Treść strony POWODY ZMIANY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W 2023 ROKU

POWODY I OKOLICZNOŚCI ZMIANY W 2023 ROKU
 SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami w przestrzeni publicznej przedstawiamy zainteresowanym stronom poniższą informację wykazującą powody zmiany schroniska i okoliczności powstałej sytuacji.

Gmina Stryków informuje, że nie ma możliwości swobodnego zawierania umów z dowolnym podmiotem. Przeciwnie, jako jednostka samorządu terytorialnego zobligowana jest do stosowania ściśle sformalizowanych trybów ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP), jak i innych przepisów prawa, w tym m.in. ustawy o finansach publicznych, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czy też uchwał Rady Miejskiej w Strykowie. Ponadto podmioty zainteresowane świadczeniem usług na rzecz Gminy Stryków muszą samodzielnie zgłosić swój udział w postępowaniu o zamówienie publiczne i złożyć odpowiednią ofertę spełniającą wymagane warunki ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia.

W związku z tym, że umowa ze schroniskiem w Jasionce (wybranym w postępowaniu przetargowym) kończyła się 31 grudnia 2022 r., powierzenie usługi wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom na kolejny okres musiało nastąpić na podstawie i w ramach wspomnianych  przepisów PZP. Na wykonanie zadania zostały przeprowadzone cztery postępowania i zaproszenie do negocjacji.

ð W pierwszym postępowaniu przetargowym z 8.11.2022 r. i drugim postępowaniu przetargowym z 22.11.2022 r. została złożona jedna oferta przez podmiot prowadzący Schronisko w Jasionce. Zgodnie z przedłożoną ofertą szacowany koszt za rok świadczenia usług wyniósł 852.543,75 zł i przekraczał znacznie kwotę przeznaczoną na ten cel w budżecie Gminy Stryków na rok 2023. Gmina miała zabezpieczoną na 2023 rok kwotę 450.000,00 zł. Dodatkowo przeprowadzona analiza rynku usług w zakresie wyłapywania oraz zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gmin wykazała, że w gminach sąsiednich, położonych w bliskiej odległości od Gminy Stryków, w podobnym czasookresie, ten sam przedsiębiorca złożył oferty cenowe znacznie odbiegające od oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym przez Gminę Stryków. Podczas, gdy Gminie Stryków zaproponowano cenę brutto za dzienne utrzymanie jednego psa w schronisku w wysokości 30,75 zł, Gminie Głowno zaoferowano cenę brutto 17,22 zł za jednego psa, zaś Gminie Ozorków cenę brutto 19,68 zł za dzienne utrzymanie jednego psa.

 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w I i II postępowaniu przetargowym

Cena brutto za dzienne utrzymanie jednego psa w schronisku

wraz z analizą rynkową wśród gmin sąsiadujących

SCHRONISKO W JASIONCE

ŻWIR – MAX Firma Przemysław Skupiński

Gminie Stryków

Gmina Głowno

Gmina Ozorków

 

30,75 zł

 

17,22 zł

19,68 zł

Należy zadać zasadnicze pytania, jakie argumenty i przesłanki skłoniły właściciela schroniska w Jasionce do złożenia tak różnych ofert dla gmin pozostających w bliskim sąsiedztwie, w tym tak wysokiej oferty Gminie Stryków, dla tożsamych usług w podobnym czasookresie i czy były związane wyłącznie z dobrem zwierząt? Jak interpretować propozycję cenową dla Gminy Ozorków i Gminy Głowno, biorąc pod uwagę kwotę przedstawioną Gminie Stryków – czy znacząco mniejsza kwota ofertowa, oznacza pogorszone warunki pobytu ich zwierząt w schronisku? W ocenie Gminy Stryków taka rozbieżność cenowa nie miała żadnego ekonomicznego uzasadnienia i była niezrozumiała. W przypadku zawarcia umowy na proponowanych przez oferenta warunkach byłyby one także trudne do uzasadnienia i wyjaśnienia zarówno mieszkańcom gminy, jak i organom kontroli. Należy pamiętać, że organy gminy są zobowiązane do przestrzegania – między innymi – ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny.

ð W trzecim postępowaniu przetargowym z 5.12.2022 r. wpłynęły dwie oferty. Pierwsza złożona przez podmiot prowadzący Schronisko w Jasionce, druga złożona przez podmiot prowadzący Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, w gminie Grudziądz. Zgodnie ze złożonymi ofertami szacowany koszt za rok świadczenia usług wynosił odpowiednio: 852.543,75 zł i 436.588,50 zł. Oferta cenowa złożona przez Schronisko w Jasionce była prawie dwukrotnie wyższa niż oferta prowadzącego Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, a różnica wyniosła 415.955,25 zł na rok. Zamawiający dokonał 19.12.2022 r. wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty nr 2, złożonej przez właściciela prowadzącego Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Termin podpisania umowy ustalono na 27.12.2022 r. Zamawiający  tj. Gmina Stryków był jednak zobligowany do unieważnienia ww. postępowania, ze względu na to, że wykonawca uchylił się od zawarcia umowy na realizację zadania oraz w związku z tym, że cena kolejnej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na jego sfinansowanie.

 

Przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę w III postępowaniu przetargowym

Cena brutto za dzienne utrzymania jednego psa w schronisku

wraz z analizą rynkową wśród gmin sąsiadujących

 

Gminie Stryków

Gmina Głowno

Gmina Ozorków

SCHRONISKO
W JASIONCE

ŻWIR – MAX Firma Przemysław Skupiński

 

30,75 zł

 

 

17,22 zł

 

19,68 zł

SCHRONISKO
W WĘGROWIE

14,76 zł

-

-

 

ð W związku z tym, że trzy przeprowadzone postępowania w trybie podstawowym nie zostały rozstrzygnięte, a umowa kończyła się z końcem roku, Gmina Stryków w trosce o zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy zaprosiła 28 grudnia 2022 roku, właściciela schroniska w Jasionce tj. ŻWIR – MAX Firma Przemysław Skupiński, do udziału w negocjacjach prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu przedłużenia zawarcia umowy do czasu wyboru schroniska w trybie PZP. Zaproszenie Gminy pozostało jednak bez odpowiedzi ze strony właściciela ww. schroniska, który nie przystąpił do negocjacji. Jak interpretować brak odpowiedzi? Jako zainteresowanie losem zwierząt ze strony właściciela schroniska w Jasionce? Zamiast współpracy i pomocy dla dobra zwierząt Gmina Stryków otrzymała od ŻWIR – MAX Firma Przemysław Skupiński pismo,  w którym właściciel informował - „w przypadku braku kontynuacji przez Gminę Stryków umowy z Firmą Żwir-Max na świadczenie usługi zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Stryków po 31.12.2022 r. uprzejmie proszę, aby przebywające aktualnie w Schronisku Jasionka bezdomne psy (wraz z dotyczącą ich dokumentacją) z terenu Gminy Stryków zostały odebrane przez Gminę lub upoważniony przez nią podmiot z terenu Schroniska Jasionka (z s. Jasionka ul. Skośna 15, gm. Zgierz) do dnia 31.12.2022 r. do godz. 23.59.”  Mimo, że właściciel schroniska w Jasionce posiadał wiedzę, że Gmina Stryków nie rozstrzygnęła postępowań przetargowych, które zakończyłyby się podpisaniem umowy na zapewnienie opieki bezpańskim zwierzętom od 1 stycznia 2023 r.,  skierował kolejne pismo do Burmistrza Strykowa w dniu 3.01.2023 r., aby w jak najszybszym terminie odebrać zwierzęta ze schroniska. Ponadto przedsiębiorca poinformował, że po zakończeniu współpracy z Gminą, od 1.01.2023 r. schronisko naliczy opłatę hotelową 70 zł brutto za każdy dzień pobytu zwierzęcia.

 

ð Wykonawca zadania został wyłoniony w ramach postępowaniu ogłoszonego 30.12.2022 r. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęły dwie oferty. Otwarcia złożonych ofert dokonano 09.01.2023 r. Pierwsza oferta została złożona przez podmiot prowadzący Schronisko w Jasionce w Gminie Zgierz, druga przez podmiot prowadzący Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, w Gminie Grudziądz. Kwoty brutto ofert wynosiły odpowiednio: 1.131.397,50 zł i 863.693,70 zł.

Dla wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano trzy kryteria oceny. Poza kryterium oceny ofert dotyczącym ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (waga 60%), oferty oceniano pod kątem kryterium czasu reakcji na zgłoszenie (waga 20%) oraz kryterium liczba adopcji (waga 20%). Oferta druga okazała się korzystniejsza i otrzymała najwyższą liczbę punktów. Pomimo obniżenia oferty cenowej w ostatnim postępowaniu przez prowadzącego Schronisko w Jasionce była ona nadal wyższa od oferty cenowej prowadzącego Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie o kwotę 267.703,80 złotych (a także nadal wyższa od tożsamych postępowań w gminach sąsiednich). Wynik postępowania został zatwierdzony przez Burmistrza Strykowa 12.01.2023 roku. Umowa ze schroniskiem w Węgrowie została zawarta 18.01.2023 r. Należy zaznaczyć, że w postępowaniu przetargowym wpłynęły tylko dwie oferty wymienione powyżej, żaden inny podmiot zajmujący się opieką na zwierzętami na terenie powiatu zgierskiego czy woj. łódzkiego, swojej oferty nie złożył, mimo że przeprowadzone były aż cztery postępowania.

 

Przedsiębiorcy, którzy złożyli ofertę w IV postępowaniu przetargowym

Cena brutto za dzienne utrzymania jednego psa w schronisku wraz z analizą rynkową wśród gmin sąsiadujących

 

Gminie Stryków

Gmina Głowno

Gmina Ozorków

SCHRONISKO
W JASIONCE

 

20,30 zł

 

17,22 zł

 

19,68 zł

ŻWIR-MAX Firma Przemysław Skupiński, Dąbrówka Strumiany – oferta nr 2

cena ofertowa brutto: 1.131.397,50 PLN

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 45,80 pkt

liczba uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji na zgłoszenie: 20,00 pkt

liczba uzyskanych punktów w kryterium adopcja: 5,00 pkt

suma uzyskanych punktów: 70,80 pkt

 

SCHRONISKO
W WĘGROWIE

 

14,76 zł

-

-

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28G – oferta nr 1

cena ofertowa brutto: 863.693,70 PLN

liczba uzyskanych punktów w kryterium cena: 60,00 pkt

liczba uzyskanych punktów w kryterium czas reakcji na zgłoszenie: 15,00 pkt

liczba uzyskanych punktów w kryterium adopcja: 20,00 pkt

suma uzyskanych punktów: 95 pkt

Szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych postępowań są jawne i znajdują się na stronie: https://bip.strykow.pl/?c=2129.

Odbiór zwierząt odłapanych na terenie Gminy Stryków, ze Schroniska w Jasionce, celem przewiezienia do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie rozpoczęto 19.01.2023 r. W tym momencie rozpoczęło się wzmożone zainteresowanie adopcją psów ze Schroniska w Jasionce. Tylko w ciągu dwóch dni, tj. 20.01.2023 r. i 23.01.2023 r. wpłynęło kilkanaście wniosków kierowanych przez fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz osoby fizyczne z całej Polski, wyrażające zainteresowanie adopcją lub nieodpłatnym przekazaniem czworonogów. Były to w głównej mierze podmioty, które do tej pory nie korespondowały z Gminą Stryków w żadnej sprawie dotyczącej polepszenia jakości życia psów z terenu gminy przebywających w schronisku.

W złożonych pismach brak było informacji dokąd po ewentualnym przekazaniu przez Burmistrza Strykowa zwierzęta miałyby trafić, czy będą miały zapewnione odpowiednie warunki, kto pokryje koszty ich utrzymania, czy podmiot posiada przystosowane środki transportu do przewozu zwierząt w takiej ilości, o jaką ilość zwierząt występuje. Ponadto na wnioskach brakowało podpisów osób upoważnionych do reprezentacji wnioskodawcy.

Gmina Stryków po pierwszych telefonach i wnioskach przystąpiła do przeanalizowała możliwości prawnych adopcji bądź przekazania zwierząt. Niestety adopcja na moment odbierania zwierząt ze schroniska w Jasionce, z którym wygasła umowa z dniem 31.12.2022 r. i przewożenia do schroniska w Węgrowie - wyłonionego w postepowaniu o zamówienie publiczne, okazała się ze względów prawnych niemożliwa. Wszystkie zainteresowane podmioty zostały o tym poinformowane wielokrotnie, zarówno w rozmowach telefonicznych, jak i pisemnie. Gmina Stryków nie odmówiła adopcji, jedynie była zmuszona wstrzymać ją na krótki okres czasu, ze względów prawnych:

1. Gmina z chwilą wyłapania zwierzęcia bezdomnego nie staje się jego właścicielem, w związku z czym nie przysługuje jej prawo do swobodnego dysponowania zwierzęciem. Gmina może rozporządzać zwierzęciem wyłącznie w zakresie, w jakim pozwalają jej na to przepisy prawa, a zatem może podejmować wyłącznie czynności, które zmierzają do realizacji zadania publicznego nałożonego na nią przepisami ustawy o ochronie zwierząt.

2.  Sposób realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy o ochronie zwierząt uszczegółowiony  został zgodnie z ustawą w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2022 roku, przyjętym uchwałą nr LVII/492/2022 Rady Miejskiej w Strykowie.

3.   Gmina Stryków zawiera umowę ze schroniskiem, na podstawie której schronisko wyłapuje zwierzęta bezdomne, a następnie zapewnia im opiekę oraz poszukuje właścicieli, czego skutkiem jest zawarcie umów adopcyjnych. W konsekwencji Gmina nie jest uprawniona do dysponowania bezdomnymi zwierzętami w dowolny sposób, w tym poprzez przekazanie ich podmiotom innym niż schronisko, z którym zawarta została umowa w przedmiocie zapewnienia opieki nad zwierzętami.

4.   Dodatkowo każde schronisko posiada regulamin adopcji, który określa warunki adopcji czworonogów.

5.  Mając powyższe na uwadze Gmina Stryków musiała zawiesić proces adopcyjny na okres ok. 2 tygodni, aby spełnić wszystkie wymogi proceduralne.

SCHRONISKO

W JASIONCE

2022

2021

2020

Liczba ADOPCJI

 

8 zwierząt

16 zwierząt

27 zwierząt

Liczba ZGONÓW

11 zwierząt

9 zwierząt

7 zwierząt

 

SCHRONISKO

W WĘGROWIE

19.01.2023 – 27.02.2023

Liczba ADOPCJI

 

10 zwierząt

Liczba ZGONÓW

1 zwierzę

 

Przed wyborem Wykonawcy przeprowadzony został wywiad telefoniczny wśród samorządów, które w ostatnich latach korzystały ze schroniska w Węgrowie - pracownicy Urzędu nie uzyskali negatywnych opinii dotyczących jego funkcjonowania oraz współpracy. Schronisko posiada również wszelkie dokumenty zezwalające na prowadzenie działalności. Działalność Schroniska w Węgrowie będzie na bieżąco monitorowana. W pierwszym kwartale 2023 r., po przeprowadzeniu wszystkim działań i formalności związanych z adaptacją w nowej sytuacji związanej ze zmianą schroniska, przeprowadzona zostanie pierwsza wizytacja. Wszelkie dane kontaktowe do schroniska i jego działania adopcyjne udostępnione są na stronie Urzędu Miejskiego w Strykowie, jak i na stronie schroniska.

Niestety fałszywa narracja o odmowie adopcji jest podtrzymywana do dnia dzisiejszego i obwiniany o „całe zło” jest Burmistrz Strykowa, tylko dlatego, że działał zgodnie z obowiązującymi go przepisami prawa. Fakty są natomiast takie, że gdyby zaistniało tylko jedno z 3 działań, w ogóle nie byłoby sztucznie wywołanego problemu:

  1. Gdyby właściciel schroniska w Jasionce przedstawił ekonomicznie uzasadnioną ofertę cenową, tożsamą z ofertami zaproponowanymi Gminie Ozorków czy Gminie Głowno, zwierzęta pozostałyby w schronisku w Jasionce i w ogóle nie musiałyby być przenoszone. Nowa umowa zostałaby podpisana ze schroniskiem w Jasionce, gdyż w pierwszych dwóch postępowaniach schronisko w Jasionce było jedynym podmiotem biorącym udział w przetargu.
  2. Gdyby właściciel schroniska w Jasionce w trosce o dobro zwierząt, podjął działania adopcyjne przed końcem  obowiązującej umowy, tj.: przed 31.12.2022 r., zwierzęta nie byłyby przewiezione do nowego schroniska.
  3. Wreszcie, gdyby właściciel schroniska w Jasionce, w trosce o dobro zwierząt, przyjął zaproszenie do negocjacji i podpisał umowę przedłużającą do czasu wyłonienia wykonawcy w trybie PZP, podmioty wnioskujące w styczniu o adopcję mogłyby bez problemu adoptować wskazane psy i podpisać umowy ze schroniskiem, zanim zwierzęta ruszyłyby w drogę do schroniska w Węgrowie.

Zainteresowanie podmiotów wnioskujących do Urzędu o adopcję konkretnych zwierząt zakończyło się z dniem przeniesienia zwierząt do schroniska w Węgrowie. Od przewiezienia zwierząt do nowego schroniska w kolejnych tygodniach nie wpłynął do Urzędu Miejskiego w Strykowie żaden oficjalny wniosek aktywnych w temacie osób czy organizacji społecznych z prośbą o współpracę, pomoc czy też zainteresowaniem adopcjami tych zwierząt. Z naszych informacji wynika również, że żadna z wcześniej wnioskujących organizacji/osób nie adoptowała psa ze schroniska w Węgrowie. Należy podkreślić, że Gmina Stryków nikomu nie udzieliła informacji, że nie jest zainteresowana współpracą z organizacjami, wręcz przeciwnie - w przesłanej odpowiedzi do wnioskodawców wyraziła swoją otwartość i gotowość współpracy, ale nie uzyskała żadnej pozytywnej odpowiedzi w tej sprawie. Niestety aktywność większości osób zainteresowanych tematem zwierząt przebywających obecnie w schronisku w Węgrowie, na ten moment skoncentrowana jest jedynie na pisaniu pism z prośbą lub żądaniem wyjaśnień, konstruowaniem rozpowszechniania fałszywych informacji w mediach społecznościowych, kierowaniem inwektyw i gróźb karalnych pod adresem Burmistrza i Urzędu, czy też wklejaniem linków z obraźliwymi treściami pod wszystkie posty zamieszczane na profilu Gminy Stryków. Należy również podkreślić, że Gmina Stryków nie odmówiła adopcji, a jedynie była zmuszona wstrzymać ją na bardzo krótki okres czasu, ze względów prawnych. Adopcje są prowadzone za pośrednictwem schroniska, z tej możliwości w pierwszych tygodniach skorzystało np. stowarzyszenie z Głowna.

Zasadnicze pytania brzmią – komu zależało na wywołaniu negatywnego szumu medialnego wokół Gminy Stryków i w jakim celu go wykreował? Kto poinformował te wszystkie podmioty z całego kraju, skoro same w ogóle nie zauważały przez ostatnie lata potrzeby adopcji starych psów ze schroniska w celu polepszenia ich jakości życia? Z jakiego powodu to jedynie Gmina Stryków znalazła się na celowniku, skoro np. rodzima gmina,  w której znajduje się schronisko Jasinka, tj. Gmina Zgierz ma podpisaną umowę ze schroniskiem w Wojtyszkach?

W kwestii zgłoszeń dotyczących wypadków drogowych z udziałem dzikich zwierząt lub bezdomnych zwierząt należy telefonować pod numer telefonu: 112 lub 997. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz kontakt telefoniczny. Służby samodzielnie lub w porozumieniu z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Strykowie, w przypadku zwierząt wymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej zawiadamiają „ZWIERZYNIEC” Specjalistyczny Gabinet Weterynaryjny Mateusz Michałkiewicz, 95-002 Glinnik, ul. Słoneczna 1 lub zgłaszają ten fakt do Ośrodka Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. W kwestii podnoszonej odległości do schroniska i odnajdywania zwierząt przez właścicieli. sądzimy, że każdy odpowiedzialny i troskliwy właściciel rozumie konieczność zabezpieczenia swojego pupila w chip i jego rejestrację, aby zapewnić mu bezpieczeństwo w przypadku zgubienia czy kradzieży. Gmina Stryków wspiera właścicieli psów i ogólnie ochronę zwierząt poprzez różne działania m.in.:

ð jest samorządem, w którym mieszkańcy posiadający czworonożnych przyjaciół nie płacą podatku od psa. Władze gminy na ten moment nie wprowadzają go, mimo że w tych trudnych ekonomicznie czasach znacząco mógłby zasilić budżet gminy - maksymalna kwota podatku przewidziana przez ustawodawcę na 2023 r. wynosi 150,93 zł;

ð ponadto Gmina Stryków ma w budżecie zabezpieczone środki na znakowanie (chipowanie) psów bezdomnych i właścicielskich oraz ich sterylizację i kastrację;

ð Gmina Stryków prowadzi sterylizację wolnożyjących kotów, dodatkowo dokarmia koty wolnożyjące poprzez przekazanie wsparcia rzeczowego w postaci karmy osobom pełniącym rolę opiekunów społecznych;

ð jednostki organizacyjne Gminy Stryków, jakimi są szkoły, dla których Gmina Stryków jest organem prowadzącym, przeprowadzają wśród mieszkańców wiele akcji wspomagających np. działalność Przytuliska w Głownie.

ð Gmina Stryków prowadzi też wiele akcji ekologicznych, jak np. „psie przystanki”, budki dla jerzyków, domki dla owadów pożytecznych, domki dla jeży; kwietne łąki;

ð Gmina Stryków stara się edukować społeczeństwo w sprawach ekologii, ochrony przyrody czy też troski o zwierzęta. W tym celu zamiast zaśmiecających nasze otoczenie ulotek czy plakatów Gmina Stryków wydała cieszące się zainteresowaniem publikacje skierowane do dzieci, które można czytać wspólnie z dorosłymi opiekunami, aby zdobyta wiedza przełożyła się na proekologiczne, odpowiedzialne zachowania i szacunek dla otaczającej nas przyrody - https://www.strykow.pl/3050,edukacja-ekologiczna

Jednak chcielibyśmy zaznaczyć, że dobro zwierząt jest wspólną odpowiedzialnością społeczną, w szczególności w przypadku zwierząt właścicielskich, a próbuje się ją przerzucić jedynie na samorząd. Samorząd powinien wspierać te działania, co czyni, a nie wyręczać społeczeństwo z ich obowiązków i ponosić jednostronną odpowiedzialność. W tym celu należy szeroko edukować, a samorząd, organizacje społeczne i osoby zaangażowane w różne aspekty życia społecznego powinny się wzajemnie szanować, wspierać, rozumiejąc różne  ograniczenia prawne, a nie wyłącznie atakować nie przebierając w słowach i wymuszać działania, w tym niezgodne z prawem. Gmina Stryków stara się też na bieżąco analizować sytuację, zgłaszane sugestie i w miarę możliwości wprowadzać zmiany czy nowe działania, które usprawnią ich realizację przez gminę. Wciąż czekamy też na konkretne propozycje obustronnych działań od organizacji wcześniej wnioskujących i osób, które nadal żywo komentują całą sytuację. Gmina Stryków jest otwarta na współpracę, jednakże w granicach jej możliwości finansowych, prawnych i organizacyjnych.

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Dzień Policji 2024