Treść strony INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

 

 

Grażyna Popczyńska - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
grazyna.popczynska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 271
pokój nr 17

 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności 
  dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy:
  • przygotowywanie projektów porozumień,
  • uzgadnianie koncepcji, projektów, organizacji ruchu,
  • sprawowanie nadzoru w sprawie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach.

 

Adam Kotarski - Inspektor
adam.kotarski@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 272
pokój nr 17

 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • utrzymywanie i koordynowanie rozwoju placów zabaw i elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, barierki itp.;
 • ocena stanu technicznego gminnych obiektów małej architektury m.in. gminnych placów zabaw, gminnych siłowni zewnętrznych, w tym zlecanie przeglądów okresowych i prowadzenie książek obiektów;
 • prowadzenie spraw remontów, przebudów budynków będących siedzibą Urzędu, budynków przekazanych w zarząd jednostkom pomocniczym gminy;
 • dokonywanie okresowych przeglądów budynków, o których mowa w pkt 15, sprawowanie nadzoru nad przeglądami tych budynków oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw. 

Paulina Skórska-Pabich – pomoc administracyjna
paulina.pabich@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 wew. 270
pokój nr 17

 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów;
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego (zgłaszanie awarii, rozliczanie faktur);
 • weryfikacja prowadzonej realizacji konserwacji oświetlenia, usuwania awarii,  rozliczanie faktur;
 • prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i dostawą energii do obiektów użyteczności publicznej;
 • zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Stryków (ŁGZ):
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • prowadzenie spraw w trakcie trwania postępowań oraz trwania umowy,
  • zgłaszanie nowych punktów poboru energii,
  • wypowiadanie dotychczasowych umów.

    

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - Inspektor
izabela.zalewska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 281
pokój nr 18

Julita Zatorska - Podinspektor
julita.zatorska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 280
pokój nr 18

 • zapewnianie zgodności postępowań prowadzonych przez Gminę Stryków z przepisami ustawy Pzp;
 • zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą Pzp;
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz merytoryczna obsługa tej komisji;
 • dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego;
 • inicjowanie rozwiązań i dokonywanie wyboru sposobu legalnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 • przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań realizowanych na podstawie ustawy Pzp;
 • ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych.

Aleksandra Fabisiak - referent
aleksandra.kolodziejczyk@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 280
pokój nr 18

 • Wprowadzanie decyzji, postanowień i pozostałych pism do odpowiedniego rejestru Wydziału IZP.
 • Współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji na terenie Gminy.
 • Szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów.
 • Planowanie zmian i przygotowywania wniosków dotyczących wprowadzania, zmniejszania i przenoszenia środków finansowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej w zakresie budżetu oraz WPF Gminy Stryków.
 • Sporządzanie sprawozdań (w tym finansowych), ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań: inwestycyjnych, remontowych.
 • Rozpatrywanie wniesionych do urzędu skarg i wniosków oraz petycji, odpowiednio do merytorycznego zakresu działania.
 • Przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenia zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
  • zapewnianie bezpiecznego gromadzenia informacji dotyczących przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań o zamówienia publiczne;
  • opracowywanie regulaminu pracy komisji przetargowych;
  • udział w pracach komisji przetargowych oraz merytoryczna obsługa tej komisji;
  • dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego;
  • dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych;
  • opracowywanie projektów specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami 
   i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania 
   w odpowiednim trybie;
  • przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań przetargowych;
  • wyjaśnianie wątpliwości i zapytań wnoszonych przez wykonawców w trakcie trwania postępowania;
  • ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy;
  • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych;

Sylwester Kacperski - Podinspektor
sylwester.kacperski@strykow.pl

Marcin Buczyński - Podinspektor
marcin.buczynski@strykow.pl

tel.42 719-88-89
tel.42 719-80-02 w. 300
pokój nr 20

 

 • wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych dróg;
 • uzgadnianie lokalizacji bram, wjazdów;
 • prognozowanie potrzeb przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy;
 • prowadzenie postępowań związanych z uzgodnieniami dotyczącymi wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar Gminy
 • koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków;
 • nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej;
 • zakup i montaż wiat przystankowych, rozkłady jazdy;
 • realizacja zawartych porozumień w zakresie komunikacji;
 • uzgadnianie i zatwierdzanie zmian rozkładów jazdy;
 • występowanie z wnioskami o zgody na korzystanie z przystanków będących własnością innych zarządców;
 • weryfikacja i zatwierdzanie pod względem merytorycznym faktur za zużycie energii elektrycznej – oświetlenie uliczne i inne obiekty gminne;

 

Piotr Bauer - Podinspektor
piotr.bauer@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 310
pokój nr 21

 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych;
 • wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej;
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny;
 • rozpatrywanie wniosków o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury niezwiązanej z drogą,     umieszczenia reklam, kiosków i stoisk handlowych, naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego;
 • sporządzanie postanowień w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg m.in. kontrola legalności robót i lokalizacji obiektów w pasie drogowym (reklamy, obiekty     handlowe itp.) oraz inicjowanie działań w zakresie samowolnego naruszeniu pasa drogowego;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów;
 • utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • koordynowanie i współpraca przy sprawach związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz ochroną zieleni w pasach drogowych;
 • opracowywanie projektów zmiany stałych organizacji ruchu na drogach gminnych;
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (organizacje ruchu);
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, w tym czasowych dla wykonawców robót w pasach dróg gminnych;
 • zapewnianie zgodności z obowiązującym prawem oznakowania dróg na terenie Gminy;
 • bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy;
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów natężenia ruchu na drogach i na przejazdach kolejowych, a także pomiarów widoczności na     przejazdach kolejowych;
 • prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych z dróg gminnych (kanalizacja deszczowa),(zlecanie wykonania operatów     wodno-prawnych). 

 

Marzena Kowalik- Podinspektor
marzena.kowalik@strykow.pl,
tel. 42 719-80-02, wew. 312,
pokój nr 21

 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego w zakresie dróg, stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budowy dróg;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych 
  w zakresie projektowania i budowy linii oświetleniowych;
 • ustalanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie budowy nowych linii oświetleniowych;
 • utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy;
 • współpraca w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic;
 • współpraca z JRP oraz ZGKiM w zakresie utrzymania dróg;
 • opracowywanie projektów planów rocznych i wieloletnich na bazie materiałów (przeglądów okresowych) inspektora robót drogowych i inspektora robót mostowych w zakresie budowy i modernizacji obiektów mostowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy;
 • współpraca z  inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy:
  • przygotowywanie projektów porozumień,
  • uzgadnianie koncepcji, projektów, organizacji ruchu,
  • sprawowanie nadzoru w sprawie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach. 

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków