Treść strony FINANSOWY

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Finansowego sprawuje Skarbnik Gminy Stryków Iwona Stańczyk.

Iwona Stańczyk - Skarbnik Gminy Stryków
iwona.stanczyk@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 135
pokój nr 28

 • główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi

 

Anna Matuszewska - Inspektor
anna.matuszewska@strykow.pl
tel.42 719-99-83
tel. 42 719-80-02 w. 121
pokój nr. 4, parter

Gabriela Bełdzińska  - Inspektor
gabriela.beldzinska@strykow.pl
tel.42 719-99-83
tel. 42 719-80-02 w. 121
pokój nr. 4, parter

 • rozliczanie inkasentów
 • księgowanie wpływów z podatków
 • windykacja należności
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych;
 • bieżąca obsługa interesantów:
  • drukowanie pokwitowań,
  • dzienne uzgadnianie wpływów.

 

Mariola Rogala - Inspektor
mariola.rogala@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 122
pokój nr. 6, parter, kasa

 • obsługa kasy Urzędu, przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych
 • codzienne uzgadnianie wpływów na poszczególne rodzaje należności
 • przygotowywanie i ewidencja należności gotówkowych

Alicja Jarzyńska - Inspektor
alicja.jarzynska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 123
pokój nr. 6, parter

Dorota Przybysz - Podinspektor
dorota.przybysz@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w.123
pokój nr. 6, parter

 • prowadzenie  spraw z zakresu wymiaru podatków i opłat lokalnych
 • wydawanie zaświadczeń  o wielkości posiadanych gruntów, dochodowości oraz zaległościach podatkowych
 • prowadzenie ewidencji podatków i opłat lokalnych
 • nanoszenie zmian w stanie posiadania, wydawanie decyzji przypisów i odpisów
 • wydawanie decyzji w sprawie ulg i umorzeń w podatkach i opłatach w ramach posiadanych upoważnień

Katarzyna Smolińska-Ołubek - Inspektor
katarzyna.smolinska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 341
pokój nr. 6, parter

 • prowadzenie ewidencji i egzekucji podatków od środków transportowych i opłat lokalnych
 • nadzór nad bieżącym pobieraniem i odprowadzaniem do budżetu opłaty targowej, adiacenckiej, planistycznej, za czynsz, pas drogowy, reklamę, energię cieplną i służebność gruntową stanowiących dochody Gminy
 • wystawianie faktur i not księgowych

Bartłomiej Czerwiec - Inspektor
bartlomiej.czerwie@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 122
pokój nr. 6, parter

 • prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie rozliczeń ww. opłaty z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości
 • obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań
 • kontrola terminowości wpłat należności
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia oraz tytuły wykonawcze
 • dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych
  codzienne uzgadnianie z kasjerem sum wpływów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z sumą ujętą w raporcie kasowym
 • sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat kasowych i bankowych
 • miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dokonywanie inwentaryzacji należności i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opracowywanie kwartalnych sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych
 • uzgadnianie przypisów, odpisów i wpływów podatków i opłat lokalnych, sporządzanie bilansu
 • współpraca z urzędami skarbowymi
 • przygotowywanie dokumentów w systemie bezgotówkowym

Karolina Pietrasik  - Inspektor
karolina.pietrasik@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 123
pokój nr. 6, parter

 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w zakresie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości – osoby prawne: w tym m.in.:
 • wystawianie upomnień,
 • sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych
  i ich aktualizacja,
 • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia majątku dłużnika,
 • przygotowywanie wniosków w zakresie dokonywania hipoteki oraz stosowania innych form zabezpieczenia należności podatkowych,
 • prowadzenie w księgach podatkowych prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów
  i zaliczeń nadpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby prawne) oraz podatku od środków transportowych,
 • przygotowywanie postanowień w sprawach dotyczących zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonywanych przez podatnika,
 • rozliczenia opłat komorniczych;
 • sporządzanie okresowych informacji na potrzeby sprawozdawczości;
 • sporządzanie analiz;
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
 • ustalanie i dokonywanie odpisów przedawnionych;

 

Halina Fijałkowska - Inspektor
halina.fijalkowska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 215
pokój nr 26, II p.

Joanna Czerwonka  - Inspektor
joanna.czerwonka@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 215
pokój nr 26, II p.

Renata Rosiak - Inspektor
renata.rosiak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 315
pokój nr 26, II p.

Małgorzata Woźniakowska - Podinspektor
malgorzata.wozniakowska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 315
pokój nr 26, II p.

Michał Sędzikowski - Pomoc administracyjna
michal.sedzikowski@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 211
pokój nr 25, II p.

 • prowadzenie księgowości budżetowej gminy

 

Emila Ratajczyk - Inspektor
emila.ratajczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 211
pokój nr 25, II p.

 

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy;
 • przekazywanie i potwierdzanie zgodności środków jednostkom organizacyjnym Gminy,
 • ewidencja i terminowe spłaty zobowiązań w formie kredytów i pożyczek,
 • sporządzanie bilansu Organu, łącznych zobowiązań budżetowych oraz sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji zadań zleconych,
 • sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych, tj. bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej,
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT  - zbiorczo,
 • współpraca w zakresie rozliczania podatku VAT z firmą  prowadzącą jego obsługę,
 • potwierdzanie kontrahentom zgodności sald,

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków