Treść strony OBSZARY CHRONIONE

Na obszarze Gminy Stryków znajdują się obszary i obiekty chronione, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), do których należą:

Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska” został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Obecnie obowiązującym aktem prawnym, regulującym funkcjonowanie Rezerwatu jest Zarządzenie Nr 40/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Struga Dobieszkowska".

Powierzchnia rezerwatu wynosi 37,65 ha. Jest to rezerwat leśny typu fitocenotycznego, podtypu zbiorowisk leśnych. Ochroną objęty został ekosystem leśny i borowy, a celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego krajobrazu strumienia śródleśnego z interesującymi formami morfologicznymi oraz dobrze wykształconymi zbiorowiskami leśnymi, głównie łęgowymi i grądowymi. 

 • Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”
 • Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”
 • Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”
 • Rezerwat przyrody „Struga Dobieszkowska”

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich jest to park krajobrazowy utworzony na mocy Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego i Wojewody Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996, w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym dla tego obszaru jest Uchwała Nr LV/1545/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie: dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Obszar zajmuje powierzchnię 11580 ha, a jego otulina - 3083 ha. Obszar ten objęto ochroną prawną, a celem ochrony są:
1.    Dla ochrony przyrody nieożywionej: 
a)    zachowanie charakterystycznych elementów przyrody nieożywionej, stanowiących świadectwo przeszłości geologicznej regionu, w tym także zjawisk i obiektów o charakterze antropogenicznym;
b)     podtrzymanie naturalnych procesów kształtujących powierzchnię ziemi, zachowanie warunków siedliskowych do funkcjonowania ekosystemów oraz zachowanie reliktowych zabytków przyrody nieożywionej;
c)     ograniczanie antropogenicznych przekształceń powierzchni ziemi;
d)     udostępnianie dla celów naukowych, edukacyjnych i krajoznawczych cennych obiektów przyrody nieożywionej. 
2. Dla ochrony szaty roślinnej:
 a) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków chronionych, rzadkich i zagrożonych;
b)zachowanie pełnej różnorodności florystycznej w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych;
c) ochrona zasobów genowych tradycyjnych odmian roślin uprawnych; 
d) ograniczanie procesu neofityzacji flory;
e)zachowanie pełnego inwentarza zbiorowisk roślinnych w szczególności naturalnych
i półnaturalnych, a także antropogenicznych związanych z tradycyjnymi formami zagospodarowania (fitocenozy segetalne), zachowanie wszystkich istotnych
i charakterystycznych dla środowiska przyrodniczego typów ekosystemów. 
3. Dla ochrony fauny: 
a) zachowanie pełnego inwentarza naturalnej fauny w odniesieniu do wszystkich grup systematycznych; 
b) zapewnienie trwałości lokalnych populacji gatunków chronionych, rzadkich i regionalnie zagrożonych;
c) zachowanie korytarzy ekologicznych. 
4. Dla ochrony dóbr kultury: 
a) zachowanie i ochrona zabytków kultury materialnej, a zwłaszcza dworów, kościołów, młynów, kapliczek przydrożnych; 
b) zachowanie i udostępnianie miejsc pamięci narodowej oraz śladów historii regionu, w szczególności udokumentowanych stanowisk archeologicznych;
c) zachowanie charakterystycznych cech architektury wiejskiej: budownictwa drewnianego, z kamieni polnych, budownictwa charakterystycznego dla kolonistów niemieckich; 
d) zachowanie i udostępnianie parków wiejskich (podworskich); 
e) utrzymanie i przywracanie tradycji lokalnych i zachowanych elementów kultury wiejskiej; f) porządkowanie rodzimego krajobrazu kulturowego polegające m.in. na ochronie i restauracji jego charakterystycznych elementów;
g) udostępnianie istniejących zasobów kulturowych dla celów naukowych, krajoznawczych i edukacyjnych. 
Dla obszaru Parku ustanowiono Plan Ochrony, przyjęty Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 5/2003 w sprawie ustanowienia planu ochrony PKWŁ.

 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
 • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

 Obszar Natura 2000 mający znaczenie dla Wspólnoty: specjalny obszar ochrony siedlisk „Szczypiorniak i Kowaliki” (kod obszaru PLH100033) został utworzony dnia 01.03.2011 r. na podstawie Dyrektywy Siedliskowej. Obszar zajmuje powierzchnię 28,54 ha. 
Ostoja obejmuje dwa śródleśne zbiorniki o powierzchni lustra wody ok. 10 ha. Północny zbiornik płytki, w dużej mierze porośnięty szuwarem trzcinowym. Południowy głębszy, bardziej zacieniony i z większą powierzchnią otwartego lustra wody. Zbiorniki zasilane są bezimiennym ciekiem oraz spływami powierzchniowymi. Poziom wody w zbiornikach podniesiony jest poprzez groble oraz jaz. Otoczenie stanowi głównie świeży bór oraz niewielkie powierzchnie olsu i łęgu. Od strony zachodniej brzeg jezior tworzy pasmo żwirowych i piaszczystych wzniesień pochodzenia polodowcowego. O jakości i znaczeniu Obszaru stanowi bogata mozaika siedlisk leśnych - od trudnodostępnych olsów poprzez świeże bory aż po fragmenty młodników oraz naturalne zbiorniki wodne z dobrze rozwiniętym litoralem są doskonałym środowiskiem życia płazów - występują tutaj licznie m.in. traszka grzebieniasta i kumak niziny. Dla obu gatunków jest to jedno z cenniejszych stanowisk w regionie. Jeziora położone w głębi lasu są stosunkowo rzadko odwiedzane przez ludzi, dzięki czemu stanowią również ostoję innych zwierząt - zwłaszcza ptaków wodno-błotnych.

 • Natura 2000
 • Natura 2000
 • Natura 2000
 • Natura 2000

Stanowisko dokumentacyjne: „Odsłonięcie geologiczne w Niesułkowie Kolonii” został ustanowiony 13.10.2003 r. na mocy Uchwały Nr XI/87/2003 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia stanowiska dokumentacyjnego "Odsłonięcie geologiczne w Niesułkowie Kolonii" w gminie Stryków. 
Stanowisko dokumentacyjne jest położone w gminie Stryków, powiatu zgierskiego, w województwie łódzkim w miejscowości Niesułków Kolonia na działce nr 44, znajdujące się na skraju oddziału 16d (według Planu Urządzania Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Brzeziny obowiązującego od dnia 1 stycznia 2003 r.) obrębu Brzeziny, Nadleśnictwa Brzeziny). Celem ochrony jest zachowanie odsłonięcia pochodzenia antropogenicznego ukazującego strukturę osadów stokowych, rytmicznie warstwowanych, fragmentu doliny Mrożycy, będących najbardziej typowymi seriami wypełnień dolinnych obszaru podłódzkiego. Nadzór nad użytkiem w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody sprawuje Dyrekcja Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich w porozumieniu z administracją leśną Nadleśnictwa Brzeziny.

źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków

 

 • data: 2022-12-28

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
Dzień Ojca 2024