Treść strony ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Gruntami sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Anna Rosak - Inspektor
anna.rosak@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 229
pokój nr 24

Renata Nastaga - Inspektor
renata.nastaga@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 329
pokój nr 24

 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi

 

Agnieszka Kosiorek  - Inspektor
agnieszka.kosiorek@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w.429
pokój nr 6

 

 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nadzór i kontrola  w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej

 

Katarzyna Kowalczyk  - Podinspektor
katarzyna.kowalczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w.429
pokój nr 6

 • zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości;
 • nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

 

Teresa Matuszewska - Inspektor
teresa.matuszewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w.350
pokój nr. 12

 • sprawy związane z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, składanych w kancelarii notarialnej oraz starostwie Powiatowym
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Gminną Spółką Wodną
 • prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników o chwastów
 • prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Michał Pawlak – Inspektor
michal.pawlak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 250
pokój nr 12

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

 

Barbara Krakowiak - Inspektor
barbara.krakowiak@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w.127
pokój nr 13

Karolina Kubiak-Cichy - Inspektor
karolina.kubiak@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w.127
pokój nr 13

 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
 • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
 • zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości

Irena Olszewska - Inspektor
irena.olszewska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 127
pokój nr 13

 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
 • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
 • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
 • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
 • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
 • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
 • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
 • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego

 

Monika Burtka - Główny specjalista
monika.burtka@strykow.pl
tel.42 719-80-02 wew. 128
pokój nr 14

Adam Kotarski - Inspektor
adam.kotarski@strykow.pl
tel.42 719-80-02 wew. 128
pokój nr 14

 • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
 • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

Karolina Wojda - Podinspektor
karolina.wojda@strykow.pl
tel.42 719-80-02 wew. 128
pokój nr 14

 • naliczanie opłaty adiacenckiej
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
 • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów
 • wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków
 • prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego Gminy
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków