Treść strony 2024

NABÓR I

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRYKOWA O NABORZE WNIOSKÓW
o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła

Ogłaszam nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

- kocioł na ekogroszek, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),

- kocioł na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),

- kominek na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),

- kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),

- kocioł na olej opałowy,

- ogrzewanie elektryczne,

- pompę ciepła,

w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/429/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 24 stycznia 2022 r., poz. 464) zmienionej uchwałą Nr XLVIII/439/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 9 lutego 2022 r.).

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji

Wnioski należy składać od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 29 marca 2024 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do Regulaminu, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

– od poniedziałku do środy w godzinach od 8:00 do 16:00, w każdy czwartek w godzinach od 7:00 do 16:00, w każdy piątek w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po 29 marca 2024 r., nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2024 wynosi 400 000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5000,00 zł.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 do Regulaminu) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej http://bip.strykow.pl.     

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła. Dofinansowaniu nie podlegają koszty montażu kotła, koszty wykonania instalacji oraz koszty innych urządzeń, takich jak zasobnik c.w.u.

Realizacja zadania musi nastąpić najpóźniej do dnia 16 listopada 2024 r.

  • Dotacje na źródło ciepła 2024

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków