Gmina Stryków

Urząd Miejski
w Strykowie

Aktualności 2019

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Treść strony

II Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie przy ulicy Sowińskiego 10

BURMISTRZ STRYKOWA
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 486/20 stanowiącej własność Gminy Stryków położonej w Strykowie przy ulicy Sowińskiego 10.

Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej LD1G /00042836/3 prowadzonej przez V
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu.
Opis  nieruchomości:  nieruchomość  gruntowa  zabudowana  budynkiem  użytkowym  (biurowym) z możliwością  realizacji  funkcji  mieszkalnej.  Od  strony  wschodniej  budynek  w granicy  działki,  od  strony południowej  ogrodzona  niskim  płotem  z elementów  metalowych,  od  strony  zachodniej  i ulicy  Sowińskiego nie ogrodzona.  Budynek  z około  1922 r.  murowany,  z cegły,  parterowy,  o powierzchni  zabudowy  244 m 2  częściowo  podpiwniczony.  Od  strony  zachodniej  i południowej  rozbudowany  o dwie  przybudówki.  Pełnił funkcję biurową.
Nieruchomość  zlokalizowana  jest  na  obrzeżach  miasta,  w pobliżu  z granicą  administracyjną  z obrębem ewidencyjnym  Smolice  oraz  około  1 km  od  wjazdu  na  autostradę  A 2.  Od  strony  zachodniej  położona  jest w bezpośrednim  sąsiedztwie  z budynkiem  wielorodzinnym  trzykondygnacyjnym.  Od  strony  południowej przedłużenie  budynku  stanowi  warsztat  samochodowy,  dalej  znajduje  się  budynek  lecznicy  weterynaryjnej. Teren uzbrojony jest w sieć energetyczną, sieć gazową (w ulicy), sieć wodociągową i kanalizacyjną. Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Strykowa  z fragmentami  wsi  Smolice  i Tymianka  będącymi   w granicach  opracowania  planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Strykowie Nr XX/145/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. przedmiotowa
działka położona jest na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem realizacji funkcji usługowej w parterach budynków, oznaczonych symbolem planu MW.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 350.000,00 zł brutto.
Przetarg  odbędzie  się  w dniu  7 października  2019 r.  o godz.  10 00   w budynku  Urzędu  Miejskiego w Strykowie przy ulicy Kościuszki 27 (pokój nr 22)
Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w wysokości  35.000,00 zł  do  dnia 3 października  2019 r.  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miejskiego  w Strykowie  nr  52 8785  0002 2001 0000 1993 0006.

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.
Wadium  wpłacone  przez  uczestnika,  który  przetarg  wygrał,  zalicza  się  na  poczet  ceny  nabycia  własności nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.
Wadium  wpłacone  przez  pozostałych  uczestników  przetargu  zostanie  zwrócone  niezwłocznie,  jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na wskazane konto.
Osoba,  która  przetarg  wygra,  zobowiązana  jest  do  uiszczenia   pomniejszonych  o wpłacone  wadium należności z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości   - nie później niż na 3 dni przed podpisaniem aktu notarialnego.
O  terminie  podpisania  aktu  notarialnego  zwycięzca  przetargu  zostanie  powiadomiony  najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Uczestnik  przetargu  może,  w terminie  7 dni  od  dnia  ogłoszenia  wyniku  przetargu,  zaskarżyć  czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, do Burmistrza Strykowa.

Przed  przystąpieniem  do  przetargu  należy  zapoznać  się  z warunkami  oraz  regulaminem  przetargu.  
Dodatkowych  informacji  o przetargu  można  zasięgnąć   w Urzędzie  Miejskim  w Strykowie,  ul.  Kościuszki 27, pok. 12, I piętro lub telefonicznie pod numerem  (42) 719-80-02 wew. 127.

Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

drukuj (II Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strykowie przy ulicy Sowińskiego 10)

  • posesja_foto_01
  • posesja_foto_02
  • posesja_foto_03
  • posesja_foto_04

« wstecz

Banery

Stopka strony

[obiekt mapy] Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Strykowie

Stopka strony - dane adresowe

Dane adresowe

Urząd Miejski w Strykowie
ul. Kościuszki 27
95-010 Stryków

Dane kontaktowe

tel. +48 (42) 719 80 02
fax +48 (42) 719 81 93
e-mail: strykow@strykow.pl

Godziny urzędowania

pn-pt: 08:00 - 16:00

Godziny pracy kasy Urzędu:
pn-pt: 08:00 - 15:00

baner toplayer
Tydzień przedsiębiorcy