Treść strony KANALIZACJA I OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Lata 2019 – 2024, to okres intensywnej pracy związanej z realizacją zadań polegających na poprawie infrastruktury sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, zarówno w mieście Strykowie, jak i na terenach wiejskich. Łącznie w tej kategorii możemy wyróżnić 17 zadań na sumaryczną kwotę 32.698.123,70 zł, w tym pozyskaliśmy na ten cel dodatkowe środki zasilające budżet gminny w kwocie 8.824.280 zł.

ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W BRATOSZEWICACH

💠W latach 2019 – 2021 zrealizowaliśmy rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach - w praktyce oznaczała budowę nowej oczyszczalni o zaawansowanych technologicznie rozwiązaniach w zakresie oczyszczania mechanicznego i biologicznego oraz gospodarki osadowej. Przepustowość starej oczyszczalni ścieków wynosiła Qdśr=140 m3/d, natomiast nowy ciąg technologiczny przewiduje zwiększenie przepustowości przepływu dobowego ścieków do Qdśr=550 m3/d. Zastosowana technologia przewiduje również podwyższone usuwanie azotu  i fosforu.  Koszt rozbudowy wyniósł 16.510.524,84 zł – na ten cel pozyskaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 5.443.518 zł.
💠Dodatkowo w 2022 roku ZGKiM zrealizował montaż paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Koszt zadania wyniósł 139.353,28 zł
💠Dodatkowo w 2022 roku nastąpił montaż monitoringu na terenie nowej oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach oraz oczyszczalni ścieków w Strykowie. Koszt łączny wyniósł 51.638,01 zł.

 • Oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach, po wykonaniu inwestycji
 • Oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach, po wykonaniu inwestycji
 • Oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach, w trakcie wykonania inwestycji
 • Oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach, w trakcie wykonania inwestycji
 • Oczyszczalnia ścieków w Bratoszewicach, w trakcie wykonania inwestycji

MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRYKOWIE

💠W 2019 roku zrealizowaliśmy modernizację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Strykowie w zakresie gospodarki osadowej. Celem było usprawnienie i zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów nadmiernych powstających w wyniku oczyszczania biologicznego ścieków. Zakres prac obejmował: remont stacji odwadniania osadu, remont zbiorników zagęszczaczy osadu, remont kanału oraz pokrycia dachu wiaty załadunku osadu, wykonanie tymczasowego rurociągu osadu oraz roboty mające usprawnić system napowietrzania z wykonaniem rurociągu zasilającego dyfuzory. W ramach zamówienia dostarczono rozrzutnik jednoosiowy z pionowym wyrzutem o ładowności 13 ton i ciągnik rolniczy o mocy 120 kM do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym. Koszt inwestycji wyniósł 2.341.920 zł. 

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, remont zbiorników zagęszczaczy osadu
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, zmniejszenie energochłonności procesu odwadniania i higienizacji osadów
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, remont zbiorników zagęszczaczy osadu
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, remont stacji odwadniania osadu
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Stryków, ciągnik rolniczy do obsługi rozrzutnika z odwodnionym osadem ściekowym

vDodatkowo w 2020 roku ZGKiM zakupił wóz asenizacyjny o poj.10-15 m3. Koszt zakupu wyniósł 135.356,29 zł
vW latach 2021-2022 ZGKiM, zgodnie z wymogiem WIOŚ, zrealizował budowę płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do magazynowania osadu w oczyszczalni w Strykowie. Koszt zadania wyniósł łącznie 435.361,37 zł
vDodatkowo w 2022 roku nastąpił montaż monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków w Strykowie oraz oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach. Koszt łączny wyniósł 51.638,01 zł.

 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, zakupiony przez ZGKiM wóz asenizacyjny
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do...
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do...
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do...
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strykowie, budowa płyty betonowej wraz z murami oporowymi i odwodnieniem do...

BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA STRYKOWA I OKOLIC

W obecnej kadencji prócz przeprowadzanej od 2019 roku modernizacji „starej oczyszczalni ścieków” – podjęto działania o łącznej wartości na ponad 2.900.000 zł, poczynione zostały działania przez Burmistrza Strykowa w celu przygotowania budowy większej oczyszczalni ścieków w Strykowie w nowej lokalizacji. Do zrealizowanych działań należą:

 • w 2021 roku zakończona została procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, w którym teren został wskazany, jako teren infrastruktury technicznej pod planowaną oczyszczalnie ścieków – Uchwała RM w Strykowie nr XXXI/306/2021 z dnia 25 stycznia 2021;
 • w listopadzie 2022 roku, decyzją Burmistrza Strykowa został zatwierdzony podział działki pod oczyszczalnie ścieków;
 • w maju 2021 roku podpisana została umowa na wykonanie mapy do celów projektowych, która została wykonana na początku 2023 roku.
 • w 2023 roku zostały również wykonane badania geologiczne. Teren uzyskał pozytywną opinię.

Wstępny koszt budowy nowej oczyszczalni ścieków szacuje się nawet na ok. 80 mln zł. Jest to bardzo duże przedsięwzięcie i ogromne wyzwanie dla gminnego budżetu, biorąc pod uwagę realizowane na tę chwilę inne gminne wielomilionowe inwestycje np. budowę CRS za ponad 160 mln. zł. Z tego względu trwają również branżowe rozmowy koncepcyjne w tym temacie, aby wybrać najbardziej korzystny ekonomicznie i technologicznie wariant przedsięwzięcia.

BUDOWA KANALIZACJI W BRATOSZEWICACH I ROKITNICY

W kwietniu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał umowę na realizację budowy kanalizacji w ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach oraz w Rokitnicy. Zakres prac obejmuje budowę sieci grawitacyjnej, tłoczni i sieci tłocznej oraz 43 szt. przyłączy. Są to dwa odcinki o całkowitej długości 947m. Po zakończeniu robót wykonana zostanie odbudowa nawierzchni drogi. Wartość umowy z wykonawcą wynosi 3.576.871 zł, z czego kwotę 3.398.027 zł pozyskaliśmy w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na drugi kwartał 2024 r. 

 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, podpisanie umowy na wykonanie inwestycji
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie wykonywania zadania na ul. Ogrodniczej
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie wykonywania zadania na ul. Ogrodniczej
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie wykonywania zadania na ul. Ogrodniczej
 • Budowa kanalizacji w Bratoszewicach i Rokitnicy, w trakcie wykonywania zadania na ul. Ogrodniczej

BUDOWA KANALIZACJI W ULICACH POLNEJ I SZAFERA

W 2023 roku zrealizowaliśmy I etap zadania pn. „Budowy ul. Polnej i Szafera w Strykowie wraz z infrastrukturą”. Wybudowana została kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa. W ramach kanalizacji sanitarnej wybudowany został kanał grawitacyjny z 6 studniami rewizyjnymi i 2 studniami kontrolnymi wraz z odejściami bocznymi do granicy działek o łącznej. W ramach budowy odwodnienia drogi umocniono istniejący rów melioracyjny, który będzie odbierał wodę z kanalizacji deszczowej, wybudowano rurociąg wraz z 13 studniami rewizyjnymi oraz 4 studzienki ściekowe z przykanalikami. Wartość inwestycji łącznie z dokumentacją projektową wyniósł 1.076.632,89 zł. 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polnej i Szafera, podpisanie umowy na wykonanie inwestycji
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polnej i Szafera, w trakcie wykonania - prace przy odejściach bocznych...
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polnej i Szafera, w trakcie wykonania kanalizacji w ulicy Szafera
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polnej i Szafera, w trakcie wykonania kanalizacji w ulicy Polnej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Polnej i Szafera, w trakcie wykonania kanału grawitacyjnego w ulicy...

KANALIZACJA W UL. SIENKIEWICZA

W 2023 roku zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie ZGKiM wykonał odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i odtworzeniem nawierzchni jezdni. Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej został włączony do istniejącej studni betonowej w ul. Sienkiewicza. Wartość zadania wyniosła 135.300 zł. 

 • Budowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza, po wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej
 • Budowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza, w trakcie wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej
 • Budowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza, w trakcie wykonania odcinka kanalizacji sanitarnej
 • Budowa kanalizacji w ul. Sienkiewicza, w trakcie wykonania - istniejąca studnia betonowa, do której włączono kanalizację

MODERNIZACJA TŁOCZNI ŚCIEKÓW W TYMIANCE

W 2023 roku zmodernizowaliśmy tłocznię ścieków w Tymiance. ZGKiM w ramach zadania wykonał m.in: renowację studni betonowej, w tym: iniekcję dla nieczystości, czyszczenie oraz nałożenie chemii budowlanej ochronnej, remont 2 pomp, wymianę wyposażenia wewnętrznej tłoczni, w tym: wentylacji, zasuwy nożowej, pompy odwadniającej, dołożenie 2 zasuw nożowych wewnątrz komory betonowej na ciągach grawitacyjnych oraz renowację tłoczni w tym: czyszczenie, odrdzewienie i odmalowanie w miejscach ubytku powłoki, wymianę/renowację korytek kablowych wewnątrz komory betonowej, wymianę kształtki specjalnej-kaskady na wlocie do tłoczni ścieków wraz z wymianą łączników rurowo-kołnierzowych na ciągach grawitacyjnych. Wartość zadania wyniósł 159.900 zł. 

 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance, po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance, po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance, po wykonaniu inwestycji
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance, w trakcie wykonywania inwestycji
 • Modernizacja tłoczni ścieków w Tymiance, przed wykonaniem inwestycji

BUDOWA KANALIZACJI W TYMIANCE MAŁEJ

W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę kanalizacji sanitarnej o dł. 1689,60 m wraz ze studniami rewizyjnymi i bocznymi odejściami kanalizacyjnymi do granicy działki drogowej oraz kanałem tłocznym o dł. 1435,20 m. Inwestycja umożliwiła odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych ze studzienek na działkach zlokalizowanych przy drogach gminnych w Tymiance do oczyszczalni ścieków w Strykowie. Odtworzono asfalt na całej szerokości jezdni drogi gminnej i pobocze ziemne na całej długości wykonywanych robót kanalizacyjnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 2.139.791 zł. 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance małej, po wykonaniu prac
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance małej, po wykonaniu prac
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance małej, w trakcie wykonania studni rewizyjnej
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance małej, w trakcie wykonania prac
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Tymiance małej, przed wykonaniem prac na przedstawionych odcinku

IX ETAP BUDOWY KANALIZACJI W SWĘDOWIE

W 2020 roku zrealizowaliśmy budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Niezapominajek i ul. Strumykowej w Swędowie. Zakres prac obejmował wykonanie rurociągu kamionkowego, kanalizacji tłocznej oraz montaż i rozruch dwóch tłoczni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu i utwardzeniem nawierzchni dróg o powierzchni ok. 1 696 m². Koszt zadania wyniósł 857.188 zł. 

 • IX etap budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie, w trakcie wykonania kanału tłocznego
 • IX etap budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie, w trakcie wykonania utwardzenia nawierzchni drogi
 • IX etap budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie, w trakcie wykonania tłoczni ścieków
 • IX etap budowy kanalizacji sanitarnej w Swędowie, w trakcie wykonania kanału tłocznego

BUDOWA KANALIZACJI W SŁONECZNEJ I AKACJOWEJ

W 2019 r. wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w ul. Słonecznej i Akacjowej w Strykowie, o długości 533,47 m.b. wraz 30 przyłączami do granic posesji (kanalizacja grawitacyjna). W ramach zadania dokończyliśmy również rozpoczęty rok wcześniej wodociąg. Koszt łączny zadania wyniósł 369.267 zł. W kolejnych latach zrealizowaliśmy kolejne zadanie na tych ulicach, obejmujące wykonanie kanalizacji deszczowej, położenie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami  i zjazdami do posesji oraz oświetlenia ulicznego. 

 • Budowa kanalizacji w Słonecznej i Akacjowej, po wykonaniu inwestycji
 • Budowa kanalizacji w Słonecznej i Akacjowej, w trakcie wykonania inwestycji
 • Budowa kanalizacji w Słonecznej i Akacjowej, w trakcie wykonania inwestycji
 • Budowa kanalizacji w Słonecznej i Akacjowej, po wykonaniu inwestycji
 • Budowa kanalizacji w Słonecznej i Akacjowej, po wykonaniu inwestycji

BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W UL. LEGIONÓW

W latach 2017-2019 w ramach inwestycji przebudowy ul. Legionów została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 2.750.000 zł. 

 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Legionów, po wykonaniu sieci kanalizacyjnej
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Legionów, po wykonaniu sieci kanalizacyjnej
 • Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Legionów, po wykonaniu sieci kanalizacyjnej

BUDOWA KANALIZACJI W UL. BRZEZIŃSKIEJ I WSCHODNIEJ

W latach 2018-2019 wykonana została kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Brzezińskiej w Strykowie. Zakres robót obejmował wykonanie kanału sanitarnego uzbrojonego w 15 studni żelbetowych i w 46 szt. sięgaczy oraz budowę kanału deszczowego uzbrojonego w 6 żelbetowych studni rewizyjnych oraz w przykanaliki z wpustami deszczowymi. W ramach  realizacji zamówienia odtworzono także nawierzchnię ulic Brzezińskiej i Wschodniej, w części objętej robotami instalacyjnymi. Koszt zadania wyniósł 1.921.995 zł. 

 • Budowa kanalizacji w ulicy Brzezińskiej i Wschodniej, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ulicy Brzezińskiej i Wschodniej, po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul. Wschodniej
 • Budowa kanalizacji w ulicy Brzezińskiej i Wschodniej, w trakcie wykonania kanalizacji sanitarnej i deszczowej na ul...
 • Budowa kanalizacji w ulicy Brzezińskiej i Wschodniej, w trakcie wykonania kanału sanitarnego na ul. Brzezińskiej
 • Budowa kanalizacji w ulicy Brzezińskiej i Wschodniej, w trakcie wykonania kanału sanitarnego na ul. Brzezińskiej

REMONT DWÓCH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI – KLĘK I KOŹLE

W 2019 roku przeprowadziliśmy kapitalny remont przydomowych oczyszczalni ścieków, będących własnością Gminy Stryków,  usytuowanych w Klęku i Koźlu przy OSP. Koszt zadania wyniósł 45.387 zł.

 • Remont dwóch przydomowych oczyszczalni (Koźle i Klęk), po wykonaniu prac budowlanych
 • Remont dwóch przydomowych oczyszczalni (Koźle i Klęk), po wykonaniu prac budowlanych
 • Remont dwóch przydomowych oczyszczalni (Koźle i Klęk), w trakcie wykonywania prac budowlanych
 • Remont dwóch przydomowych oczyszczalni (Koźle i Klęk), przed wykonaniem prac remontowych
 • Remont dwóch przydomowych oczyszczalni (Koźle i Klęk), przed wykonaniem prac remontowych

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków