Treść strony PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Program "Aktywna tablica"

Celem programu jest kształtowanie postaw innowacyjnych, wspieranie kreatywnego modelu nauczania, co będzie miało istotny wpływ na przyszłe, aktywne uczestnictwo uczniów w nowoczesnym rynku pracy. Zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych ramach programu, a tym samym możliwość wykorzystania nowych technologii w procesie kształcenia, są korzystne dla różnych aspektów rozwoju kompetencji oraz umiejętności uczniów i nauczycieli. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Pgrogram "Aktywna Tablica" - 2020 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 17 500,00 zł, na co składała się pozyskana przez Gminę Stryków dotacja z budżetu Państwa w wysokości 14 000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 3 500,00 zł. Po uzyskaniu dofinansowania do programu przystąpił Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach. W pomoce dydaktyczne w ramach programu wyposażono 3 sale lekcyjne.
W ramach programu do szkoły trafiło nowoczesne wyposażenie:

monitor interaktywny - 1 szt.
laptop - 3 szt.
zestaw głośników - 3 szt.

Wykorzystanie możliwości urządzeń audiowizualnych podwyższyło innowacyjność prowadzonych zajęć lekcyjnych, umożliwiło korzystanie z programów językowych. Z obserwacji kadry pedagogicznej wynika, że zastosowanie nowoczesnych narzędzi Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej zwiększyło koncentrację uwagi uczniów, zmobilizowało do większego skupienia uwagi i zachęciło do zwiększonej aktywności podczas ćwiczeń. Sprzęt audio nowej generacji umożliwił prawidłowy odbiór dźwięku, co jest niesłychanie istotne podczas nauki języków obcych. Zakup wyposażenia zwiększył atrakcyjność i efektywność zajęć, prezentowany materiał jest szybciej zapamiętywany przez uczniów.  

 

  • data: 2023-01-25

Program "Aktywna tablica" - 2019 r.

Całkowita wartość projektu wyniosła 52 500,00 zł, na co składała się pozyskana przez Gminę Stryków dotacja z budżetu Państwa w wysokości 42 000,00 zł oraz wkład własny z budżetu gminy w kwocie 10 500,00 zł. W ramach programu wyposażono w nowoczesny sprzęt multimedialny 6 sal lekcyjnych w trzech szkołach z terenu Gminy Stryków. 
W programie wzięły udział:
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie,
Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby w Koźlu,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie.

W ramach programu do naszych szkół trafiło nowoczesne wyposażenie:

  • tabela - Aktywna tablica 2019 r.

Udział szkół z terenu Gminy Stryków w programie „Aktywna tablica” przyczynił się do zwiększenia wykorzystania narzędzi Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej (TIK) w pracy dydaktycznej. Wzrosły również kompetencje nauczycieli w  zakresie  stosowania  nowoczesnych  technologii w pracy z uczniami. Nauczyciele uczestniczący w projekcie wykorzystują narzędzia TIK do pozyskiwania materiałów dydaktycznych z sieci Internet oraz ich prezentowania w czasie lekcji. Nauczyciele prowadząc zajęcia z monitorem interaktywnym w większym stopniu angażują uczniów w proces uczenia się, wykorzystując narzędzia interaktywne zwiększają aktywność uczniów na zajęciach i podnoszą ich motywację do pracy własnej. Stosowanie monitorów interaktywnych wpłynęło na zwiększenie dynamiki lekcji, możliwość szerszego i skuteczniejszego doboru materiałów do indywidualnych potrzeb uczniów, oddziaływanie na wiele zmysłów – m.in. wzmocnienie percepcji wzrokowej uczniów poprzez wykorzystywanie przez nauczycieli obrazów graficznych, zdjęć, filmów, animacji i symulacji komputerowych do wyjaśnienia trudnych zjawisk, co pomaga lepiej je zrozumieć. Monitory interaktywne dodatkowo znacząco uatrakcyjniają zajęcia lekcyjne i dają nauczycielowi większe możliwości dydaktyczne, co sprzyja procesowi nauczania i uczenia się podczas bieżącej pracy z dziećmi.
Możliwość stosowania atrakcyjnych form podania informacji spowodowała większe zainteresowanie przedmiotem. Wyjście z klasycznej formy przekazania informacji, a jeszcze możliwość  interakcji  zdecydowanie poprawiły efektywność nauczania. Uczniowie chętnie brali udział we współtworzeniu zajęć. 
Zastosowanie nowoczesnej technologii informacyjnej również przez specjalistów (logopeda, pedagog specjalny) pracujących w szkole z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych podczas zajęć rewalidacyjnych i logopedycznych, nie tylko pomogło w realizacji zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale przede wszystkim uatrakcyjniło zajęcia terapeutyczne, zwiększając aktywność dzieci i ich chęci do pracy nad swoimi trudnościami w uczeniu się, co skutkowało dobrymi efektami terapeutycznymi.
Dodatkowym atutem programu ,,Aktywna tablica” jest utworzenie międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli oraz udział i organizowanie lekcji otwartych, co pozwoliło na dzielenie się rozwiązaniami i wymianę doświadczeń między nauczycielami różnych przedmiotów na różnych poziomach edukacji.

  • data: 2023-01-25

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków