Treść strony 2020.10

INFORMACJA W SPRAWIE POTWIERDZANIA PRZEZ BURMISTRZA STRYKOWA UMÓW DZIERŻAWY ZAWIERANYCH PRZEZ ROLNIKÓW

Burmistrz Strykowa informuje, że na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174) z dniem 31 lipca 2020 r.  zniesiono obowiązek rejestrowania w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. Znowelizowany art. 28 ust. 4 i art. 38 pkt 1 ww. ustawy wprowadzają obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenie przedmiotu dzierżawy.

Burmistrz Strykowa może potwierdzać wyłącznie zawarcie umów dzierżawy zawartych na co najmniej 10 lat, osobom niebędącym:

  1. małżonkiem emeryta i rencisty,
  2. jego zstępnym lub pasierbem,
  3. osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,
  4. małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c.

Na podstawie ww. przepisów Burmistrz dokonuje wyłącznie potwierdzenia zawarcia umowy, zatem nie potwierdza faktu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy dzierżawy, nie sporządza umowy dzierżawy i nie poświadcza własnoręczności podpisów na tych umowach.

Osoby zainteresowane potwierdzeniem przez Burmistrza Strykowa umowy dzierżawy proszone są o kontakt telefoniczny tel. 42 719 80 02, celem umówienia dogodnego terminu dokonania czynności. Przy potwierdzeniu zawarcia umowy wymagana jest obecność wszystkich stron umowy.

 

Ponadto informujemy, że  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  stwierdzenia własnoręczności podpisu lub potwierdzenia daty zawarcia umowy dzierżawy dostarczanej do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu uzyskania środków unijnych może dokonać tylko notariusz w Kancelarii Notarialnej. Na podstawie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1192)  poświadczenie własnoręczności podpisu, daty okazania dokumentu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem może dokonać wyłącznie notariusz. Wyjątek od ogólnej zasady stanowią niektóre czynności określone w przepisach szczególnych wydanych na podstawie art. 101 ustawy – Prawo o notariacie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki w miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej, do poświadczania własnoręczności podpisu są upoważnieni wójt, burmistrz, prezydent miasta,  wyłącznie:

1)  na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz odbioru dokumentów z urzędów i instytucji,

2) na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny i majątkowy składającego oświadczenie.

W świetle powyższego, poświadczenie własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie zostało uregulowane we wskazanych przepisach, nie ma więc podstaw do dokonywania takich czynności przez Burmistrza. Powyższe oznacza również, że ewentualne poświadczenie przez Burmistrza własnoręczności podpisu na umowie dzierżawy nie ma mocy prawnej.

  • autor: Wojciech Tomczak, data: 2020-10-16

wstecz

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków