Treść strony 2022.11

Zawiadomienie

o rozpoczęciu kontroli dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Urząd Miejski w Strykowie informuje, iż od listopada br. rozpoczynają się kontrole  posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadów z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Stryków, a także dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnianych pracowników Urzędu Miejskiego w Strykowie na podstawie art. 6 ust. 5a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

Kontrola polega m.in. na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu celem przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, paragony fiskalne). Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów z osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych oraz osadów z osadników w instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w  tym zakresie wydane przez Burmistrza Strykowa.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) za uchylanie się od wyżej wymienionych obowiązków oraz za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli, właściciel nieruchomości podlega karze grzywny. W przypadku skierowania sprawy do sądu, organ ten może orzec karę grzywny do 5000 zł.

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ww. ustawy Burmistrz  ma obowiązek prowadzenia co 2 lata, kontroli w powyższym zakresie, wszystkich nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków muszą to zrobić niezwłocznie.

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków