Treść strony PSZOK I INNE PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW

 Adres PSZOK:

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Batorego 25, 95-010 Stryków

Harmonogram pracy PSZOK:

u wtorek -  piątek w godzinach 9:00 -17:00,
u soboty w godzinach 8:00 -16:00.


Do PSZOK-u w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak:

      þ  papier,
þ szkło (butelki, słoiki, naczynia szklane itp.),
þ tworzywa sztuczne,
þ opakowania wielomateriałowe (w tym kartony po mleku),
þ metale,
þ odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tj. trawa, liście, ścinki gałęzi i żywopłotów) oraz odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
þ meble i inne odpady wielkogabarytowe,
þ zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
þ odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych,
þ odpady niebezpieczne,
þ opakowania po farbach i lakierach,
þ przeterminowane leki i chemikalia,
þ zużyte baterie i zużyte akumulatory,
þ zużyte opony.

Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady:

ý niebezpieczne odpady budowlane zawierające: azbest, papę, smołę lub substancje smoło podobne,
ýpochodzące z działalności gospodarczej,
ýpochodzące od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców, przy czym za takie uznane będą ilości przekraczające o 100% średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych, określone w WPGO dla województwa łódzkiego,
ýczęści samochodowe, w tym szyby samochodowe.

Adresy punków zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w pospodarstwach rolnych:

u Folia rolnicza - ADAMEX, tel. 885 173 717, 797 417 71
u Folia rolnicza -  eko SO-MASZ,  tel. 605 684 846
u Odbiór opon - Grupa RECYKL S.A., tel. 667 955 563
u Odbiór opon i sznurka rolniczego - Ecologika24, tel. 506 172 929

 

Co zrobić z przeterminowanymi, nieprzydatnymi lekami?

Można je oddać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strykowie.
Leki należy wyrzucić, jeśli:

upłynął ich termin ważności,
były otwarte dłużej niż pozwala ulotka,
były źle przechowywane ( np. na słońcu czy poza lodówką),
były użyte niehigienicznie (np. syrop pity z butelki).

Przynosząc leki do PSZOK-u w Strykowie,  należy przekazać je pracownikowi, który umieści je w specjalnie wydzielonym pojemniku na tego typu odpady. Wyrzucane leki należy dostarczać do PSZOK-u w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, nie wyjmując ich z blistra, pudełka czy nie wylewając z butelki.

Uwaga! Przeterminowanych leków nie można wyrzucać razem ze zwykłymi śmieciami! Zawarte w nich substancje chemiczne mogą przedostać się do środowiska, zagrozić ludziom i zwierzętom.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków