Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Fundusz Dróg Samorządowych

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

 • flaga i godło na www

Tytuł projektu

Budowa drogi od miejscowości Ługi w kierunku Michałówka

Numer umowy

118/G/2020 z dnia 1.06.2020 r. 

Okres realizacji projektu

2020

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

3 684 195,00 zł

Dofinansowanie ze środków

Państwowego Funduszu Celowego

1 842 097,00 zł

Wkład jednostki realizującej projekt

1 842 098,00 zł

Zadanie jest realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Michałówek, Sosnowiec. Droga gminna Nr 120325 E w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową, jednakże jest ona w złym stanie technicznym. Przedmiotowa droga biegnie od m. Ługi w kierunku m. Michałówek oraz m. Sosnowiec.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę drogi gminnej Nr 120325 E poszerzając granice istniejącego pasa drogowego do szerokości min. 15 m. Drogę podzielono na dwa odcinki tj. A-B-C oraz D-B-E.
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,00 m; (na łukach poszerzenia do 5,8 m, 6,0 m oraz 6,2 m) o długościach odc. A-B-C 1100,59 mb oraz odc. B-D-E 449,52 mb o nawierzchni bitumicznej. Ponadto zaprojektowano jednostronny chodnik o szerokości 2,0 m.
Na włączeniu zjazdów do jezdni w miejscu występowania chodnika zaprojektowano skosy w stosunku 1:1 (w formie zmiany koloru kostki). Ponadto w miejscach gdzie nie występuje chodnik zaprojektowano pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni z kruszywa łamanego.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie urządzeń wodnych polegające na:
- budowie 7 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami średnicy DN 200 mm, 
- budowie wylotów W1, W2, W3, W4, W5 średnicy DN 200 mm do rowu przydrożnego infiltracyjnego,
- budowie wylotu W6 średnicy DN 200 mm do przepustu w ciągu rowu melioracyjnego R-A,
- budowie wylotu W7 średnicy DN 200 mm do rowu przydrożnego odpływowego,
- budowie rowu przydrożnego odpływowego wraz z przepustami pod zjazdami i jezdnią DN 500 mm ze ściankami czołowymi,
- budowie rowu przydrożnego bezodpływowego infiltracyjnego,
- budowie nowego przepustu drogowego ramowego 100x150 cm w ciągu rowu melioracyjnego R-A wraz z umocnieniem dna i skarp rowu na wlocie i wylocie przepustu.
W układzie komunikacyjnym droga będzie zaliczona do klasy "D" - dojazdowa. 
Inwestycja poprawi warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia, gdyż ułatwi dojazd od Strykowa do miejscowości Ługi , Michałówek, Stary Imielnik, Dobieszków dla pojazdów służb typu pogotowie czy straż pożarna. Droga ta stworzy bardzo ważną alternatywę dla drogi krajowej DK14, podniesie się komfort jazdy i bezpieczeństwo mieszkańców oraz innych użytkowników drogi.

 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.
 • Droga Ługi - Michałówek przed realizacją.

Tytuł projektu

BUDOWA DROGI GMINNEJ ŁUGI - CESARKA (w tym rozbudowa istniejących odcinków drogi gminnej 120323E) 

Numer umowy

209/II/2019 z dnia 11.12.2019 r. 

Okres realizacji projektu

2019 - 2020

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

2 115 972,84 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 929 766,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

1 186 206,84 PLN

Zadanie jest realizowane w Powiecie Zgierskim, Gminie Stryków w miejscowościach Ługi, Cesarka Sosnowiec. Budowana droga jest częściowo w nowym śladzie drogi oraz w istniejącym drogi gminnej. Teren przeznaczony do zlokalizowania przedsięwzięcia budowlanego to grunt porośnięty drzewami i zakrzaczeniami. Droga będzie realizowana częściowo w nowym śladzie ze względu na spełnienie odpowiednich warunków technicznych oraz poprawę bezpieczeństwa przyszłych użytkowników drogi. Realizacja zadania będzie podzielona na etapy. W pierwszym etapie będą realizowane prace związane z wycinką drzew rosnących w pasie drogowym. Prace są konieczne do wybudowania bezpiecznej drogi w nowym śladzie. Drugi etap przewiduje budowę drogi łączącej drogę gminną 120323E relacji Cesarka - Sosnowiec z drogą gminną 120323E relacji Ługi – Dobieszków wraz z budową skrzyżowań. W układzie komunikacyjnym droga będzie zaliczona do klasy "L" - lokalna. Realizacja podzielona została na dwa odcinki. Pierwszy o długości 529,80 m, drugi długości 156,80 m.

 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka
 • Budowa drogi Ługi - Cesarka

 

 

Tytuł projektu

Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewódzkiej 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym przebudowa mostu na rzece Moszczenicy)

Numer umowy

nr 21/II/2019 z dnia 25.09.2019 

Okres realizacji projektu

2019 - 2021

Nazwa programu

Fundusz Dróg Samorządowych na lata 2019-2028

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

6 207 255,00 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 3 103 627,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

3 103 628,00 PLN

Budowa i przebudowa planowana jest częściowo w istniejącym śladzie drogi gruntowej oraz w nowym śladzie. Droga jest bardzo ważna pod względem sieci komunikacyjnej, bowiem łączy drogę wojewódzką nr 708 z drogą powiatową nr 5104E oraz tereny inwestycyjne. 

PLANOWANY STAN DOCELOWY: 
Realizacja zadania będzie podzielona na etapy. W pierwszy etapie będą realizowane prace związane z przebudową mostu na rzece Moszczenicy. Prace są konieczne, aby przywrócić ruch na drodze. Drugi etap przewiduje budowę odcinka drogi łączącej drogę wojewódzką 708 z drogą powiatową nr 5104E wraz z przebudową skrzyżowania na drodze wojewódzkiej 708 oraz skrzyżowania w drodze powiatowej 5104E. 

 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach
 • Most w Smolicach

 

 

Tytuł projektu

Remont drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse- Bronin w gminie Stryków. 

Numer umowy

59/2019 z dnia 27.08.2019

Okres realizacji projektu

22.03.2019 - 31.08.2019

Nazwa programu

Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent

Gmina Stryków

 

Całkowita wartość projektu

279 539,35 PLN

Dofinansowanie

Dotacja budżetu państwa: 139 769,00 PLN

Wkład jednostki realizującej projekt

139 770,35 PLN

Realizowana inwestycja remontu drogi gminnej nr 120303E na odcinku Osse - Bronin o długość 1352mb  (1,352 km), szerokości w przedziale 10-12m polegała na remoncie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie nakładki asfaltowej na szerokości 4,1m. Oczyszczeniu i skropieniu istniejącej nawierzchni asfaltowej i ułożeniu warstwy ścieralnej o grubości 4cm z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni, oraz uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym grubości 5 cm.

 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...
 • Remont dróg gminnych na terenie Gminy Stryków Nr 120303 E...

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00