Treść strony OPŁATA ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI

OPŁATA RETENCYJNA – opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

KOGO DOTYCZY OPŁATA

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 272 ust.8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne  (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478) wprowadzona została tzw. opłata retencyjna za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo wodne wprowadzony został obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji, na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawej będące:

·         właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,

·         posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do ponoszenia ww. opłaty.

Opłata odnosi się do jednej nieruchomości, co oznacza, iż dotyczy ona działek objętych jedną księgą wieczystą.

Poprzez uszczelnienie terenu należy rozumieć jego zabudowanie (powierzchnia połaci dachu budynku) oraz utwardzenie tj. wykonanie nieprzepuszczalnego podłoża (powierzchnia wykonana z asfaltu, betonu, kostki brukowej).

Kolejnym kryterium jest obszar nieujęty w system kanalizacji otwarty lub zamknięty. Przykładami otwartych systemów kanalizacji deszczowej są: rowy, systemy odwadniające. Zamknięte zaś to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami. Nieruchomość podłączona do kanalizacji ogólnospławnej jest zwolniona z opłaty. Zwolnienie z opłaty nie obejmuje natomiast nieruchomości, która posiada wyłącznie dostęp do kanalizacji sanitarnej. Jeżeli nieruchomość jest podłączona do kanalizacji deszczowej, to jest ona zwolniona z ponoszenia opłaty.

KIEDY NALEŻY WNOSIĆ OPŁATĘ

Każdy właściciel tego typu nieruchomości ma obowiązek składania oświadczenia raz na kwartał (osobno dla każdej nieruchomości - księgi wieczystej). Burmistrz Strykowa po otrzymaniu oświadczenia zgodnie z art. 272 ust. 10 i 22 ustawy Prawo wodne weryfikuje zawarte w nim dane, a następnie w formie informacji ustala wysokość opłaty retencyjnej. Właściciel nieruchomości po otrzymaniu informacji  ma obowiązek uiszczenia opłaty retencyjnej w terminie 14 dni od dnia , w którym doręczono informację.

Opłatę wylicza się kwartalnie na podstawie iloczynu jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach. Nie ma ona charakteru stałego, ponieważ na skutek działań właściciela jej wartość może ulegać zmianie. Ustalenie wysokości opłaty za usługę wodną następuje na podstawie oświadczeń podmiotów zobowiązanych do ponoszenia opłat za usługi wodne (art. 552 ust. 2 a pkt 2 oraz ust. 2 b ustawy prawo wodne). Termin złożenia oświadczenia wynosi 30 dni od dnia, w którym upłynął dzień przypadający na koniec kwartału. 

Kwartał

Termin złożenia oświadczenia

I

30 kwiecień

II

30 lipiec

III

30 październik

IV

30 styczeń po roku kalendarzowym, którego dotyczy kwartał

SPOSÓB OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY RETENCYJNEJ

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy.

Wysokość opłaty retencyjnej zależy od wielu czynników, np. od wielkości zabudowanego terenu, jego pokrycia asfaltem czy kostką oraz od tego, czy znajduje się na nim i jak jest duży obszar powierzchni biologicznie czynnej, tj. teren pokryty roślinnością, stawy, oczka wodne czy jeziorka.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2502) wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za      1 m2 na 1 rok

2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

·         do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,

·         od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem –                     0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,

·         powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt. 1, stanowią w 90% przychód  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , a w 10% dochód budżetu gminy.

CO W PRZYPADKU, GDY OPŁATA NIE ZOSTANIE UISZCZONA

W przypadku, gdy podmiot zobligowany do wniesienia opłaty nie wykona swojego obowiązku Burmistrz Strykowa na podstawie art. 272 ust. 24 ustawy Prawo wodne, z urzędu wyda decyzję określającą wysokość opłaty.

Zgodnie z art. 21 ust.1 przepisów ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651) -zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem - zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania  Przy założeniu, iż dany podmiot spełnia warunki, nie ma możliwości uniknięcia zobowiązań.

Jeżeli podmiot zobligowany do uiszczenia opłaty, któremu przekazano informację nie zgadza się z wysokością opłaty, może złożyć reklamację, która będzie rozpatrywana przez Burmistrza Strykowa. Jeśli zostanie rozpatrzona pozytywnie, wtedy opłata zostanie ponownie naliczona i przekazana w formie decyzji. Jeśli nie – właściciel może złożyć skargę do sądu administracyjnego. Złożenie reklamacji, jak i zaskarżenie decyzji, nie wstrzymuje obowiązku wniesienia opłaty.

Wobec powyższego podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ww. ustawą, zobowiązane są do złożenia wypełnionego oświadczenia do Urzędu Miejskiego w Strykowie ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 42-719-80-02, wew. 220.

 

Wzór oświadczenia zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, pod adresem: wodypolskie.bip.gov.pl 

 

 

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków