Lista poddziałów dla strony SŁUŻBY MUNDUROWE

Treść strony SŁUŻBY MUNDUROWE

Lata 2019 – 2024 to okres intensywnej pracy związanej z realizacją zadań w sferze szeroko rozumianego bezpieczeństwa na terenie Gminy Stryków. Sfinansowaliśmy z budżetu gminy i zrealizowaliśmy szereg przedsięwzięć z tego zakresu. Wspieraliśmy dofinansowaniem zakup wyposażenia straży pożarnej, policji oraz pogotowia. Położyliśmy podwaliny pod budowę nowej strażnicy PSP w Strykowie. Współpracowaliśmy z wojskiem pod względem edukacyjnym i szkoleniowym.  

MONITORING NA TERENIE GMINY

W latach 2019-2023 prowadziliśmy modernizację o rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego w Strykowie i na terenach wiejskich. Urząd Miejski skutecznie wykorzystuje podgląd z kamer do zgłaszania niepożądanych względem porządku i bezpieczeństwa zachowań. Łącznie z budżetu gminy wydatkowano na ten cel ponad 226.000 zł:

  • 2019 – 12 nowych kamer.
  • 2021 rok – 21 nowych kamer, w tym po raz pierwszy przy ul. Kościuszki zastosowaliśmy  kamerę z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych.
  • 2023 rok – 12 nowych kamer, w tym trzy kamery zastosowaliśmy z funkcją rozpoznawania tablic rejestracyjnych: w Strykowie na ul. Brzezińskiej i Pl. Łukasińskiego oraz w Ługach przy OSP.
  • 2019-2023 – monitoring zakładany był również na działkach i obiektach sołeckich, głównie w celu zabezpieczenia mienia.

Burmistrz Strykowa czyni również starania, aby podgląd do obrazu z kamer przekazywany był w czasie rzeczywistym do Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu oraz Komisariatu Policji w  Strykowie, w celu możliwości szybszego podejmowania policyjnych interwencji oraz zminimalizowania skutków braku całodobowej obsługi komisariatu w Strykowie. Burmistrz Strykowa na spotkaniach z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Zgierzu zobowiązał się do dalszego rozwoju i modernizacji monitoringu. Zadeklarowana została również możliwość wyposażenia Policji w niezbędny sprzęt komputerowy wraz z monitorami do podglądu obrazu z kamer. Wspólne działania były już na etapie uzgodnień prawnych i przygotowania niezbędnych rozwiązań technicznych. Jednak na ten moment, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, mimo wyrażenia zainteresowania inicjatywą, nie sfinalizował porozumienia z Gminą Stryków powołując się na trudności kadrowe i finansowe Policji. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski będzie nadal monitorował tę kwestię i kolejny raz przedłoży komendzie wojewódzkiej, która zatwierdza działania, propozycję zawarcia tego porozumienia i podjęcia współpracy w ważnym temacie dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Stryków. 

  • Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Zgierzu u Burmistrza Strykowa w sprawie rozwoju monitoringu
  • Monitoring na terenie Gminy, nowe kamery systemu monitoringu wizyjnego
  • Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej w Zgierzu u Burmistrza Strykowa w sprawie rozwoju monitoringu

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SAMOCHÓDU DLA POLICJI

W 2020 roku dofinansowaliśmy zakup pojazdu służbowego, w ramach współpracy z Policją, przeznaczony dla policjantów ze Strykowa. Kluczyki do nowego nieoznakowanego radiowozu wręczył Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowskiego. Gmina Stryków dofinansowała zakup samochodu w kwocie 47.490 złotych.

  • Przekazanie samochodu dla KP Stryków. Burmistrza Strykowa Witolda Kosmowski wręcza kluczyki do nowego auta.

STACJA POGOTOWIA

Wspieramy funkcjonowanie w Strykowie Stacji Ratownictwa Medycznego, stacjonującej w budynku PSP w Strykowie przy ul. Targowej. W 2020 r. Burmistrz Strykowa pozytywnie rozpatrzył prośby o sfinansowanie z budżetu Gminy Stryków montażu nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń, z których korzystają stacjonujący ratownicy medyczni.

  • Ambulans Ratownictwa Medycznego stacjonujący na ul. Targowej w Strykowie

WSPÓŁPRACA Z WOJSKIEM OBRONY TERYTORIALNEJ

W grudniu 2023 roku Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał z ówczesnym dowódcą 9. ŁBOT płk. Pawłem Wiktorowiczem umowę użyczenia terenu w Wyskokach po byłej kopalni żwiru. Niespełna 7 ha teren będzie użytkowany przez rok w celach szkoleniowych 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej. W styczniu 2024 roku w obecności dowódcy 9. ŁBOT cz. p. o. ppłk Marcina Markiewicza oficjalnie przekazaliśmy wojsku przedmiot użyczenia. Dodatkowo w ramach dobrej współpracy Gminy Stryków z 9.ŁBOT pierwszy raz w historii Strykowa została zorganizowana uroczysta przysięga wojskowa przy pomniku Niepodległości w Strykowie.

  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski z dowódcą 9. ŁBOT płk. Pawłem Wiktorowiczem
  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski z dowódcą 9. ŁBOT cz. p. o. ppłk. Marcinem Markiewiczem
  • Na zdjęciu: Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska - Kiemaczyńska, dowódca 9...
  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski z dowódcą 9. ŁBOT cz. p. o. ppłk. Marcinem Markiewiczem
  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski z dowódcą 9. ŁBOT płk. Pawłem Wiktorowiczem

BUDOWA STRAŻNICY PSP W STRYKOWIE

💠 2023 rok – BUDOWA STRAŻNICY PSP. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski zainicjował i zainteresował powiatowe władze państwowej straży pożarnej, aby zainwestowali w budowę nowej strażnicy o zasięgu regionalnym w Gminie Stryków. Zaowocowało to wspólnymi działania z przedstawicielami PSP  i Skarbu Państwa:

  • 4 maja 2022 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Zgierzu Burmistrz Strykowa podpisał trójstronną deklarację współpracy partnerskiej dot. budowy nowej strażnicy PSP na terenie Gminy Stryków i przekazania na ten cel i na rzecz Skarbu Państwa działki u zbiegu ulic Warszawskiej i Cegielnianej w Strykowie. Działka przy ul. Targowej w Strykowie, gdzie znajduje się obecnie siedziba JRG PSP miałaby przejść w zasób gminny, w okresie 9 miesięcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowej strażnicy PSP.
  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Komendant Powiatowym PSP w Zgierzu oraz Starosta Zgierski (fot. PSP w Zgierzu)
  • 12 grudnia 2023 roku, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podpisał notarialny akt darowizny na rzecz Skarbu Państwa działek w obrębie Smolice. Łączna powierzchnia przekazanych przez Gminę Stryków nieruchomości to 2,2665 ha, a ich wartość wynosi 2.185.770 zł. W przypadku niezrealizowania celu darowizny, tj. rozpoczęcia budowy nowej siedziby JRG PSP na przekazanym terenie w terminie dłuższym niż 2 lat od dokonania darowizny, będzie skutkować zwrotem nieruchomość w zasoby Gminy Stryków.

DOTACJA NA SAMOCHODY DLA KP PSP W ZGIERZU

💠2019 rok – Gmina Stryków przekazała dotację dla KP PSP w Zgierzu na zakup lekkiego samochodu specjalnego, w wysokości 100.000 zł.
💠2021 rok – Gmina Stryków przekazała dotację dla KP PSP w Zgierzu na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, w wysokości 30.000 zł.
💠W ramach dobrej współpracy Gminy Stryków i gminnymi jednostek OSP z PSP, w 2019 roku otrzymaliśmy samochód Star Man dla OSP Stryków, a w roku 2020 samochód VW transporter dla OSP Koźle.

POMOC FINANSOWA I RZECZOWA DLA OSP

W latach 2019 – 2024 Gmina Stryków bardzo aktywnie finansowo, rzeczowo i technicznie wspierała funkcjonowanie 10 gminnych jednostek OSP w: Strykowie, Kiełminie, Koźlu, Swędowie, Gozdowie, Dobrej, Ługach, Bratoszewicach, Lipce i Warszewicach. Poniżej przykładowe działania: 

💠 2022–2024 – ZAKUP NOWYCH WOZÓW STRAŻACKICH. Burmistrz Strykowa był jednym z inicjatorów zakupu dwóch pierwszych w historii gminy, fabrycznie nowych i w pełni wyposażonych ciężkich wozów bojowych oraz aktywnie działał w temacie pozyskania środków zewnętrznych. Jednostki otrzymały również na polecenie Burmistrza pomoc techniczną od pracowników merytorycznych w przygotowaniu przetargów przez OSP. Samochody trafiły dla jednostek OSP, wpisanych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego:

  • OSP w Kiełminie –  wóz będzie wykorzystywany nie do celów gaśniczych oraz działań związanych np. z usuwaniem skutków wypadków drogowych czy lokalnych zagrożeń. Koszt zadania wyniósł 1.329.999 zł, w tym główną część wydatku stanowiło dofinansowanie z budżetu Gminy Stryków - 679.999 zł, pozostałe środki to 500.000 zł z KG PSP, na które jednostka wspólnie z samorządem odebrała promesę w kwietniu 2022 r., a także 150.000 zł z WFOŚiGW w Łodzi.
  • OSP w Strykowie – koszt zadania wyniósł 1.494.450 zł, dotacja z WFOŚiGW wyniesie do 550.000 zł, pozostała część wydatku tj. 944.450 zł pochodzi z budżetu Gminy Stryków.
  • Promesę z rąk nadbrygadiera Krzysztofa Hejduka -Zastępcy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbierają Marek...
  • Nowy pojazd OSP Kiełmina - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P410
  • Nowy pojazd OSP Kiełmina - ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy SCANIA P410
  • Mieszkańcy, sympatycy Sołectwa Kiełmina, zaproszeni goście, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podczas powitania nowego...
  • Przy nowym samochodzie OSP Kiełmina strażacy oraz zaproszeni goście, m.in: Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski,...

  💠2019 – 2024 - DOPOSAŻENIE SPRZĘTOWE OSP. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszej gminy każdego roku finansowo wspieramy działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo Burmistrz Witold Kosmowski na posiedzeniach sztabu kryzysowego, wyszedł z inicjatywą do gminnych władz Zarządu OSP, aby zgłaszały bieżące potrzeby dot. niezbędnego sprzętu zapewniającego logistyczne zabezpieczenie prowadzonych działań. W ramach tych zadań jednostki OSP z terenu Gminy Stryków otrzymały wsparcie o wartości ok. 194.358 zł. W ciągu ostatnich 5 lat zrealizowaliśmy/dofinansowaliśmy następujące zadania dla OSP:

💠2023 rok – wydatki wyniosły 75.265 zł:

  •   4 defibrylatory AED FRx dla OSP w Kiełminie, Dobrej, Koźlu i Swędowie- 24.800 zł
  •   5 agregatów prądotwórczych dla OSP w Kiełminie, Strykowie, Lipce, Warszewicach i Swędowie - przydatnych do zasilania urządzeń elektronicznych, sprzętu gospodarstwa domowego oraz aparatury medycznej – 16.750 zł
  •   4 termosy 36 litrowe dla OSP w Swędowie – umożliwiające przewóz posiłków i napojów dla osób poszkodowanych np. w wypadkach komunikacyjnych czy w trakcie przerw w dostawie prądu, a także jako zabezpieczenie dla osób biorących udział w akcjach ratowniczych – 3.795 zł
  •   detektor altair i wąż hydrauliczny dla OSP w Strykowie. Koszt 8.000 zł
  •   zestaw ratownictwa wysokościowego dla OSP w Kiełminie. Koszt 6.217 zł
  •   przenośny akumulatorowy system oświetleniowy dla OSP w Koźlu. Koszt 2.189 zł
  •   prądownica, dmuchawa ręczna, pilarka spalinowa dla OSP w Swędowie. Koszt 6.500 zł
  •   nożyce dielektryczne dla OSP Warszewice. Koszt 2.344 zł
  •   wąż hydrauliczny, prądownica dla OSP Lipka. Koszt 3.416 zł
  •   sorbent, środek służącego do neutralizowania szkodliwych substancji podczas działań, dla OSP w Bratoszewicach. Koszt 1.254 zł

💠2022 rok – wydatki wyniosły 14.239 zł:

  • zakup osprzętu do motopompy dla OSP w Strykowie. Koszt 4.634 zł
  • rozdzielacz sportowy dla OSP w Kiełminie. Koszt 1.450 zł
  • sygnalizator bezruchu dla OSP w Gozdowie. Koszt 1.519 zł
  • butla kompozytowa dla OSP Warszewice. Koszt 3.822 zł
  • rozdzielacz, węże dla OSP w Lipce. Koszt 1.799 zł
  • środek pianotwórczy dla OSP Ługi. Koszt 1.015 zł

💠2021 rok – wydatki wyniosły ok. 32.209 zł:

  •   tor przeszkód dla OSP w Strykowie. Koszt 8.885 zł
  •   wąż tłoczny, rozdzielacz kulowy, kaseton na węże dla OSP w Kiełminie. Koszt 4.819 zł
  •   parawan, aparat powietrzny dla OSP w Koźlu. Koszt 4.539 zł
  •   pilarka spalinowa dla OSP w Swędowie. Koszt 1.650 zł
  •   węże strażackie, radiostacja nasobna dla OSP w Gozdowie. Koszt 4.600 zł
  •   węże strażackie dla OSP Warszewice. Koszt 1.966 zł
  •   pilarka spalinowa dla OSP Lipka. Koszt 5.750 zł

💠2020 rok –  wydatki wyniosły ok. 43.346 zł:

  •   motopompę szlamową dla OSP  w Strykowie. Koszt 9.300 zł
  •   maski do aparatu, pulsoksymetr dla OSP w Strykowie. Koszt 2 635 zł
  •   hełmy dla OSP w Kiełminie. Koszt 4.000 zł
  •   radiostacja przewoźna dla OSP Koźle. Koszt 5.222 zł
  •   mundury specjalne dla OSP Swędów. Koszt 4.548 zł
  •   prądownica dla OSP w Gozdowie. Koszt 520 zł
  •   latarka kątowa, teleskopowy bosak, sito kominowe dla OSP Warszewice. Koszt 6.278 zł
  •   motopompa szlamowa dla OSP w Lipce. 5.534 zł
  •   rozdzielacz kulowy, węże, drabina dla OSP w Ługach. Koszt 5.309 zł

💠2019 rok – wydatki wyniosły ok. 29.299 zł:

  •   detektor napięcia dla OSP w Strykowie. Koszt 2.500 zł
  •   ubranie specjalne dla OSP w Kiełminie. Koszt 3.354 zł
  •   aparat Ochrony dróg oddechowych dla OSP w Swędowie. Koszt 4.079 zł
  •   ubrania specjalne, radiotelefon dla OSP w Dobrej. Koszt 8.577 zł
  •   węże tłoczne dla OSP w Warszewicach. Koszt 1.035 zł
  •   węże tłoczne, radiotelefon dla OSP w Lipce. Koszt 2.560 zł
  •   ubranie specjalne, hełmy dla OSP w Bratoszewicach. Koszt 5.000 zł
  •   radiotelefon dla OSP w Ługach. Koszt 2.194 zł
  • Prezesi OSP z terenu gminy Stryków, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski podczas przekazani sprzętu jednostkom
  • Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, agregaty prądotwórcze tuż przed przekazaniem jednostkom OSP działającym na trenie...
  • Agregaty prądotwórcze i termos umożliwiający przewóz posiłków przekazane jednostkom OSP z ternu gminy Stryków

💠2019–2023 UMUNDUROWANIE BOJOWE I GALOWE. W ramach wydatków budżetowych w ostatnich 5 latach zakupiliśmy również umundurowanie bojowe i galowe dla druhów i druhen 10 jednostek OSP działających na terenie Gminy Stryków - łączny koszt wyniósł 192.008 zł:
W 2023 roku dla 8 OSP: Stryków, Kiełmina, Koźle, Gozdów, Dobra, Lipka, Bratoszewice, Ługi – łączny koszt wyniósł  48.172 zł (B- 34.971 zł + G- 13.201 zł).
W 2022 roku dla 10 OSP: Stryków, Kiełmina, Swędów, Koźle, Gozdów, Dobra, Warszewice, Lipka, Bratoszewice, Ługi – łączny koszt wyniósł   48.454 zł (B- 33.580 zł + G- 14.874 zł).
W 2021 roku dla 9 OSP: Stryków, Kiełmina, Swędów, Koźle, Gozdów, Warszewice, Lipka, Bratoszewice, Ługi – łączny koszt wyniósł 20.045 zł (B- 11.771 zł + G- 8.274  zł).
W 2020 roku dla 9 OSP: Stryków, Kiełmina, Swędów, Koźle, Gozdów, Dobra, Lipka, Bratoszewice, Ługi – łączny koszt wyniósł 31.416 zł (B- 25.210 zł + G- 6.206 zł).
W 2019 roku dla 8 OSP: Stryków, Kiełmina, Swędów, Dobra, Warszewice, Lipka, Bratoszewice, Ługi – łączny koszt wyniósł 43.921 zł (B- 36.153 zł + G- 7.768 zł).

  • Poczty sztandarowe jednostek OSP Gminy Stryków podczas uroczystości 105-lecia OSP Kiełmina
  • Druhowie OSP podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Lipce
  • Strażacy OSP Gminy Stryków oraz zaproszeni goście podczas uroczystości 130-lecia OSP Stryków
  • Zwycięskie drużyny OSP oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski i Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska...
  • Druhowie OSP podczas wykonywania jednej z konkurencji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Lipce

   💠2022–2023 – BUDOWA STRAŻNICY DLA OSP W LIPCE. Po opracowaniu dokumentacji technicznej, konsultowanej z przedstawicielami OSP i Sołectwa Lipka oraz uzyskaniu potrzebnych pozwoleń, rozpoczęliśmy w 2023 roku budowę budynku wielofunkcyjnego w Lipce. Obiekt będzie łączył w sobie część kulturalną z salą i zapleczem oraz część strażacką z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Część kulturalna będzie służyć aktywnie działającemu KGW oraz Zespołowi Ludowemu Lipowianka z Kapelą. Wartość inwestycji wyniesie 2.435.400 zł. Prace planujemy zakończyć w III kwartale 2024 roku. Inwestycja realizowana jest wspólnie z zakończoną w 2023 r. budową świetlicy w Anielinie Swędowskim. Gmina Stryków pozyskała na te dwie inwestycje dofinansowanie z Polskiego Ładu w  kwocie łącznej 2.940.000 zł.

  • Budowa strażnicy OSP w Lipce, inwestycja w trakcie realizacji
  • Budowa strażnicy OSP w Lipce, inwestycja w trakcie realizacji
  • Budowa strażnicy OSP w Lipce, inwestycja w trakcie realizacji
  • Budowa strażnicy OSP w Lipce. Na terenie inwestycji Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski oraz Sołtys Lipki Anna Darnowska
  • Budowa strażnicy OSP w Lipce, inwestycja w trakcie realizacji

💠2023–2024 – PROJEKT BUDOWY STRAŻNICY W WARSZEWICACH. Rozpoczęliśmy również prace projektowe budynku wielofunkcyjnego dla OSP w Warszewicach. Inwestycja konsultowana była z przedstawicielami OSP i Sołectwa. Obiekt będzie łączył w sobie część kulturalną z salą i zapleczem oraz część strażacką z dwustanowiskowym garażem i sekcją bojową. Na terenie działki wykonane zostaną również miejsca postojowe i plac manewrowy OSP. Część kulturalna będzie służyć aktywnie działającemu KGW. Trwa procedura uzyskiwania pozwolenia na budowę.

  • Projekt budynku strażnicy OSP w Warszewicach, elewacja
  • Projekt budynku strażnicy OSP w Warszewicach, elewacja
  • Projekt budynku strażnicy OSP w Warszewicach, elewacja

💠2019–2023 – WIĘKSZE PRACE MODERNIZACYJNO-REMONTOWE STRAŻNIC. W ostatnich 5 latach przeprowadziliśmy również większe prace modernizacyjno-remontowe w 4 strażnicach OSP na łączną kwotę 812.241 zł:

  •  2019 KOŹLE – termomodernizacja budynku OSP w Koźlu. Koszty wyniosły 386.958 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE.
  • Budynek OSP w Koźlu po realizacji inwestycji
  • Budynek OSP w Koźlu po realizacji inwestycji
  • Budynek OSP w Koźlu po realizacji inwestycji
  • Budynek OSP w Koźlu po realizacji inwestycji
  • Budynek OSP w Koźlu przed realizacją inwestycji
  • 2019 GOZDÓW – modernizacja budynku OSP w Gozdowie wraz z montażem nowego ogrodzenia i malowaniem elewacji. Koszt zadania wyniósł 174.205 zł.
  • Budynek OSP w Gozdowie po modernizacji
  • Budynek OSP w Gozdowie po modernizacji
  • Budynek OSP w Gozdowie w trakcie modernizacji
  • Budynek OSP w Gozdowie w trakcie modernizacji
  • Budynek OSP w Gozdowie w trakcie modernizacji
  • 2022 ŁUGI – remont dachu w budynku OSP w Ługach. Wzmocniono i wymieniono elementy więźby dachowej, zamontowano nowe pokrycie z blachy, a także m.in.: wymieniono obróbki blacharskie, podbitkę i instalację odgromową, dodatkowo założono daszek nad wejściem głównym do świetlicy. Koszty wyniosły 110.000 zł.
  • Budynek OSP w Ługach w trakcie remontu
  • Budynek OSP w Ługach w trakcie remontu
  • 2021 - 2022 STRYKÓW – Przygotowana w 2021 roku dokumentacja techniczna oraz poprowadzone przez PSG, w porozumieniu z gminą, nitki gazociągu ulicą Targową, pozwoliły Gminie Stryków zmodernizować dotychczasowe instalacje grzewcze i zamienić węgiel na bardziej ekologiczne, komfortowe w użytkowaniu i tańsze źródło ciepła. Od sezonu 2022/2023 trzy budynki użyteczności publicznej w Strykowie korzystają z takiego źródła ciepła. Koszt przyłącza i instalacji gazowej do budynku OSP w Strykowie wyniósł 141.078 zł.
  • Nowa gazowa instalacja grzewcza w OSP w Strykowie
  • Budynek OSP w Strykowie

💠 2019–2023 BIEŻĄCE REMONTY I DOPOSAŻENIE STRAŻNIC. W ostatnich 5 latach przeprowadzono również mniejsze, bieżące prace remontowe i doposażeniowe w budynkach 10 strażnic OSP na łączną kwotę 273.812 zł (2023 rok – 25.227 zł, 2022 rok – 30.014 zł, 2021 rok – 20.188 zł, 2020 rok – 18.305 zł, 2019 rok – 180.078 zł).

💠 2019 – 2023 ZAPEWNIENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ OSP. Gmina Stryków w ciągu ostatnich 5 lat zapewniała również codzienną gotowość bojową 10 gminnych jednostek OSP poprzez finansowanie m.in. poniższych zadań, których łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł 896.492 zł:
▪️ OPŁATY ZA MEDIA –  tj. energię, wodę, ścieki, ogrzewanie, które generują budynki wielofunkcyjne ze strażnicami OSP – łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 333.705 zł (2023 rok - 76.280 zł, 2022 rok – 92.496 zł, 2021 rok – 61.995 zł, 2020 rok – 42.905 zł, 2019 rok – 60.029 zł).
▪️ NAPRAWY SAMOCHODÓW – łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 78.055 zł (2023 rok – 14.992 zł, 2022 rok – 19.237 zł, 2021 rok – 22.626 zł, 2020 rok – 16.535 zł, 2019 rok – 4.665 zł).
▪️ ZAKUP PALIWA –  łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 142.399 zł (2023 rok – 36.646 zł, 2022 rok – 40.831 zł, 2021 rok – 28.982 zł, 2020 rok – 21.669 zł, 2019 rok – 14.271 zł).
▪️ UBEZPIECZENIE – strażaków ochotników oraz samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 68.549 zł (2023 rok –22.511 zł, 2022 rok – 11.524 zł, 2021 rok – 11.493 zł, 2020 rok – 10.497 zł, 2019 rok – 12.524 zł).
▪️ BADANIA LEKARSKIE – przeprowadzane dla strażaków ratowników OSP. Łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 31.430 zł (2023 rok – 3.215 zł, 2022 rok – 17.585 zł, 2021 rok – 5.850 zł, 2020 rok – 700 zł, 2019 rok – 4.080 zł).
▪️ EKWIWALENT – wypłacany za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Łączny koszt z lat 2019-2023 wyniósł ok. 242.354 zł (2023 rok –73.536 zł, 2022 rok – 63.226 zł, 2021 rok – 38.618 zł, 2020 rok –30.326 zł, 2019 rok – 36.648 zł).

Warto zaznaczyć, że w obecnej kadencji 2018 – 2024, po konsultacjach z przedstawicielami OSP, Burmistrz trzykrotnie rekomendował RM w Strykowie podniesienie stawki ekwiwalentu dla członków OSP. Zostały one, zgodnie z przyjętymi uchwałami RM podniesione – wcześniej, za poprzedniej kadencji, obowiązywały stawki określone w Uchwale RM z 2008 r. – 15 zł i 5 zł:
💠 w grudniu 2019 roku przyjęto wysokość ekwiwalentu pieniężnego  dla członków OSP w wysokości: 20 zł za godz. - za udział w działaniu ratowniczym oraz 10 zł za godz. – za udział w szkoleniu/ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę. 
💠 w maju 2022 roku przyjęto wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w wysokości: 22 zł za godz. - za udział w działaniu ratowniczym oraz 10 zł za godz. – za udział w szkoleniu/ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę.
💠 w grudnia 2023 roku przyjęto wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w wysokości: 30 zł za godz. - za udział w działaniu ratowniczym oraz 15 zł za godz. – za udział w szkoleniu/ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez PSP lub gminę.

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE

W latach 2019-2023 aktywnie wspieraliśmy gminne zawody sportowo-pożarnicze, organizowane przez Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Strykowie, które cyklicznie odbywają się na boisku w Lipce. Druhowie seniorzy i juniorzy rywalizują w sztafecie pożarniczej z przeszkodami, ćwiczeniach bojowych oraz CTIF w poszczególnych grupach. Obecny na każdych zawodach, Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, ma przyjemność wręczać najlepszym drużynom ufundowane przez Gminę Stryków medale, puchary, upominki promocyjne dla najmłodszych dzieci oraz nagrody pieniężne dla najlepszych drużyn, które w ostatnim czasie miały wartość od 1.000 zł do 3.500 zł. . Łącznie w latach 2019, 2022 i 2023 na nagrody dla drużyn wydatkowaliśmy z budżetu gminy 45.000 zł oraz ok. 9.480 zł na medale i puchary. W 2020 i 2021 roku zawody nie odbyły się z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.

  • Druhowie OSP z terenu Gminy Stryków podczas rozpoczęcia zawodów w Lipce w 2023 r.
  • Gminne zawody sportowo-pożarnicze w Lipce - 2023 r.
  • Druhowie OSP podczas wykonywania jednej z konkurencji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Lipce
  • Zwycięskie drużyny OSP oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski i Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska...
  • Zwycięskie drużyny OSP oraz Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski i Zastępca Burmistrza Strykowa Tamara Barańska-Kiemaczyńska...

ZAKUP KUCHNI POLOWEJ

W 2023 roku na potrzeby zarządzania kryzysowego zakupiliśmy kuchnię polową, którą może być wykorzystywana w akcjach ratowniczych lub innych działaniach prowadzonych przez OSP. Z kuchni polowej korzystają również klasy mundurowe LO z Zespołu Szkół w Bratoszewicach. Koszt zakupu wyniósł 12.500 zł.

  • Kuchnia polowa zakupiona przez Gminę Stryków w 2023 r.

ZAKUP MOBILNEJ STRZELNICY

W 2023 roku Gmina Stryków zakupiła na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 im. Batalionów Chłopskich, mobilną, wirtualną strzelnicę – multimedialny, strzelecki system szkoleniowo-treningowy, działający w oparciu o wirtualną rzeczywistość i wykorzystujący laserowe symulatory broni. Aby w pełni wykorzystać możliwości techniczne zakupionego sprzętu, na potrzeby strzelnicy przystosowane zostało pomieszczenie piwniczne, które zostało odpowiednio zacienione oraz wyposażone w podwieszany ekran. Mobilna strzelnica będzie wykorzystywana również przez uczniów innych placówek oświatowych z terenu gminy, w ramach obowiązkowych zajęć programowych. Wartość zakupu wyniosła 160.000 zł.

  • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach  - po wykonaniu strzelnicy w szkole
  • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach - po wykonaniu strzelnicy w szkole
  • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach  - po wykonaniu strzelnicy w szkole
  • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach  - po wykonaniu strzelnicy w szkole
  • Mobilna strzelnica w ZS Nr1 w Bratoszewicach  - stan pomieszczenia przed wykonaniem strzelnicy

Z możliwości strzelania na strzelnicy elektronicznej, skorzystali również uczestnicy Strykowskiej Akademii Seniora, którzy podczas jednych z zajęć uczyli się najpierw obsługiwać broń, a następnie strzelać.

  • Mobilna strzelnica - stan po zakończeniu inwestycji
  • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
  • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
  • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy
  • Zajęcia Strykowskiej Akademii Seniora na mobilnej strzelnicy

ZAKUP WYPOSAŻENIA DLA OPW

W 2023 rok Gmina Stryków we współpracy z dyrekcją ZS w Bratoszewicach była beneficjentem dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej na zakup jednolitego ubioru i wyposażenia specjalistycznego (pakietu szkoleniowego) dla Oddziału Przygotowania Wojskowego LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach, który funkcjonuje od 1 września 2023 r. pod patronatem 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej w Łodzi. Każdy uczeń klasy pierwszej OPW otrzyma indywidualny komplet ubioru oraz pakiet szkoleniowy zawierający m.in.: kamizelkę taktyczną, gumowe atrapy karabinka, hełm i okulary ochronne, maskę ochronną, kompas, replikę ASG, maskę ochronną do ASG, maskę przeciwgazową, saperkę, latarkę czołową, radiotelefon PMR. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 119.800 zł, w tym dotacja z MON w kwocie 95.840 zł.

  • Wyposażenie dla OPW LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach sfinansowane z dotacji MON
  • Wyposażenie dla OPW LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach sfinansowane z dotacji MON
  • Wyposażenie dla OPW LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach sfinansowane z dotacji MON
  • Wyposażenie dla OPW LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach sfinansowane z dotacji MON
  • Wyposażenie dla OPW LO ZS Nr 1 w Bratoszewicach sfinansowane z dotacji MON

ZAKUP KAMIZELEK ODBLASKOWYCH

💠W grudniu 2021 r. zakupiliśmy 500 szt. kamizelek odblaskowych certyfikowanych dla osób dorosłych w ramach działań prewencyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego mających na celu poprawę  ich bezpieczeństwa. Kamizelki na podstawie zapotrzebowania złożonego przez sołtysów trafiły do mieszkańców Bratoszewic, Bartolina, Dobrej, Dobrej-Nowiny, Gozdowa, Kalinowa, Nowostaw Górnych, Smolic, Warszewic, Wrzasku i Zagłoby. Trafiły także do uczestników Klubu Seniora w Niesułkowie. Koszt wyniósł 4.305 zł.
💠W 2022 roku, w trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy, w ramach działań prewencyjnych skierowanych do uczestników ruchu drogowego, zakupiliśmy 500 sztuk kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków oraz uczniów klas I szkół podstawowych. Kamizelki przekazaliśmy bezpośrednio do placówek oświatowych, gdzie będą służyły dzieciom również podczas wycieczek szkolnych, rajdów czy spacerów. Zadanie sfinansowano ze środków przeznaczonych na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na lata 2022-2023. Koszt wyniósł 5.227,50 zł.

  • Zakup przez Gminę Stryków kamizelek odblaskowych dla przedszkolaków oraz uczniów klas I szkół podstawowych

MIASTECZKA RUCHU DROGOWEGO I ROWEROWEGO

W 2023 roku zakończyliśmy realizację, dofinansowanego ze środków UE, projektu w ramach którego zadbaliśmy o praktyczną edukację dzieci i młodzieży o ruchu drogowym, poprzez zakup mobilnych miasteczek rowerowych oraz mobilnych miasteczek ruchu drogowego. W skład zestawów weszły m.in: znaki drogowe, sygnalizatory i maty antypoślizgowe – drogi, ścieżki rowerowe, ronda, przejścia dla pieszych. Zestawy otrzymały wszystkie szkoły podstawowe w gminie:
💠SP nr 1 w Strykowie – 49 650,17 zł, 
💠 SP w Dobrej – 39 815,91 zł, 
💠 SP nr 2 w Strykowie – 27 633,48 zł, 
💠 SP w Niesułkowie – 27 633,48 zł, 
💠 SP w Bratoszewicach – 27 633,48 zł, 
💠 SP w Koźlu – 27 633,48 zł.
Łączny koszt miasteczek wyniósł 200 000,00 zł,  w tym dofinansowanie w kwocie 137.865,85 zł, w ramach środków UE pozyskanych przez Gminę Stryków z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakup miasteczek zrealizowany został w ramach większego zadania pn. „Budowa podwyższonego przejścia dla pieszych na ul. Brzezińskiej w Strykowie oraz doposażenie placówek oświatowych z terenu Gminy Stryków w narzędzia edukacyjne”, którego łączny koszt wyniósł 352.998,25 zł, w tym  244.339,23 zł zostało pozyskane przez Gminę Stryków w ramach środków UE z PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • Mobilne miasteczka ruchu drogowego
  • Mobilne miasteczka ruchu drogowego
  • Mobilne miasteczka ruchu drogowego
  • Mobilne miasteczka ruchu drogowego
  • Mobilne miasteczka ruchu drogowego

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – SZCZEPIENIA PRZECIW HPV

W latach 2019 – 2024 kontynuowaliśmy program szczepień w ramach zapobiegania czynnikom ryzyka raka szyjki macicy. Ma on na celu zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości rodziców oraz młodzieży szkolnej na temat profilaktyki raka szyjki macicy spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz zmniejszenie w przyszłości zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicy, wśród zaszczepionych mieszkanek Gminy Stryków. Całkowity koszt realizacji programu w latach 2019-2021 wyniósł 84.929 zł.  Natomiast na realizację programu w latach 2022-2024 zabezpieczyliśmy w budżecie kwotę 132.530 zł. W ramach szczepienia podawane są dwie dawki szczepionki. Program jest w całości finansowany przez Gminę Stryków. Łącznie wydatkujemy na ten cel 217.459 zł.

BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE – OSTEOPOROZA

Pod koniec 2023 roku przyjęliśmy do realizacji „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród  mieszkańców Gminy Stryków na lata 2023-2025”. Nasza jednostka organizacyjna  tj. MGOPS będzie prowadził działania związane z realizacją wykładów z zakresu profilaktyki osteoporozy, dokonywaniem oceny ryzyka złamań kości i badań wykorzystywanych w diagnostyce osteoporozy. Jesteśmy na etapie  wyboru realizatora programu - termin składania ofert wyznaczono do 15 lutego 2024 r. Na realizację Programu w latach 2023-2025 zaplanowano kwotę 315.000 zł - kwotę 252.000 zł Gmina Stryków pozyskała ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach dofinansowania z Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego. Koszt własny gminy wynosi 20 %  tj. 63.000  zł. 

COVID – WPROWADZENIE STANU EPIDEMII

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie i terenie kraju koronowirusa Sars-Cov-2, wywołującego chorobę Covid-19, 13 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia został wprowadzony na obszarze RP stan zagrożenia epidemicznego, a następnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. został ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii. Burmistrz Strykowa poprzez jednostki Gminy Stryków zrealizował szereg wymaganych w tym czasie dodatkowych zadań związanych z zaangażowaniem środków finansowych na działania w ramach profilaktyki i zwalczanie pandemii:
💠 Burmistrz Strykowa wielokrotnie zwoływał posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Strykowie, na których z przedstawicielami policji, straży pożarnej, pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników jednostek organizacyjnych oraz przedstawicielami służby zdrowia na bieżąco analizował lokalną sytuację epidemiczną.

  • Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski, Sekretarz Gminy Stryków Aneta...
  • Posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

💠Burmistrz Strykowa widząc zagrożenie dla mieszkańców w wyznaczeniu przez Starostę Zgierskiego miejsca zbiorowej kwarantanny na terenie Bratoszewic, w bezpośrednim sąsiedztwie domów zamieszkałych przez seniorów, podjął szereg czynności w celu wyznaczenia innej lokalizacji na cel. Pismo w tej sprawie wystosował do Wojewody Łódzkiego, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia i Starosty Zgierskiego.

  • Pismo Burmistrza Strykowa do Wojewody Łódzkiego z dn. 13.03.2020 r.
  • Pismo Burmistrza Strykowa do Wojewody Łódzkiego  z dn. 16.03.2020 r.
  • 91179744_871747619965310_2216927264812040192_o

💠 Gmina Stryków wyposażyła druhów OSP oraz pracowników ZGKiM, JRP i M-GOPS w niezbędny sprzęt ochrony osobistej - maseczki, rękawice, fartuchy, gogle ochronne. 
💠 Do najbardziej złożonych i pracochłonnych działań można zaliczyć rozdysponowanie maseczek ochronnych wielokrotnego użytku wśród mieszkańców Gminy Stryków. W czynnościach brali udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz współpracujące z nami w terenie jednostki OSP. Do mieszkańców, którzy złożyli deklaracje "śmieciowe" dotarło 11.800 szt. maseczek.

  • Dystrybucja maseczek wśród mieszkańców Gminy Stryków
  • Dystrybucja maseczek wśród mieszkańców Gminy Stryków
  • Dystrybucja maseczek wśród mieszkańców Gminy Stryków
  • Dystrybucja maseczek wśród mieszkańców Gminy Stryków
  • Dystrybucja maseczek wśród mieszkańców Gminy Stryków

💠 Urząd Miejski przy współpracy z mieszkankami Strykowa, przystąpił także do akcji społecznej „Łódź szyje dla medyków”. Urząd zakupił niezbędny asortyment, z którego mieszkanki bezpłatnie uszyły maseczki. Maseczki zostały przekazane Jednoimiennemu Szpitalowi Zakaźnemu w Zgierzu oraz Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łagiewnikach.

  • Przekazanie maseczek przez Urząd Miejski w Strykowie dla Szpitala Wojewódzkiego w Zgierzu

💠 Burmistrz Strykowa zlecił również jednostką organizacyjnym gminy tj. ZGKiM oraz JRP w Strykowie dezynfekcję przystanków autobusowych i ławek na terenie miasta i gminy.

  • Mycie i dezynfekcja przystanków
  • Mycie i dezynfekcja ławek w parku

💠 Ze względu na wytyczne GIS wprowadzające reżim sanitarny w obiektach użyteczności publicznej, Gmina Stryków sfinansowała zakup środków do dezynfekcji, w łącznej ilości 4.813 l, które zostały przekazane publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i żłobkom oraz jednostkom organizacyjnym i parafiom z administrowanego terenu wraz z maseczkami.

  • Przekazanie płynów do dezynfekcji
  • Przekazanie zakupionych przez Gminę Stryków środków do dezynfekcji
  • Przekazanie zakupionych przez Gminę Stryków środków do dezynfekcji
  • Przekazanie zakupionych przez Gminę Stryków środków do dezynfekcji
  • Przekazanie zakupionych przez Gminę Stryków środków do dezynfekcji

💠 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził szereg działań m.in.: pomoc osobom będącym w kwarantannie, koordynowanie dostarczania żywności, udzielanie pomocy w formie produktów żywnościowych lub posiłku, dyżury pracownika socjalnego oraz pomoc psychologiczną.

Podsumowując na przeciwdziałanie epidemii z budżetu Gminy Stryków w 2020 roku wydatkowano środki finansowe z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 317 786,58 zł, w tym m.in. na: zakup maseczek ochronnych, środków ochrony osobistej (rękawiczki, fartuchy, kombinezony, przyłbice, gogle, osłony na buty), środków do dezynfekcji (mydło, płyny, żele, koncentraty), usługi dezynfekcji przystanków i ławek, a także zakup m.in.: opryskiwaczy do dezynfekcji, stojaków i automatów do dezynfekcji, termometrów bezdotykowych. 

ZAKUP SPRZĘTU SPRZĄTAJĄCEGO DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA

W 2020 roku, zakupiliśmy również sprzęt i urządzenia, które pomogły zapewnić w placówkach oświatowych odpowiedni reżim sanitarny podczas pandemii Covid oraz wpłynął na ułatwienie i komfort pracy osób sprzątających w placówkach gminnych. Do każdej z gminnych placówek oświatowych trafiły skonsultowane z dyrektorami pakiety składający się z urządzeń czyszczących, dezynfekujących i pomiarowych:
💠 Przedszkole Samorządowe w Strykowie - oczyszczacz powietrza, wytwornica pary, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury. 
💠 ZS w Bratoszewicach - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP 1 w Strykowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP 2 w Strykowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP w Dobrej - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP w Bratoszewicach - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP w Niesułkowie - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
💠 SP w Koźlu - szorowarko-zmywarka do posadzek, wytwornica pary, odkurzacz, przenośny generator ozonu i bezdotykowy pomiar temperatury.
Koszt zadania wyniósł łącznie 134.447,48 zł, a środki pochodziły z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zabezpieczonych na zapobieganie i zwalczanie epidemii.

 

  • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
  • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
  • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby szkół
  • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby "Balonu" przy SP1
  • Sprzęt czyszczący zakupiony na potrzeby "Balonu" przy SP1

POMOC UKRAINIE

W od pierwszych dni marca 2022 roku, w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, podjętych zostało przez Burmistrza Strykowa szereg działań koordynujących pomoc dla uchodźców na terenie Gminy Stryków w ramach sztabu kryzysowego.
💠 W OSP w Strykowie, w porozumieniu z Burmistrzem, uruchomiono gminną zbiórkę darów na rzecz uchodźców. 
💠 Uruchomiono w UM w Strykowie i MGOPS punkt pomocowy, gdzie można było zgłaszać potrzeby żywieniowe, noclegowe, językowe, pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej. 
💠 W celu odpowiedniego zabezpieczenia pobytu uchodźców na terenie Gminy Stryków rozwinięto punkty zakwaterowania w oparciu o OSP w Koźlu oraz ZS w Bratoszewicach (internat) oraz nawiązano współpracę z przedsiębiorcami z terenu gminy. Zakwaterowanie dla uchodźców na terenie gminy Stryków funkcjonowało nieprzerwanie od marca 2022 r. do czerwca 2023 r., przy współpracy i finansowaniu ze strony Wojewody Łódzkiego.
💠Ze środków finansowych z rezerwy celowej utworzonej w budżecie Gminy Stryków na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 30.511,65 zł., w ramach której zostały zakupione m.in.: łóżka polowe składane, śpiwory, koce i prześcieradła, łóżka i naczynia jednorazowe.
💠 Wdrożono przyjęcie dzieci ukraińskich do gminnych placówek oświatowych.
💠 W porozumieniu z Burmistrzem Strykowa druhowie OSP przeprowadzili zbiórkę sprzętu strażackiego dla jednostek straży pożarnej w Ukrainie. W ramach inicjatywy zebrano i przekazano: hełmy strażackie, węże pożarnicze, odzież ochronną typu NOMEX, obuwie specjalne, prądownice i rozdzielacze.
💠 Burmistrz Strykowa Witold Kosmowski przekazał również partię sprzętu kwatermistrzowskiego - koce, śpiwory i łóżka polowe, które zostały dostarczone bezpośrednio do strefy wojennej, wspierając walczącą Ukrainę.

 

  • Pomoc dla Ukrainy
  • Pomoc dla Ukrainy

Lista poddziałów dla strony SŁUŻBY MUNDUROWE

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków