Treść strony RPO NA LATA 2007-2013
RPO NA LATA 2014-2020

 • Logo

Tytuł projektu

„Kompleksowe wsparcie II”

Numer umowy

RPLD.09.02.02-10-A012/20-00

Okres realizacji projektu

1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.

Nazwa programu

„Kompleksowe wsparcie II” - projekt dofinansowywany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; Oś IX Włączenie społeczne, Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – ZIT.

Beneficjent

Gmina Stryków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Całkowita wartość projektu

527.950,00 zł

Dofinansowanie

475.181,38 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

52.768,66 zł

Opis:

Celem projektu jest:

 1. Wzrost poziomu aktywności w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, osobistym, rodzinnym, korzystania z dóbr kultury, e-usług 10 niepełnosprawnych osób korzystających ze świadczeń MGOPS w Strykowie poprzez objęcie ich wsparciem AOON.
 2. Podniesienie potencjału i perspektyw rozwoju 15 dzieci uczęszczających na świetlicę środowiskową MGOPS w Strykowie poprzez wzmocnienie funkcji opiekuńczo wychowawczej świetlicy, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci oraz umożliwienie im dostępu do zajęć rozwijających kompetencje w obszarze edukacyjnym, społecznym, kulturowym, obywatelskim, a także poprzez objęcie wsparciem rodziców dzieci w celu ograniczenia występowania w rodzinach zjawisk patologicznych i niewydolności opiekuńczo-wychowawczej.

Realizowane zadania w ramach projektu:

 1. Rozwój usług asystenta osobistego osób z niepełnosprawnością;
 2. Wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy;
 3. Rozszerzenie oferty świetlicy – wzmocnienie kompetencji dzieci w zakresie wielojęzyczności;
 4. Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci;
 5. Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji obywatelskich dzieci;
 6. Rozszerzenie oferty świetlicy – podnoszenie kompetencji w zakresie rozumienia
  i tworzenia informacji;
 7. Wsparcie psychologiczne;
 8. Usługi opiekuńcze.

 

 • RPO

Tytuł projektu

„Kompleksowe wsparcie rodziny”

Numer umowy

RPLD.09.02.01-10-A004/18

Okres realizacji projektu

1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Nazwa programu

„Kompleksowe wsparcie rodziny” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej IX: Włączenie Społeczne, Działanie IX.2: Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.2.1: Usługi społeczne i zdrowotne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjent

Gmina Stryków/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strykowie

Całkowita wartość projektu

463.901,25 zł

Dofinansowanie

394.335,25 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

69.566,00 zł

Opis:

Celem projektu jest wzmocnienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzin biologicznych przeżywających trudności w tym obszarze. W ramach projektu rodziny są objęte wsparciem asystenta rodziny, pracownika socjalnego i psychologa ma to przyczynić się do wzrostu kompetencji rodzicielskich 15 rodzin korzystających z pomocy społecznej w MGOPS w Strykowie i zmniejszyć zagrożenie odebrania dzieci do pieczy zastępczej. Jednocześnie kompleksowe wsparcie świadczone jest 15 dzieciom w Świetlicy Środowiskowej MGOPS w Strykowie poprzez podniesienia ich kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi, informatycznych, społecznych i obywatelskich, ekspresji kulturalnej, a także przyczynić się rozwoju kompetencji osobistych tj. poczucia wartości, świadomości pozytywnych wzorców zachowań, konstruktywnego spędzania wolnego czasu.

Zadania projektu:

 1. rozwój usług asystenta rodziny;
 2. wzmocnienie funkcji opiekuńczej świetlicy;
 3. wsparcie psychologiczne: indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne dla rodzin uczestniczących w projekcie oraz dla dzieci;
 4. rozszerzenie oferty świetlicy - wzmocnienie umiejętności dzieci w porozumiewaniu się w językach obcych: indywidualne i grupowe korepetycje z języków obcych dla dzieci uczęszczających do świetlicy;
 5. rozszerzenie oferty świetlicy - podnoszenie świadomości i ekspresji kulturalnych dzieci: grupowe zajęcia dające możliwość rozwinięcia możliwości twórczych, rozwijanie talentów i zainteresowań, przełamywania postawy pasywnej, podejmowania nowych wyzwań, oraz uczestnictwa w spektaklach teatralnych i imprezach kulturalnych itp.;
 6. rozszerzenie oferty świetlicy - podnoszenie kompetencji informatycznych dzieci: zajęcia grupowe z nauki podstaw obsługi komputera, programów komputerowych oraz do porozumiewania się za pośrednictwem Internetu, bezpiecznego zachowania w sieci;
 7. rozszerzenie oferty świetlicy - podnoszenie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci: informacje dotyczące wydarzeń z życia społecznego np. o wyborach samorządowych, do Sejmu RP, wyborach Prezydenta RP, o funkcjach i zadaniach samorządu terytorialnego, planuje się także zwiedzanie miejsc wybudowanych, zrewitalizowanych ze środków Unii Europejskiej;
 8. rozwój usług pracownika socjalnego: rodziny uczestniczące w projekcie są objęte intensywną pracą socjalną pod kątem przywrócenia zdolności do zatrudnienia i mobilizacji do powrotu osób bezrobotnych na rynek pracy.

 

 • Znaki programu RPO, UE, PL

Tytuł projektu

"Profesjonalni zawodowcy"

Numer umowy

-

Okres realizacji projektu

1 srtycznia 2017 r. do 30 września 2018 r.

Nazwa programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe

Beneficjent

Gmina Stryków/Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach

Całkowita wartość projektu

281 068,43 zł

Dofinansowanie

dofinansowanie ze środków europejskich  238 908,16 zł (85%), ze środków dotacji celowej 14 025,45 zł (4,99%)

Wkład jednostki realizującej projekt

28 134,82 zł

Opis:

W wyniku realizacji projektu młodzież Zespól Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach szkoły zwiększyła swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, a w konsekwencji poprawiłą zdolność do  zatrudnienia.
Ponadto w wyniku realizacji projektu:

 • doposażona została pracownia technologii gastronomicznej dla zawodu Technik żywienia i usług gastronomicznych. Zakupiony sprzęt dydaktyczny będzie służył do  przygotowana stanowisk egzaminacyjnych w ramach  kwalifikacji T.06 - Sporządzanie potraw i napojów (zakupione zostaną m.in. trzony kuchenne i innych środków dydaktyczne określone w projekcie);
 • doposażone zostały warsztaty szkolne dla zawodu Technik rolnik  w niezbędne środki dydaktyczne związane są z nabyciem umiejętności wykonywania zabiegów polowych na polu szkolnym w ramach kwalifikacji R.03- Prowadzenie produkcji rolniczej m.in. agregat uprawowy do upraw przedsiewnych, pług obracalny, opryskiwacz i inne;
 • młodzież uczestniczyła w dodatkowych zajęciach praktycznych przygotowujących ich do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje (podwyższenie  umiejętności zawodowych  ) w zawodzie technik rolnik i technik żywienia i usług gastronomicznych  korzystając z zakupionych środków dydaktycznych celem;
 • trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych nabyło nowe kwalifikacje zawodowe (z zakresu BHP i podstaw sztuki barmańskiej), będą przygotowywać uczniów  do kształtowania dodatkowych umiejętności zawodowych (barmańskich i obsługi opryskiwaczy) wykraczających poza program nauczania;
 • uczniowie wezmą udział w 150 godzinnych płatnych stażach zgodnie z kierunkiem kształcenia (zostaną dobrze przygotowani do funkcjonowania na rynku pracy) w ramach współpracy lokalnymi firmami;
 • uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy w zakresie:
  • nabycia  dodatkowych  kwalifikacji   obsługi wózków jezdniowych potwierdzonych certyfikatem Urzędu Dozoru Technicznego;
  • przygotowania do wykorzystania zaawansowanych funkcji EXCEL`a w pracy zawodowej ;
  • wyposażenia  w  praktyczną wiedzę z zakresu  budowy, konserwacji oraz  praktycznych umiejętności i prowadzenia oprysków chemicznych ;
  • przygotowania do przyszłej samodzielnej pracy w barze.

 

 

 • Logo projektu MSSDI

Tytuł projektu

"Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – MSSDI"

Numer umowy

UDA-RPLD-04.01.00-00-00-002/09-00

Okres realizacji projektu

od 09.07.2009r. do I kwartał 2011

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa IV -Społeczeństwo informacyjne, Działanie IV.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego;

Beneficjent

Miasto Łódź wraz z partnerami: Gmina Stryków, Gmina Andrespol, Gmina Koluszki, Gmina Konstantynów Łódzki, Gmina Nowosolna, Gmina Miasto Zgierz

Całkowita wartość projektu

całkowita wartość projektu dla Gminy Stryków: 667.096,00 PLN

Dofinansowanie

dofinansowanie dla Gminy Stryków (75% kosztów kwalifikowalnych):
449 814,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

wkład własny Gminy Stryków: 217.282,00 PLN

Opis:

Przystępując do projektu Gmina Stryków, postawiła sobie za cel główny budowę nowoczesnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Realizacja celu nastąpiła dzięki budowie zaawansowanej infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań informatycznych i technologicznych. Położone zostało okablowanie strukturalne, a funkcjonujące w Gminie urządzenia zostały podłączone w sposób bezpieczny do Internetu, zainstalowano także system backupu i system antywirusowy.
W ramach przedsięwzięcia aby, jak najlepiej świadczyć usługi dla mieszkańców i przedsiębiorców, również on- line, została zakupiona i zainstalowana infrastruktura sprzętowa, tj. komputery, drukarki, serwery.
Kolejne zadanie polegało na wdrożeniu i uruchomieniu Systemu Wspomagania Zarządzania Oświatą, dzięki któremu placówkami oświatowe będą efektywnie zarządzane, a którego funkcjonalność dotyczy w szczególności:

 • Planowania organizacji placówki
 • Planowania cyklu budżetowego i analiz budżetowych
 • Planowania lekcji i dyżurów
 • Kontroli przestrzegania realizacji obowiązku nauki i obowiązku szkolnego
 • Obsługi finansowej placówek oświatowych
 • Obsługi kadrowej placówek oświatowych
 • Obsługi płacowej placówek oświatowych
 • Systemu zarządzania informacją o uczniu.

W dużej mierze projekt przyczynia się do rozwoju części polegającej na zarządzaniu placówkami oraz w placówkach, co dotyczy strony finansowej, kadrowej, jak i organizacji pracy wewnątrz jednostek. Zainstalowany System wspomaga również pracę nauczycieli poprzez:

 • elektroniczny dziennik, który umożliwia zapisywanie ocen i uwag o uczniu, frekwencji
 • możliwości drukowania arkuszy ocen
 • komunikowanie się on-line z rodzicami uczniów
 • oraz Rodziców, którzy uzyskają:
 • stały dostęp do informacji o swoim dziecku, jego: frekwencji, uwagach, planach lekcji, terminach sprawdzianów i zebrań
 • możliwość komunikowania się z nauczycielami i administracja szkolną.

 

Zaprojektowane działania przyczyniają się do poprawy jakości życia publicznego oraz zwiększenia wydajności i efektywności pracy urzędu. Wdrożony system informatyczny usprawnia zarządzanie, poprawia jakość prowadzenia placówek oświatowych podległych Gminie, zarówno pod względem finansowym, jak i organizacyjnym oraz co ważne zwiększa szybkość przepływu informacji na linii urząd-placówka oświatowa.

Zakończenie projektu od względem rzeczowym i finansowym nastąpiło w IV kwartale 2010 roku.
 

http://www.youtube.com/watch?v=58CbMPTlRCs

 • Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – MSSDI
 • Metropolitarna Sieć Szerokopasmowego Dostępu do Internetu – MSSDI

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków