Treść strony ORGANIZACYJNO - GOSPODARCZY I KADR

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr sprawuje Sekretarz Gminy Stryków Aneta Jędrzejczak.

Kamila Rosińska - Sekretarka
kamila.rosinska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 119
sekretariat

Wioletta Makówczyńska - Sekretarka
wioletta.makowczynska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 110
sekretariat

 • zapewnienie obsługi sekretariatu Burmistrza Strykowa i Zastępcy Burmistrza
 • obsługa kancelarii Urzędu
 • przyjmowanie,  rozdział i wysyłka  korespondencji wpływającej do Urzędu
 • udzielanie informacji interesantom dotyczących:
  • miejsca i terminu załatwienia sprawy
  • wysokości opłat
  • zestawienia niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy
 • obsługa urządzeń biurowych, w tym  elektronicznej skrzynki podawczej
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania

 

Ewa Tomczak - Inspektor
ewa.tomczak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 290
pokój nr 19

Anna Góralczyk - Podinspektor
anna.goralczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 291
pokój nr 19

 • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 • ubezpieczenie mienia gminnego
 • zaopatrywanie pracowników Urzędu w materiały biurowe i środki czystości
 • prowadzenie ewidencji pozostałych środków trwałych i wyposażenia

 

Tomasz Piestrzeniewicz - Starszy Informatyk
tomasz.piestrzeniewicz@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, w. 250
pokój nr 15

Maciej Kaczmarek – Starszy Informatyk
maciej.kaczmarek@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, w. 252
pokój nr 15

 

 • administrowanie i bieżące utrzymanie sieci, urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji i komisji Rady Miejskiej w Strykowie

 

Anna Jóźwiak - podinspektor

anna.jozwiak@strykow.pl
radagminy@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 370
pokój nr 27

1)    obsługa biurowa sesji Rady Miejskiej w Strykowie i jej komisji, w szczególności:
a)    wysyłanie zawiadomień i zapewnienie dostarczenia Radnym materiałów  na posiedzenia sesji i komisji,
b)    obsługa posiedzeń komisji i sesji;
c)    sporządzanie protokołów z obrad sesji i komisji Rady,
d)    przekazywanie odpisów uchwał właściwym jednostkom do realizacji,
e)    prowadzenie rejestrów wniosków, opinii i interpelacji radnych,
f)     przekazywanie wyciągów z protokołów, wniosków, opinii i interpelacji radnych Burmistrzowi;
2)    wykonywanie czynności o charakterze sekretarskim wobec Przewodniczącego Rady;  
3)    prowadzenie rejestru uchwał Rady;
4)    zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego;
5)    przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru;
6)    zapewnienie terminowego dostarczania przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy materiałów na sesję;
7)    przygotowywanie informacji na stronę internetową Urzędu oraz BIP w zakresie działań wydziału;
8)    wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego w zakresie ich kompetencji. 

 

Arkadiusz Szkupiński - Specjalista ds. BHP.
arkadiusz.szkupinski@strykow.pl
tel. 42 719-81-57, wew. 290 
pokój nr 19

 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie BHP
 • prowadzenie dochodzenia powypadkowego
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony  przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy na terenie Urzędu

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków