Treść strony ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Renata Nastaga - Naczelnik Wydziału
renata.nastaga@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 341
pokój nr 24

 

•  kierowanie oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą kierowanego wydziału; 
•  zapewnienie koordynacji działań i sprawnej organizacji pracy wydziału; 
•  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
•  prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych; 
•  wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części, a także ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń; 
•  przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska; 
•  przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym oceny oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz strategicznych ocen oddziaływania na środowisko; 
•  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza; 
•  sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska uwzględniających wymagania określone w polityce ekologicznej państwa; 
•  udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko; 
•  wydawanie opinii w sprawie rekultywacji gruntów na potrzeby właściwego organu; 
•  współdziałanie i wymiana informacji z organami administracji rządowej oraz współpraca z organizacjami proekologicznymi; 
•  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych w granicach Gminy; 
•  wydawanie opinii i uzgodnień w sprawie poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin oraz cofnięcia i wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopalin, na potrzeby organu koncesyjnego; 
•  wydawanie opinii dotyczących projektów robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji oraz opinii dotyczących planu ruchu zakładu górniczego na potrzeby organu administracji geologicznej’ 
•  prowadzenie spraw związanych z przystąpieniem Gminy do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury oraz Związku Międzygminnego „Bzura”.

Anna Rosak - Inspektor
anna.rosak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 340
pokój nr 24

 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi

Joanna Brzózka – Podinspektor
joanna.brzozka@strykow.pl,
tel. 42 719-80-02, w. 342
pokój nr 24

•  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
•  prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków 
•  organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie 
•  prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
•  wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 
•  przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej 
•  przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach 
•  sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza 
•  sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska 
•  prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody 
•  przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych 
•  gospodarka odpadami komunalnymi 

Teresa Matuszewska - Inspektor
teresa.matuszewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

Lidia Szydlik - podinspektor
lidia.szydlik@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

 • Udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowanie wniosków kredytowych.
 •  Przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i zawiadomienia o ich wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa.
 • Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Opracowywanie opinii w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych.
 • Prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników i chwastów.
 • Wykonywanie czynności związanych z procedurą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu.
 • Prowadzenie postępowań związanych z wyrażaniem opinii w sprawach lasów ochronnych.
 • Opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego.
 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.
 • Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego 
  lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy 
  na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym bezdomnych i dziko żyjących.
 • Prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy.
 • Sprawy związane z przeglądem rocznym zbiornika Stryków.
 • Przygotowanie uchwały o kąpielisku w Strykowie i prowadzenie ewidencji kąpielisk.
 • Zlecanie przeglądów małej elektrowni wodnej.
 • Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Strykowie.
 • Sprawy związane z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne, w tym: opłaty stałe i zmienne oraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. 

Joanna Zalewska - pomoc administracyjna
joanna.zalewska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 220
pokój nr 12

 • weryfikacja i ewidencjonowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których powstają odpady komunalne w programie GOMIG;
 • prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przeprowadzanie kontroli na terenie gminy Stryków dotyczących realizacji przez właścicieli nieruchomości oraz podmiot odbierający odpady z terenu gminy, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy prawo ochrony środowiska;
 • prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie ochrony środowiska;
 • przygotowywanie projektów uchwał wynikających z prowadzonych zadań na powierzonym stanowisku;
 • sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz z zakresu powierzonego stanowiska pracy;
 • prowadzenie innych spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy;
 • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o odpadach;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Michał Pawlak – Inspektor
michal.pawlak@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 221
pokój nr 12

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP

Katarzyna Kowalczyk - Inspektor
katarzyna.kowalczyk@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 161
pokój nr 6

 • zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości;
 • nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

Patryk Szczerba - Referent
patryk.szczerba@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, wew. 301,
pokój nr 20

 • wprowadzanie danych i informacji zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przekazywanych przez właścicieli budynków i lokali znajdujących się na terenie Gminy Stryków;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na nieruchomościach;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków