Treść strony ZADANIA SOŁECKIE

Budowa wodociągu w miejscowości Kiełmina – 902 871,14 zł

W ramach zadania zrealizowanego w celu zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody dla mieszkańców sołectwa Kiełmina, zostały wykonane roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody III stopnia ze zbiornikiem wyrównawczym, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni. Pozyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 467 070,00 zł. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 • Budowa wodociągu Kiełmina
 • Budowa wodociągu Kiełmina
 • Budowa wodociągu Kiełmina
 • Budowa wodociągu Kiełmina
 • Budowa wodociągu Kiełmina

Montaż energooszczędnego oświetlenia drogowego - 135 735,71 zł

W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie w Sołectwie Kiełmina - zamontowano 24 szt. lamp energooszczędnych w sołectwie Kiełmina i 4 szt. lamp energooszczędnych w sołectwie Klęk. Inwestycja została przeprowadzona w ramach etapowanego projektu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego  w Gminie Stryków". Koszt realizacji całości projektu to 2 170 513,71 zł, w tym dofinansowanie z UE w kwocie 1 441 334,35 zł. Zadanie realizowane w latach 2019/2021.

 • Budowa oświetlenia Kiełmina
 • Budowa oświetlenia Kiełmina

Rozbudowa SUW wraz z siecią wodociągową

💠W 2021 roku zrealizowaliśmy rozbudowę SUW w Kiełminie poprzez budowę pompowni wody III stopnia wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności 100m3, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz przyłączeniem do kanalizacji sanitarnej dla tej pompowni. Teren stacji ogrodzono płotem z metalowych paneli systemowych, wyposażonym w bramę dwuskrzydłową systemową. Wykonany układ dystrybucji podnoszenia ciśnienia wody został włączony do istniejącej sieci wodociągowej w drodze powiatowej 5129E relacji Dobra – Kiełmina - Klęk.
💠Wykonano również budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
💠Inwestycja miała na celu m.in. pobudzenie budownictwa mieszkaniowego w tym rejonie gminy. Do nowego odcinka wodociągu sukcesywnie przyłączani będą kolejni odbiorcy.
💠Łączny koszt inwestycji wyniósł 938.134,14 zł, na ten cel pozyskaliśmy również  dofinansowanie ze środków w ramach PROW 2014-2020 w kwocie 623.821,00 zł. 

 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową
 • Rozbudowa SUW w Kiełminie wraz z siecią wodociągową

Montaż energooszczędnego oświetlenia solarnego – 19 500,00 zł

W ramach zadania wykonano nowe oświetlenie solarne w Sołectwie. Zamontowano 3 lampy z oprawami typu led. Zadanie zrealizowano w 2023 r. 

Przebudowa przepustu na drodze gminnej - 133 987,41 zł

W ramach robót budowlanych na rowie melioracyjnym pod gminną drogą gruntową w Kiełminie, przeprowadzono rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę w tym miejscu przepustu o większej średnicy i długości. Wykonano również poszerzenie nasypu drogowego, nawierzchnię drogową z tłucznia, pobocze, zamontowano także bariery ochronne. Wartość robót to 133 987,41 zł. Inwestycja została zrealizowana w 2023 r.

 

 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja w trakcie realizacji.
 • Przepust drogowy w Kiełminie, inwestycja po zakończeniu realizacji

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klęk-Kiełmina - 702 119,94 zł

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej w m. Klęk (obręb Kiełmina) na odcinku ok.  346 m. 
Droga zlokalizowana jest na działce nr 119/1 obręb Kiełmina, połączona jest z drogą krajową nr 71 i zakończona miejscem do zawracania. W ramach zadania wykonano m.in. ciąg pieszy z kostki betonowej szarej, zjazdy z kostki betonowej czerwonej, ciąg jezdny z płyt ażurowych grafitowych, ciąg pieszy i jezdny o wzmocnionej konstrukcji z kostki betonowej. Koszty całkowite związane z wykonaniem inwestycji to 702 119,94 zł. Gmina Stryków pozyskała z budżetu Województwa Łódzkiego dotację na część zadania.  Zadanie zrealizowane w 2023 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nakładka na drodze gminnej

Zadanie polegało na położeniu nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach naprawy uszkodzeń drogowych, powstałych wskutek szkodliwego działania wody i mrozu w trakcie zimy. Zrealizowano w 2021 r. 

 • Nakładka na drodze gminnej
 • Nakładka na drodze gminnej

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kiełminie – 298 596,00 zł

Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu udzielonemu przez Gminę Stryków. Łączny koszt inwestycji to 298 596,00 zł. Gmina wzięła na siebie wydatek w wysokości 178 596,00 zł. Powiat Zgierski wydał na ten cel 120 000,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2021 r.

 • -
 • -
 • -
 • -

Budowa drogi gminnej Dobra-Klęk – 1 820 221,40 zł

Inwestycja polegała na budowie drogi gminnej wewnętrznej od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku. Droga o nawierzchni bitumicznej i dł. 1112 m została wybudowana w istniejącym śladzie. Inwestycja objęła również wykonanie poboczy oraz zjazdów z kruszywa. 
Wartość umowy z wybranym w przetargu wykonawcą wynosiła 1 820 221,40 zł. Inwestycja została dofinansowywana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania to 1 662 500,00 zł. Inwestycja zrealizowana w 2023 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup pierwszego w historii gminy nowego samochodu dla OSP - 1 329 999,00 zł

Zadanie inwestycyjne obejmowało zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełminie. Gmina Stryków dofinansowała zadanie w kwocie 679 999,00 zł, KG PSP dofinansowało zadanie w kwocie  500 000,00 zł, WFOŚiGW W Łodzi przekazało dofinansowanie w kwocie  150 000,00 zł. Zakup zrealizowano w 2022 r.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Remont i doposażenie strażnicy OSP Kiełmina

W ramach wsparcia dla jednostki OSP, wyremontowano pomieszczenie garażowe w strażnicy OSP – koszt remotu to 9 808,02 zł. Zadanie zrealizowano w 2022 r.  Jednocześnie zakupiono nowe drzwi do garażu strażnicy –  wartość drzwi to 17 700,00 zł. Zakupu dokonano w 2022 r. W ramach doposażenia jednostki OSP Kiełmina, sukcesywnie dokonywano zakupów m.in.: witryny chłodniczej, zamrażalki, pieca konwekcyjnego wraz z patelnią elektryczną do kuchni strażnicy OSP oraz ubrania specjalne na potrzeby OSP. W 2024 r. zakupiono 2 zestawy mikrofonów.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • Mikrofon

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw – 95 362,86 zł

W ramach doposażenia placu zabaw, zamontowano dwa urządzenia zabawowe: zjazd linowy z nawierzchnią bezpieczną piaszczystą oraz karuzelę potrójną z nawierzchnią bezpieczną w postaci płyt SBR. Inwestycję zrealizowano w 2023 r. na kwotę 85 669,23 zł. W 2024 r. zamontowano huśtawkę potrójną za kwotę 9 693,63 zł. 

 • -
 • -
 • huśtawka potrójna w dzień montażu

Zakup traktora ogrodowego – 12 200,00 zł

Traktor ogrodowy zakupiono  na potrzeby utrzymania terenów zielonych będących w użytkowaniu sołectwa. 

 • Zakup traktorka kosiarki

Naprawa ogrodzenia i piłkochwytów na działce sołeckiej – 5 000,00 zł

Wykonano naprawę ogrodzenia działki sołeckiej w Kiełminie wymienione zostało gniazdo oporu dolnego do rygla bramy, elementy bramy i furtki zostały zabezpieczone w miejscach korodujących, wyprostowano zdeformowaną siatkę. W piłkochwytach wymieniono brakujące elementy i linkę wzmacniającą. Zadania zrealizowano w 2023 r. 

 • Ogrodzenie po prostowaniu
 • Brama po naprawie
 • Brama po naprawie
 • Piłkochwyty po naprawie
 • Piłkochwyty przed naprawą
 • Ogrodzenie przed prostowaniem

Doposażenie działki sołeckiej

W ramach doposażenia działki sołeckiej zakupiono kosze oraz ławki.  

 • Działka sołecka
 • Działka sołecka
 • Działka sołecka
 • Działka sołecka

Zagospodarowanie zielenią działki sołeckiej w Kiełminie

W ramach budżetu sołeckiego, Mieszkańcy Sołectwa Kiełmina zaplanowali zakup roślin, w celu zagospodarowania terenu działki sołeckiej. Zakupiono 8 szt. rozplenicy japońskiej, 30 szt. trawy ozdobnej miskant chiński, 2 szt. klonu kolumnowego, 19 szt. hortensji bukietowej, 4 szt. magnolii oraz 3 szt. brzozy PA. Mieszkańcy w ramach wspólnej pracy wysadzili zakupione rośliny na terenie działki sołeckiej.  Zadanie zrealizowano w 2022 roku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wykonanie 3 tablic informacyjno-promocyjnych z mapą sołectwa – 11 232,00 zł

W ramach zadania, zakupiono i zamontowano w trzech miejscach w Sołectwie Kiełmina (Klęk) trzy tablice informacyjno-promocyjne zawierające mapę, opis i zdjęcia sołectwa. Zadanie zrealizowano w 2021 r.

 • Tablica z planem sołectwa przy placu zabaw w Kiełminie
 • Tablica z planem sołectwa w Kiełminie przy wejściu na "Górkę Ślimaka"
 • Tablica z planem sołectwa przy parku w Klęku

Zadanie stałe w Sołectwie Kiełmina

Zadania stałe realizowane przez sołectwo obejmują wynajem i serwis kabiny TOI-TOI oraz organizację akcji ekologiczno-kulturalno-zdrowotno-sportowych.

Kontakt stopka

Dane adresowe

 • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków