Treść strony INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I INFRASTRUKTURY

Urząd Miejski w Strykowie
95-010 Stryków,
ul. Tadeusza Kościuszki 27 

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad pracą Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury sprawuje Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski.

Daniel Kolasa - Naczelnik Wydziału
daniel.kolasa@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 230
pokój nr 17

 • kierowanie pracą wydziału
 • nadzorowanie i koordynowanie gminnymi inwestycjami i remontami

 

Monika Stodulska - Główny Specjalista
monika.stodulska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 237
pokój nr 17

 • wydawanie decyzji i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego (w tym kar)
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, w tym czasowych dla wykonawców robót w pasach dróg gminnych
 • ustalanie rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg, tj. m.in. kontrola legalności robót i lokalizacji obiektów w pasie drogowym (między innymi reklamy, obiekty handlowe itp.) oraz przekazywanie informacji o samowolnym naruszaniu pasa drogowego niezwłoczne w formie notatki służbowej do Wydziału
 • koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów itp.
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót w zakresie dróg, mostów i przejazdów

 

Grażyna Popczyńska - Inspektor
grazyna.popczynska@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 235
pokój nr 17

 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy o ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustalaniu zasad organizacji ruchu
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • zapewnienie zgodności z prawem oznakowanie dróg na terenie Gminy
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty, naprawy i modernizacja
 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych
 • właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych

 

Emilia Pietrucha – Główny Specjalista
emilia.pietrucha@strykow.pl
tel. 42 719-80-02 w. 238
pokój nr 18

 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych  oraz remontowych
 • właściwe zorganizowanie procesu budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót

 

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz - inspektor
izabela.zalewska@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 238
pokój nr 18

 • zapewnianie zgodności postępowań prowadzonych przez Gminę Stryków z przepisami ustawy Pzp;
 • zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą Pzp;
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz merytoryczna obsługa tej komisji;
 • dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego;
 • inicjowanie rozwiązań i dokonywanie wyboru sposobu legalnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 • przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań realizowanych na podstawie ustawy Pzp;
 • ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych.

 

Sylwester Kacperski - Podinspektor
tel.42 719-88-89
tel.42 719-80-02 w. 131
pokój nr 20

 • wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych oraz konserwacją oświetlenia
 • prognozowanie potrzeb  przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej
 • wydawanie zezwoleń na   wykonywanie przewozów regularnych i  przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy
 • koordynacja rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków
 • nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej

 

Piotr Jabłoński - pomoc administracyjna
piotr.jablonski@strykow.pl
tel.42 719-80-02 w. 238
pokój nr 21

 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych;
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów itp.;
 • utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, w tym czasowych dla wykonawców robót w pasach dróg gminnych;
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • zapewnianie zgodności z obowiązującym prawem oznakowania dróg na terenie Gminy;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy.
 •  

Paulina Pawlak - Inspektor
paulina.pawlak@strykow.pl,
tel. 42 719-80-02, wew. 238,
pokój nr 21

 • Prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych.
 • Bieżące zapoznawanie się z obowiązującymi przepisami w zakresie prowadzonych spraw.
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych w tym: wydawanie decyzji lokalizacyjnych na umieszczanie urządzeń w pasach drogowych dróg gminnych, uzgadnianie lokalizacji bram, zjazdów, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 • Wydawanie opinii na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez) o masie, nacisku osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.
 • Prognozowanie potrzeb przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej.
 • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy.
 • Prowadzenie postępowań związanych z uzgodnieniami dotyczącymi wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar Gminy.
 • Koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków.
 • Nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej.
 • Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych oraz z konserwacją oświetlenia (w tym przygotowywanie zakresów projektów linii oświetleniowych).
 • Prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i dostawą energii do obiektów użyteczności publicznej.
 • Koordynowanie i współpraca przy sprawach związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz ochroną zielni na ternach gminnych parków, skwerów, zieleńców oraz w pasach drogowych.
 • Bieżący nadzór, utrzymywanie i koordynowanie rozwoju placów zabaw i elementów małej architektury, takich jak ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, barierki itp.

Patryk Szczerba - Referent
patryk.szczerba@strykow.pl
tel. 42 719-80-02, wew. 238,
pokój nr 21

 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych,
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót,
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów,
 • nadzór i koordynacja wybranych inwestycji - właściwe zorganizowanie procesu budowlanego;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji Gminy;                                                                                                                                                         
 • prawidłowa organizacja procesu inwestycyjnego w tym budowlanego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • współdziałanie w opracowaniu wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy;

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków