496,40 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

508,83 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CI34]

50,47 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia)

20 860,77 zł/rok

Poprawa efektywności energetycznej budynków

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w przedmiotowych budynkach o 73,22%.

Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy

Gmina Stryków przewiduje wykorzystanie pomp ciepła w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej

Cele pośrednie

 

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.

Poprawa estetyki budynków

Poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej nastąpi poprawa estetyki zabudowy Gminy Stryków, co przyczyni się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

Poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynkach

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery spowoduje poprawę zdrowia mieszkańców Gminy. Odpowiednie działania termomodernizacyjne spowodują również utrzymanie wewnątrz budynków komfortowych i higienicznych warunków do przebywania ludzi.

Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji placówek o każdej porze roku.

Odpowiednie warunki wilgotnościowe i temperaturowe w budynkach spowodują wzrost efektywności i wydajności pracy osób użytkujących obiekty, oraz polepszą ich stan zdrowia.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i wynikająca z tego zwiększona alokacja środków na inne zadania Gminy.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne zadania realizowane przez Gminę Stryków

 

 • Świetlica wiejska we Wrzasku kopia
 • Świetlica wiejska we Wrzasku2 kopia
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej1 kopia
 • Świetlica wiejska w Woli Błędowej2 kopia
 • Budynek OSP w Koźlu kopia

 

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków

Numer umowy:

RPLD.04.02.01-10-0002/17

Nazwa programu:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Beneficjent:

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu:

7 278 031,47 PLN

Dofinansowanie:

4 436 458,73 PLN (84,99% kosztów kwalifikowalnych)

Wkład jednostki realizującej projekt:

2 841 572,74 PLN

Opis:

W ramach projektu, wykonano termomodernizację 10 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska w Osse, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach, Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, Świetlica wiejska w Bratoszewicach oraz Urząd Miejski w Strykowie. 

Problemem, do którego rozwiązania przyczyniła się realizacja projektu, była niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynikała ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoliła na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełożyło się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowodowało ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Projekt został realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Cel

Wartość

Cele bezpośrednie

 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [CO32]

1 913 882,63 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

87,15 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

5 892,70 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

6 206,45 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CO34]

567,90 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia)

369 229,33 zł/rok

Poprawa efektywności energetycznej budynków

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w przedmiotowych budynkach o 59,27%.

Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy

Gmina Stryków zamontowała panele fotowoltaiczne (3 instalacje o łącznej mocy 24,13 kWp) oraz wykorzystała pompy ciepła (2 instalacje o łącznej mocy 252,30 kW)

Cele pośrednie

 

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpiło zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.

Poprawa estetyki budynków

Poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej nastąpiła poprawa estetyki zabudowy Gminy Stryków, co przyczyniło się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

Poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynkach

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery spowodowało poprawę zdrowia mieszkańców Gminy.
Odpowiednie działania termomodernizacyjne spowodowały również utrzymanie wewnątrz budynków komfortowych i higienicznych warunków do przebywania ludzi.

Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji placówek o każdej porze roku.

Odpowiednie warunki wilgotnościowe i temperaturowe w budynkach spowodowały wzrost efektywności i wydajności pracy osób użytkujących obiekty, oraz polepszyły ich stan zdrowia.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i wynikająca z tego zwiększona alokacja środków na inne zadania Gminy.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków o 369 229,33 zł/rok i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne zadania realizowane przez Gminę Stryków

 

Projekt rozpoczął się w roku 2016, a zakończył w roku 2020.

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica Wiejska w Osse

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Niesułkowie

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła podstawowa w Dobrej

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Świetlica wiejska w Bratoszewicach

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie (rok 2020)

Dokumentacja fotograficzna realizacji projektu - Budynek Urzędu Miejskiego w Strykowie

 • Budynek OSP w Kiełminie1
 • Budynek OSP w Kiełminie2
 • Budynek OSP w Strykowie1
 • Budynek OSP w Strykowie2
 • Budynek Urzędu Miejskiego
 • Budynek Urzędu Miejskiego2
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie1
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie2
 • Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach
 • Szkoła Podstawowa w Bratoszewicach2
 • Szkoła Podstawowa w Dobrej1
 • Szkoła Podstawowa w Dobrej2
 • Szkoła Podstawowa w Nieusłkowie1
 • Szkoła Podstawowa w Nieusłkowie2
 • Świetlica wiejska w Bratoszewicach1
 • Świetlica wiejska w Bratoszewicach2
 • Świetlica wiejska w Osse1
 • Świetlica wiejska w Osse2
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Strykowie oświetlenie LED-owe

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków