Treść strony DROGI DOJAZDOWE UM

 • Z Wami zmieniamy Łódzkie

Tytuł projektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KLĘK - KIEŁMINA – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Numer umowy

212/RR/2023

Okres realizacji projektu

2023 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

658 699,44 zł

Dofinansowanie

151 430,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

507 269,44 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie zostało  zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowości Klęk (obręb Kiełmina). Droga zlokalizowana jest na działce nr 119/1 obręb Kiełmina, połączona jest z drogą krajową nr 71 i zakończona łopatką do zawracania. Długość  drogi  346 m. Droga wykonana  jako ciąg pieszo – jezdny.  Po stronie posesji wykonano  drogę dla pieszych o  nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 1,5 m. Szerokość jezdni zmienna 3,5 m – 4,5 m , ciąg jezdny z płyt ażurowych. 

 

 

Tytuł projektu

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ NR 120338E WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM W M. SOSNOWIEC – DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTÓW ROLNYCH

Numer umowy

151/RR/2022 i Aneks Nr 1/RR/2022

Okres realizacji projektu

2022 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

363 347,69 zł

Dofinansowanie

145 850,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

217 497,69 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie zostało  zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowości Sosnowiec.  Wykonano nakładkę asfaltową na drodze gminnej Nr 120338 E w granicach istniejącego pasa drogowego w m. Sosnowiec gmina Stryków. Wykonano jezdnię bitumiczna o szerokości od 3,70 m do 4,10 m. Wyregulowano wysokościowo wszystkie urządzenia obce oraz istniejące zjazdy o nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej w odniesieniu do nowej niwelety drogi. Obustronne pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,5 m.  Łączna długość wyremontowanej drogi 725 mb.

 • DSC01383
 • DSC03913
 • DSC04182
 • DSC03984
 • DSC04181

 

 

Tytuł projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 161136 E RELACJI DOBRA – NOWINY - MOSKULE

Numer umowy

224/RR/2021

Okres realizacji projektu

2021 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

832 621,40 zł 

Dofinansowanie

211 380,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

621 241,40 zł 

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie zostało  zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowości Dobra – Nowiny.  Wykonano przebudowę drogi gminnej nr 161136 E zlokalizowanej na działce nr  ewid. 35/1 obręb Dobra Nowiny w granicach działki będącej własnością Gminy Stryków na odcinku o długości 783 mb,  od skrzyżowania z drogą gminną (dz. 18/1 i 49/1) do granicy Gminy Stryków. W ramach przebudowy została  poszerzona jezdnia do szerokości 5,5 mb, wykonane pobocza szerokości 1,0 m z kruszywa oraz  zjazdy z kostki betonowej oraz wybudowany  kanał technologiczny. Długość kanału technologicznego – 783 mb , 18 szt. studni teletechnicznych.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

 

Tytuł projektu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 120312 E W MIEJSCOWOŚCI WYSKOKI

Numer umowy

148/RŚ/2020

Okres realizacji projektu

2020 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

203 459,62

Dofinansowanie

106 318,63 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

97 140,99 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie zostało  zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowości Wyskoki.  W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wyskoki  o długości 441 m. Roboty drogowe zostały wykonane na działce drogowej o nr ewid. 198 obręb Wyskoki na odcinku od skrzyżowania we wsi Wyskoki do granicy działki o nr ewid. 260 na której znajduje się przejazd kolejowy. Przebudowa polegała na remoncie cząstkowym  istniejącej nawierzchni i ułożeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm i warstwy wyrównawczej o grubości 4 cm, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz oczyszczenie dna i wyprofilowanie skarp istniejących rowów i wykonaniem oznakowania pionowego. Przyjęto dla drogi kategorię obciążenia ruchem KR-2. Konstrukcja jezdni: warstwa ścieralna AC8 C 50/70 – 5 cm, warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70 – 4 cm, istniejąca nawierzchnia po remoncie cząstkowym, pobocza – kruszywa stabilizowane mechanicznie o grubości 15 cm.

 • Droga przed realizacją
 • Droga przed realizacją
 • Droga w trakcie realizacji
 • Droga w trakcie realizacji
 • Droga po wykonaniu

 

Tytuł projektu

Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek”.

Numer umowy

609/RŚ/2019 

Okres realizacji projektu

2019 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

567 677,64 zł

Dofinansowanie

210 627,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

357 050,64 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zadanie zostało zrealizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Osse i Ciołek. W ramach zadania inwestycyjnego wykonano przebudowę drogi gminnej nr 120307E Osse - Ciołek na nieruchomościach położonych w miejscowościach Osse i Ciołek na działkach o nr ewid. 452 obręb Ciołek i 404 obręb Osse. Zakres robót zrealizowany został poprzez ułożenie nakładki asfaltowej z warstwy ścieralnej z AC 8S 50/70 grubości 4cm o spadkach poprzecznych daszkowych 2% wraz z wykonaniem poboczy z kruszywa łamanego o  grubości 5 cm. Łączna długość remontowanej drogi gminnej wynosi 2 330 mb. Dofinansowaniem został objęty odcinek drogi o długości 1325 mb.

 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek
 • Remont drogi gminnej Nr 120307E Osse – Ciołek

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.

Numer umowy

458/RŚ/2018

Okres realizacji projektu

2018 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

914 772,70 zł

Dofinansowanie

148 370,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

766 402,70 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Zakres robót obejmował wykonanie jezdni bitumicznej o szerokości 4,0m i 5,0m wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz jednostronne pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Istniejące wjazdy wyregulowano w odniesieniu do nowej niwelety drogi. W ramach przebudowy drogi wykonano chodnik o szerokości 2,00 m i 1,25 m, zjazdy oraz remont istniejącego przepustu Ø 30. Remont polegał na wymianie rur oraz wymianie ścianek czołowych prefabrykowanych. Ponadto wykonano odmulenie istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem jego skarp i dna oraz wycinkę przydrożnych krzewów. Przebudowę drogi gminnej wykonano z warstwy ścieralnej z AC8S gr. 4cm i warstwy wiążącej z AC 11W gr. 4cm wraz z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20cm. Łączna długość przebudowywanej drogi gminnej wyniosła 677,00 mb. 

 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.
 • „Przebudowa drogi gminnej Nr 120331 E – ul. Szlachecka w Anielinie Swędowskim”.

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Błędowa – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Numer umowy

413/RŚ/2017 

Okres realizacji projektu

2017 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

386 643,24 zł

Dofinansowanie

88 170,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

298 473,24 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Łączna długość przebudowanej drogi wynosi 696,00 mb. Na drodze gminnej wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 5,0 m i 3,5 m. Ponadto wykonano obustronne pobocze z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 1,0 m i 0,25 m. Istniejące zjazdy wyregulowano w odniesieniu do nowej niwelety drogi. 

 

 

Tytuł projektu

Przebudowa drogi gminnej Sosnowiec Pieńki – Cesarka – droga dojazdowa do gruntów rolnych.

Numer umowy

221/RŚ/2016

Okres realizacji projektu

2016 r.

Nazwa programu

Środki z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych”

Beneficjent

Gmina Stryków

Całkowita wartość projektu

245 860,79 zł

Dofinansowanie

126 080,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

119 780,79 zł

Przewidziane zadania w projekcie

Przebudowa  drogi  gminnej  Sosnowiec  Pieńki -Cesarka  zrealizowana  została poprzez  poszerzenie  istniejącej  drogi  do szerokości  4,0m  wraz  z  wykonaniem  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni.  Na  długości  istniejącej  warstwy bitumicznej  wykonano  nakładki  z  obustronnymi  poszerzeniami.  Wykonano  warstwę  ścieralną  z  AC  8S  gr.  4cm  o  spadkach  poprzecznych  daszkowych  2%  z miejscowymi poszerzeniami, wraz z wykonaniem poboczy szer. 0,5-0,75m kruszywem łamanym 0/31,5mm gr. 23cm. Łączna długość przebudowywanej drogi gminnej wyniosła 715,74 mb.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków