Treść strony 2018

Podsumowanie naboru wniosków na wymianę źródeł ciepła w 2018 r.

W 2018 r. na powyższy cel z budżetu gminy została wydatkowana kwota 131 423,89 zł, którą dofinansowano wymianę pieców w ramach 29 umów.

  • data: 2023-01-04

              nnnnn

Dotacje w zakresie ochrony powietrza 2018

Ogłaszamy nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi o udzielenie dotacji celowej na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła: kocioł na biomasę klasy 5, kocioł na gaz (podłączenie do sieci albo instalacja zbiornikowa), kocioł na olej opałowy, ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła, w budynkach położonych w granicach administracyjnych Gminy Stryków.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Wnioski należy składać od dnia 5 marca 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. w formie papierowej, z wykorzystaniem załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Strykowie, 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27 od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od  8.00  do  16.00  lub drogą pocztową.  

Wnioski,  które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Strykowie po 28.09.2018 r. nie będą rozpatrywane.

Celem  naboru  jest  przyznanie  w 2018 r. dotacji  celowych  na  realizację przedsięwzięć  inwestycyjnych polegających  na  wymianie dotychczasowego  źródła ciepła  opartego  na  paliwie  stałym  na  nowe  ekologiczne źródłociepła:

  • kocioł na biomasę,
  • gaz (podłączenie do sieci lub własny zbiornik),
  • olej opałowy,
  • wykonanie ogrzewania elektrycznego,
  • pompęciepła.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania w roku budżetowym 2018 wynosi 300 000,00 zł.

Dotacja będzie udzielana w wysokości do 50 % poniesionych kosztów zakupu, ale nie więcej niż 5 000,00 zł.

Realizacja zadania możezostaćrozpoczęta po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji.

Zarządzenie Nr 19/2018
w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza, powołania Komisji do przeprowadzenia naboru oraz trybu postępowania w sprawie ich udzielenia i sposobu rozliczenia. http://www.bip.strykow.pl/?a=7866

Uchwała Nr XLIV/382/2017
w sprawie udzielenia dotacji oraz sposób ich rozliczenia określa „Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków” stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. http://www.bip.strykow.pl/?a=7798

 

  • Dotacje do wymiany pieca

Udzielono 29 dotacji na łączna kwotę 131 423,89 zł.

Lista Wnioskodawców którym udzielono dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza > http://bip.strykow.pl/?c=939

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków