Treść strony WFOŚiGW W ŁODZI

 • Logo WFOŚIGW

Tytuł projektu

"Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Kiełmina"

Numer umowy

820/ZI/DU/2022

Okres realizacji projektu

28.11. - 31.12.2022 r.

Nazwa programu

-

Beneficjent

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie / Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 329 999,00 zł

Dofinansowanie

- Gmina Stryków dofinansowanie w kwocie  - 679 999,00 zł
- KG PSP dofinansowanie w kwocie  - 500 000,00 zł
- WFOŚiGW W Łodzi dofinansowanie w kwocie  - 150 000,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełminie. Scania P410 została wyposażona w zbiornik wody o pojemności 5000 litrów, zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności 500 litrów oraz autopompę o wydajności 3600 litrów wody na minutę. Auto zostało wyposażone w niezbędny i profesjonalny sprzęt ratowniczy m.in. zestaw hydrauliczny Lukas z matą do budowy pola sprzętowego, poduszki pneumatyczne, najaśnice przenośną, podręczny sprzęt burzący oraz kilka odcinków by móc utworzyć krótką linię gaśniczą, torby PSP R1, odcinki gaśnicze, armaturę wodno - pionową, kasetony wężowe, gumowe tłumice, pilarki spalinowe, pakiet wężowy, pompę szlamową, wentylator oddymiający, sito kominowe, agregat prądotwórczy pompa pływająca. Na dachu pojazdu znajduje się drabina D10W, drabina nasadkowa, wąż ssawny do pompy szlamowej, dwie skrzynie na sprzęt oraz działko wodno - pianowe o wydajności 3200 litrów na minutę wraz z panelem regulacji ciśnienia.

Link do strony WFOŚiGW

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Wóz strażacki - OSP Kiełmina
 • Wóz strażacki - OSP Kiełmina
 • Wóz strażacki - OSP Kiełmina
 • Wóz strażacki - OSP Kiełmina
 • Wóz strażacki - OSP Kiełmina
 • Logo WFOŚIGW

Tytuł projektu

„Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków”

Numer umowy

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 414/OZ/P/2022 w formie pożyczki

Okres realizacji projektu

21.09.2022 r. - 30.11.2023 r.

Nazwa programu

-

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 174 650,00 zł

Dofinansowanie

w formie pożyczki:  955 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

219 650,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie inwestycyjne polegało na zakupie specjalistycznego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków. Zakupiony został pojazd komunalny z zabudową z tylnym załadunkiem, wagą, GPS-em oraz monitoringiem, który ma na celu usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów.

Pojemność skrzyni ładunkowej pojazdu wynosi 21 m3. Auto wyposażone zostało w jarzmowy mechanizm prasowania. Duża ładowność oraz mechanizm prasy pozwalający na zagęszczenie dużych ilości odpadów w jednym cyklu wpływają na znaczne zwiększenie wydajności i szybkości pracy, a jednocześnie zmniejszają zużycie paliwa, ponieważ śmieciarka rzadziej zajeżdża do rozładunku.  Nowoczesna budowa pojazdu oraz elektroniczne systemy monitoringu w znacznym stopniu poprawiają ergonomię pracy i bezpieczeństwo personelu obsługującego.

 

Link do strony WFOŚiGW

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Śmieciarka.
 • Śmieciarka.
 • Śmieciarka.
 • Śmieciarka.
 • Śmieciarka.

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

„Projekt zagospodarowania zielenią oraz elementami małej architektury terenu parku w Strykowie”

Numer umowy

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 813/OP/PD2020

Okres realizacji projektu

31.12.2020 r. - 31.10.2021 r.

Nazwa programu

Program Priorytetowy pn.: „Utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni wraz z bazami edukacyjnymi”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 192 369,11 zł

Dofinansowanie

w formie pożyczki: 435 214,00 zł
w formie dotacji: 652 819,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

104 336,11 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Koncepcja projektowa zakładała stworzenia na terenie Gminy Stryków miejsca edukacji ekologicznej, które jednocześnie będzie miejscem wypoczynku dla różnych grup wiekowych poprzez wyposażenie parku w elementy małej architektury, wyposażenie zabawowe, sportowe oraz elementy edukacji przyrodniczej. Układ przestrzenny parku oparty na istniejącym systemie komunikacji został zachowany. W ramach modernizacji wybudowano zatoczki z kostki betonowej, utrzymane w kolorystyce istniejącej nawierzchni ścieżek parkowych, na których ustawione zostały ławki i fotele do wypoczynku.Zamontowane zostały także elementy małej architektury takie jak: pergole, leżaki parkowe, hamaki parkowe, różnego rodzaju siedziska, ławy - gwiazdy, stojaki rowerowe, stacje naprawcze dla rowerów i kosze na śmieci. Dodatkowo w celach edukacyjno-ekologicznych wzdłuż alejek zlokalizowano kosz do segregacji oraz kosze na psie odchody.

Zaprojektowane zagospodarowanie parku i wszystkie zastosowane elementy małej architektury mają na celu wzmocnienie różnych aspektów edukacji ekologicznej i zdrowego trybu życia - od tablic edukacyjnych, poprzez zastosowanie materiałów z recyklingu, elementów zabawowych i rekreacyjnych nawiązujących do tematyki parku i ruchu na świeżym powietrzu, po nasadzenia odpowiedniej roślinności i dobór siedzisk spełniających różne funkcje. Powstało miejsce rekreacji, wypoczynku, spotkań mieszkańców, a także miejsce rekreacji, edukacji przyrodniczej i ekologicznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Elementy edukacji przyrodniczej mogą być wykorzystywane indywidulanie przez użytkowników parku, ale mogą także stanowić pomoc dydaktyczną dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach „zielonych lekcji” czy też warsztatów przyrodniczych organizowanych przez inne jednostki. Aby umożliwić prowadzenie zajęć grupowych, przewidziany został w projekcie mini amfiteatr, z podwyższeniem dla osoby prowadzącej zajęcia oraz z ustawionymi dookoła ławkami dla dzieci. W parku, w pobliżu ścieżek edukacyjnych rozmieszczone są także siedziska dla mniejszych grup. Siedziska mogą być wykorzystywane w różny sposób – jako siedzenia, stoliki, podstawy do wykonywania eksperymentów. W centralnej części parku przewidziano stoliki, które także mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć w mniejszych grupach, z zacieniem z pergoli.

Edukacja przyrodnicza podzielona została tematycznie na zagadnienia z dendrologii, pszczelarstwa, zanieczyszczenia i recyclingu. Ponadto dosadzenie 93 szt. drzew, ponad 3500 szt. krzewów i ponad 5000 szt. roślin kwitnących zmienią oblicze terenu w park przyjazny mieszkańcom. Nasadzenia pozytywnie wpłyną na jakość powietrza w mieście, a także poprawią jego mikroklimat. Zasadzone rośliny kwitnące zapewnią także źródło pokarmu m.in. dla pszczół i owadów.

 

Link do strony WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Park nad Moszczenicą po zagospodarowaniu
 • Park nad Moszczenicą po zagospodarowaniu
 • Park nad Moszczenicą po zagospodarowaniu
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Park po zagospodarowaniu - widok z lotu ptaka
 • Ukwiecone ażurowe żurawie
 • Ławka muzyczna oraz tablica edukacyjna
 • Plac zabaw
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Modernizacja parku nad Moszczenicą
 • Dostawa nowych roślin
 • Dostawa nowych roślin
 • Nowe nasadzenia

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  występujących na terenie Gminy Stryków w 2020 r."

Numer umowy

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 535/OZ/D/2020 w formie dotacji z dnia 12.11.2020 r.

Okres realizacji projektu

15.10.2020 r. -14.11.2020 r.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

24.712,85 zł

Dofinansowanie

20.460,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4.252,85 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. 
W wyniku realizacji zadania przygotowano do transportu, przetransportowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 27 posesji znajdujących się na terenie Gminy Stryków. Unieszkodliwiono łącznie 56,108 Mg wyrobów zawierających azbest poprzez ich umieszczenie na składowisko odpadów

Link do strony WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

Numer umowy

219/OW/P/2019

Okres realizacji projektu

Termin zakończenia realizacji Zadania, ustala się do dnia 30.11.2021 r.

Nazwa programu

Pożyczka z dziedziny Ochrony Zasobów Wodnych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16 899 457,00 zł (w tym z wniosku 16 510 524,00 zł) 

Dofinansowanie / Pożyczka

5 443 518,00 zł 

Wkład jednostki realizującej projekt

11 067 006 zł 

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków po przeprowadzonej rozbudowie składał się będzie z następujących obiektów technologicznych: przepompowni ścieków surowych, stacji zlewczej ścieków dowożonych, zblokowanej oczyszczalni mechanicznej z komorą rozdziału i stacją dmuchaw, selektora, reaktora biologicznego, osadnika wtórnego, przepompowni osadu wyflotowanego, komory pomiarowej, wylotu ścieków oczyszczonych. Osad nadmierny powstający w procesie biologicznego oczyszczania ścieków poddany zostanie tlenowej stabilizacji, odwodnieniu i higienizacji w obiektach technologicznych: przepompownia osadów, komora tlenowej stabilizacji osadów KTSO, zagęszczacz grawitacyjny osadów ZGO, stacja odwadniania osadów z silosu wapna, hala załadunku osadów, placu składowania osadów.

Rozbudowa oznacza budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Po zakończeniu inwestycji obiekty istniejącej oczyszczalni będą sukcesywnie poddawane rozbiórce.

Link do strony WFOŚiGW

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Budowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach
 • Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach

 

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  występujących na terenie Gminy Stryków w 2019 r. "

Numer umowy

Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 570/OZ/D/2019 w formie dotacji z dnia 05.12.2019 r.

Okres realizacji projektu

11.06.2019 r. -30.09.2019 r.

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16 626,87 zł

Dofinansowanie

13 769,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

2857,87 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Usuwanie z terenu nieruchomości znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. 
W wyniku realizacji zadania przygotowano do transportu, przettransportowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 36 posesji znajdujących się na terenie Gminy Stryków. Unieszkodliwiono łącznie 55,48 Mg wyrobów zawierających azbest poprzez ich umieszczenie na składowisko odpadów

Link do strony WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

Ekololandia - ogród małych badaczy

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

-

Nazwa programu

Ekopracownia pod chmurką

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

50 002,00 zł netto

Dofinansowanie

44 142,00

Wkład jednostki realizującej projekt

5860,00

Przewidziane zadania w projekcie

Zaprojektowany ogród dydaktyczny prowadzi równolegle do ogrodzenia okalającego plac zabaw. Podzielony jest na części tematyczne, bazy, siedliska roślin i nasadzeń o różnych wymaganiach fizyczno-chemicznych. Uwzględniają one naturalne warunki występujące w otoczeniu naszego przedszkola. Można w nim znaleźć: „hotel dla robali”, „Zielnik”, skrzynię, w której można obserwować „wyścig roślin”, „warzywne poletka”, „Spiżarnię dla zwierząt leśnych”, punkty obserwacyjne nasadzonych roślin (rabata wiosenno-letnia, rabata jesienna z wrzosami), dwie instalacje do obserwacji rozkładu śmieci w glebie i systemu korzeniowego roślin, zegar słoneczny, „zieloną bazę”, „tunel roślinny” z ilustracjami roślin trujących, „poziomki w rurach”, „bibliotekę pod klonem”, wagę, punkty obserwacyjne z lupami, „żabi mostek”, slalom z tuj, instalacje z drewnianych szpul: „Co w trawie piszczy”, „ Kółko i krzyżyk”, „Woda jest mokra”, ścieżkę sensoryczną.

W ramach realizacji w/w projektu wykonano następujące zadania:

 • utworzono ścieżkę sensoryczną z materiałów o różnej strukturze: kamieni, szyszek, klocków, korków, kory, keramzytu
 • zakupiono i zamontowano tablice informacyjne i dydaktyczne, tabliczki do oznaczania roślin, domki dla owadów, stację meteorologiczną, mostek ze stawikiem, tunel roślin, „zieloną bazę”, punkt obserwacyjny z lupami, wagę, drewniane szpule, z których każda tworzy inny punkt badawczy dla dzieci, beczki na nasadzenia, rury na nasadzenie poziomek
 • zostały zamontowane ławki i stoły do altany, ławka wokół klonu, gazony drewniane, pergole, kosze na odpady, kompostownik, tunel dla roślin
 • zakupiono i wykorzystano w ramach punktu dydaktycznego: torf, ziemię, żwir, korę, geowłókninę
 • zakupiony został sprzęt ogrodniczy: konewki, szpadle, grabie
 • zakupiono pomoce dydaktyczne (lupy, eksponaty do obserwacji, modele owadów, gry edukacyjne, mikroskop, lornetki, itp.), które zostały umieszczone w altanie stanowiącej „Ekopracownię pod chmurką”
 • zaprojektowanie, wykonanie książeczek z pleksi do „biblioteki pod klonem”
 • posadzono rośliny zgodnie z wykazem planowanych do zakupu roślin, drzew i krzewów-punkty dydaktyczne zostały podzielone tak, by oddziaływały na zmysły dzieci: smak, węch, dotyk, wzrok

Część prac została zrealizowana  dzięki aktywnemu zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i pomocy dzieci.

Teren przedszkolny został zagospodarowany tak, aby otoczenie placówki stało się bardziej zielone, kolorowe i przyjazne dla dzieci i rodziców oraz inspirujące do zabaw dla dzieci.  „Eko pracownia pod chmurką” w tej formie jest atrakcyjnym uzupełnieniem bazy dydaktycznej przedszkola.

Link do strony WFOŚiGW

http://www.wfosigw.lodz.pl/

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie
 • „Ekololandia-ogród małych badaczy” przy Przedszkolu Samorządowym w Strykowie

 

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  występujących na terenie Gminy Stryków w 2018 r."   

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

23.07.2018 r. -30.09.2018 r.

Nazwa programu

86/OZ/D/2018

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

48 953,63 zł

Dofinansowanie

44 058,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

4 895,63 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Usuwanie z terenu  nieruchomości  znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. 
W wyniku realizacji zadania  przygotowano do transportu, przetransportowano i unieszkodliwiono wyroby zawierające azbest z 63 posesji znajdujących się na terenie Gminy Stryków. Unieszkodliwiono łącznie 139,776 Mg wyrobów zawierających azbest poprzez przekazanie ich i umieszczenie na składowisko odpadów.

Link do strony WFOŚiGW

www.wfosigw.lodz.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

 

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Ekologicznie znaczy logicznie” realizowany w Szkole Podstawowej im. gen. dyw. T. Kutrzeby w Koźlu

Numer umowy

596/EE/D/2017

Okres realizacji projektu

01.10.2017 r. -30.06.2018 r.

Nazwa programu

"Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

15 000,00 zł

Dofinansowanie

12 750,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

2 250,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Dzięki programowi "Ekologicznie znaczy logicznie" dzieci ze szkoły w szybki sposób przyswoiły wiedzę o środowisku. W ciekawy sposób poznały nowe wartości, opanowały umiejętności, wykonały doświadczenia i badania przyrodnicze poprzez różnego rodzaju pracę indywidualną i grupową. Poprzez udział w warsztatach, w zagrodach ekologicznych uczniowie spojrzą inaczej na małe gospodarstwa. Podczas zajęć wykorzystane zostały zakupione pomoce do zabaw badawczych, dydaktycznych, tropiących, obserwacji, eksperymentów przyrodniczych, warsztatów dla dzieci i rodziców. Dzięki realizacji wycieczek dzieci będą kształtować wrażliwość i szacunek wobec otaczającego nas świata przyrody, nauczymy obcowania z przyrodą poprzez obserwacje, doświadczenia.

Link do strony WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi;

 

 

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest  występujących na terenie Gminy Stryków”.   

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

21.09.2017 r. -22.11.2017 r.

Nazwa programu

-

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

21 861,10 zł

Dofinansowanie

13 055,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

8 806,10 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Usuwanie z terenu  nieruchomości  znajdujących się na terenie gminy szkodliwych wyrobów zawierających azbest. 
W wyniku realizacji zadania   wykonano przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 35 posesji znajdujących się na terenie Gminy Stryków. Unieszkodliwiono łącznie 81,620 Mg wyrobów zawierających azbest poprzez przekazanie ich i umieszczenie na składowisko odpadów w  Pukininie 140, ZGO AQUARIUM Sp. z o.o., 96-200 Rawa Mazowiecka.

Link do strony WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Tytuł projektu

„Jakie powietrze takie życie - szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków”.   

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

04.07.2016 do 10.10.2016r

Nazwa programu

Edukacja Ekologiczna Mieszkańców Województwa Łódzkiego-Edycja 2016

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16.000,00 zł

Dofinansowanie

10.250,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

5750,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Projekt zakłał przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców w  Domu Kultury Strykowie i Niesułkowie, w Sali w Koźlu, w szkole Dobrej i Bratoszewicach. Szkolenie składało się z 2 bloków tematycznych po 4 godziny.

I blok związany z zanieczyszczeniem powietrza, gdzie omawiano kwestie związane z :

 • kwaśnymi deszczami - co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania
 • dziurą ozonową - co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania
 • efektem cieplarnianym - co to za zjawisko, skąd się bierze, jakie są konsekwencje występowania
 • OZE – w jaki sposób i kto może skorzystać
 • smogiem – kiedy występuje i jakie są konsekwencje dla człowieka.

II blok związany z oddziaływaniem zanieczyszczeń na zdrowie człowieka związane z :

 • chorobami układu oddechowego
 • chorobami układu krwionośnego
 • profilaktyką

Projekt zakłądał róznież zakup zestawu do badania powietrza, wody i gleby oraz wycieczkę do Lasu Łagiewnickiego (Arturówek)  w Łodzi  na warsztaty pomiaru zanieczyszczeń powietrza połączone z prelekcją  nt. zanieczyszczenia powietrza. Na koniec projektu odbyła się impreza plenerowa nad zalewem w Strykowie pod hasłem „Jakie powietrze takie życie" w trakcie kórej odbędą się warsztaty połączone z prelekcją nt. zanieczyszczenia powietrza  –„Badam stan czystości powietrza”, prelekcja nt. OZE . Pokaz badania powietrza, wody i gleby,  pokaz pierwszej pomocy a także występ zespołu dziecięcego  „Agat” ze Strykowa. Imprezie plenerowej towarzyszyła prezentacja stoisk wystawienniczych instytucji i firm zajmujących się ochroną środowiska.

 • Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków
 • Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków
 • Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków
 • Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków
 • Jakie powietrze takie życie- szkolenie, wycieczka i impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Stryków

 

 

Tytuł projektu

W pajęczynie autostrad - ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

20.10.2015 - 20.06.2016

Nazwa programu

Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

16.758,00 zł

Dofinansowanie

14.710,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

2.048,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Projekt ,,W pajęczynie autostrad- ekologiczne wyzwania w okolicach Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie i nie tylko” jest przeznaczony dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej w Niesułkowie. Niezwykłe położenie szkoły na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich zobowiązuje nie tylko dzieci, ale i dorosłych do dbałości o środowisko, do ochrony przyrody.

Cel główny:

 1. Uświadomienie dzieciom i rodzicom konieczności prowadzenia różnorodnych działań ekologicznych zmierzających do zachowania  naturalnego środowiska.
 2. Uświadomienie przemian zachodzących w środowisku spowodowanych zmianami w infrastrukturze.
 3. Poznanie alternatywnych form pozyskiwania energii.

Projekt przewiduje:

1. Zakup pomocy dydaktycznych koniecznych do realizacji projektu

2. Wycieczki edukacyjne ( bezpłatne)

3. Zajęcia stacjonarne

4. Konkursy

5. Inne działania

 

 

Tytuł projektu

„REAKTYWOWANIE  MAŁEJ ELEKTROWNI WODNEJ  NA ZBIORNIKU RETENCYJNYM W STRYKOWIE WRAZ Z WYKORZYSTANIEM POTENCJAŁU ENERGETYCZNEGO OBSZARU  ZALEWU STRYKÓW”

Numer umowy

568/OA/D/2015 z dnia 21.10.2015 r. 

Okres realizacji projektu

01.12.2015  r- 31.07.2016 r.

Nazwa programu

-

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

556 000,00 PLN

Dofinansowanie

286 000 PLN- DOTACJA

Wkład jednostki realizującej projekt

270 000,00 PLN

Przewidziane zadania w projekcie

Przedmiotem projektu było wykonanie robót budowlanych polegających na: remoncie istniejącej Małej Elektrowni Wodnej zlokalizowanej w obrębie zalewu w miejscowości Stryków, montażu instalacji fotowoltaicznej na elewacji oraz instalacji elektrowni wiatrowej na dachu Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie wewnętrznej linii zasilającej (wlz) dla Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie, budowie złącza kablowo - pomiarowego, budowie linii kablowej łączącej stację transformatorową z projektowanym złączem kablowo pomiarowym, dostawy i instalacji kompletnego zestawu dydaktycznego do analizy systemu fotowoltaicznego, wykonanie systemu zbierania i wizualizacji danych pomiarowych dla wdrożonych instalacji OZE

 

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kiełminie

Numer umowy

U15003/10012, U15004/10065

Okres realizacji projektu

kwiecień – wrzesień 2015

Nazwa programu

-

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 511 095,61 PLN

Dofinansowanie

49 360,50 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 461 735,11 PLN

Przewidziane zadania w projekcie

W ramach projektu wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV Ø 200 o długości 1 710,9 mb, kanalizacja tłoczna PEHD Ø110 o długości 271,90 m, zamontowano tłocznie ścieków oraz wykonano odejścia boczne do każdej nieruchomości (długość 535,65 m - 130 szt.) wraz z odtworzeniem nawierzchni.

 

 

Tytuł projektu

„Przeprowadzenie  zabiegów konserwacyjnych i pielęgnacyjnych na drzewach pomnikach przyrody tworzących „Aleję Dębową”

Numer umowy

121/OP/D/2015

Okres realizacji projektu

23.06.2015r. - 30.10.2015r.

Nazwa programu

-

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

70 200,00 PLN

Dofinansowanie

63 800 PLN- DOTACJA

Wkład jednostki realizującej projekt

6 400,00 PLN

Przewidziane zadania w projekcie

W skład „Alei Dębowej” wchodzą 133 szt. drzewa  gatunku dąb szypułkowy. Drzewa w alei wymagały pilnych i wszechstronnych zabiegów pielęgnacyjno – zabezpieczających, gdyż ich stan zagrażał zarówno bezpieczeństwu otoczenia jak również egzystencji samych drzew.

W związku z wieloletnim niewykonywaniem prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych  konieczne było przeprowadzenie uformowania koron drzew, usunięcie suchych  i połamanych konarów, założenie wiązań linowych. Drzewa ucierpiały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz w wyniku naturalnych procesów „starzenia się” drzew.

Celem wykonania prac pielęgnacyjno konserwacyjnych na drzewach jest przywrócenie,  zachowanie i poprawa stanu biologicznego drzew a także zachowanie ich wartości  przyrodniczych oraz krajobrazowych. Ponadto w wyniku realizacji zadania zostanie wyeliminowane zagrożenie dla bezpieczeństwa otoczenia, wynikające z obecnego stanu zdrowotnego drzew.

Zabiegi pielęgnacyjno – zabezpieczające drzew obejmują zakres prac niezbędny do wykonania w celu zachowania i poprawy stanu zdrowotnego i bezpieczeństwa drzew, w szczególności  wykonano następujące prace:

cięcia sanitarne w obrębie koron 3 drzew,
cięcia sanitarno - pielęgnacyjne w obrębie 87 szt. drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno - konserwacyjne w obrębie koron 11 drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno - redukcyjne w obrębie koron 31 drzew,
cięcia sanitarno – pielęgnacyjno – redukcyjne – cała korona – 1 drzewo.
założenie 6 szt. wiązań linowych 2t*,
założenie 6 szt. wiązań linowych  4t*,
założenie 3 szt. wiązań statycznych.
symbole 2t i 4t oznaczają wytrzymałość na zerwanie lin zastosowanych w wiązaniach.

Prace prowadzone były z zastosowaniem  metod nieinwazyjnych,  przy maksymalnej ochronie bilansu energetycznego drzew, w możliwie najszerszym zakresie przy wykorzystaniu alpinistycznych metod pielęgnacji drzew. Zastosowane zabiegi będą zgodne ze współczesną wiedzą i praktyką rekomendowanymi m.in. przez Europejską Radę ds. Drzew. Generalna zasada prowadzenia prac ma polegać na stosowaniu bezinwazyjnych metod pielęgnacji i zabezpieczania drzew z wykluczeniem jakiegokolwiek „czyszczenia” i impregnowania ubytków oraz otwierania pni drzew. Zakres cięć, zwłaszcza żywych gałęzi i konarów zostanie ograniczony do minimum, tak aby w jak najmniejszym stopniu redukować powierzchnię asymilacyjną i nie generować deficytu energetycznego drzewa.

Wiązania zostaną zamocowane w ważnych z punktu widzenia statyki punktach korony. Używane do tego celu są materiały o wystarczającej wytrzymałości, trwałości i praktycznie wypróbowane.

Przeprowadzenie w/w prac przyczyni się do poprawy stanu biologicznego drzew objętych ochroną prawną, przedłużenia żywotności i zachowania ich unikalnych wartości przyrodniczych. Celem powyższych prac jest osiągnięcie właściwego stanu drzew pod względem przyrodniczym oraz pod w względem bezpieczeństwa dla otoczenia.

 

 

Tytuł projektu

,,Pod skrzydłami nietoperza"- zaplanowanie i utworzenie pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie.

Numer umowy

392/EE/D/2013

Okres realizacji projektu

17.09.2013 r. – 31.01.2014 r.

Nazwa programu

Konkursu na dofinansowanie w formie dotacji zadań z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn.: "Moja wymarzona ekopracowania"

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

46 220,48 PLN

Dofinansowanie

38 032,53 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

8 187,95 PLN

Przewidziane zadania w projekcie

Na  ekopracownię  zostały zaadoptowane 2 pomieszczenia, które zostały połączenie w jedną salę oraz przeszły gruntowny remont: wyburzenie ściany działowej, zdemontowanie krat w drzwiach wejściowych, wygładzenie powierzchni ścian, malowanie, położenie nowej wykładziny, założenie rolet na okna, wymiana oświetlenia, zakup ławek szkolnych i krzeseł, szaf, tablic informacyjnych oraz wyposażenie sali w pomoce interaktywne i nowe pomoce dydaktyczne. Zorganizowanie ekopracowni  pozwoliło zgromadzić wszystkie pomoce w jednym miejscu, a wyposażenie jej w nowoczesny sprzęt interaktywny oraz nowe i nowoczesne  pomoce dydaktyczne znacząco uatrakcyjniły lekcje przyrody i  bardziej zainteresowały dzieci i ich rodziców  przyrodą i zagadnieniami ekologicznymi, tym bardziej, że  szkoła jest położona na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Nazwa ,, Pod skrzydłami nietoperza” ma przyciągać jak magnes uczniów chętnych do podjęcia trudu prowadzenia badań, obserwacji, którym dbałość o czystość i piękno przyrody leży na sercu. Na ścianie głównej umieszczono tablicę interaktywną, a obok niej dekorację stanowi duże drzewo z gałęziami opartymi o sufit i sąsiednią ścianę. Tuż przy wejściu przyklejono fototapetę wykonaną ze zdjęcia zrobionego w rezerwacie przyrody ,, Parowy Janinowskie”, znajdujących się niedaleko szkoły. Obok niej znajdować się będzie tablica korkowa służąca do prezentacji prac uczniowskich. Na przeciwległej ścianie stanęły 3 szafy, które mieszczą wszystkie pomoce dydaktyczne, a na otwartych półkach- książki i prace uczniów. Naprzeciwko wejścia znajduje się biurko nauczyciela, z komputerem, mikroskopem i wizualizerem. Przed wejściem do pracowni nad drzwiami znajduje się naklejka z dużym nietoperzem, a cała ściana przylegająca do pracowni służy jako wystawa prac i zdjęć pokazujących piękno okolic szkoły. Pracownia zabezpieczona jest alarmem.

 • Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Niesułkowie
 • Pracownia przyrodnicza w Szkole Podstawowej w Niesułkowie

 

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance Lipa

Numer umowy

697/OW/P/2013, U14003/09071, U14004/09072, U14005/09073

Okres realizacji projektu

październik 2013 – lipiec 2014

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 308 700,00 zł

Dofinansowanie

715 657,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

593 043,00 zł

 

 

Tytuł projektu

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stryków etap I

Numer umowy

699/OW/P/2013 

Okres realizacji projektu

sierpień 2013 – październik 2013

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

192 155,00 zł

Dofinansowanie

135 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

57 155,00 zł

 

 

Tytuł projektu

Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach, gm. Stryków

Numer umowy

530/OW/P/2012

Okres realizacji projektu

22.10.2012 – 20.12.2012

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

443 080,00 zł netto

Dofinansowanie

200 000,00 zł netto

Wkład jednostki realizującej projekt

243 080,00 zł netto

 

 

Tytuł projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap

Numer umowy

U10067/06002, U10068/06003, U10069/06009, U10145/06092, U10146/07164, U11050/06225

Okres realizacji projektu

lipiec 2011- listopad 2012

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

3 635 979,67 zł netto

Dofinansowanie

846 900,00 zł netto

Wkład jednostki realizującej projekt

2 789 079,67 zł netto

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie – I i II etap

 

 

Tytuł projektu

„Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Strykowie.”

Numer umowy

197/GW/P/2012 z dnia 19.07.2012 r. U11116/08124, U12006/08118, U12005/08110, U12035/08035

Okres realizacji projektu

2 marca 2012 r. – 31grudnia 2012 r. 

Nazwa programu

Program Ochrony Zasobów Wodnych  realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 310 001,32 zł netto

Dofinansowanie

138 282,66 zł netto pochodzących z częściowego umorzenia wcześniejszych pożyczek oraz 1 000 000,00 zł  netto w formie pożyczki

Wkład jednostki realizującej projekt

171 718,66 zł netto

Przewidziane zadania w projekcie

Planowany zakres rozbudowy SUW obejmował : wyposażenie obiektu SUW w dwa zbiorniki retencyjne o pojemności V-300 m3 każdy wykonanych ze stali kwasoodpornej, wymianę istniejących pomp głębinowych na pompy o wydajności Q=60 m³/h, wymianę całego orurowania w obrębie stacji na rurociągi ze stali kwasoodpornej,  wyposażenie układu filtracji w przepustnice automatyczne,  wyposażenie obiektu SUW w dmuchawę powietrza do wzruszania złoża, wyposażenie obiektu w pompę płuczną do płukania złoża wyposażenie obiektu w sprężarkę powietrza wraz z rozdzielnią pneumatyczną dla potrzeb aeracji), wymianę w całości wewnętrznej instalacji oświetlenia, ogrzewania, gniazd remontowych i zasilania urządzeń technologicznych, wyposażenie obiektu stacji w system monitoringu GPRS, rozbudowę budynku stacji oraz budowę wiaty pod agregat prądotwórczy. Modernizacja stacji była niezbędna w celu zapewnienia mieszkańcom gminy Stryków ciągłości dostaw wody o odpowiedniej jakości.

 

 

 

Tytuł projektu

„Przebudowa drogi gminnej ul. Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami.”

Numer umowy

U11049/07052 z dn. 12.08.2011 r.

Okres realizacji projektu

22.07.2011 r. – 20.10.2011 r.

Nazwa programu

Program Ochrony Wód realizowany przez WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

345 680,33 zł

Dofinansowanie

144 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

201 680,33 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Realizacja inwestycji polegała na wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum miasta Strykowa w ul. Browarnej. Efekt rzeczowy to:
- kanał grawitacyjny z rur PVC 200 o długości 235,5 m;
- ciśnieniowy kanał tłoczny z rur PEHD 110 o długości 122,0 m;
- 5 przyłączy z rur PVC 160 o łącznej długości 78,6 m;
- 3 przyłącza z rur żeliwnych Ø 150 o łącznej długości 15,6 m;
- wybudowanie i uruchomienie tłoczni ścieków typu suchego systemu AWALIFT.

 

 

 

Tytuł projektu

„Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków"  (2011 r.)”

Numer umowy

50/GW/D/2011 z dnia 16.06.2011

Okres realizacji projektu

Kwiecień - czerwiec 2011

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

353.751,03zł

Dofinansowanie

208.650,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

145.101,03 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie polegało na renowacji linii brzegowej zbiornika retencyjnego w Strykowie o łącznej długości 1879 m, usunięciu nanosu/osadu z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej oraz z dna rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika, wykonaniu brodzika dla dzieci oraz remoncie żelbetowej budowli przelewowo – spustowej.

Renowacja linii brzegowej, po uprzednim geodezyjnym jej naniesieniu, polegała na: plantowaniu ręcznym skarb, darniowaniu skarb na płask z humusem, wykonaniu podsypki z pospółki, wykonaniu pojedynczych i podwójnych kiszek faszynowych na długości 1217 m, rozcieleniu ręcznym włókniny syntetycznej, uzupełnieniu ubytków w licu skarpy piaskiem i jego zagęszczeniu, ułożeniu siatki z teokraty typu GEOWEB na długości 662 m (w tym w wyboju przy plaży) oraz wypełnieniu jej tłuczniem i stabilizacja płynną zaprawą cementową.

Powstały w czasie eksploatacji zbiornika wybój przy plaży, ze względu na duże koszty odtworzenia, nie został odbudowany do pierwotnie przebiegającej górnej krawędzi skarpy. W celu zabezpieczenia skarpy przed usuwaniem i wymywaniem piasku z dna wyboju, został on wyłożony po obwodzie obrzeżami betonowymi i krawężnikami. Krawężniki zatopione zostały na „głębszej wodzie” tzn. od strony zbiornika, obrzeża od strony skarpy. Dno wyboju zostało uzupełnione piaskiem. Dzięki temu powstały wybój zostanie w sposób naturalny wykorzystywany, jako brodzik dla dzieci podczas letniego wypoczynku, co zwiększy atrakcyjność akwenu. Powierzchnia brodzika wynosi 220 m² przy średniej głębokości 0,3 m;

Wydobycie nanosów/osadu z dna czaszy zbiornika w strefie przycofkowej i rzeki Moszczenicy na odcinku wlotowym do zbiornika. Szacunkowa powierzchnia, na której zalegał nanos wynosiła 510 m², a średnia warstwa h= 1 m.

Remont budowli przelewowo – spustowej obejmował: wykonanie i montaż nowych zasuw spustów dennych, wykonanie i montaż kraty stalowej na wlocie spustu pierwszego, wymianę pokrywy otworu montażowego nad turbozespołem, naprawę pomostu roboczego, uzupełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej oraz poprawne ułożenie płyt chodnikowych na koronie wylotu sztolni, które stanowią integralną część umocnienia skarpy korony przed osuwaniem;

Renowacji nie podlegała linia brzegowa zbiornika wchodząca w skład plaży. Z zakresu robót objętych projektem zabezpieczenia skarp faszynadą wyłączone zostały działki o nr ewidencyjnym 78/2 i 159/3, o łącznej długości linii brzegowej 93 m.

 • Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków
 • Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków
 • Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków
 • Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków
 • Roboty renowacyjne linii brzegowych (skarb) zbiornika retencyjnego Stryków

 

 

Tytuł projektu

„BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY STRYKÓW (2010 r.)”

Numer umowy

Okres realizacji projektu

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

217.804,00zł

Dofinansowanie

44.535,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

173.269,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie obejmowało budowę 16 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w 14 wsiach na terenie gminy Stryków.
Zastosowana technologia oparta na bazie dwukomorowego osadnika gnilnego, gdzie następuje zasadnicze oczyszczanie oraz drenażu rozsączającego pozwoliła na zredukowanie zanieczyszczeń do poziomu określonego przepisami. Realizacja inwestycji poprawiła warunki życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. To inwestycja trwała, przynosząca zarówno ekologiczne jak i ekonomiczne korzyści.

 

 

Tytuł projektu

„Wykonanie prac pielęgnacyjno- konserwacyjnych na drzewach-pomnikach przyrody na terenie gminy Stryków”

Numer umowy

Umowa dotacji Nr 40/OP/D/2008 z dnia 06.06.2008 r. z WFOŚiGW w Łodzi

Okres realizacji projektu

od 21.05.2008 do  dnia 31.07.2008 r

Nazwa programu

WFOŚiGW w Łodzi, zadanie z dziedziny Ochrony  Przyrody i Krajobrazu

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

59 920,00zł

Dofinansowanie

47 936,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

11 984,00 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Głównym celem zadania było przeprowadzenie prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na drzewach- pomnikach przyrody  na terenie gminy Stryków. Zabiegi konserwatorskie obejmowały usuwanie posuszu, ciecia prześwietlające, redukcyjne i techniczne mające na celu utworzenie stabilnej korony. Drzewa  objęte  pracami w ramach w/w zadania to:

 • 142 szt. dębów szypułkowych znajdujących się w „Alei Dębowej” przy  drodze gminnej Bratoszewice-Kalinów
 • 5 szt. dębów szypułkowych znajdujących się w Dobrej
 • 1 szt. lipy drobnolistnej  w Strykowie, ul. Warszawska 12
 • 3 szt. lip drobnolistnych, 3 szt. klonów zwyczajnych i  1 szt. wiązu  szypułkowego  w Niesułkowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków