Treść strony REGULAMIN/ZASADY UCZESTNICTWA

REGULAMIN STRYKOWSKIEJ AKADEMII SENIORA - „ROZWÓJ-AKTYWNOŚĆ-DOBRA ENERGIA”

§1 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Strykowskiej Akademii Seniora  „Rozwój–Aktywność–Dobra Energia” jest Gmina Stryków, a jej koordynatorem Urząd Miejski w Strykowie.

2. Zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju aktywności i integracji Seniorów w gminie Stryków, poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, sportową i społeczną.

3. Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań, pasji artystycznych, poprawa kondycji fizycznej, a także nawiązanie nowych znajomości, rozwijanie kontaktów i tworzenie pozarodzinnych więzi. 

4. Udział w zajęciach Strykowskiej Akademii Seniora jest bezpłatny.

5. Tematyka warsztatów prowadzonych w Akademii to m.in.:

1) zajęcia artystyczne, twórcze;

2) warsztaty kulinarne;

3) spotkania z dietetykiem; 

4) zajęcia ruchowe;

5) nordic walking; 

6) zajęcia edukacyjne;

7) spotkania z policjantem, strażakiem, ratownikiem medycznym;

8) wyjazdy do kina, muzeum, teatru;

9) spotkania dotyczące bezpieczeństwa;

10) spotkania dotyczące historii Gminy i regionu;

11) zajęcia oswajające z nowoczesną technologią;

12) zajęcia na strzelnicy;

13) wykłady o ruchu drogowym;

14) pokazy np. samoobrony;

15) spotkania dotyczące promocji zdrowego stylu życia;

16) spotkania integracyjne;

6. Tematyka warsztatów może się zmieniać w zależności od zainteresowania uczestników.

7. Zajęcia odbywają się  zgodnie z harmonogramem ustalonym na każdy miesiąc.

8. Zajęcia odbywają się od 1 marca do 30 listopada 2024 r.

 

§ 2

Kryteria kwalifikacji i rekrutacja uczestników

1. Zajęcia prowadzone są dla osób wieku od 60 lat (kryterium weryfikowane na podstawie danych zawartych w deklaracji uczestnictwa).

2. Projekt jest skierowany do mieszkańców zameldowanych/zamieszkałych na terenie Gminy Stryków z zastrzeżeniem, że osoby zameldowane na terenie Gminy Stryków mają pierwszeństwo 
w rekrutacji na zorganizowane przez Strykowską Akademię Seniora zajęcia. 

3. Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie woli i chęci uczestnictwa w zajęciach (wypełnienie deklaracji uczestnictwa) oraz akceptacja Regulaminu Strykowskiej Akademii Seniora.

4. Ogłoszenia o naborze uczestników Akademii na dany rok kalendarzowy umieszczane są na stronie internetowej Gminy Stryków i tablicach ogłoszeniowych w Urzędzie. 

5. Nabór uczestników do Strykowskiej Akademii Seniora odbywa się dwuetapowo.

6. W pierwszym etapie, raz w roku, przeprowadza się nabór osób chcących uczestniczyć w zajęciach Strykowskiej Akademii Seniora w danym roku. Po wyczerpaniu miejsc zapisy odbywają się na listę rezerwową.

7. W drugim etapie rekrutacji przyjmowane są zapisy na poszczególne zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora, odbywające się zgodnie z publikowanymi co miesiąc harmonogramami z ofertą i terminarzem poszczególnych zajęć. W tym etapie zapisywać mogą się osoby, które zadeklarowały uczestnictwo w pierwszym etapie rekrutacji. Osoby spoza listy zapisanych w pierwszym etapie rekrutacji mogą być przyjęte tylko w przypadku pozostawania wolnych miejsc. 

8. Zapisy na poszczególne zajęcia prowadzone są telefonicznie pod nr 42 719 80 02 wew. 451, tel. kom.508-646-014  lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 29 pokój nr 5, do wyczerpania miejsc. 

9. O przyjęciu na konkretne zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń. 

10. Osoby nieprzyjęte na wybrane przez siebie zajęcia mogą zostać wpisane na listę rezerwową.

11. Uczestnik zapisany do Strykowskiej Akademii Seniora zobowiązany jest do uczestnictwa przynajmniej w jednych zajęciach  w miesiącu wynikających z harmonogramu. 

12. Lista uczestników biorących udział w zajęciach jest ustalana oddzielnie dla poszczególnych zajęć.  Zapisy na niektóre panele tematyczne, w których liczba uczestników jest ograniczona, będą możliwe maksymalnie na jeden wybrany temat. W przypadku, gdy w procesie rekrutacji pozostaną wolne miejsca zapis ten staje się nieobowiązujący.

13. W przypadku rezygnacji uczestnika z zajęć, w jego miejsce przyjmowana jest osoba z listy rezerwowej.

14. Uczestnik Strykowskiej Akademii Seniora zobowiązany jest poinformować organizatora o braku możliwości uczestnictwa w zajęciach, na które został zapisany, nie później niż na dzień przed planowanymi zajęciami (tel. 42 719 80 02 wew. 451, 508-646-014).

15. Uczestnik, który będzie miał dwie nieusprawiedliwione nieobecności w danym miesiącu na zajęciach może zostać skreślony z listy uczestników Strykowskiej Akademii Seniora, a na jego miejsce może zostać przyjęta osoba z listy rezerwowej.

16. Kandydat zobowiązany jest do wypełnienia „Deklaracji uczestnictwa w Strykowskiej Akademii Seniora” (zał. nr 1) oraz  „Oświadczenia o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem” (zał. nr 2). 

17. Uczestnik biorący udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych zobowiązany jest dodatkowo 
do złożenia „Oświadczenia o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych” (zał. nr 3).

18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody uczestnika mogące powstać w trakcie zajęć.  

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione lub utracone przez Uczestników na terenie i podczas zajęć.

20. Udział w zajęciach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku uczestnika, utrwalonego na fotografiach  i filmach  wykonanych w czasie trwania zajęć Strykowskiej Akademii Seniora, w celach promocyjnych, dokumentacyjnych oraz informacyjnych Gminy.

21. Rozpowszechnianie wizerunku może następować poprzez publikację fotografii i filmów 
z wizerunkiem na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

 

 

§3

Klauzula informacyjna - Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że: 

a)  Administratorem danych osobowych uczestników biorących udział
w zajęciach Strykowskiej Akademii Seniora jest Burmistrz Stykowa z siedzibą w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, e-mail: strykow@strykow.pl;

b) W sprawie danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail:  iod@lesny.com.pl;

c)  Dane osobowe uczestników pozyskane w związku z udziałem w Strykowskiej Akademii Seniora  będą przetwarzane przez 2 lata od momentu ich pozyskania, z wyłączeniem danych osobowych w postaci wizerunku, który to będzie przetwarzany w celach promocyjnych 
i informacyjnych, także po zakończeniu warsztatów do czasu wycofania uprzednio wyrażonej zgody.

d) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadania przez Administratora w interesie publicznym na podstawie art. 6  ust. 1 lit. e) RODO oraz dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek udziału w warsztatach. Przystąpienie do uczestnictwa w warsztatach jest jednoznaczne z przetwarzaniem danych osobowych uczestnika. 

f) Dane osobowe uczestników nie będą udostępnione innym odbiorcom, za wyjątkiem  przypadków przewidzianych prawem oraz podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora. 

g) Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 

h) Zgoda przez Państwa udzielona może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność przetwarzania, jakiego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. 

i) Ponadto, informujemy, że uczestnik oma prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo 
do przeniesienia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

j)  Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

§4

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania zajęć.

3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków