Treść strony KONTROLA PUNKTÓW SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Zakres i zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

 1. Kontroli podlegają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
 2. Kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Burmistrza Strykowa członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strykowie oraz pracownik urzędu.
 3. Kontrola może być przeprowadzona w obecności Policji.
 4. Zakres kontroli:
  1. Zakłócanie porządku publicznego w miejscu sprzedaży napojów alkoholowych i w najbliższej okolicy.
  2. Przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:
   1. posiadanie ważnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
   2. wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia (dowód wniesionej wpłaty);
   3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych;
   4. sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w miejscu wyznaczonym w zezwoleniu;
   5. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
  3. Przestrzeganie określonych zasad w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.), a w szczególności:
   1. niesprzedawanie i niepodawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
   2. uwidacznianie informacji o szkodliwości alkoholu;
   3. sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych, wydzielone stoiska w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200m2, pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych;
   4. przestrzeganie ustawowego zakazu reklamowania napojów alkoholowych.
  4. Prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone w uchwale Nr LI/374/2006 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Stryków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 5. Czynności kontrolnych dokonuje się z zachowaniem zasad określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.
 6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w którym zapisuje się zalecenia pokontrolne i wyznacza termin usunięcia stwierdzonych uchybień.
 7. Po przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolujący przekazuje protokół kontroli punktu sprzedaży napojów alkoholowych Burmistrzowi Strykowa.

Prawa kontrolowanego

Kontrolowanemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do:

 1. zapoznania się z legitymacją służbową oraz upoważnieniem kontrolujących,
 2. otrzymania 1 egzemplarza upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
 3. czynnego udziału w postępowaniu, w tym obecności przy czynnościach kontrolnych (osobistej lub za pośrednictwem osoby pisemnie upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności),
 4. składania w toku postępowania wniosków dowodowych,
 5. przeglądania dokumentów sporządzonych w trakcie kontroli oraz robienia z nich notatek i odpisów,
 6. zapoznania się z zebranymi materiałami dowodowymi, w tym protokołem kontroli i wypowiedzenia się co do nich przed przedstawieniem protokołu kontroli do podpisu lub wydaniem decyzji,
 7. wniesienia uwag bezpośrednio do protokołu kontroli lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia tego protokołu do podpisania.
 8. wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności kontrolnych dokonanych z naruszeniem przepisów dot. zasad i trybu przeprowadzania kontroli
 9. dochodzenia odszkodowania za szkodę poniesioną na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej.

Obowiązki kontrolowanego

Kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany do:

 1. pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności,
 2. prowadzenia i przechowywania w swojej siedzibie książki kontroli oraz upoważnień do przeprowadzania kontroli i protokołów kontroli, a także udostępniania ich na żądanie organu kontroli,
 3. umożliwienia osobie kontrolującej dokonania czynności kontrolnych, a w szczególności:
  1. badania akt, dokumentów, ewidencji i informacji w zakresie objętym kontrolą;
  2. dokonywania oględzin terenów, obiektów, pomieszczeń i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą;
  3. badania przebiegu określonych czynności;
  4. przesłuchania osób w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to niezbędne dla wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy;
  5. zabezpieczenia dowodów i produktów;
  6. sprawdzenia rzetelności obsługi poprzez dokonanie zakupu produktu lub usługi;
 4. niezwłocznego usunięcia uchybień porządkowych i organizacyjnych,
 5. udzielanie w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
 6. umożliwienia wstępu oraz poruszania się w obiektach, pomieszczeniach i na terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem legitymacji służbowej,
 7. natychmiastowego wykonania decyzji wydanych w toku kontroli,
 8. poinformowania organu kontrolnego w wyznaczonym terminie o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych,
 9. udzielania wszelkich wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli,
 10. udostępniania dokumentów w celu sporządzenia kopii i potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem,
 11. dokonywania w książce kontroli wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków