Treść strony Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków

  • flagi

Gmina Stryków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stryków”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie wyceny prac dokonanej w audytach energetycznych oraz kosztorysach inwestorskich całkowity koszt realizacji projektu określono na 1 124 832,30 PLN z czego koszty kwalifikowalne to 795 067,33 PLN. Koszty niekwalifikowalne projektu to 329 764,97 PLN. Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 651 955,21 PLN (82,00% kosztów kwalifikowalnych) oraz środków własnych Gminy Stryków w wysokości 472 877,09 PLN.

W ramach projektu, termomodernizacji poddanych będzie 3 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska we Wrzasku,  Ochotnicza Straż Pożarna w Koźlu oraz Świetlica wiejska w Woli Błędowej. 

Problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynika ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Cel

Wartość

Cele bezpośrednie

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [CI32]

202 313,98 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

5,90 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

496,40 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

508,83 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CI34]

50,47 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia)

20 860,77 zł/rok

Poprawa efektywności energetycznej budynków

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w przedmiotowych budynkach o 73,22%.

Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy

Gmina Stryków przewiduje wykorzystanie pomp ciepła w budynku Świetlicy Wiejskiej w Woli Błędowej

Cele pośrednie

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.

Poprawa estetyki budynków

Poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej nastąpi poprawa estetyki zabudowy Gminy Stryków, co przyczyni się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

Poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynkach

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery spowoduje poprawę zdrowia mieszkańców Gminy. Odpowiednie działania termomodernizacyjne spowodują również utrzymanie wewnątrz budynków komfortowych i higienicznych warunków do przebywania ludzi.

Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji placówek o każdej porze roku.

Odpowiednie warunki wilgotnościowe i temperaturowe w budynkach spowodują wzrost efektywności i wydajności pracy osób użytkujących obiekty, oraz polepszą ich stan zdrowia.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i wynikająca z tego zwiększona alokacja środków na inne zadania Gminy.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne zadania realizowane przez Gminę Stryków

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków