Treść strony GMINNA SPÓŁKA WODNA

Gminna Spółka Wodna w Strykowie

ul. Targowa 20
95-010 Stryków
tel. 603-628-183

Dyżur Przewodniczącego Zarządu Spółki:
każdy czwartek od godz. 8:00 do 12:00 w siedzibie Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie.

Gminna Spółka Wodna w Strykowie jest niepubliczną formą organizacyjną działającą w oparciu o ustawę Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U.2020.310)  i statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie z dnia 8 marca 2007 r. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Starosta Zgierski.

Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

💧 zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody,
💧 ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków,
💧 ochrony przeciwpowodziowej,
💧 melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
💧 wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych,
💧 utrzymywania wód.

Spółki wodne nie mogą prowadzić działalności w zakresie uregulowanym ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Spółka wodna odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem natomiast członek spółki wodnej nie odpowiada za zobowiązania spółki.

W dniu 11.05.2007 r. Gminna Spółka Wodna w Strykowie została wpisana do katastru wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pod poz.427. Nadzór i kontrolę nad działalnością Gminnej Spółki Wodnej sprawuje Starosta. Organami Spółki są: Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna. Walne Zgromadzenie zwołuje się na początku każdego roku. Delegaci uchwalają budżet, składkę na nowy rok i udzielają Zarządowi absolutorium. Składka uchwalona przez Walne Zgromadzenie delegatów wynosi w 2024 r.  - 30 zł/ha.

Celem działania Spółki jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na terenie działania spółki znajduje się 129,5 km rowów i 1973 ha gruntów zdrenowanych. Członkami spółki są rolnicy z terenu miasta i gminy Stryków na których gruntach znajdują się urządzenia melioracyjne – rowy lub urządzenia drenarskie.

Gminna Spółka Wodna w Strykowie w ramach posiadanych środków finansowych wykonuje corocznie konserwację urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych.  Konserwację rowów wykonuje się  corocznie na długości około 10 km, co zapewnia odpływy wód z sieci drenarskiej. Naprawa  drenowań dokonywana przez GSW w Strykowie w ramach posiadanych środków.

Działaniem Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie są objęte następujące miejscowości: Bratoszewice, Bronin, Ciołek, Dobra, Gozdów, Kalinów, Kiełmina, Koźle, Ługi, Michałówek, Osse, Pludwiny, Rokitnica, Sadówka, Sosnowiec, Sosnowiec Pieńki, Stryków, Swędów, Tymianka, Wola Błędowa, Wrzask, Wyskoki, Zagłoba, Zelgoszcz.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY STRYKÓW

  • dotacja

W 2023 r. Gmina Stryków udzieliła dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na zadania związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych w wysokości 419 876,38 zł. W ramach tej kwoty Gminna Spółka Wodna w Strykowie wykonała konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach: Gozdów, Pludwiny, Sadówka, Koźle, Zelgoszcz, Zagłoba, Kiełmina, Wola Błędowa i Wrzask.

  • dotacja

W 2022 r. Gmina Stryków udzieliła dotacji Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na zadania związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych w wysokości  349 239,10 zł. W ramach tej kwoty Gminna Spółka Wodna w Strykowie wykona konserwacje rowów melioracyjnych w następujących miejscowościach: Gozdów, Ciołek, Zagłoba, Sadówka, Zelgoszcz, Swędów, Wrzask, Wola Błędowa, Pludwiny, Wyskoki, Koźle, Smolice, Tymianka, Niesułków, Sosnowiec, Osse, Bratoszewice i Stryków.

  • dotacja

W 2021r. Gmina Stryków udzieliła dotacji  Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie na zadania związane z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych  w wysokości  318 488,47 zł. W ramach tej kwoty wykonano konserwacje rowów melioracyjnych   w następujących miejscowościach: Gozdów, Ciołek, Zagłoba, Sadówka, Zelgoszcz, Swędów, Wrzask, Wola Błędowa, Pludwiny,  Koźle, Tymianka, Krucice, Zelgoszcz.

  • dotacja

W 2020 r. Gmina Stryków udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strykowie na zadania związane  z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych w wysokości 257 682,17 zł. W ramach przekazanej dotacji Gminna Spółka Wodna wykona konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Zagłoba, Gozdów, Sadówka, Zelgoszcz, Wrzask, Swędów, Wola Błędowa, Pludwiny, Wyskoki, Kiełmina, Koźle.

  • dotacja

W 2019 r. Gmina Stryków udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strykowie na zadania związane  z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych w wysokości 216 085,85 zł. W ramach przekazanej dotacji Gminna Spółka Wodna  wykonała konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pludwiny, Zagłoba, Wrzask, Gozdów, Osse, Swędów, Tymianka, Krucice, Wola Błędowa, Bratoszewice, Kiełmina.

  • dotacja

W 2018 r. Gmina Stryków udzieliła dotacji Gminnej Spółce Wodnej w Strykowie na zadania związane  z wykonaniem konserwacji rowów melioracyjnych w wysokości 197 829,87 zł. W ramach przekazanej dotacji Gminna Spółka Wodna wykonała konserwację rowów melioracyjnych w miejscowościach: Pludwiny, Sadówka, Koźle, Zagłoba, Ciołek, Wrzask, Gozdów, Osse, Zelgoszcz, Swędów, Tymianka.

  • Gminna Spółka Wodna w Strykowie
  • Gminna Spółka Wodna w Strykowie
  • Gminna Spółka Wodna w Strykowie

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków