Treść strony 2019.06

Świadczenie wychowawcze ( 500+ ) od 1 lipca 2019 r. bez kryterium dochodowego

Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodu rodziny.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli :

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
  3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  matki  albo  ojca,  z zastrzeżeniem opieki  naprzemiennej  (zgodnie z orzeczeniem sądu), albo
  2.  opiekunowi  faktycznemu  dziecka,  jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na  utrzymaniu  opiekuna faktycznego, albo
  3. opiekunowi prawnemu dziecka, albo
  4. dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko,  w sprawie którego toczy się postępowanie  o przysposobienie,  dziecko  znajdujące  się  pod  opieką  prawną  lub dziecko  umieszczone w domu pomocy społecznej.

Opiekun faktyczny dziecka - oznacza to osobę faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składa się w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU  I WYPŁATA ŚWIADCZENIA


Wnioski o ustalenie prawa do  świadczenia wychowawczego będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca 2019r.

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA

lipiec-sierpień 2019 r.

wypłata do 31 października 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.)

wrzesień 2019 r.

wypłata do 30 listopada 2019 r.
(z wyrównaniem od lipca 2019 r.

październik 2019 r.

wypłata do 31 grudnia 2019 r.

listopad 2019 r.

wypłata do 31 stycznia 2020 r.

grudzień 2019 r. -

wypłata do 29 lutego 2020 r.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w okresie od dnia 1 lipca 2019r. do dnia 30 września 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się, począwszy od dnia 1 lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego w okresie , na który jest ustalane, nie jest przyznane. 

Osoby, które mają obecnie ustalone prawo do  świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r.  - od 1 lipca 2019 r. winny złożyć  jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W związku z tym, osoby te będą miały ustalone prawo do świadczenia  wychowawczego na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) - od 1 lipca 2019 r., natomiast na pozostałe dzieci  (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)  od 1 października 2019 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego złożonych od 1 lipca 2019 r.  prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.
Przyznanie przez organ właściwy świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji, natomiast odmowa przyznania, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego wymagają wydania decyzji.

Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku.

Nieodebranie  informacji  o przyznaniu  świadczenia  wychowawczego  nie  wstrzymuje  wypłaty tego świadczenia. W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego (w tym zmianę miejsca zamieszkania) osoba otrzymująca to świadczenie jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym tut. Organ.

(Źródło:Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2019.924 z dnia 17-05-2019) wejście w życie : od 1 lipca 2019r.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2019-06-12

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków