Treść strony 2021

Podsumowanie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2021 r.

W 2021 r. łączna kwota wypłaconych dotacji celowych z budżetu gminy na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza wyniosła 415 483,74 zł, którą dofinansowano wymianę pieców w ramach  91 umów

 • data: 2023-01-04

nnnn

Ogłaszamy drugi nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródła ciepła

Ogłaszamy drugi nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kominek na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie eletryczne,
 • pompę ciepła,

w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/318/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXIV/334/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji

Wnioski należy składać od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600,
 • w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600,
 • w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po 13 sierpnia 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 142 055,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50% poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5000,00 zł.

Formularz wniosku o udzielenie dotacji celowej (załącznik nr 1 do zarządzenia) dostępny jest w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie oraz na stronie internetowej http://bip.strykow.pl

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła. Dofinansowaniu nie podlegają koszty montażu kotła, koszty wykonania instalacji oraz koszty innych urządzeń, takich jak zasobnik c.w.u.

Realizacja zadania musi nastąpić najpóźniej do dnia 16 listopada 2021 r.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności wpływu.

 

 

 • wymiana piecy 2

Ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła:

 • kocioł na ekogroszek, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kominek na biomasę, spełniający wymogi Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. (tzw. „ekoprojekt”),
 • kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa),
 • kocioł na olej opałowy,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • pompę ciepla.

w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Zasady udzielania dotacji, w tym wysokość dotacji, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XI/112/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 r.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać od 6 kwietnia 2021 r. do dnia 17 maja 2021 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27, w następujących godzinach:

 • od poniedziałku do środy w godzinach od 800 do 1600,
 • w każdy czwartek w godzinach od 700 do 1600,
 • w każdy piątek w godzinach od 800 do 1500.

Wnioski mogą również zostać przesłane drogą pocztową. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Strykowie, a nie data nadania przesyłki.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po dniu 17 maja 2021 r. nie będą rozpatrywane.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania wynosi 300.000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % poniesionych kosztów zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Realizacja zadania może zostać rozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Dofinansowanie nie może być przeznaczone na refundację kosztów poniesionych przed datą zawarcia umowy.

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie zakupu nowego ekologicznego źródła ciepła. Dofinansowaniu nie podlegają koszty montażu kotła, koszty wykonania instalacji oraz koszty innych urządzeń, takich jak zasobnik c.w.u.

 • Plakat

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków