Treść strony ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Monika Burtka - Naczelnik Wydziału
monika.burtka@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 241
pokój nr 14

Karolina Wojda - Podinspektor
karolina.wojda@strykow.pl
tel.42 719-80-02 wew. 242
pokój nr 14

          • naliczanie opłaty adiacenckiej
          • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
          • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic
          • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
          • wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków
          • prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego Gminy
          • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

             

            Adam Kotarski - Inspektor
            adam.kotarski@strykow.pl
            tel. 42 719-80-02 wew. 240
            pokój nr 14

            Sabina Wiatr-Sularz - Podinspektor
            sabina.wiatr@strykow.pl
            tel. 42 719-80-02 wew. 243
            pokój nr 14

            • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
            • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
            • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
            • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
            • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
            • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
            • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
            • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

               

Irena Olszewska - Inspektor
irena.olszewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 230
pokój nr 13

          • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
          • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
          • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
          • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
          • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
          • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
          • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
          • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
          • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
          • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego

Karolina Kubiak-Cichy - Inspektor
karolina.kubiak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 232
pokój nr 13

          • prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
          • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
          • zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
          • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030