Treść strony CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Informacja dotycząca obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

CEEB to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r., poz. 438).

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw:

  • Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych;
  • Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz B przeznaczony dla budynków niemieszkalnych.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływał z dniem 30 czerwca 2022 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła lub źródła spalania paliw.

W jaki sposób można złożyć deklaracje do CEEB?

Deklarację składa się w postaci:
1)      elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję - czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line na stronie gunb.gov.pl

2)    pisemnej – wypełniony dokument w wersji papierowej można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27  

Składający deklarację jest obowiązany do zawarcia w niej klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Jak sprawdzić jakiej klasy jest kocioł?

W przypadku posiadania kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) w deklaracji należy wskazać klasę posiadanego urządzenia.

Informacja o klasie kotła powinna znajdować się w dokumentacji urządzenia, takiej jak np.: książka użytkownika, instrukcja obsługi. Najczęściej zawarta jest jako skan certyfikatu z badań, przy czym może być wpisana w innej formie. Oznaczenie klasy powinno także być umieszczone na tabliczce znamionowej, która znajduje się na obudowie kotła. Musi ono być zaznaczone cyfrą arabską lub rzymską (np.: „klasa 5” lub „klasa V”). Kocioł, w przypadku którego nie da się stwierdzić klasy na podstawie dokumentacji lub tabliczki znamionowej, traktowany jest jako urządzenie nie spełniające kryteriów żadnej z klas, tzw. kopciuch. W przypadku kotłów starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mają przypisanej klasy. Do 2017 roku nie było prawnego wymogu w tym zakresie, więc najtańsze proste kotły przeważnie nie były badane pod kątem emisji. Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Jakie są klasy kotłów węglowych?

Według obowiązującej normy PN-EN 303-5:2012 wyróżnia się trzy klasy kotłów, wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów. Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa. Od 1 października 2017 r. obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 r.

 Złożenie deklaracji w CEEB jest obowiązkowe!!!

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia  grożą sankcje karne – można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet do 5.000,00 zł.

Niezłożenie deklaracji w terminie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny w wysokości od 20 do 5.000 złotych. Jeśli deklaracja zostanie złożona po terminie a złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia dopuszcza się wykroczenia, lecz nie podlega karze. Oznacza to zatem, że jeżeli jeszcze przed reakcją organu zostanie złożona deklaracja, właściciel nieruchomości/zarządca uniknie kary (tzw. czynny żal).

Ustawa nie przewiduje natomiast sankcji za podanie w deklaracji niekompletnych lub nieprecyzyjnych, a przez co zazwyczaj błędnych danych, które następnie zostaną uwzględnione w ewidencji. Dane podane w deklaracji będą podlegały weryfikacji przez np. kominiarzy, którzy będą w stanie wykryć nieprawidłowości i wówczas dokonają zmodyfikowania danych wskazanych przed podmiot składający deklarację.

Informacja ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB):

„Uwaga! Po 30 czerwca 2022 r. wciąż składamy, odbieramy i  wprowadzamy deklaracje do CEEB. Zakończenie terminu ustawowego na złożenie deklaracji nie zmienia sposobu postępowania urzędników. Aplikacja CEEB również działa tak, jak dotychczas”.

Więcej informacji można uzyskać na stronie GUNBhttps://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

 Do pobrania:

1.        Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

adres linku:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf?692

2.        Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

adres linku:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf?118

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków