Treść strony CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to system informacji o źródłach ogrzewania budynków w Polsce. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r., poz. 554).

Każdy właściciel lub zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW jest zobowiązany do złożenia odpowiedniej deklaracji:

  • Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych;
  • Formularz B – dotyczy budynków i lokali niemieszkalnych.

Deklaracje do CEEB muszą złożyć również właściciele domków letniskowych, jeśli zainstalowane są w nim źródła ciepła, np. kominki. W tym przypadku należy wypełnić formularz B przeznaczony dla budynków niemieszkalnych.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji upływa z dniem 30 czerwca 2022 r.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. termin na złożenie deklaracji to 14 dni od daty ich uruchomienia.

Jak sprawdzić jakiej klasy jest kocioł?

W przypadku posiadania kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) w deklaracji należy wskazać klasę posiadanego urządzenia.

Informacja o klasie kotła powinna znajdować się dokumentacji urządzenia, takiej jak np.: książka użytkownika, instrukcja obsługi. Najczęściej zawarta jest jako skan certyfikatu z badań, przy czym może być wpisana w innej formie. Oznaczenie klasy powinno także być umieszczone na tabliczce znamionowej, która znajduje się na obudowie kotła. Musi ono być zaznaczone cyfrą arabską lub rzymską (np.: „klasa 5” lub „klasa V”). Kocioł, w przypadku którego nie da się stwierdzić klasy na podstawie dokumentacji lub tabliczki znamionowej, traktowany jest jako urządzenie nie spełniające kryteriów żadnej z klas, tzw. kopciuch. W przypadku kotłów starszy niż 5 lat, istnieje duże prawdopodobieństwo, że nie mają przypisanej klasy. Do 2017 roku nie było prawnego wymogu w tym zakresie, więc najtańsze proste kotły przeważnie nie były badane pod kątem emisji. Warto pamiętać, że „certyfikat bezpieczeństwa ekologicznego” nie oznacza przyporządkowania kotła do żadnej z klas i w takiej sytuacji również mamy do czynienia z urządzeniem pozaklasowym, które w przyszłości będzie trzeba wymienić.

Jakie są klasy kotłów węglowych?

Według obowiązującej normy PN-EN 303-5:2012 wyróżnia się trzy klasy kotłów, wskazujące ich jakość. Jest to klasa 3 - najniższa sprawność, klasa 4 oraz klasa 5 - najwyższa sprawność i jakość. W największym uproszczeniu, im wyższa klasa kotła, tym jego większe zaawansowanie technologiczne i niższa emisja szkodliwych dla środowiska pyłów. Piąta, najwyższa klasa gwarantuje efektywne działanie pieca, długie utrzymywanie ciepła i oszczędności wynikające z mniejszego zużycia paliwa. Od 1 października 2017 r. obowiązuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, które nie spełniają norm emisji klasy 5 według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, które zostały wyprodukowane przed tą datą mogły być jeszcze sprzedawane do 30 czerwca 2018 r.

 W jaki sposób można złożyć deklaracje do CEEB?

  1. w formie elektronicznej, czyli przez Internet wypełniając prosty formularz on-line na stronie gunb.gov.pl
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27  

Przesłanie danych jest obowiązkowe!!!

Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia  grożą sankcje karne – można zostać ukaranym grzywną w wysokości do 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu to grzywna może wynieść nawet do 5.000,00 zł.

  Do pobrania:

  1. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  2. Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B – budynki i lokale niemieszkaln
  3. Broszura informacyjna sierpień 2021
  4. Ulotka informacyjna 1
  5. Ulotka informacyjna 2

Ad. 3.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/broszura_sierpien_2021_002.pdf?86

Ad. 4.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka1f.png?669

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka1f-a5-cmyk.jpg?310

Ad. 5.

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka2f.png?214

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/grafiki/ulotka2f-a5-cmyk.jpg?216

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków