Treść strony ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Renata Nastaga - Naczelnik Wydziału
renata.nastaga@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 341
pokój nr 24

Anna Rosak - Inspektor
anna.rosak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 340
pokój nr 24

 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi

Joanna Brzózka – Podinspektor
joanna.brzozka@strykow.pl,
tel. 42 719-80-02, w. 342
pokój nr 24

Teresa Matuszewska - Inspektor
teresa.matuszewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

Joanna Zalewska - pomoc administracyjna
joanna.zalewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

 • sprawy związane z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy
 • wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego, składanych w kancelarii notarialnej oraz starostwie Powiatowym
 • współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich i Gminną Spółką Wodną
 • prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników o chwastów
 • prowadzenie spraw związanych z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych

Michał Pawlak – Inspektor
michal.pawlak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 221
pokój nr 12

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

Katarzyna Kowalczyk - Inspektor
katarzyna.kowalczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 161
pokój nr 6

Anna Antczak – Referent
anna.antczak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, w. 160
pokój nr 6

 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • nadzór i kontrola  w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązku
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 • prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej

Patryk Szczerba - Referent
patryk.szczerba@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, wew. 301,
pokój nr 20

 • wprowadzanie danych i informacji zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przekazywanych przez właścicieli budynków i lokali znajdujących się na terenie Gminy Stryków;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;
 • opisywanie i zatwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków i faktur VAT wystawionych na Gminę Stryków, w zakresie spraw realizowanych przez Wydział.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków