Treść strony WODOCIĄGI, SUW, STUDNIE

Lata 2019 – 2024, to okres intensywnej pracy związanej z realizacją zadań polegających na poprawie infrastruktury wodociągowej i stacji uzdatniania wody, zarówno w mieście Strykowie, jak i na terenach wiejskich. Łącznie w tej kategorii możemy wyróżnić 14 zadań na sumaryczną kwotę 20 832 803,47 zł, w tym pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe środki zasilające budżet gminny w kwocie 12 023 821,00 zł.

MODERNIZACJA HYDROFORNI W DOBREJ

W związku z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców miejscowości Dobra, Dobra-Nowiny, Kiełmina i Klęk, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podjął decyzję o konieczności modernizacji infrastruktury technicznej. Zostało już wykonane opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, na które Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowy, w zakresie modernizacji hydroforni w Dobrej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. PFU ma posłużyć do przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy, a następnie realizację zadania w terenie.

 • Mapa zasadnicza
 • Spotkanie robocze władz Gminy Stryków oraz wykonawcy dokumentacji
 • Program Funkcjonalno-Użytkowy

SUW W WARSZEWICACH, STRYKOWIE I ZELGOSZCZY

W kwietniu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację zadania pn. „Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule zaprojektuj i wybuduj. Terminowo i zgodnie z planem, posuwa się inwestycja, która podzielona została na trzy części:

💠Cz. 1 - rozbudowa SUW w Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - trwają już prace w terenie. Zakres prac, prócz dokumentacji projektowej z pozwoleniami na budowę, obejmuje: roboty rozbiórkowe, remont ujęć głębinowych, rozbudowa układu dezynfekcji, budowę żelbetowego, ocieplonego zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej 300 m3, wykonanie sieci międzyobiektowych, utwardzenie terenów kostką betonową wraz z wymianą ogrodzenia, wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu i systemu odpowiedzialnego za kontrolę i bezpieczeństwo na obiekcie. Wartość zadania wyniesie 3.915.890 zł.
💠Cz. 2 - rozbudowa SUW w Strykowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - prace w terenie już się rozpoczęły. Zakres prac, prócz dokumentacji projektowej z pozwoleniami na budowę, obejmuje: roboty rozbiórkowe, remont ujęcia głębinowego, rozbudowę i modernizację układu technologicznego, wymianę zestawu pomp sieciowych II stopnia oraz pompy płuczącej, wykonanie układu dezynfekcji, budowę zbiornika retencyjnego o objętości czynnej 600 m3, wykonanie sieci międzyobiektowych, rozbudowę i remont budynku SUW, utwardzenie terenów kostką betonową oraz wymianę ogrodzenia, wykonanie rozdzielnic sterowniczych, systemu sterowania, monitoringu oraz systemu odpowiedzialnego za kontrolę i bezpieczeństwo na obiekcie. Wartość zadania wyniesie 6.270.000 zł.
💠Cz. 3 - budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonawca jest po uzgodnieniach koncepcyjnych i przystąpił do opracowania dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji. Zakres projektowanych prac będzie obejmował: wyłączenie z eksploatacji istniejącej SUW, remont ujęć głębinowych, budowa nowego budynku SUW, budowa dwóch zbiorników retencyjnych o pojemności 300 m3 każdy, wykonanie zbiornika wód popłucznych, montaż bezodpływowych zbiorników na ścieki i neutralizatora chloru, budowa sieci uzbrojenia terenu, wykonanie instalacji technologicznych, zagospodarowanie terenu, wykonanie multimedialnego systemu edukacyjnego, montaż agregatów prądotwórczych. Wartość zadania wyniesie 8.134.542 zł.

Łączna wartość zadania wyniesie aż 18.320.432 zł, z czego 11.400.000 zł pozyskaliśmy w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu. Gmina Stryków z własnego budżetu wyłoży 6.920.432 zł. Termin realizacji cz.1 i cz.2 – to maj 2025r., cz. 3  inwestycji to styczeń 2027 r.

 • Budowa SUW w Warszewicach, rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy, zdjęcie z podpisania umowy na realizację zadania
 • Budowa SUW - Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski uczestniczył w odbiorach pierwszych etapów rozbudowy SUW w Strykowie i...
 • Budowa SUW w Warszewicach, rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy, w trakcie wykonania zadania - Burmistrz Witold Kosmowski...
 • Budowa SUW w Warszewicach, rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy, w trakcie wykonania zagospodarowania terenu oraz...
 • Koncepcja SUW Warszewice, Automatyk Zbiersk Sp. z o.o.

SUW W ŁUGACH - BUDOWA NIEZBĘDNEJ STUDNI

💠W 2022 roku Burmistrz Strykowa wraz z Dyrektorem ZGKiM, w związku ze złym stanem technicznym studni głębinowej nr 1, podjęli działania zmierzające do zagwarantowania mieszkańcom gminy bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody do gospodarstw domowych.
💠W tym celu w 2022 roku opracowano dokumentację wraz ze wszelkimi pozwoleniami na likwidację studni nr 1 oraz na wykonanie nowego ujęcie wody podziemnej, tj. trzeciej, zastępczej studni głębinowej, mogącej wydobywać wodę w ilości do 50 m3/h, co podwoi możliwości produkcji wody przez SUW w Ługach. Koszt dokumentacji wyniósł 5.143 zł
💠Fizycznie w terenie I etap zadania został wykonany w 2023 roku, a II -  trwa. Koszt zadania wyniesie 250.000 zł.
💠Przypomnijmy, że SUW w Ługach została zmodernizowana w poprzedniej kadencji, w 2016 roku, jednak nadal pracowała na dwóch starych studniach wywierconych w latach 1966 i 1983.
💠Po otrzymaniu decyzji z Wód Polskich na pobór wód podziemnych z nowej studni, ZGKiM w Strykowie będzie mógł przystąpić do jego eksploatacji. 

 • Budowa niezbędnej studni w Ługach, w trakcie wykonania nowego ujęcia wody
 • Budowa niezbędnej studni w Ługach, w trakcie wykonania nowego ujęcia wody
 • Budowa niezbędnej studni w Ługach, w trakcie wykonania nowego ujęcia wody
 • Budowa niezbędnej studni w Ługach, w trakcie wykonania nowego ujęcia wody
 • Budowa niezbędnej studni w Ługach, w trakcie wykonania nowego ujęcia wody

ROZBUDOWA SUW W KIEŁMINIE WRAZ Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ

💠W 2021 roku zrealizowaliśmy rozbudowę SUW w Kiełminie poprzez budowę pompowni wody III stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 100m3, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni. Teren stacji ogrodzono płotem z metalowych paneli systemowych, wyposażonym w bramę dwuskrzydłową systemową. Wykonany układ dystrybucji podnoszenia ciśnienia wody został włączony do istniejącej sieci wodociągowej w drodze powiatowej 5129E relacji Dobra – Kiełmina - Klęk.
💠Wykonano również budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
💠Inwestycja miała na celu m.in. pobudzenie budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie gminy. Do nowego odcinka wodociągu sukcesywnie przyłączani będą kolejni odbiorcy.
💠Łączny koszt inwestycji wyniósł 938.134,14 zł, na ten cel pozyskaliśmy również  dofinansowanie ze środków w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 623.821,00 zł. 

 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową, pompownia wody po skończeniu prac budowlanych
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową, po wykonaniu prac związanych z instalacją wewnętrzną pompowni wody
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową, w trakcie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową, w trakcie budowy odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami

SUW W KOŹLU - BUDOWA DODATKOWEJ STUDNI

💠W 2020 roku zrealizowaliśmy projekt i budowę dodatkowej studni o głębokości ok. 50 m i wydajności eksploatacyjnej 53 m3/h na terenie SUW w Koźlu. podczas budowy zastosowano metodę udarowo-okrętną, która pozwoliła uniknąć ewentualnego zanieczyszczenia pokładów wody czerpanej z położonego w bliskiej odległości eksploatowanego otworu studziennego.
💠Przypomnijmy, że SUW w Koźlu zaopatruje w wodę 10 wsi: Koźle, Ciołek, Osse, Gozdów, Krucice, Zagłoba, Wrzask, Bronin, Pludwiny i Sadówka – łącznie ponad 1.000 mieszkańców. Dotychczas stacja posiadała jedną studnię, co w przypadku awarii stwarzało zagrożenie zaburzeń dostaw wody. Obydwie studnie pracują w systemie naprzemiennym.
💠Zadanie do realizacji przekazane zostało ZGKiM w Strykowie. Koszt zadania wyniósł 151.843,61 zł.
💠Dodatkowo w 2021 roku ZGKiM wykonał sterowanie pomp głębinowych oraz utwardził teren przy nowo wybudowanej studni w Koźlu w celu zapewnienia odpowiedniego dojazdu i należytej obsługi obiektu. Koszt zadania wyniósł 110.645,72 zł. 

 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną z materiałami na...
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie budowy studni metodą udarowo-okrętną z materiałami na...
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie wykonania utwardzenia terenu wokół nowej studni przez ZGKiM
 • Budowa dodatkowej studni w Koźlu na terenie SUW, w trakcie wykonania utwardzenia terenu wokół nowej studni przez ZGKiM

SUW W DOBREJ – ZAKUP AGREGATU

W 2021 roku doposażyliśmy SUW w Dobrej w agregat prądotwórczy, który zapewnia obecnie ciągłości zasilania w wodę w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej przez operatora sieci. Koszt zadania wyniósł 99.411,24 zł.

BUDOWA WODOCIĄGU W SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ W STRYKOWIE

W 2019 r. dokończyliśmy rozpoczęty rok wcześniej wodociąg oraz wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w ul. Słonecznej i Akacjowej w Strykowie wraz przyłączami do granic posesji. Wykonany wodociąg został włączony do istniejącej sieci. Inwestycja obejmowała również budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 533,47 m.b. wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). Koszt łączny zadania wyniósł 369.267,00 zł. W kolejnych latach zrealizowaliśmy zadanie obejmujące wykonanie kanalizacji deszczowej, położenie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji oraz oświetlenia ulicznego. 

 • Budowa wodociągu w Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, po wykonaniu wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
 • Budowa wodociągu w Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, w trakcie wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z...
 • Budowa wodociągu w Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, w trakcie wykonania wodociągu i kanalizacji sanitarnej wraz z...
 • Budowa wodociągu w Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, przed położeniem nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami
 • Budowa wodociągu w Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, przed położeniem nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami i zjazdami

BUDOWA WODOCIĄGU W SWĘDOWIE

W 2022 roku wybudowaliśmy wodociąg w ul. Sosnowej w Swędowie o długości ok. 200 m.b. wraz z przyłączami do posesji. ZGKiM wykonał zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Obecnie cała ulica jest już w pełni zaopatrzona w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Wartość zadania wyniosła 80.000 zł.

 • Budowa wodociągu w Swędowie na ul. Sosnowej, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budowa wodociągu w Swędowie na ul. Sosnowej, w trakcie wykonywania prac budowlanych

BUDOWA WODOCIĄGU W NIESUŁKOWIE

W 2020 roku został wykonany projekt budowlany z niezbędnymi zezwoleniami na wykonanie wodociągu. Fizyczne prace w terenie ZGKiM wykonał w 2021 roku – powstał odcinek sieci wodociągową o łącznej długości 194 m wraz z montażem 2 szt. hydrantów nadziemnych. Wartość zadania wyniosła 68.000 zł. 

 • Budowa wodociągu w Niesułkowie, w trakcie prac budowlanych
 • Budowa wodociągu w Niesułkowie, w trakcie prac budowlanych
 • Budowa wodociągu w Niesułkowie, w trakcie prac budowlanych

BUDOWA WODOCIĄGU W SMOLICACH

W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę sieci wodociągowej ul. Zielonej w Smolicach. ZGKiM wykonał odcinek sieci o długość 194 m.b. Koszt inwestycji wyniósł 95.000 zł. 

 • Budowa wodociągu w Smolicach ul. Zielona, w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Budowa wodociągu w Smolicach ul. Zielona, w trakcie wykonywania sieci wodociągowej
 • Budowa wodociągu w Smolicach ul. Zielona, po wykonaniu prac budowlanych i przyłączy do posesji
 • Budowa wodociągu w Smolicach ul. Zielona, po wykonaniu prac budowlanych i przyłączy do posesji
 • Budowa wodociągu w Smolicach ul. Zielona, po wykonaniu prac budowlanych i przyłączy do posesji

BUDOWA WODOCIĄGU W WOLI BŁĘDOWEJ

W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę odcinka sieci wodociągowej w Woli Błędowej.  ZGKiM wykonał odcinek sieci o długość 831 m.b. Koszt inwestycji wyniósł 295.000 zł. 

 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej, w trakcie układania odcinka sieci wodociągowej
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej, w trakcie układania odcinka sieci wodociągowej, na zdjęciu Dyrektor ZGKiM z pracownikiem
 • Budowa wodociągu w Woli Błędowej, w trakcie układania odcinka sieci wodociągowej, sprzęt potrzebny do ułożenia odcinka...

DOPOSAŻENIE ZGKIM W STRYKOWIE

W 2022 roku zakupiono wóz do wody pitnej -  koszt 36.834,08 zł oraz dwa mobilne zbiorniki do wody pitnej – koszt 13.092,68 zł, które wykorzystywane będą w sytuacjach kryzysowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków