Treść strony 2022.04

Informacja dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do CEEB

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Na podstawie ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2127) utworzono CEEB, będącą mechanizmem informatycznym, który posłuży do zidentyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków.  Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Kryterium wpisu budynku do systemu stanowi moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno-i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Nowe obowiązki nałożono m.in.:

 1. na właścicieli lub zarządców budynków lub lokali – złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:
 • w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw tj. po 1 lipca 2021 r. (art. 27 g. ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
 • nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia 1 lipca 2021 r w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych (uruchomionych) do 1 lipca 2021 r. 
 1. na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast – wprowadzenie danych i informacji z deklaracji do CEEB:
 • w terminie 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw (art. 27 g. ust 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008),
 • w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej dot. źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych (uruchomionych) przed 1 lipca 2021 r.  

 W jaki sposób można złożyć deklaracje do CEEB?

 1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line na stronie zone.gunb.gov.pl
 2. w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27  

 

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia będą groziły  kary grzywny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

 Do pobrania:

 1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
 2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków