Treść strony 2022.05

Zgłoś czym ogrzewasz dom do końca czerwca 2022 roku! Za brak deklaracji grzywna!

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 554).

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji:

  • Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych;
  • Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz B przeznaczony dla budynków niemieszkalnych.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji to 14 dni od daty ich uruchomienia.

Jak sprawdzić jakiej klasy jest kocioł?

W przypadku posiadania kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) w deklaracji należy wskazać klasę posiadanego urządzenia.

Informacja o klasie kotła powinna znajdować się dokumentacji urządzenia, takiej jak np.: książka użytkownika, instrukcja obsługi. Najczęściej zawarta jest jako skan certyfikatu z badań, przy czym może być wpisana w innej formie. Oznaczenie klasy powinno także być umieszczone na tabliczce znamionowej, która znajduje się na obudowie kotła. Musi ono być zaznaczone cyfrą arabską lub rzymską (np.: „klasa 5” lub „klasa V”). Kocioł, w przypadku którego nie da się stwierdzić klasy na podstawie dokumentacji lub tabliczki znamionowej, traktowany jest jako urządzenie nie spełniające kryteriów żadnej z klas, tzw. kopciuch. W przypadku kotłów starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mają przypisanej klasy. Do 2017 roku nie było prawnego wymogu w tym zakresie, więc najtańsze proste kotły przeważnie nie były badane pod kątem emisji. Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Jakie są klasy kotłów węglowych?

Według obowiązującej normy PN-EN 303-5:2012 wyróżnia się trzy klasy kotłów, wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów. Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa. Od 1 października 2017 r. obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 r.

 W jaki sposób można złożyć deklaracje do CEEB?

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line na stronie gunb.gov.pl
  1. w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27  

Przesłanie danych jest obowiązkowe!!!

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia  grożą sankcje karne – można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet do 5.000,00 zł.

Do pobrania:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków
baner toplayer
KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Strategii Rozwoju Gminy Stryków na lata 2022 – 2030