Treść strony STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRYKÓW NA LATA 2022-2030

KONSULTACJE SPOŁECZNE - Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030

  1. Działając na podstawie Działu III Rozdział 1. i Rozdział 3. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846) prowadzone są konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030.
  2. Głównym celem Prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030 dla środowiska, poprzez zbadanie oraz ocenę stopnia i sposobu uwzględnienia aspektów środowiskowych.
  3. Konsultacje trwają 21 dni i prowadzone są w celu umożliwienia społeczeństwu złożenia uwag lub wniosków dotyczących Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030. 
  4. Konsultacje odbywają się w terminie od 17.10.2022 r. do 7.11.2022 r.
  5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030 w okresie konsultacji dostępna jest w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Strykowie - strykow.pl
  6. Uwagi lub wnioski dotyczące Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030 można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag udostępnionego w serwisie internetowym Urzędu Miejskiego w Strykowie - strykow.pl
  7. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w punkcie III. pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030

Działając na podstawie art. 30 ust. 1, art. 10e ust. 1, art. 10f ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021r. poz. 1057) w związku z uchwałą Nr XLIX/442/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, Burmistrz Strykowa poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 - 2030.

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków