Treść strony 2019.03

Ogłoszenie o wynikach „otwartego konkursu ofert”

Ogłoszenie o wynikach „otwartego konkursu ofert” na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku

W dniu 31 stycznia 2019r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w zakresie następujących zadań:

  • Wypoczynek dzieci i młodzieży – A i F;
  • Upowszechnianie turystyki – B;
  • Kultura, sztuka , ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – C;
  • Ochrona zdrowia – D;
  • Upowszechnianie kultury fizycznej – E.

Na ogłoszony konkurs wpłynęły 22 oferty. Po analizie złożonych ofert Komisja konkursowa stwierdziła, że określonych w ogłoszeniu wymogów formalnych nie spełniły następujące oferty:

Oferta nr 6 – złożona przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej. Oferta dotyczyła zadania „Wypoczynek dzieci i  młodzieży”. Oferta nie zawiera oświadczenia o zgodności danych z KRS; brak jest możliwości stwierdzenia, czy potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych dokumentów zostały dokonane przez osobę uprawnioną (złożone podpisy są nieczytelne); oświadczenie o nr rachunku bankowego podpisane podpisem nieczytelnym; brak określenia wysokości odpłatności dla uczestnika zadania (rubryka IV.10)

Oferta nr 22 – złożona przez Stowarzyszenie „Mała Ojczyzna” w Dobrej. Oferta dotyczyła zadania „Upowszechnianie turystyki”. Oferta została złożona w niewłaściwie opisanej kopercie; nie zawiera oświadczenia o zgodności danych z KRS; brak możliwości stwierdzenia, czy potwierdzenia za zgodność z oryginałem załączonych dokumentów zostały dokonane przez osobę uprawnioną (podpisy nieczytelne); oświadczenie o nr rachunku bankowego podpisane podpisem nieczytelnym; brak określenia wysokości odpłatności uczestnika zadania (rubryka IV.10)

Oferta nr 20 – złożona przez Stowarzyszenie Klub Sportowy Powstaniec Dobra. Oferta dotyczyła zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej”. W ofercie niewłaściwie określono rodzaj zadania publicznego; niewłaściwie określono przedmiot działalności stowarzyszenia; harmonogram dotyczy roku 2018; brak oświadczenia o zgodności danych z odpowiednią ewidencją; nieczytelne podpisy pod ofertą i oświadczeniem o numerze rachunku bankowego nie pozwalają na stwierdzenie, czy dokumenty zostały złożone przez uprawnione osoby; niepotwierdzony za zgodność z oryginałem statut stowarzyszenia; nieczytelne podpisy pod kopią wyciągu z ewidencji klubów sportowych.

Oferty nr 1 i nr 3 – złożone przez Parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Cegłowie, dotyczące zadania „Wypoczynek dzieci i młodzieży”. Obie oferty dotyczą tego samego zadania (to samo miejsce, ten sam termin, ta sama liczba uczestników). Nieprawidłowo określony został rodzaj zadania; niespójności w ofercie nie pozwalają stwierdzić, czy zadanie będzie realizowane przez Parafię, czy przez Kościół (oferta złożona przez Parafię a reprezentacja określona dla Kościoła, w treści oferty podmioty te też są zamiennie wymieniane); niewłaściwa reprezentacja oferenta (część III oferty); statut został niewłaściwie potwierdzony za zgodność z oryginałem (tylko pierwsza strona). Ponadto oferta nr 3 została złożona w nieprawidłowo opisanej kopercie.

Oferta nr 18 – złożona przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Koźle, dotyczy zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej”. Data rozpoczęcia realizacji zadania została określona jako styczeń 2019r. Harmonogram realizacji zadania opisany został od 01.01.2019 do 31.12.2019 (termin rozpoczęcia realizacji zadania wynikający z ogłoszenia o konkursie to połowa marca b.r.)  

Oferta nr 15 – złożona przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, dotycząca zadania „ochrona zdrowia”. Oferta jest podpisana przez dwóch przedstawicieli zarządu ale bez podpisu głównej księgowej (Zgodnie ust. 29 § 11 statutu stowarzyszenia: „1.Koło reprezentowane jest przez 2 osoby: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, bądź przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz skarbnika lub sekretarza. 2. Przy czynnościach prawnych powodujących powstanie zobowiązań finansowych oraz czynnościach prawnych powodujących zmianę składników majątkowych Koło reprezentują obie osoby wymienione w ust. 1 oraz główny księgowy Koła”) Niewłaściwie jest określona reprezentacja podmiotu (część III oferty). W tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” nie wykazano środków własnych co zgodnie z ogłoszeniem wyklucza ofertę (pkt. IV.1.1 ogłoszenia).

Oferta nr 9 złożona przez Stowarzyszenie przy Parafii Św. Doroty „Nadzieja” w Dobrej, dotycząca zadania „Upowszechnianie turystyki”. Źle określony rodzaj zadania; niewłaściwie określona reprezentacja stowarzyszenia; kalkulacja przewidywanych kosztów dotyczy roku 2018; błędy rachunkowe w kosztorysie; niespójność oferty i kosztorysu; źle oszacowana wysokość opłat ponoszonych przez uczestników (w ofercie określono wpłatę uczestnika w wysokości 337 zł. z wyliczenia wychodzi, że powinno być 284,37 zł.); nieczytelny podpis niepozwalający stwierdzić, czy ofertę oraz załączniki podpisała uprawniona osoba (sprawdzenie ważności oferty); statut niepotwierdzony za zgodność z oryginałem.

Oferta nr 10 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic dotycząca zadania „Upowszechnianie turystyki”. Oferta zawiera niewłaściwie określony przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego; nie załączono dokumentu, z którego wynikałoby, że stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną (w statucie brak podstawy prawnej do prowadzenia działalności odpłatnej); niewłaściwie skalkulowana wysokość odpłatności uczestników zadania (por. część IV oferty poz. 9.2.2 i poz. 10); błąd rachunkowy w tabeli przewidywane źródła finansowania; zbyt lakoniczny opis poszczególnych działań; brak oszacowania pracy wolontariuszy, czy członków stowarzyszenia biorących udział w realizacji zadania (część IV oferty - rubryki 11 i 12).

Oferta nr 11 złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bratoszewic dotycząca realizacji zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Oferta zawiera niewłaściwie określony przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego; nie załączono dokumentu, z którego wynikałoby, że stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną (w statucie brak podstawy prawnej do prowadzenia działalności odpłatnej); brak skalkulowania wysokości odpłatności uczestników zadania; błąd rachunkowy w tabeli przewidywane źródła finansowania; zbyt lakoniczny opis poszczególnych działań; brak oszacowania pracy wolontariuszy, czy członków stowarzyszenia biorących udział w realizacji zadania (część IV oferty - rubryki 11 i 12).

Oferta nr 12 złożona przez „Advenio” Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji Społecznej dotycząca realizacji zadania „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”. Oferta nie zawiera określenia czy oferta jest ofertą wspólną, czy nie; niepoprawnie określony rodzaj zadania publicznego; niepoprawnie wypełniony pkt III oferty (nie podano podstawy prawnej); niewłaściwie określono rodzaj zadania; nie zostały złożone oświadczenia: o niezaleganiu z opłacaniem należności z tyt. zobowiązań podatkowych, o niezaleganiu z opłacaniem należności z tyt. składek na ubezpieczenie zdrowotne, o zgodności danych z KRS; załączniki zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem tylko przez jedną osobę.

Oferta nr 17 złożona przez Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie dotycząca realizacji zadania „Upowszechnianie kultury fizycznej”. Brak wymaganych i określonych w ogłoszeniu środków finansowych własnych na realizację zadania w wysokości min. 5% wartości wnioskowanej dotacji.

Pozostałe oferty spełniły określone w ogłoszeniu wymogi formalne i tym samym zostały dopuszczone do oceny merytorycznej. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej Komisja rekomenduje przyznanie dotacji na realizację zadań objętych konkursem w następujących wysokościach:

 

Nazwa stowarzyszenia:

Tytuł i/lub krótkie określenie zaproponowanego przez oferenta zakresu zadania:

Wnioskowana kwota

dotacji

Ilość uzyskanych punktów

Propozycja komisji

Zad. A. WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY (kolonie obozy)

LUKS w Dobrej

Kolonie letnie w Ustce, 40 dzieci, 11 dni

 

22.500

89/90

22.500

LUKS „Dwójka”

Stryków

Rowerowy obóz wypoczynkowy w Kobylej Górze, 15 dzieci, 11 dni

9.750

86/90

9.750

TK Basket Stryków

Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w Mrzeżynie, 30 dzieci, 11 dni

12.000

86/90

12.000

MKS Zjednoczeni Stryków

Obozy sportowe w Zakopanem  i Głuchołazach, łącznie 38 dzieci, 6 i 8 dni

30.000

80/90

21.000

 

Zad. B. UPOWSZECHNIANIE TURYSTYKI

Stowarzyszenie „Przystanek Wyskoki”

Wycieczki z cyklu Podróżujemy razem” Augustów, Suwałki, Wilno i okolice (25-30 osób, 3 dni)

4000

94/100

4.000

Stow. „Pomoc Rodzinie” w Głownie

Trzydniowa wycieczka  turystyczno-krajoznawcza „Szlakiem Piastowskim” dla 10 uczniów/podopiecznych ZSS w Głownie

2.644

90/100

2.644

 

 

Zad. C. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Stowarzyszenie „Przystanek Wyskoki”

Z kulturą za pan brat – udział mieszkańców (ok. 30 osób) w wydarzeniach kulturalnych –teatr, kabaret, koncert  oraz „Dolina skrzatów”

3.200

95/100

3.200

Stow. „Pomoc Rodzinie” w Głownie

„Z kulturą na Ty” - cykl warsztatów, audycji, projekcji i wyjazdów do kina i muzeum dla 15 podopiecznych ZSS w Głownie

991

90/100

991

 

Zad. D. OCHRONA ZDROWIA

Stowarzyszenie „Pomoc Rodzinie” w Głownie

Realizacja programu rehabilitacyjno-terapeutyczno-edkacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej „Samodzielni w dorosłość” – 14 mieszkańców gminy Stryków – podopiecznych stowarzyszenia

5.930

95/100

5.930

 

Zad. E. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

Ludowy Klub Sportowy Struga Dobieszków

„Rozwój różnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie ich poziomu”

24.900

94/100

21.000

 

Zad. F. WYPOCZYNEK LETNI DZIECI I MŁODZIEŻY (półkolonie)

Nie wpłynęła żadna oferta

 

Stryków, dn. 08.03.2019 r.                                                                                                         Burmistrz Strykowa

                                                                                                                                                         /-/Witold Kosmowski

 

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-03-11

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków