Treść strony 2024

Dofinansowanie do usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest w 2024 r

1. Urząd Miejski w Strykowie informuje, iż w roku 2024 można skorzystać z dotacji celowej na realizację zadań związanych z:
Üodbiorem i utylizacją zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych, 
Üdemontażem, odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest.
2. Koszty kwalifikowane (dotacja) obejmują koszty demontażu, odbioru i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 100 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż 5 000,00 zł.
3. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, władające lub zarządzające nieruchomościami położnymi na terenie Gminy Stryków. 
4. Szczegółowe zasady realizacji programu określa, „Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków przyjętego uchwałą Nr XXVII/269/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12.11.2020 r. 
5. Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji celowej jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji celowej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków.
6. W przypadku nieruchomości, do których prawa przysługują więcej niż jednej osobie, konieczne jest złożenie oświadczenia wyrażającego zgodę współwłaścicieli nieruchomości na realizację zadania i wypłatę dotacji w kwocie określonej we wniosku
7. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej: od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r. W przypadku  wysłania wniosku za pośrednictwem operatora pocztowego o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu.
8. Realizacja zadań objętych wnioskami składanymi w oparciu o „Regulamin udzielania dotacji …” nie może trwać dłużej niż do 20.11.2024 r. 
9. Wyboru Wykonawcy zadania dokonuje Wnioskodawca. Realizacja zadania tj. podpisanie  umowy z Wykonawcą  oraz demontaż i/lub odbiór wyrobów zawierających azbest  może nastąpić  dopiero po zawarciu  umowy dotacji z Gminą Stryków..
10. Miejsce składania wniosków: 
ÜSekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, pokój nr 1. 
11. Wniosek można pobrać: 
Üze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Strykowie: www.strykow.pl 
Üw siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie – Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 
12. Dotacja przyznawana będzie do wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy na 2024 rok. 
13. W przypadku Wnioskodawców, dla których udzielona dotacja, stanowić będzie pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, do wniosku o udzielenie dotacji, należy dołączyć: 
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie, jakie Wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie;
2) informacje określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 roku Nr 53, poz. 311 ze zm.) albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810). 
14.    O rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną.
15.    Dodatkowe informacje dotyczące realizacji programu można uzyskać w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska, tel. 42 719 80 02 w. 340. 


Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.


Załączniki:
1.    Druk wniosku o udzielenie dotacji  dla osób fizycznych, w tym dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą AZBEST
2.    Druk wniosku o udzielenie dotacji  dla pozostałych pomiotów AZBEST
3.    Oświadczenie- zgoda współwłaścicieli
4.    Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis AZBEST
5.    Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis AZBEST
6.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 ze zm.)
7.    Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
określonych rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810)

 

  • data: 2023-12-27

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków