Treść strony POLSKI ŁAD

  • Polski Ład Edycja Trzecia
  • Polski Ład: Edycja Trzecia

Tytuł projektu

„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Lipce oraz budowa świetlicy wiejskiej - Anielin Swędowski”

Numer umowy

Nr wstępnej Promesy: Edycja3PGR/2021/4258/PolskiLad

Okres realizacji projektu

Powyżej 12 miesięcy od momentu wyłonienia Wykonawcy

Nazwa programu

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

3 000 000,00 zł

Dofinansowanie

2 940 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

60 000,00 zł

Opis

Celem projektu jest budowa ogólnodostępnych obiektów pełniących funkcje kulturalno-edukacyjno-społeczne, podnoszące bezpieczeństwo, jakość życia społecznego i atrakcyjność obszaru gminy. Budowa obiektów stworzy dogodne warunki do pielęgnowania i kultywowania tradycji, wykorzystania potencjału społecznego, rozwoju zdolności twórczych oraz będzie bazą integracji społecznej w ramach planowanych spotkań, warsztatów, zebrań wiejskich, wydarzeń. Obiekt w Lipce będzie spełniać funkcje o charakterze kulturalnym i społecznym. Część strażacka zostanie doposażona w dwustanowiskowy garaż, magazyn sprzętu oraz sekcję bojową z szatnią. Część kulturalna wyposażona zostanie w salę, aneks kuchenny, szatnie, sanitariaty i magazynki. Na piętrze, w części wspólnej zostanie udostępniona sala szkoleniowa oraz pomieszczenia gospodarczo-sanitarne, służące OSP i KGW, ale także grupom sportowym trenującym na przyległym boisku oraz Ludowemu Zespołowi Śpiewaczemu Lipkowianka. W ramach zadania powstanie również budynek świetlicy wiejskiej w m. Anielin Swędowski, w którym wyodrębnione zostaną pomieszczenia z salą, aneksem kuchennym, szatnią, sanitariatami i magazynami. Projekty obejmą także infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałych budynków wraz z podjazdami i utwardzeniem terenu oraz wyodrębnionymi miejscami postojowymi.

Link do strony programu

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/

 

 

 

  • Polski Ład Edycja Druga
  • Polski Ład: Edycja Druga

Tytuł projektu

„Budowa kanalizacji w Bratoszewicach ul. Ogrodnicza i w Rokitnicy”

Numer umowy

Nr wstępnej Promesy: Edycja2/2021/4843/PolskiLad

Okres realizacji projektu

Powyżej 12 miesięcy od momentu wyłonienia Wykonawcy

Nazwa programu

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

5 000 000,00 zł

Dofinansowanie

4 750 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

250 000,00 zł

Opis

Budowa kanalizacji zapewni odbiór ścieków w m. Bratoszewice, a przyszłościowo w m. Nowostawy Górne i zwiększy atrakcyjność terenów rozwojowych zapewniając uzbrojenie ponad 300 ha obszarów inwestycyjnych. Dostępność sieci kanalizacji sanitarnej stworzy dogodne warunki dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego i jednocześnie pozwoli na rozwój mieszkalnictwa, co przełoży się na wzrost zaludnienia i tym samym rozwój gminy. Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej poprawi również stan środowiska naturalnego poprzez ochronę zasobów wód gruntowych i lokalnej rzeki oraz wyeliminuje stare i nieszczelne szamba stanowiące poważne zagrożenie związane z infiltracją zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, co powoduje poważne zagrożenie dla środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Jeśli ścieki są odprowadzane do systemu kanalizacyjnego, ryzyko powstania szkód w środowisku zostaje wyeliminowane, gdyż stan sieci jest stale monitorowany, co gwarantuje jej szczelność. Podłączenie do kanalizacji oraz jednoczesne odbudowanie nawierzchni podniesie standard i wartość przyległych nieruchomości, zwiększy walory estetyczne, a przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Link do strony programu

www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/

 

 

  • Polski Ład Edycja Druga
  • Polski Ład Edycja Druga

Tytuł projektu

„Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)"

Numer umowy

Nr Promesy: Edycja2/2021/4849/PolskiLad

Okres realizacji projektu

Do 12 miesięcy od momentu wyłonienia Wykonawcy

Nazwa programu

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

1 820 221,40 zł

Dofinansowanie

1 662 500,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

   157 721,40 zł

Opis

W ramach zadania zostanie wykonana droga o nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 1112 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m oraz zjazdy z kruszywa szerokości 5 m. Droga jest bardzo ważna pod względem sieci komunikacyjnej, ponieważ stanowi alternatywne połączenie do Łodzi, a także niezbędny dojazd do nowo budowanego osiedla w miejscowości Kiełmina. Nowy odcinek drogi ułatwi również dojazd pracownikom z okolicznych miejscowości do pobliskich magazynów i centrów logistycznych. Budowa drogi gminnej zostanie zrealizowana śladem istniejącej drogi gminnej wewnętrznej.

Link do strony programu

www.bgk.pl/polski-lad/edycja-druga/

 

 

  • Polski Ład
  • Plakat informacyjny

Tytuł projektu

„Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Numer umowy

Nr wstępnej Promesy: 01/2021/735/PolskiLad

Okres realizacji projektu

Powyżej 12 miesięcy od momentu wyłonienia Wykonawcy

Nazwa programu

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

12 000 000,00 zł

Dofinansowanie

11 400 000,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

600 000,00 zł

Opis

Celem inwestycji jest zwiększenie potencjału gospodarczego poprzez stworzenie infrastruktury pozwalającej uzbroić strefy przemysłowe i podłączyć nowe firmy, dające zatrudnienie mieszkańcom regionu łódzkiego, w tym sąsiednich powiatów oraz dystrybucję wody na tereny inwestycyjne w płd.–wsch. części gminy. Uzbrojenie terenów zwiększy również potencjał budownictwa mieszkaniowego. Zapewni także ciągłość dostaw wody poprzez poprawę procesu produkcji i uzdatniania wody, szczególnie w okresie letnim przy dużych rozbiorach. Nowe i rozbudowane SUW-y stanowić będą również alternatywne źródło dostaw wody w sytuacjach kryzysowych.

Link do strony programu

www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/

 

 

  • Plakat informacyjny

Tytuł projektu

„Poznaj Polskę”

Numer umowy

Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/1595

Okres realizacji projektu

od dnia zawarcia porozumienia tj. od 11 października 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. 

Nazwa programu

Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

65 204,00 zł

Dofinansowanie

47 003,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

18 201,00 zł

Opis

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. 
Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Wykonawca (Beneficjent), wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Link do strony programu

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

nnnnnn

Tytuł projektu

„Poznaj Polskę”

Numer umowy

Porozumienie Nr PP MEiN/2022/DPI/456

Okres realizacji projektu

od dnia zawarcia porozumienia do 24 czerwca 2022 r. 

Nazwa programu

Program Rządowy Funduszu Polski Ład: Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki ustanowione na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915)

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

75 423,00 zł

Dofinansowanie

60 338,20 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

15 084,80 zł

Opis

Przedmiotem przedsięwzięcia było wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Zadanie polegało na przygotowaniu i przeprowadzeniu w trakcie roku 2022 zgłoszonych przez dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Wykonawca (Beneficjent), wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki.

Link do strony programu

www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków