Treść strony SZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH

INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD ŁOWIECKICH NA TERENIE GMINY STRYKÓW

Znowelizowana ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. 2018. poz.2033.), określa m. in: tryb i zasady szacowania szkód łowieckich. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo łowieckie szacowanie szkód łowieckich oraz ustalenie wysokości odszkodowania dokonuje zespół składający się z:

  1. przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego,
  2. przedstawiciela dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego,
  3. właściciela lub posiadacza gruntów rolnych, na których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym, wnioski o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania należy składać do właściwego dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego. Przedstawiciel Gminy nie wchodzi w skład komisji  szacującej szkody łowieckie.

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera w szczególności:

  1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych,
  2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody,
  3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Niestawiennictwo właściciela lub posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

O terminie dokonania oględzin, dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

Niezwłocznie po zakończeniu szacowania ostatecznego dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego sporządza protokół.

Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      tel. +48 (42) 719-84-03
      tel. +48 (42) 719-94-95
      fax  +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
                                                                                           czw: 07:00 - 15:00
                                                                                           pt: 08:00 - 14:00

 

 

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków