Treść strony REAGOWANIE NA ZAGROŻENIE

Reagowanie na zagrożenia

Odpowiedzialnym za reagowanie na występujące zagrożenia i usuwaniem ich skutków na terenie gminy Stryków jest Burmistrz Strykowa. Obowiązki Burmistrza w tym zakresie polegają na podejmowaniu działań w celu udzielania pomocy poszkodowanym, zahamowania rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń mienia. Działania prowadzone w ramach realizacji zadań ochrony ludności przez Burmistrza Strykowa zabezpiecza się w oparciu o siły i środki własne, a także służb ratowniczych i porządkowych z terenu gminy. 
Zadania nałożone w drodze przepisów prawa, Burmistrz Strykowa wykonuje przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Strykowie, w tym właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. W tym celu w Urzędzie Miejskim w Strykowie utworzone zostało samodzielne stanowisko ds. wojskowych i Obrony Cywilnej. Do jego zadań należy m.in.:
opracowywanie dokumentów planistycznych,
koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją ludności oraz jej ostrzeganiem, powiadamianiem i alarmowaniem.


Z instytucji podległych Burmistrzowi Strykowa, które mają duże znaczenie w procesie ochrony ludności należy wymienić przede wszystkim Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie oraz Jednostkę Robót Publicznych w Strykowie. Z perspektywy bezpieczeństwa mieszkańców istotne są zadania podejmowane przez Zakład w zakresie m. in.:
bieżącego utrzymania lokali należących do zasobu gminnego;
obsługiwania lokalnych kotłowni;
wykonywania remontów i modernizacji budynków należących do zasobu gminnego;
bieżących napraw i konserwacji dróg, ulic, mostów i placów;
wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych; 
świadczenia usług w zakresie budowy sieci i podłączeń do sieci „wod-kan”; 
lokalnego transportu zbiorowego;
Do zadań Jednostki Robót Publicznych należy:
  organizacja prac publicznych o charakterze użyteczności publicznej na obszarze miasta i gminy Stryków.
prowadzienie prac w ramach ochrony środowiska, gospodarki wodnej i leśnej, łączności, drogownictwa, budownictwa komunalnego
utrzymanie czystości i porządku oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
  organizowanie prac interwencyjnych, a także możliwość rozszerzenia działalności po uzyskaniu zgody Burmistrza Strykowa. 


Do dyspozycji Burmistrza Strykowa pozostaje także asortyment zgromadzony w magazynie Obrony Cywilnej utworzonym w Urzędzie Miejskim w Strykowie. Na potrzeby ochrony ludności w magazynie przechowywane są m.in.:
worki przeciwpowodziowe, plandeki,
sprzęt kwatermistrzowski,
sprzęt ochrony osobistej,
maty dezynfekcyjne,
środki dezynfekujące,
agregat prądotwórczy. 
W przypadku konieczności uzyskania pomocy szczebla wyższego, jeżeli siły i środki własne okażą się niewystarczające, Burmistrz Strykowa może wnioskować o wsparcie do Starostwa Powiatowego w Zgierzu za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zgierzu, a w następnej kolejności do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
Ratownictwo wodne, techniczne i pożarowe na terenie gminy Stryków opiera się na działalności JRG PSP w Strykowie oraz jednostkach OSP z administrowanego terenu.  Jest to 10 jednostek OSP, w tym 2 należące do Krajowego Systemu Ratownicz-Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne posiadają samochody ratowniczo-gaśnicze oraz samochody komunikacyjno-operacyjne. Ochotnicy wyposażeni zostali również w sprzęt specjalistyczny.
Za bezpieczeństwo mieszkańców i porządek publiczny na terenie gminy odpowiada Komisariat Policji w Strykowie. 
Na terenie miasta i gminy Stryków nie ma rozbudowanej infrastruktury lecznictwa. W chwili obecnej działają następujące placówki służby zdrowia:
Ośrodek Zdrowia w Strykowie S.J, Stryków ul. Kościuszki 29; 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Niesułków-Kolonia, Niesułków- Kolonia 28; 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Dobra, ul. Wodna 5; 
Wiejski Ośrodek Zdrowia Bratoszewice, ul. Plac Staszica 1; 
Centrum Rehabilitacji MedEA Ewa Puławska, Arkadiusz Długołęcki s.c., Stryków, ul. T. Kościuszki 29; 
  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Medico” w Strykowie, ul. Targowa 16; 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALAMED", ul. Kopernika 29 A,; 

Za bezpieczeństwo energetyczne na terenie gminy Stryków odpowiada Łódzki Zakład Energetyczny Dystrybucja Sp. z. o. o., który w Strykowie posiada stację RPZ. W przypadku wystąpienia zakłóceń w dostawach energii elektrycznej ŁZE Dystrybucja prowadzi naprawy z wykorzystaniem własnych sił i środków (sprzęt techniczny, pracownicy brygad pogotowia energetycznego).

Z dotychczasowej analizy i oceny zagrożeń gminy Stryków wynika, że potencjalnie najbardziej prawdopodobne zagrożenia, które prowadzą do sytuacji kryzysowych na terenie gminy mogą wynikać przede wszystkim z:
> klęsk żywiołowych / katastrof naturalnych (huragany, porywiste wiatry, susze, ciągłe opady deszczu, podtopienia, mrozy, zawieje i zamiecie);
> wypadków i katastrof w ruchu drogowym i kolejowym; 
> pożarów wielkopowierzchniowych i przestrzennych lasów. 
Mniej prawdopodobne wydają się zagrożenia wynikające z:
> zagrożeń epidemiologicznych; 
> katastrof budowlanych i awarii infrastruktury technicznej; 
> aktów terroru, zamieszek, demonstracji; 
> skażeń środowiska NSCh; 
> zakłócenia w systemie energetycznym; 
> zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych. 

Organizacja ochrony przed tymi zagrożeniami polega głównie na:
> przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji planistycznej (wiodąca rola dla rzetelnie opracowanego Gminnego Planu Zarządzania;
> zorganizowaniu systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania ludności; 
> przygotowaniu zespołów ludzkich do kierowania i koordynowania akcją ratowniczą (Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego); 
> przygotowaniu służb ratowniczych i porządkowych do realizacji przedsięwzięć wynikających z zaistniałej sytuacji kryzysowej (PSP, OSP, Policja); 
> zapewnieniu zabezpieczenia techniczno-materiałowego:
   • sprzęt ciężki i materiały – ZGKiM;
   sprzęt lekki i materiały – JRP oraz UM (magazyn sprzętu OC);
> zapewnieniu niezbędnej pomocy społecznej przez MGOPS w Strykowie; 
> zapewnieniu niezbędnych środków finansowych (rezerwa w budżecie gminy);
> zawarciu umów i porozumień związanych z realizacją zadań wynikających z zaistniałej sytuacji kryzysowej (zwłaszcza z sąsiednimi gminami).

  • data: 2023-02-13

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków