Treść strony ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

 

Renata Nastaga - Inspektor
renata.nastaga@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 341
pokój nr 24

Anna Rosak - Inspektor
anna.rosak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 340
pokój nr 24

Joanna Brzózka – Podinspektor
joanna.brzozka@strykow.pl,
tel. 42 719-80-02, w. 342
pokój nr 24

•  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
•  prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 
•  organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie 
•  prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
•  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
•  przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej 
•  przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
•  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza 
•  sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska 
•  prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody 
•  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych 

 

Lidia Szydlik - podinspektor
lidia.szydlik@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

 • Udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowanie wniosków kredytowych.
 •  Przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i zawiadomienia o ich wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa.
 • Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Opracowywanie opinii w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych.
 • Prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników i chwastów.
 • Wykonywanie czynności związanych z procedurą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu.
 • Prowadzenie postępowań związanych z wyrażaniem opinii w sprawach lasów ochronnych.
 • Opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego.
 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.
 • Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego 
  lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy 
  na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym bezdomnych i dziko żyjących.
 • Prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy.
 • Sprawy związane z przeglądem rocznym zbiornika Stryków.
 • Przygotowanie uchwały o kąpielisku w Strykowie i prowadzenie ewidencji kąpielisk.
 • Zlecanie przeglądów małej elektrowni wodnej.
 • Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Strykowie.
 • Sprawy związane z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne, w tym: opłaty stałe i zmienne oraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

Michał Pawlak – Inspektor
michal.pawlak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 221
pokój nr 12

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

Katarzyna Kowalczyk - Inspektor
katarzyna.kowalczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 161
pokój nr 6

 • zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości;
 • nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

 

Joanna Zalewska - Podinspektor
joanna.zalewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 160
pokój nr 6

 • Zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości.
 • Prowadzenie w postaci elektronicznej ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty lub uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnych 
  na przedsiębiorców odbierających odpady za nieosiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz składowania.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców Gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku.
 • Organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie usług w ww. zakresie.
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej uprawniającego przedsiębiorców do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Weryfikowanie przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami rocznych sprawozdań. 
 • Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i ochrony środowiska.
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie. 

Patryk Szczerba - Referent
patryk.szczerba@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, wew. 150, 301,
pokój nr 5

 • wprowadzanie danych i informacji zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przekazywanych przez właścicieli budynków i lokali znajdujących się na terenie Gminy Stryków;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na nieruchomościach;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków