Treść strony ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Monika Pawlak - Naczelnik Wydziału
monika.burtka@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 241
pokój nr 14

 kierowanie oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą kierowanego wydziału; 
•  zapewnienie koordynacji działań i sprawnej organizacji pracy wydziału; 
•  prowadzenie procedury sporządzania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego aktualizacji; 
•  prowadzenie procedury sporządzania oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
•  nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego 
•  dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z realizacji planu miejscowego; 
•  uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy; 
•  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza,
prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko.

Karolina Wojda - Podinspektor
karolina.wojda@strykow.pl
tel.42 719-80-02 wew. 242
pokój nr 14

     • naliczanie opłaty adiacenckiej
     • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
     • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic
     • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
     • wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków
     • prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego Gminy
     • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

       

       

      Sabina Wiatr-Sularz - Podinspektor
      sabina.wiatr@strykow.pl
      tel. 42 719-80-02 wew. 243
      pokój nr 14

Marta Uryszek - Pomoc administracyjna
marta.uryszek@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 241
pokój nr 14

 

      • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
      • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
      • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
      • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
      • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
      • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
      • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
      • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

 

Irena Olszewska - Główny Specjalista
irena.olszewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 230
pokój nr 13

     • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
     • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
     • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
     • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
     • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
     • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
     • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
     • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
     • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
     • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego

Karolina Kubiak-Cichy - Inspektor
karolina.kubiak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 232
pokój nr 13

     • prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
     • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
     • zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
     • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości

Agnieszka Benedykczak - Podinspektor
agnieszka.benedykczak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 231
pokój nr 13

     • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup;
     • przygotowywania do sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, w tym przygotowywanie ogłoszeń o przetargach;
     • prowadzenie postępowań zmierzających do nabycia nieruchomości do zasobu Gminy w drodze komunalizacji;
     • regulacja stanów prawnych nieruchomości;
     • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamiany gruntów;
     • dysponowanie gruntami komunalnymi w zakresie: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia, zarządu, użytkowania oraz naliczania opłat z tego tytułu;
     • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
     • zlecanie wyceny gminnych gruntów, budynków, lokali i urządzeń;
     • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy;
     • udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej;
     • prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą lokali komunalnych;
     • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych;
     • udział w przeglądach stanu technicznego lokali oraz opiniowanie zakresu prac remontowych;
     • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie wysokości czynszów i opłat, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, i innych;

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków