Treść strony DROGI LOKALNE

 • flaga i godło na www

Tytuł projektu

Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka

Numer umowy

118/G/2020 z dnia 1.06.2020 r. 

Okres realizacji projektu

2020

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

3 684 195,00 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa

1 842 097,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 842 098,00 zł

Opis:

Zadanie jest realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Michałówek, Sosnowiec.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi gminnej Nr 120325 E poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości min. 15 m. Drogę podzielono na dwa odcinki tj. A-B-C oraz D-B-E.
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m; (na łukach poszerzenia do 5,8 m, 6,0 m oraz 6,2 m) o długościach odc. A-B-C 1100,59 mb oraz odc. B-D-E 449,52 mb o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m.
Na włączeniu zjazdów do jezdni w miejscu występowania chodnika zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 (w formie zmiany koloru kostki). Ponadto w miejscach gdzie nie występuje chodnik zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego.

W układzie komunikacyjnym droga będzie zaliczona do klasy "D" - dojazdowa. 
Inwestycja poprawi warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdyż ułatwi dojazd od Strykowa do miejscowości Ługi , Michałówek, Stary Imielnik, Dobieszków dla pojazdów służb typu pogotowie czy straż pożarna. Droga ta stworzy bardzo ważną alternatywę dla drogi krajowej DK14, podniesie się komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców oraz innych użytkowników drogi.

 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy
 • W trakcie budowy

 

 

Tytuł projektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI - CESARKA (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E) 

Numer umowy

209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. 

Okres realizacji projektu

2019 - 2020

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

2 115 972,84 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa

929 766,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 186 206,84 PLN

Opis:

Zadanie jest realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Cesarka Sosnowiec. Budowana droga jest częściowo w nowym śladzie drogi oraz w istniejącym drogi gminnej. Droga Zrealizowana jest częściowo w nowym śladzie ze względu na spełnienie odpowiednich warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi. Realizacja zadania była podzielona na etapy. W pierwszym etapie zrealizowano prace związane z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym. Prace są konieczne do wybudowania bezpiecznej drogi w nowym śladzie. Drugi etap przewidywał budowę drogi łączącej drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. W układzie komunikacyjnym droga będzie zaliczona do klasy "L" - lokalna. Realizacja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy o długości 529,80 m, drugi długości 156,80 m.

 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Drogi Ługi - Cesarka przed realizacją
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka
 • Droga Ługi - Cesarka

 

 

Tytuł projektu

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)

Numer umowy

nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 

Okres realizacji projektu

2019 - 2021

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

6 207 255,00 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa

3 103 627,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

3 103 628,00 PLN

Opis:

Budowa i przebudowa planowana jest częściowo w istniejącym śladzie drogi gruntowej oraz w nowym śladzie. Droga jest bardzo ważna pod względem sieci komunikacyjnej, bowiem łączy drogę wojewódzką nr 708 z drogą powiatową nr 5104E oraz tereny inwestycyjne. 

Realizacja zadania będzie podzielona na etapy. W pierwszy etapie będą realizowane prace związane z przebudową mostu na rzece Moszczenicy. Prace są konieczne, aby przywrócić ruch na drodze. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. 

 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Przebudowa mostu na rzece Moszczenicy w m. Smolice...
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą...
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą...
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą...
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą...
 • Odcinek drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą...

 

 

Tytuł projektu

Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse- Bronin w gminie Stryków. 

Numer umowy

59/2019 z dnia 27.08.2019

Okres realizacji projektu

22.03.2019 - 31.08.2019

Nazwa programu

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

279 539,35 PLN

Dofinansowanie z budżetu państwa

Dotacja budżetu państwa: 139 769,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

139 770,35 PLN

Opis:

Realizowana inwestycja remontu drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin o długość 1352mb  (1,352 km), szerokości w przedziale 10-12m polegała na remoncie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości 4,1m. Oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości 4cm z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 5 cm.

 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed...
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed...
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed...
 • Droga gminna Nr 120303 E na odcinku Osse – Bronin przed...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...

 

 

 • Logo NPPDL

Tytuł projektu

Przebudowa i remont dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Stryków w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych- Etap II- Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. 

Numer umowy

4/NPPDL/FE-IV/2014

Okres realizacji projektu

15.03.-31.08.2014

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

4 971 755,05 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 2 483 988,00 PLN

Dotacja Starostwa Zgierskiego: 1 370 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 117 767,05 PLN

Opis:

Zadanie obejmuje przebudowę dróg powiatowych Nr 5112 E, 5111E, 5110E i dróg gminnych Nr 120311E, 120333E, 120334E i drogi gminnej bez nadanego numeru (działka nr 171) oraz remont dróg gminnych 120303E, 120304E, 120311E.

Przy planowanej inwestycji przebudowano nawierzchnię dróg, podniesiono parametry techniczne dróg w szczególności dróg gruntowych, wykonano zjazdy na posesję z kostki brukowej, poprawiono sieć rowów przydrożnych, przebudowano przepusty. W celu podniesienia bezpieczeństwa zamontowane zostały bariery energochłonne, uzupełniono oznakowanie pionowe i wykonano  nowe oznakowania poziome oraz przejścia dla pieszych. W obrębie szkoły podstawowej w Koźlu utworzono zatoczki dla autobusów szkolnych dowożących młodzież do szkół oraz wyremontowano chodnik, jak również wybudowano dodatkowy zjazd przeciwpożarowy do szkoły. W newralgicznych miejscach zainstalowane zostały lustra drogowe. W obrębie kościoła parafialnego w Koźlu zmianie uległa organizacja ruchu, wyodrębniony został chodnik i utworzony nowy parking,  a także zainstalowano bariery U-11a separujący ruch pieszych od ruchu pojazdów mechanicznych.

 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych
 • Przebudowa i remont dróg gminnych

 

 

Tytuł projektu
 

Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Numer umowy
 

10/NPPDL/FE-IV/2013

Okres realizacji projektu
 

24.04.2013 r. – 03.10.2013 r.

Nazwa programu
 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent
 

Gmina Stryków
 

Całkowita wartość projektu
 

2 136 544,96  PLN
 

Dofinansowanie
 

955 704,00 zł

Powiat Zgierski - 350 000,00 PLN

Prywatny podmiot gospodarczy - 25 000,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt
 

805 840,96  PLN

Opis:

W ramach projektu wyremontowano drogę powiatową Nr 5113 E (ul. Grunwaldzka w Strykowie) oraz przebudowano drogi gminne Nr 120763, Nr 120760, Nr 120768 (ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa), a także wykonano remont dróg gminnych Nr 120751 (ul. Grunwaldzka) i Nr 120762 (ul. Stryjkowskiego i pl. Łukasińskiego).

Podstawowy zakres inwestycji obejmował rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni z płyt betonowych (trylinki) oraz asfaltu a także rozbiórkę chodników wykonanych z płytek betonowych 30x30cm. Po wykonaniu wszelkich prac rozbiórkowych i uporządkowaniu terenu wykonano nową nawierzchnię jezdni bitumicznej, budowę chodników ze zjazdami o nawierzchni z betonowej kostki brukowej a także zapewniono prawidłowe odwodnienie pasa drogowego poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej. 

Długość wyremontowanych/przebudowanych dróg   1660 m
Długość chodników 3320 m
Ilość przejść dla pieszych 17 szt.

 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie
 • Przebudowa i remont dróg lokalnych w Strykowie

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice

Numer umowy

11/NPPDL/FE-IV/2012

Okres realizacji projektu

05.10.2011r. - 23.08.2012r.

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

503 232,48 PLN

Dofinansowanie

149 469,74 PLN

Powiat Zgierski - 60 000 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

Gmina Stryków - 288 762,74 PLN

Opis:

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej Nr 5112E (ul. Szkolna w Bratoszewicach) oraz drogi gminnej Nr 120315 (u. Nowości w Bratoszewicach).

 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice
 • Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski

Numer umowy

55/NPPDL/FE.IV/2011

Okres realizacji projektu

28.03.2011 - 16.08.2011

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

465 677,14 PLN

 Dofinansowanie

232 838,57 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

232 838,57 PLN

Opis:

W ramach projektu wykonano dwukierunkową jezdnię o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4,0 m i 4,5 m. Zainstalowano również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - barierę energochłonną.

 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski
 • Przebudowa drogi gminnej Ciołek - Anielin Swędowski

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha (II etap).

Numer umowy

3/NPPDL/FE.V/2010

Okres realizacji projektu

24.02.2010 - 30.11.2010

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 072 741,41 PLN

Dofinansowanie

536 370,70 PLN

250 000,00 PLN  - Powiat Zgierski

Wkład jednostki realizującej projekt

286 370,70 PLN

Opis:

Etap II obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg kategorii KR-1 w ulicach Piłsudskiego i Cmentarnej osiedla "Wolność w Strykowie z włączeniem do istniejącej drogi asfaltowej w ul. Targowej wraz z montażem wpustów kanalizacji deszczowej oraz regulacją niwelety istniejących studzienek rewizyjnych.

 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność
 • Przebudowa ulic w Strykowie w os. Wolność

 

 

 

Tytuł projektu

„Przebudowa ulic w Strykowie w oś. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha I etap wraz z rozszerzeniem zadania.

Numer umowy

27/NPPDL/FE.V/09

Okres realizacji projektu

23.04.2009 - 30.11.2009r

Nazwa programu

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011- I nabór

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

2.327.778,62 PLN

Dofinansowanie

1.163.889,31 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1.163.889,31 PLN

Opis:

W ramach realizacji zadania wykonano:

 • Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Wschodniej, Cichej, Jana Pawła II i Rolniczej o łącznej długości 716,55 mb.
 • Przebudowano ulic o łącznej długości 876,38 mb w tym :ul.  Wschodnia – 277,75 mb , Jana Pawła II i Cicha – 261,01 mb, Rolnicza 300,00 mb, łącznik 33,62 mb.
 • Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Cmentarnej i części ul. Rolniczej o łącznej długości 995,80 m.
 • Przebudowano część drogi gruntowej ul. Rolniczej wraz z przebudową skrzyżowania ulic Rolnicza – Cmentarna – Piłsudskiego, w tym: wykonano drogę o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 3 o długości 125 m oraz drogę o nawierzchni bitumicznej o kategorii natężenia ruchu KR – 1 o długości 20 m. wraz z budową chodników i zjazdów z kostki betonowej.
 • Przebudowa ulic w Strykowie na Osiedlu Wschód

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków