Treść strony 2019

Podsumowanie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2019 r.

W 2019 r. łączna kwota wypłaconych dotacji celowych z budżetu gminy na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza wyniosła 343 960,58 zł, którą dofinansowano wymianę pieców w ramach 85 umów.

 • data: 2023-01-04

nnnnn

Dotacje do wymiany pieca 2019

Ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: kocioł na ekogroszek klasy 5, kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa), kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać od dnia 12 sierpnia 2019 r. do dnia 20 września 2019 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

 • w sierpniu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500
 • we wrześniu – od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600, w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600 , w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po 20 września 2019 r. nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie.

Celem naboru jest przyznanie w 2019 r. dotacji celowych na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek klasy 5,
 • kocioł na biomasę klasy 5,
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2019 wynosi 200 000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 do zarządzenia) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej http://bip.strykow.pl

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Zarządzenie nr 84/2019
w sprawie ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków, powołania Komisji do przeprowadzenia naboru oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia i sposobu rozliczenia dotacji.
http://www.bip.strykow.pl/?a=8887

UCHWAŁA NR XI/112/2019
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
http://www.bip.strykow.pl/?a=8813

 • Dotacje do wymiany pieca

Udzielono 85 dotacji na łączna kwotę 343 960,58 zł.

Lista Wnioskodawców którym udzielono dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza > http://bip.strykow.pl/?a=9156

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków