Treść strony Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków

  • Loga projektów Unijnych

Gmina Stryków realizuje projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”, który dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na podstawie wyceny prac dokonanej w audytach energetycznych oraz kosztorysach inwestorskich całkowity koszt realizacji projektu określono na 7 445 095,20 PLN z czego koszty kwalifikowalne to 5 729 610,14 PLN. Koszty niekwalifikowane projektu to 1 715 485,06 PLN. Inwestycja będzie finansowana z dotacji EFRR w wysokości 4 869 595,66 PLN (84,99% kosztów kwalifikowalnych) oraz środków własnych Gminy Stryków w wysokości 2 575 499,54 PLN.

W ramach projektu, termomodernizacji poddanych będzie 10 budynków użyteczności publicznej: Świetlica Wiejska w Osse, Szkoła Podstawowa w Niesułkowie, Szkoła Podstawowa nr 1 w Strykowie, Zespół Szkół nr 2 w Bratoszewicach, Zespół Szkół nr 1 w Strykowie, Szkoła Podstawowa w Dobrej, Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełminie, Ochotnicza Straż Pożarna w Strykowie, Świetlica wiejska w Bratoszewicach oraz Urząd Miejski w Strykowie. 

Problemem, do którego rozwiązania przyczyni się realizacja projektu, jest niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej, która wynika ze złego stanu technicznego. Inwestycja pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię, co w znacznym stopniu przełoży się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza odpowiedzialnych za powstawanie zjawiska tzw. niskiej emisji oraz emisji gazów cieplarnianych.

Projekt jest realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 

Cel

Wartość

Cele bezpośrednie

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych [CO32]

1 913 882,63 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

87,15 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej

5 892,70 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu

6 206,45 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [CO34]

567,90 tony równoważnika CO2/rok

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej (koszty ogrzewania, przygotowywania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia)

369 229,33 zł/rok

Poprawa efektywności energetycznej budynków

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową w przedmiotowych budynkach o 59,27%.

Wzrost udziału OZE w ogólnym bilansie energetycznym Gminy

Gmina Stryków przewiduje montaż paneli fotowoltaicznych (3 instalacje o łącznej mocy 24,13 kWp) oraz wykorzystanie pomp ciepła (2 instalacje o łącznej mocy 252,30 kW)

Cele pośrednie

Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy

W wyniku prac termomodernizacyjnych nastąpi zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery co przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza.

Poprawa estetyki budynków

Poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej nastąpi poprawa estetyki zabudowy Gminy Stryków, co przyczyni się również do stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej.

Poprawa warunków zdrowotnych i komfortu osób przebywających w budynkach

Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery spowoduje poprawę zdrowia mieszkańców Gminy.
Odpowiednie działania termomodernizacyjne spowodują również utrzymanie wewnątrz budynków komfortowych i higienicznych warunków do przebywania ludzi.

Utrzymanie we wszystkich pomieszczeniach budynków temperatury i wilgotności umożliwiającej efektywne realizowanie funkcji placówek o każdej porze roku.

Odpowiednie warunki wilgotnościowe i temperaturowe w budynkach spowodują wzrost efektywności i wydajności pracy osób użytkujących obiekty, oraz polepszą ich stan zdrowia.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków i wynikająca z tego zwiększona alokacja środków na inne zadania Gminy.

Zmniejszenie kosztów ogrzewania i oświetlenia budynków o 369 229,33 zł/rok i przeznaczenie zaoszczędzonych środków na inne zadania realizowane przez Gminę Stryków

Kontakt stopka

Dane adresowe

  • Stryków Herb

URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE

ul. Tadeusza Kościuszki 27
95-010 Stryków

 

 

 

 

      tel. +48 (42) 719 80 02
      fax +48 (42) 719 81 93
      e-mail: strykow@strykow.pl

      Godziny urzędowania
      pn, wt, śr: 08:00 - 16:00
      czw: 07:00 - 16:00
      pt: 08:00 - 15:00

      Godziny pracy kasy Urzędu:
      pn, wt, śr: 08:00 - 15:00
      czw: 07:00 - 15:00
      pt: 08:00 - 14:00

Zapytaj Burmistrza

Formularz kontaktowy (pl)
*
*
*

Mapa Stryków

[obiekt mapy] Mapa Stryków