Treść strony STAN PRZYGOTOWANIA PLACÓWEK DO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

W ramach zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w roku szkolnym 2023/2024 w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków dokonano przeglądu stanu technicznego budynków i ich otoczenia, ocenę warunków korzystania z obiektów szkoły, przygotowanie szkoły pod względem bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

Sprawdzano stan poszczególnych budynków, a w szczególności ich stan techniczny, przydatność do użytkowania, estetykę obiektów oraz ich otoczenia.

W każdej instytucji dokonano przeglądu pracowni/ klas lekcyjnych, ich wyposażenia, schodów oraz korytarzy w budynkach, jadalni/ stołówek, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, urządzeń w tych pomieszczeniach, instalacji i urządzeń elektrycznych, boisk i zapleczy sportowych, oświetlenia terenów szkół, ich ogrodzeń, placów zabaw itp.

Mając na względzie organizację pracy placówek oświatowych, wszelkie planowane remonty, konserwacje, ewentualne usterki, prace porządkowe przeprowadzono lub zostaną zakończone w okresie wakacji. W  wybranych szkołach
i przedszkolu realizowano prace związane z remontami elewacji, odwodnieniem czy izolacją budynków, w niektórych placówkach prowadzono drobniejsze prace, jak remonty jadalni, świetlic, kotłowni,  podłóg, malowanie ścian, wymiany wykładzin.

Dokonano również zakupów materiałów, sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do właściwego funkcjonowania placówek m.in. zakupiono stoliki, krzesła, meble, pomoce dydaktyczne. Jednocześnie kontrolowano, czy wyposażenie nabywane przez szkoły i przedszkole posiada odpowiednie atesty i certyfikaty. Skompletowano skład apteczek pierwszej pomocy i zweryfikowano ich rozmieszczenie.

Na wypadek zaostrzenia się sytuacji epidemiologicznej, placówki sprawdziły posiadany zapas płynów do dezynfekcji oraz maseczek, sprawność stacji dezynfekujących. Kadrę pedagogiczną zapoznano z procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2. Zaplanowano rozmowy z uczniami i rodzicami mające na celu przypomnienie obowiązujących procedur w tym zakresie. Gmina dysponuje środkami ochrony osobistej (płyny do dezynfekcji, maseczki), które w przypadku konieczności, zostaną przekazane do placówek oświatowych.

Wykonano weryfikację aktualności szkoleń w zakresie bhp i zgodnie  z potrzebami przeszkolono nowo zatrudnionych pracowników i zorganizowano szkolenia okresowe dotychczasowych pracowników szkoły. Jednocześnie zweryfikowano zaświadczenia stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonych stanowiskach. Skierowano nowo zatrudnianych nauczycieli i obecnych pracowników na obowiązkowe badania okresowe.

Gmina Stryków stwarza optymalne warunki do kształcenia, opieki  i wychowania uczniów oraz pracy nauczycieli. Poniżej przedstawiono wykaz najważniejszych czynności zrealizowanych w ramach przygotowania szkół i przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego w podziale na poszczególne placówki oświatowe.

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W BRATOSZEWICACH

1.      Prace remontowe:

📌     malowanie pracowni nr 1, 15, 15a, 18, 20;

📌     malowanie pracowni logistycznej oraz zmiana wyposażenia sali dydaktycznej;

📌     malowanie pokoju w internacie wykorzystywanego do powiększenia miejsca
w stołówce;

📌     malowanie gabinetu pielęgniarki;

📌     przystosowanie pomieszczenia w piwnicy szkoły na strzelnicę:

- malowanie ścian;

- wykonanie ekranu;

- wyrównanie posadzki, zakup wykładziny - trawki, wymiana oświetlenia,

- wykonanie gniazdek;

📌      odnowieni lamperii na parterze holu szkoły;

📌      remont gabinetu wicedyrektora: malowanie, założenie nowej wykładziny, wyposażenie gabinetu w nowe meble;

📌      remont pomieszczenia sekretariatu: malowanie, założenie nowej wykładziny, wyposażenie sekretariatu w nowe meble;

📌      remont gabinetu pedagoga: malowanie gabinetu, założenie nowej wykładziny;

📌      malowanie krzeseł w pokoju nauczycielskim;

📌      malowanie i naprawa fragmentów elewacji szkoły;

📌      naprawa głównych schodów wejściowych do budynku B szkoły (dawny internat);

📌      naprawa elektryki w pracowni nr 2 (dołożenie jednej linii elektrycznej);

📌     wymiana opraw oświetleniowych w pracowni nr 18, 19, 20 oraz w gabinecie wicedyrektora;

Razem: 28 628 zł

2.      Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌      wirtualna strzelnica;

📌      kalkulatory – 35 sztuk;

📌      uzupełniające pomoce dydaktyczne do  Pracowni Żywienia;

📌      nawigacja dla Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki;

📌      tablice sucho ścieralne do pracowni nr 9 i 18;

📌      namiot wojskowy 10 osobowy, kociołek, ruszt, trójnóg, peleryny: 40 szt. dla Liceum Ogólnokształcącego;

📌      urządzenie wielofunkcyjne Brother MFC-J3940DDW (kierownik szkolenia);

📌      pomoce dydaktyczne oraz drukarka kolorowa do pracowni informatycznej (niezbędne do przeprowadzenia egzaminu zawodowego  w ramach kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych);

📌       telewizor SAMSUNG UE32T4302AE LED DVB-T2 HEVC do pracowni nr 10a;

📌       siedziska i pufy dla utworzenia kącika spokojnego posiłku dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami;

📌       taboret elektrycznego i deski do stołówki szkolnej;

📌       szafki szatniowe dla uczniów – 3 sztuki;

📌       radioodtwarzacz;

📌       drobne prace naprawcze i konserwacyjne w pracowniach szkolnych.

Razem: 218 321,37 zł

3.     Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌      porządkowanie terenu wokół szkoły.

 • ZS nr 1 w Bratoszewicach
 • ZS nr 1 w Bratoszewicach
 • ZS nr 1 w Bratoszewicach
 • ZS nr 1 w Bratoszewicach

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W STRYKOWIE

1.   Wykonane prace remontowe:

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Strykowie zrealizowano największe zadanie inwestycyjne spośród wszystkich placówek z terenu Gminy Stryków polegające na przeprowadzeniu robót budowlanych obejmujących odwodnienie terenu i budynku szkoły, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicy oraz remoncie i malowaniu elewacji budynku. Prace ziemne związane z inwestycją objęte zostały pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. Wartość umowy z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą wyniosła 1.985.773,60 zł. Modernizacja ma zostać zrealizowana do 31 sierpnia br.

Pozostałe prace remontowe:

📌     wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych;

📌     remont oddziału przedszkolnego (nowe wylewki, posadzki, uszczelnienie dachu);

📌     adaptacja sali lekcyjnej na pokój nauczycielski;

📌     montaż kamer monitoringu na terenie szkoły;

📌     montaż klimatyzatorów na korytarzach;

📌     instalacja systemów teletechniki: ułożenie światłowodu łączącego.

Razem: 200 558,70 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     meble i wyposażenie oddziału przedszkolnego;

📌     meble i wyposażenie pokoju nauczycielskiego;

📌     materiały remontowe.

Razem: 58 700 zł

3.     Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     okresowe badania lekarskie i szkolenia bhp pracowników oraz wznowienie szkoleń z pierwszej pomocy medycznej;

📌     roczny i pięcioletni przegląd obiektu budowlanego;

📌     przegląd instalacji elektrycznej, odgromowej, badanie natężenia oświetlenia awaryjnego, sprawdzenie wyłącznika p.poż;

📌     porządkowanie terenu wokół szkoły;

📌     sprzątanie wszystkich pomieszczeń po remoncie;

📌     sprawdzenie stanu technicznego urządzeń;

📌     uzupełnienie wyposażenia apteczek.

Razem: 11 131,98 zł

 • SP1 Stryków Oddział przedszkolny - po remoncie
 • SP1 Stryków Oddział przedszkolny przed remontem
 • SP 1 w Strykowie
 • SP 1 w Strykowie
 • SP 1 w Strykowie

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W STRYKOWIE

1.      Wykonane prace remontowe:

📌     malowanie sali lekcyjnej;

📌     remont  gabinetu WF;

📌     montaż dodatkowych drzwi do pomieszczeń w sekretariacie;

📌     remont  kotłowni;

📌     stworzenie oddzielnego (nieprzechodniego) pomieszczenia dla stanowiska sekretarza szkoły;

📌     montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach na II piętrze.

Razem: 93 231,05 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     sprzęt sportowy;

📌     pomoce do nauki  j. angielskiego (mapy, plansze dydaktyczne);

📌     altana  ogrodowa;

📌     krzesła uczniowskie;

📌     szafy biurowe.

Razem: 17 026,45 zł

 3.     Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     sprzątanie pomieszczeń szkolnych;

📌     dezynfekcja mebli;

📌     pranie, czyszczenie i dezynfekcja zabawek;

📌     porządkowanie i przegląd terenu wokół szkoły;

📌     przegląd sprzętu na placu zabaw.

 • SP 2 w Strykowie
 • SP 2 w Strykowie
 • SP 2 w Strykowie
 • SP 2 w Strykowie

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. I. RADZISZEWSKIEGO  W BRATOSZEWIACH

1)     Wykonane prace remontowe:

📌     wymiana części ogrodzenia przed szkołą;

📌     odnowienie skalniaka na terenie szkoły;

📌     malowanie pomieszczenia socjalnego.

Razem: 80 808,75 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     książki do biblioteki szkolnej;

📌     urządzenia na siłownię zewnętrzną dla klas IV-VIII;

📌     zewnętrzne stoły do gry w szachy, warcaby i chińczyka dla klas I-III.

Razem: 28 548,07 zł

3.    Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     przegląd stanu technicznego placu zabaw;

📌     wewnętrzny przegląd stanu przygotowania budynku szkoły i terenu do rozpoczęcia roku szkolnego;

📌     przegląd kuchni gazowych;

📌     wykonanie deratyzacji;

📌     czyszczenie i kontrola przewodów kominowych;

📌     przegląd pomp ciepła;

📌     kontrola instalacji elektrycznej i odgromowej;

📌     kontrola stanu technicznego sprawności elementów budynku.

Razem: 6 823,35 zł

 • SP w Bratoszewicach
 • SP w Bratoszewicach

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. 24 LUTEGO 1863 ROKU W DOBREJ

 1.      Wykonane prace remontowe:

📌     malowanie trzech klas,  korytarzy, dwóch pomieszczeń szatni;

📌     renowacja i naprawa drewnianych i metalowych urządzeń  na placu zabaw;

📌     malowanie ogrodzenia;

📌     wymiana wykładzin w jednej klasie;

📌     remont i dostosowanie gabinetu do zajęć dodatkowych psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych;

📌     przystosowanie pomieszczeń na archiwum.

Razem: 48 608,85 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     laptop dla ucznia uchodźcy z Ukrainy;

📌     serwis tablic multimedialnych;

📌     ławki (wymiana w niektórych klasach zużytych ławek na nowe);

📌     nowe ławki dla dodatkowej  klasy I.

Razem: 15 068,25 zł

3.      Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     wykonanie szczegółowych prac porządkowych oraz dezynfekcja wszystkich pomieszczeń, urządzeń oraz sprzętów jakie znajdują się w budynku oraz na terenie szkoły;

📌     przygotowanie boiska szkolnego do użytkowania (skoszenie trawy i sprawdzenie urządzeń);

📌     przygotowanie i sprawdzenie placu zabaw i części rekreacyjnej z altaną.

Razem: 2 758 zł 

 • SP w Dobrej
 • SP w Dobrej
 • SP w Dobrej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KUTRZEBY W KOŹLU

1.      Wykonane prace remontowe

📌     malowanie dwóch sal lekcyjnych w oddziale przedszkolnym;

📌     malowanie korytarza i szatni w oddziale przedszkolnym;

📌     malowanie pomieszczenia gospodarczego;

📌     wymiana podłogi w świetlicy i stołówce szkolnej.

Razem: 46 739,98 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     krzesła i ławki do klasy I;

📌     krzesła do klasy III;

📌     stoły i krzesła do stołówki szkolnej;

📌     meble do świetlicy szkolnej.

Razem: 22 455,68 zł

3.    Przeprowadzone czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     sprawdzenie stanu obiektu pod kątem technicznym i ogólnym;

📌     zakup środków higienicznych i czystości;

📌     sprzątanie i dezynfekcja, ozonowanie klas oraz pomieszczeń znajdujących
się na terenie placówki;

📌     przygotowanie terenu wokół szkoły (koszenie trawy oraz sprzątanie chodników).

Razem: 11 308,94 zł

 • SP w Koźlu
 • SP w Koźlu
 • SP w Koźlu

 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W NIESUŁKOWIE

1.      Wykonane prace remontowe:

📌     organizacja pracowni polonistycznej (malowanie ścian, wymiana parapetów, rolet okiennych, cyklinowanie parkietu, montaż fototapety);

📌     organizacja pracowni historycznej (malowanie ścian, cyklinowanie parkietu, montaż fototapety);

📌     malowanie ścian sali świetlicowej pełniącej funkcję jadalni;

📌     remont pomieszczeń administracji (przeorganizowanie dotychczasowej przestrzeni sekretariatu, gabinetu i archiwum w celu większej funkcjonalności: malowanie ścian, wymiana drzwi i podłóg);

📌     organizacja sali zajęć edukacyjnych dla klasy I (renowacja i malowanie ścian, wymiana rolet okiennych);

📌     aranżacja wejścia głównego do szkoły.

Razem: 75 974,44 zł

2.     Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     stoliki,  krzesła, meble do:

- sali zajęć edukacyjnych dla klasy I;

- pracowni polonistycznej;

- pracowni historycznej.

📌     doposażenie zasobów świetlicy szkolnej.

Razem: 49 617,90 zł

3.       Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌       renowacja i wymiana sprzętu na placu zabaw;

📌       przeprowadzenie przeglądu technicznego budynków szkoły i otoczenia pod względem bhp;

📌       aktualizacja szkoleń bhp i badań lekarskich dla pracowników szkoły.

 • SP w Niesułkowie
 • SP w Niesułkowie
 • SP w Niesułkowie

 

 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYKOWIE

1.      Wykonane prace remontowe:

📌     wykonanie izolacji pionowej fundamentów budynku oraz naprawa ościeży wokół okien;

📌     wykonanie na ścianie frontu budynku przedszkola szyldu z malowanego styrodouru (nazwy przedszkola wraz z dekoracją: ozdobnymi bańkami–kołami);

📌     malowanie ścian wokół świetlików (szatnia przedszkole i kuchnia);

📌     bieżące naprawy: np. wymiana w łazienkach wentylatorów, zaworów przy kaloryferach, naprawy dachu).

Razem: 29 026,15 zł

2.  Zakupione materiały, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

📌     artykuły plastyczne;

📌     kostiumy dla dzieci na przedstawienia;

📌     książki;

📌     prenumerata czasopism „Nauczycielka przedszkola”, „Bliżej przedszkola” zawierających scenariusze zajęć, szablony i inne materiały dydaktyczne.

Razem: 7 221,97 zł

3.    Przeprowadzone inne czynności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy:

📌     sprawdzanie pomieszczeń i ogrodu przedszkolnego pod kątem BHP;

📌     poddanie czynnościom porządkowo-dezynfekcyjnym sale, kuchnię wraz
z pomieszczeniami kuchennymi;

📌     usunięcie uszkodzonych lub niesprawnych sprzętów;

📌     dokonanie segregacji, urządzeń i zabawek;

📌     zakupienie nowych pojemników na zabawki i klocki;

📌     dostosowano do wzrostu dzieci stoliki i krzesła;

📌     uporządkowanie, wyczyszczenie, zdezynfekowanie wyposażenia przedszkola;

📌     uzupełnienie i przekazanie środków ochrony osobistej np. rękawice, fartuchy;

📌     uzupełnienie apteczki przedszkolnej;

📌     przeprowadzenie przeglądów i niezbędnych napraw przedszkolnych laptopów;

📌     sprawdzenie stanu badań profilaktycznych stwierdzających zdolność do pracy wraz z badaniami na nosicielstwo (higieniczno-sanitarne).

Razem: 1 565,11 zł

 

 • Przedszkole Samorządowe w Strykowie
 • Przedszkole Samorządowe w Strykowie
 • Przedszkole Samorządowe w Strykowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków