Treść strony FINANSOWY

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Finansowego sprawuje Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk.

Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
iwona.stanczyk@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 380
pokój nr 28

 • główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi

 

Anna Matuszewska - Inspektor
anna.matuszewska@strykow.pl
tel.42 719-99-83
tel. 42 719-80-02 w. 141
pokój nr 4, parter

Gabriela Bełdzińska  - Inspektor
gabriela.beldzinska@strykow.pl
tel.42 719-99-83
tel. 42 719-80-02 w. 140
pokój nr 4, parter

 • rozliczanie inkasentów
 • księgowanie wpływów z podatków
 • windykacja należności
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych;
 • bieżąca obsługa interesantów:
  • drukowanie pokwitowań,
  • dzienne uzgadnianie wpływów.

Dorota Przybysz - Podinspektor
dorota.przybysz@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w.172
pokój nr 7, parter

Edyta Kujawiak - Podinspektor
edyta.kujawiak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w.176
pokój nr 7, parter

 • prowadzenie  spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • wydawanie zaświadczeń  o wielkości posiadanych gruntów, dochodowości oraz zaległościach podatkowych
 • prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych
 • nanoszenie zmian w stanie posiadania, wydawanie decyzji przypisów i odpisów
 • wydawanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach w ramach posiadanych upoważnień

 

Bartłomiej Czerwiec - Inspektor
bartlomiej.czerwiec@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 175
pokój nr 7, parter

 • prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie rozliczeń ww. opłaty z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości,
 • obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań,
 • kontrola terminowości wpłat należności,
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia oraz tytuły wykonawcze,
 • dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych,
  codzienne uzgadnianie z kasjerem sum wpływów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z sumą ujętą w raporcie kasowym,
 • sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat kasowych i bankowych,
 • miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • dokonywanie inwentaryzacji należności i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • opracowywanie kwartalnych sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych,
 • uzgadnianie przypisów, odpisów i wpływów podatków i opłat lokalnych, sporządzanie bilansu,
 • współpraca z urzędami skarbowymi,
 • przygotowywanie dokumentów w systemie bezgotówkowym.

Michał Sędzikowski - Referent
michal.sedzikowski@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 170
pokój nr 7, parter

 • Obsługa kasy Urzędu;
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych,
  • przygotowywanie i ewidencja należności gotówkowych i bezgotówkowych,
  • codzienne uzgadnianie wpływów na poszczególne rodzaje należności,
  • pobieranie gotówki i odprowadzanie gotówki do banku,
  • wypłacanie gotówki osobom uprawnionym,
  • prawidłowe zabezpieczenie gotówki w kasie,
  • sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
 • Prowadzenie rejestru pobranych zaliczek.
 • Prowadzenie rejestru depozytów.
 • Rejestrowanie faktur i not księgowych:
  • ewidencja na kontach księgowych,
  • ewidencja zgodnie z klasyfikacją budżetową. 
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji kontrahentów oraz weryfikacja rozrachunków z kontrahentami.

Karolina Pietrasik - Inspektor
karolina.pietrasik@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 174
pokój nr 7, parter

 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w zakresie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby prawne: w tym m.in.:
  • wystawianie upomnień,
  • sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych
   i ich aktualizacja,
  • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia majątku dłużnika,
  • przygotowywanie wniosków w zakresie dokonywania hipoteki oraz stosowania innych form zabezpieczenia należności podatkowych,
  • prowadzenie w księgach podatkowych prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów
   i zaliczeń nadpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby prawne) oraz podatku od środków transportowych,
  • przygotowywanie postanowień w sprawach dotyczących zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonywanych przez podatnika,
  • rozliczenia opłat komorniczych;
 • sporządzanie okresowych informacji na potrzeby sprawozdawczości;
 • sporządzanie analiz;
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
 • ustalanie i dokonywanie odpisów przedawnionych;

Joanna Witczak - pomoc administracyjna
joanna.witczak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 171
pokój nr 7, parter

 • księgowanie, bieżący nadzór nad wpłatami oraz windykacja i egzekucja opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym, opłaty targowej, adiacenckiej, planistycznej, za czynsz, reklamę, energię cieplną i elektryczną oraz służebność gruntową stanowiących dochody Gminy;
 • wprowadzanie do programu OPLOK przypisów opłaty adiacenckiej, pasa drogowego oraz umieszczanie urządzenia w pasie drogowym, opłaty targowej, adiacenckiej i planistycznej, inwestycji liniowych, energii cieplnej i elektrycznej oraz służebności;
 • wymiar, windykacja i egzekucja podatku od środków transportowych;
 • rozpatrywanie podań dotyczących umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty podatku od środków transportowych;
 • sporządzanie sprawozdań Rb-27 S i Rb-N;
 • podejmowanie działań na rzecz pełnej realizacji wpływów na poczet należności budżetowych 
  z tytułu podatków i opłat oraz likwidacji zaległości podatkowych;
 • wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych bezzwłocznie po upływie terminów płatności;
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
 • prowadzenie rejestru sprzedaży VAT i współpraca w tym zakresie z firmą rozliczającą podatek;
 • wystawianie faktur i not księgowych;
 • ocena formalno – rachunkowej dotacji przekazanych przez Gminę Stryków.

Halina Fijałkowska - Inspektor
halina.fijalkowska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 360
pokój nr 26, II p.

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ich umarzanie;
 • prowadzenie centralnej ewidencji umów i zleceń, których strona jest Gmina;
 • prowadzenie kart dla podatników z wieczystego użytkowani;
 • prace związane z opracowaniem projektu budżetu;
 • sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdanie
  z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania;
 • sporządzanie zarządzeń i uchwał dotyczących zmian budżetu i zmian w budżecie, uchwał WPF wraz z załącznikami;
 • obsługa programu Legislator w zakresie zarządzeń i uchwał dotyczących zmian budżetu
  i zmian w budżecie, uchwał WPF wraz z załącznikami, sprawozdania i informacji
  z wykonania budżetu, uchwały budżetowej wraz z załącznikami;
 • obsługa systemu zarządzania budżetami JST Besti@;
 • prowadzenie planów jednostek budżetowych – zmiany budżetu w jednostkach;
 • sporządzanie postanowień dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty podatków od spadków
  i darowizn, podatków cywilnoprawnych;

Joanna Czerwonka  - Inspektor
joanna.czerwonka@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 361
pokój nr 26, II p.

 • prowadzenie rachunkowości Urzędu – wydatki, ZFŚS, depozyty;
 • przekazywanie środków samorządowym instytucjom kultury oraz organizacjom pożytku publicznego;
 • potwierdzanie kontrahentom zgodności sald;
 • uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych w zakresie depozytów i ZFŚS;
 • naliczanie środków funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa Gminy Stryków.

 

Martyna Karbownik - Podinspektor
martyna.karbownik@strykow.pl
pokój nr 26, II p.

 • współdziałanie z bankami oraz innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
 • dekretowanie dokumentów księgowych;
 • prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych wydatków jednostki;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu oraz sprawozdawczości z jego wykonania (m.in. RB-28, NDS, RB-Z, RB-N, RB-50);
 • przekazywanie i potwierdzanie zgodności przekazywanych dotacji;
 • deklaracje i rozliczenia podatku VAT;
 • uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych;
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych;
 • przygotowanie bilansu jednostki, rachunku strat i zysków zestawienie zmian
  w funduszu oraz informacji dodatkowej;
 • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jego obsługa finansowo-księgowa;
 • potwierdzanie zgodności sald kontrahentom.

Małgorzata Jachółkowska - Podinspektor
malgorzata.wozniakowska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 363
pokój nr 26, II p.

 • prowadzenie rachunkowości Urzędu – dochody, sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki;
 • sporządzanie dokumentacji płacowej - naliczanie i rozliczanie płac pracowników Urzędu i umów zleceń;
 • naliczanie wypłat dla radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych i GKRPA;
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego i ich terminowe odprowadzanie;
 • sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom Urzędu o osiągniętych przez nich dochodach – PIT 11, PIT - R;
 • naliczanie i odprowadzanie wpłat na PFRON i PPK.

Emila Ratajczyk - Główny specjalista
emila.ratajczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 350
pokój nr 25, II p.

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy;
 • przekazywanie i potwierdzanie zgodności środków jednostkom organizacyjnym Gminy;
 • ewidencja i terminowe spłaty zobowiązań w formie kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
 • sporządzanie bilansu Organu, łącznych zobowiązań budżetowych oraz sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji zadań zleconych;
 • sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych, tj. bilansu rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej;
 • potwierdzanie kontrahentom zgodności sald;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych – grunty;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT- zbiorczo;
 • współpraca w zakresie rozliczania podatku VAT z firmą prowadzącą jego obsługę;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. Wydziału Finansowego.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków